LIETUVOS RESPUBLIKOS

VALSTYBĖS TARNYBOS ĮSTATYMO 2 PRIEDO PAPILDYMO

ĮSTATYMAS

 

2013 m. gruodžio 17 d. Nr. XII-687

Vilnius

 

(Žin., 1999, Nr. 66-2130; 2002, Nr. 45-1708; 2007, Nr. 135-5453)

 

 

1 straipsnis. Įstatymo 2 priedo papildymas

Papildyti Įstatymo 2 priedą pastaba ir šį priedą išdėstyti taip:

 

„Lietuvos Respublikos

valstybės tarnybos įstatymo

2 priedas

 

VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ SKIRSTYMO Į GRUPES KRITERIJAI

 

 

Eil. Nr.

 

Seimą, Respublikos Prezidentą, Vyriausybę, teismų savivaldos institucijas aptarnaujančios įstaigos

 

Seimui ir (ar) Respublikos Prezidentui atskaitingos institucijos

 

Teismai ir prokuratūra

 

Kitos valstybės institucijos ir įstaigos

 

Savivaldybių institucijos ir įstaigos

 

Balai

 

1.

 

Valstybės ar savivaldybių institucijos ar įstaigos veiklos pobūdis:

 

 

 

1.1.

 

Seimo aptarnavimo funkcijų vykdymas

 

arba

 

pagalba vykdant Respublikos Prezidento funkcijas

 

arba

 

teismų savivaldos institucijų aptarnavimas

 

arba

 

pagalba vykdant Vyriausybės ir Ministro Pirmininko funkcijas

 

valstybinio audito funkcijų vykdymas

 

arba

 

dalyvavimas formuojant valstybės politiką nacionalinio saugumo srityje ir jos įgyvendinimas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

valstybės politikos formavimas ir įgyvendinimas keliose valdymo srityse

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.

 

 

skundų nagrinėjimas dėl pareigūnų ir kitų asmenų veiksmų ar neveikimo, dėl kurių gali būti pažeistos asmens teisės, laisvės ar teisėti interesai

 

arba

 

dalyvavimas formuojant daugiau kaip vienos valdymo srities valstybės politiką ir jos įgyvendinimas

 

 

dalyvavimas formuojant daugiau kaip vienos valdymo srities valstybės politiką ir jos įgyvendinimas

 

arba

 

valstybės politikos formavimas ir įgyvendinimas vienoje valdymo srityje

 

arba

 

Europos Sąjungos struktūrinių fondų administravimo ir kontrolės funkcijų vykdymas

 

 

80

 

1.3.

 

 

dalyvavimas formuojant vienos valdymo srities valstybės politiką ir jos įgyvendinimas

 

arba

 

valstybės politikos įslaptintos informacijos apsaugos srityje įgyvendinimas

 

 

dalyvavimas formuojant vienos valdymo srities valstybės politiką ir jos įgyvendinimas

 

arba

 

valstybės politikos įgyvendinimas daugiau kaip vienoje valdymo srityje

 

arba

 

neteisminės ginčų nagrinėjimo institucijos funkcijų vykdymas

 

arba

 

savivaldybių administracinės priežiūros funkcijų vykdymas

 

 

60

 

1.4.

 

 

valstybės politikos įgyvendinimas vienoje valdymo srityje

 

 

valstybės politikos įgyvendinimas vienoje valdymo srityje

 

 

40

 

1.5.

 

 

valstybės politikos formavimo arba įgyvendinimo aptarnavimas

 

 

valstybės politikos formavimo arba įgyvendinimo aptarnavimas

 

 

20

 

2.

 

Valstybės ar savivaldybių institucijos ar įstaigos veiklos ir sprendimų galiojimo ribos:

 

 

 

2.1.

 

 

visa Lietuvos teritorija

 

visa Lietuvos teritorija

 

visa Lietuvos teritorija

 

 

100

 

2.2.

 

 

teritorija, kurioje yra daugiau kaip 500 000 gyventojų

 

apygarda

 

teritorija, kurioje yra daugiau kaip 500 000 gyventojų

 

teritorija, kurioje yra daugiau kaip 500 000 gyventojų

 

80

 

2.3.

