Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. vasario 26 d. nutarimo nr. 280 „Dėl Lietuvos Respublikos statybos įstatymo įgyvendinimo“ pakeitimo

 

2016 m. lapkričio 30 d. Nr. 1182

Vilnius

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. vasario 26 d. nutarimą Nr. 280 „Dėl Lietuvos Respublikos statybos įstatymo įgyvendinimo“ ir jį išdėstyti nauja redakcija:

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

NUTARIMAS

DĖL Lietuvos Respublikos statybos įstatymo NR. I-1240 įgyvendinimo

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos statybos įstatymu (2016 m. birželio 30 d. įstatymo Nr. XII-2573 redakcija), Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Įgalioti aplinkos ministrą nustatyti (tvirtinti):

1.1. prie ypatingųjų statinių kategorijos priskiriamų statinių sąrašą;

1.2. pastatų ir inžinerinių statinių, kuriuos būtina pritaikyti specialiesiems neįgaliųjų poreikiams, sąrašą, taip pat šių pastatų ir inžinerinių statinių pritaikymo specialiesiems neįgaliųjų poreikiams reikalavimus;

1.3. viešųjų pastatų, kuriuose pagal nustatytus reikalavimus būtina įrengti patalpą kūdikiams žindyti ir pervystyti, sąrašą;

1.4. statybos techninius reglamentus, kuriais reglamentuojami statybiniai tyrimai (išskyrus šio nutarimo 2.10 ir 2.11 papunkčiuose nustatytus tyrimus);

1.5. daugiabučių gyvenamųjų namų techninės priežiūros tarifo apskaičiavimo metodiką, kai daugiabučių gyvenamųjų namų techninę priežiūrą vykdo Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka savivaldybės paskirtas bendrojo naudojimo objektų administratorius;

1.6. normuojamus atstumus tarp statinių, tarp statinių ir sklypo ribų;

1.7. normatyvinių statybos techninių dokumentų (išskyrus statyboje taikomus Lietuvos standartus, Europos techninius įvertinimus ir Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 8 straipsnio 1 dalies 6 punkte nurodytus teisės aktus) rengimo ir tvirtinimo tvarką;

1.8. tarptautinių ir Europos organizacijų, užsienio valstybių (nacionalinių), užsienio valstybių organizacijų normatyvinių statybos techninių dokumentų įteisinimo Lietuvos Respublikoje, kaip Lietuvos Respublikos normatyvinių statybos techninių dokumentų, tvarką;

1.9. Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 9 straipsnio 2 dalyje nustatytais atvejais tarptautinių ir Europos organizacijų, užsienio valstybių (nacionalinių), užsienio valstybių organizacijų normatyvinių statybos techninių dokumentų tiesioginio taikymo, neperėmus jų Lietuvos Respublikos normatyviniais statybos techniniais dokumentais, Lietuvos Respublikoje tvarką;

1.10. statybos darbų, kuriems pirkti taikomas Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas, sustabdymo atveju statomo statinio konservavimo darbų organizavimo tvarką;

1.11. Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 16 straipsnio 2 dalyje nurodytų užsienio juridinių asmenų, kitų užsienio organizacijų, juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos padalinių kilmės valstybėje turimos teisės būti ypatingųjų statinių projektuotojais pripažinimo tvarką, išduoto šios teisės pripažinimo dokumento papildymo, patikslinimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo ir teisės pripažinimo dokumento panaikinimo tvarką;

1.12. statybinių tyrimų dokumentų turinį pagal kiekvieną tyrimų rūšį;

1.13. leidimų statyti, rekonstruoti, atlikti kapitalinį remontą ar griauti branduolinės energetikos objekto statinius apskaitos ir sąrašo tvarkymo tvarką;

1.14. avarijos (išskyrus su įrenginiais susijusią avariją) tyrimo ir likvidavimo tvarką;

1.15. statinio statybos techninės priežiūros atlikimo tvarką;

1.16. statinio projekto vykdymo priežiūros reikalavimus ir tvarką;

