ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019-01-30 SPRENDIMO NR. T-14 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS IR VALSTYBĖS TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JUO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2020 m. balandžio 16 d. Nr. T-86

Alytus

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Pakeisti Alytaus miesto savivaldybės ir valstybės turto valdymo, naudojimo
ir disponavimo juo tvarkos aprašą, patvirtintą Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2019-01-30 sprendimu Nr. T-14 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės ir valstybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1. Pakeisti aprašo 16 punktą ir jį išdėstyti taip:

16. Savivaldybės turtas gali būti perduodamas panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis:

16.1. biudžetinėms įstaigoms (aprašo 13.1 punktas) –  ne ilgesniam kaip 25 metų laikotarpiui;

16.2. kitiems subjektams (aprašo 13.2–13.5 punktai) – 5 metų laikotarpiui su galimybe pratęsti dar 5 metų laikotarpiui, kai bendras panaudos terminas ne ilgesnis kaip 10 metų, jeigu įstatymai nenustato kitaip.“

2. Papildyti aprašą 161 punktu:

161. Pasibaigus panaudos sutarties terminui, su panaudos gavėju, visiškai įvykdžiusiu pagal panaudos sutartį prisiimtas pareigas, panaudos sutartis gali būti pratęsta Civilinio kodekso nustatyta tvarka, savivaldybės tarybos sprendimu neviršijant bendros panaudos trukmės, nustatytos aprašo 16 punkte.“

3. Pakeisti aprašo 22 punktą ir jį išdėstyti taip:

22. Savivaldybės nekilnojamasis turtas gali būti perduotas panaudos pagrindais neatlygintinai naudotis tik tuo atveju, jei buvo paskelbtas bent vienas to turto nuomos konkursas ir turtas nebuvo išnuomotas viešojo konkurso būdu (šis reikalavimas netaikomas, kai turtas perduodamas biudžetinėms įstaigoms, valstybės ir savivaldybės institucijoms, įmonėms, įstaigoms, organizacijoms ir asociacijoms, vykdančioms labdaros ir paramos veiklą ir turinčioms paramos gavėjo statusą, taip pat pratęsiant panaudos sutarties terminą aprašo 161 punkte nustatyta tvarka).“

4. Pakeisti aprašo 30 punktą ir jį išdėstyti taip:

30. Sprendimą viešo konkurso būdu išnuomoti savivaldybei nuosavybės teise priklausantį turtą priima savivaldybės taryba. Sprendime nurodomas turto pavadinimas, nustatomos nuomos sąlygos: nuomos terminas, pradinis nuompinigių dydis, veiklos pobūdis ir kitos reikalingos nuomos sąlygos.“

5. Pripažinti netekusiu galios aprašo 31 punktą.

6. Pakeisto aprašo 39 punktą ir jį išdėstyti taip:

39. Nuomininkas savivaldybės tarybos sprendimu gali būti atleidžiamas nuo nuompinigių mokėjimo turto kapitalinio remonto ar rekonstravimo metu, jeigu jis tuo metu negali naudotis išsinuomotu turtu, taip pat kitais atvejais, kai dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių nuomininkas negali naudotis išsinuomotu turtu arba vykdyti veiklos ir pateikia tai pagrindžiančius dokumentus.“

7. Pakeisto aprašo 42 punktą ir jį išdėstyti taip:

42. Išnuomojant savivaldybės materialųjį turtą pasirašoma savivaldybės materialiojo turto nuomos sutartis (forma pateikiama 4 priede) ir turtas perduodamas pagal savivaldybės materialiojo turto perdavimo ir priėmimo aktą (forma pateikiama 5 priede). Nuomos sutartyje įrašomos papildomos sąlygos, jeigu jos buvo numatytos konkurso sąlygose ar sprendime išnuomoti turtą (investicijų apimtys, naujų darbo vietų steigimas, sankcijos už sutarties sąlygų nevykdymą ir kt.).“

8. Papildyti aprašo 2 priedą 25 punktu ir jį išdėstyti taip:

25. Pasibaigus šios sutarties terminui su panaudos gavėju, tvarkingai vykdžiusiu sutartyje prisiimtas sąlygas, ši sutartis gali būti pratęsta naujam terminui teisės aktų nustatyta tvarka, kai bendra panaudos trukmė neviršija nustatytų terminų.

9. Papildyti aprašo 2 priedą 26 punktu ir jį išdėstyti taip:

26. Panaudos gavėjas, pageidaujantis pratęsti panaudos sutartį, kreipiasi raštiškai į panaudos davėją ne vėliau kaip prieš mėnesį iki sutarties termino pasibaigimo dėl galimybės pratęsti panaudos sutartį naujam terminui.“

10. Papildyti aprašo 4 priedą 14.4 papunkčiu ir jį išdėstyti taip:

14.4. nuomotojui pareikalavus, kai išnuomotas turtas reikalingas savivaldybės ar visuomenės poreikiams tenkinti.“

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                            Nerijus Cesiulis