 

 

teritorija, kurioje yra nuo 100 000 iki 500 000 gyventojų

 

apylinkė

 

teritorija, kurioje yra nuo 100 000 iki 500 000 gyventojų

 

teritorija, kurioje yra nuo 100 000 iki 500 000 gyventojų

 

60

 

2.4.

 

 

teritorija, kurioje yra nuo 50 000 iki
100 000 gyventojų

 

 

teritorija, kurioje yra nuo 50 000 iki 100 000 gyventojų

 

teritorija, kurioje yra nuo 50 000 iki 100 000 gyventojų

 

40

 

 

 

 

 

2.5.

 

teritorija, kurioje yra mažiau kaip

50 000 gyventojų,

 

arba

 

viena įstaigų sistema

 

 

teritorija, kurioje yra mažiau kaip 50 000 gyventojų,

 

arba

 

viena įstaigų sistema

 

teritorija, kurioje yra mažiau kaip 50 000 gyventojų

 

20

 

3.

 

Valstybės ar savivaldybių institucijos ar įstaigos santykis su pavaldžiais ir nepavaldžiais subjektais:

 

 

 

3.1.

 

 

 

 

vertikalusis vadovavimas, kai valstybės institucija ar įstaiga vadovauja ne mažiau kaip 3 pakopų pavaldžių subjektų sistemai,

 

arba

 

 

funkcinis vadovavimas keliose valdymo srityse

 

 

100

 

3.2.

 

 

 

 

vertikalusis vadovavimas, kai valstybės institucija ar įstaiga vadovauja 2 pakopų pavaldžių subjektų sistemai

 

 

80

 

3.3.

 

 

 

 

vertikalusis vadovavimas, kai valstybės institucija ar įstaiga vadovauja 1 pakopos pavaldžių subjektų sistemai,

 

arba

 

funkcinis vadovavimas vienoje valdymo srityje

 

 

60

 

3.4.

 

 

 

 

dalinis funkcinis vadovavimas

 

 

40

 

3.5.

 

 

 

 

valstybės institucija ar įstaiga neturi pavaldžių subjektų

 

 

20

 

4.

 

Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų surinktų balų santykis su valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų grupe

 

 

 

 

 

I grupė, jeigu įstaiga įvertinta 100 balų

I grupė, jeigu įstaiga įvertinta 200 balų;

 

 

 

II grupė, jeigu įstaiga įvertinta 180 balų;

 

III grupė, jeigu įstaiga įvertinta 160 balų;

 

IV grupė, jeigu įstaiga įvertinta 140 balų;

 

V grupė, jeigu įstaiga įvertinta 120 arba mažiau balų (120≥x)

 

I grupė, jeigu įstaiga įvertinta 100 balų;

 

II grupė, jeigu įstaiga įvertinta 80 balų;

 

III grupė, jeigu įstaiga įvertinta 60 balų

 

I grupė, jeigu įstaiga įvertinta 260 arba daugiau balų (x≥260);

 

II grupė, jeigu įstaiga įvertinta nuo 200 iki 260 balų (260>x≥200);

 

III grupė, jeigu įstaiga įvertinta nuo 150 iki 200 balų (200>x≥150);

 

IV grupė, jeigu įstaiga įvertinta nuo 100 iki 150 balų (150>x≥100);

 

V grupė, jeigu įstaiga įvertinta mažiau negu 100 balų (100>x)

 

III grupė, jeigu įstaiga įvertinta nuo 60 iki 80 balų;

 

IV grupė, jeigu įstaiga įvertinta nuo 20 iki 40 balų

 

 

 

 

Pastaba. Gyventojų skaičius savivaldybės teritorijoje nustatomas pagal kalendorinių metų, einančių prieš kalendorinius metus, kuriais turi vykti eiliniai savivaldybių tarybų rinkimai, sausio 1 dienos gyvenamąją vietą deklaravusių asmenų ir neturinčių gyvenamosios vietos asmenų apskaitos duomenis, paskelbtus Lietuvos Respublikos gyventojų registro tvarkytojo interneto svetainėje šio tvarkytojo nuostatuose nustatyta tvarka ir terminais. Nustatytu konkrečios savivaldybės gyventojų skaičiumi vadovaujamasi iki kalendorinių metų, kuriais turi vykti kiti eiliniai savivaldybių tarybų rinkimai, sausio 1 dienos.