1.17. minimalius privalomus pastatų energinio naudingumo reikalavimus, pastatų energinio naudingumo sertifikavimo tvarką ir sąlygas, pastatų energinio naudingumo sertifikavimo priežiūros tvarką, reikalavimus energijos beveik nevartojantiems pastatams;

1.18. statinių (išskyrus statinius, kurių naudojimo priežiūrą vykdo Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija ir (ar) jos įgaliotos organizacijos, Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos ir vadovaujantis Lietuvos Respublikos melioracijos įstatymo nuostatomis – Valstybės žemės fondas) techninės priežiūros taisykles, šių statinių techninių prižiūrėtojų kvalifikacinius reikalavimus, techninės priežiūros dokumentų formas, jų pildymo ir saugojimo tvarką;

1.19. juridinio asmens, kitos užsienio organizacijos, pageidaujančios gauti ar pakeisti kvalifikacijos atestatą, suteikiantį teisę būti ypatingųjų statinių statybos rangovu, statinio projekto ekspertizės rangovu ir statinio ekspertizės rangovu, Europos Sąjungos valstybės narės, Šveicarijos Konfederacijos arba valstybės, pasirašiusios Europos ekonominės erdvės sutartį, juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos, juridinio asmens ar kitos organizacijos padalinių, pageidaujančių gauti arba pakeisti teisės pripažinimo dokumentą, suteikiantį teisę būti ypatingųjų statinių statybos rangovu, statinio projekto ekspertizės rangovu ir statinio ekspertizės rangovu, atestavimą atliekančiai organizacijai teikiamų prašymų formas;

1.20. pastatų energinio naudingumo sertifikavimo ekspertų kvalifikacinius reikalavimus, atestavimo, kvalifikacijos atestatų išdavimo, keitimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo ir kvalifikacijos atestatų panaikinimo tvarką;

1.21. asmens, pageidaujančio gauti arba pakeisti kvalifikacijos atestatą, suteikiantį teisę būti pastatų energinio naudingumo sertifikavimo ekspertu, už atestavimo ir teisės pripažinimo paslaugas įmokos dydį atestavimą atliekančiai organizacijai;

1.22. branduolinės energetikos objekto statinių projekto ekspertizės rangovams ir statinio ekspertizės rangovams, statinių statybos rangovams taikomus kvalifikacinius reikalavimus, kvalifikacijos atestatų ir kilmės valstybėje turimos teisės pripažinimo dokumentų išdavimo, keitimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo, kvalifikacijos atestatų ir kilmės valstybėje turimos teisės pripažinimo dokumentų galiojimo panaikinimo tvarką, suderinus su Valstybine atominės energetikos saugos inspekcija;

1.23. branduolinės energetikos objekto statinių projekto ekspertizės rangovams ir statinio ekspertizės rangovams taikomą kvalifikacijos atestatų ir kilmės valstybėje turimos teisės pripažinimo dokumentų išdavimo, keitimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo, kvalifikacijos atestatų ir kilmės valstybėje turimos teisės pripažinimo dokumentų galiojimo panaikinimo tvarką;

1.24. išduotų kvalifikacijos atestatų ir teisės pripažinimo dokumentų, suteikiančių teisę būti ypatingųjų statinių statybos rangovais, statinio projekto ekspertizės rangovais ir statinio ekspertizės rangovais, peržiūros periodiškumą;

1.25. pastato energinio naudingumo sertifikate nurodyto energinio naudingumo rodiklio nurodymo skelbimuose apie parduodamus ar išnuomojamus pastatus ir (ar) jų dalis tvarką;

1.26. statinių klasifikavimą pagal jų naudojimo paskirtį, naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimo (kaip atskirus nekilnojamojo turto objektus suformuojant patalpas statinyje, statinius ir (ar) patalpas padalijant, atidalijant, sujungiant, perdalijant) tvarką;

1.27. statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, pateikimo į Lietuvos Respublikos rinką ar tiekimo jai tvarką;

1.28. statybą leidžiančiam dokumentui gauti pateikiamų dokumentų pateikimo tvarką ir sąlygas;

1.29. statinio projekto tvirtinimo tvarką;

1.30. statybos techninius reglamentus, nustatančius statinių, jų statybos, naudojimo ir priežiūros techninius reikalavimus tiesiogiai arba nuorodomis į standartus arba statybos ar statinių naudojimo ir techninės priežiūros taisykles;

1.31. pastatų energinio naudingumo sertifikavimo ekspertų mokymo ir tobulinimo programas;

1.32. kartu su kultūros ministru statinio projekto vykdymo priežiūros tvarką, kai atliekami kultūros paveldo statinio tvarkomieji statybos darbai ar statinio statyba vykdoma kultūros paveldo objekto teritorijoje;

1.33. suderinus su Valstybine atominės energetikos saugos inspekcija, statybos techninius reglamentus, kai tai susiję su branduolinės energetikos objekto statiniais.

2. Įgalioti:

2.1. sveikatos apsaugos ministrą – nustatyti patalpų, skirtų kūdikiams žindyti ir pervystyti, įrengimo reikalavimus;

2.2. žemės ūkio ministrą – parengti ir suderinus su aplinkos ministru patvirtinti žemės ūkio paskirties pastatų, kurių techninę priežiūrą gali atlikti statinio naudotojas, sąrašą;

2.3. susisiekimo ministrą – parengti ir suderinus su aplinkos ministru patvirtinti statinių, kurių naudojimo priežiūrą vykdo Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija ir (ar) jos įgaliotos organizacijos, sąrašą, šių statinių techninės priežiūros taisykles, techninės priežiūros dokumentų formas, jų pildymo ir saugojimo tvarką, nustatyti šių statinių techninių prižiūrėtojų kvalifikacinius reikalavimus;

2.4. energetikos ministrą – nustatyti energetikos objektų statinių, kurių naudojimo priežiūrą vykdo Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos pagal energetikos ministro nustatytą tvarką, techninės priežiūros taisykles, šių statinių techninių prižiūrėtojų kvalifikacinius reikalavimus, techninės priežiūros dokumentų formas, jų pildymo ir saugojimo tvarką;

2.5. valstybės įmonę Statybos produkcijos sertifikavimo centrą – atlikti branduolinės energetikos objekto statinių statybos rangovų atestavimą ir teisės pripažinimą;

2.6. Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą – vykdyti statybos produktų rinkos priežiūrą;

2.7. viešąją įstaigą „Versli Lietuva“ – atlikti Statybos srities gaminių kontaktinio centro funkcijas Lietuvos Respublikoje;

2.8. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. birželio 29 d. nutarime Nr. 817 „Dėl teisės aktų, būtinų Lietuvos Respublikos potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatymui įgyvendinti, patvirtinimo“ įrašytas konkrečių įrenginių reikalavimus nustatančias institucijas pagal kompetenciją apibrėžti įrenginių avarijos sąvoką;

2.9. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. balandžio 9 d. nutarime Nr. 341 „Dėl esminių statinio reikalavimų ir statinio techninių parametrų pagal statinių ar statybos produktų charakteristikų lygius ir klases nustatymo kompetencijos priskyrimo valstybės institucijoms“ įrašytas institucijas pagal kompetenciją nustatyti esminius statinio reikalavimus ir statinio techninius parametrus pagal statinių ar statybos produktų charakteristikų lygius ir klases;

2.10. žemės ūkio ministrą – patvirtinti statinio statybos sklypo (ar, kai reikia, gretimos teritorijos), inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų sklypų (trasų) inžinerinių geodezinių statybinių tyrimų normatyvinius dokumentus;

2.11. sveikatos apsaugos ministrą – patvirtinti higieninių statybinių tyrimų normatyvinius dokumentus;

2.12. aplinkos ministrą – rengti ir skelbti tipinį energinio naudingumo sertifikatą.

 

 

 

Laikinai einantis
Ministro Pirmininko pareigas                                                          Algirdas Butkevičius

 

 

 

Laikinai einantis

aplinkos ministro pareigas                                                               Kęstutis Trečiokas