 

 

 

 

Šiame priede vartojamų formuluočių reikšmės

 

1. Valstybės politikos formavimas suprantamas kaip valstybės institucijų ir įstaigų veikla, apimanti tiesioginį Seimo ir Vyriausybės sprendimų projektų (įstatymų projektų, Seimo nutarimų projektų, Vyriausybės nutarimų projektų), nustatančių valstybinio administravimo subjektus ir jų struktūras, viešojo administravimo procesus, reglamentuojančių visuomeninius santykius atskirose valdymo srityse, rengimą ir teikimą Seimui ar Vyriausybei.

2. Valstybės politikos įgyvendinimas suprantamas kaip valstybės institucijų ir įstaigų vykdomoji veikla (planavimas, organizavimas, koordinavimas, reguliavimas, vertinimas ir kontrolė (priežiūra), vykdoma įgyvendinant teisės aktais nustatytą valstybės politiką atskirose valdymo srityse.

3. Dalyvavimas formuojant valstybės politiką suprantamas kaip valstybės institucijų ir įstaigų veikla, vykdoma darant poveikį rengiamų sprendimų projektų kokybei, vykdant vieną ar kelias aiškiai apibrėžtas funkcijas, susijusias su sprendimų projektų rengimu:

1) siūlymų dėl sprendimų projektų rengimo (ar atskirų procesų reglamentavimo) teikimas;

2) sprendimų projektų derinimas (koregavimas ir (ar) papildymas);

3) kompleksinis ar dalinis parengtų sprendimų projektų nagrinėjimas;

4) išvadų dėl parengtų sprendimų projektų formulavimas;

5) tikslinių analizių atlikimas apibendrinant gautus rezultatus.

4. Valstybės politikos formavimo ar įgyvendinimo aptarnavimas suprantamas kaip specializuota valstybės institucijų ir įstaigų veikla, vykdoma pagal konkretų linijinį, funkcinį, programinį pavedimą arba pagal konkrečią instrukciją su aiškiu siekiamu materialiu rezultatu, kurį identifikuoja ir vertina pavedimą davęs subjektas (medžiagos kaupimo, registravimo, sisteminimo, informacinio aprūpinimo ar kiti techninio pobūdžio darbai, seminarų, diskusijų organizavimas, ekspertizių organizavimas ir įforminimas, taip pat kitų aptarnavimo funkcijų atlikimas).

5. Vertikalusis vadovavimas suprantamas kaip valstybės institucijų ir įstaigų veikla, kurią vykdant daromas poveikis pavaldiems subjektams (valstybės institucijoms ar įstaigoms).

6. Funkcinis vadovavimas suprantamas kaip valstybės institucijų ir įstaigų veikla, vykdoma nepavaldžių subjektų (valstybės institucijų ar įstaigų) atžvilgiu tam tikroje valdymo srityje, apimanti nepavaldžių valstybės institucijų ar įstaigų veiklos planavimą, metodinę pagalbą, koordinavimą ir kontrolę (priežiūrą).

7. Dalinis funkcinis vadovavimas suprantamas kaip valstybės institucijų ir įstaigų veikla, vykdoma nepavaldžių subjektų (valstybės institucijų ar įstaigų) atžvilgiu tam tikroje valdymo srityje, apimanti bent vieną iš šių funkcijų – nepavaldžių valstybės institucijų ir įstaigų veiklos planavimą, metodinę pagalbą, koordinavimą ar kontrolę (priežiūrą).

8. Viena įstaigų sistema suprantama kaip ministerijos arba kitos valstybės institucijos ar įstaigos valdymo srityje esančių įstaigų visuma.“

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas

1. Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 2 ir 3 dalis, įsigalioja 2014 m. kovo 1 d.

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybė ir kitos institucijos iki šio įstatymo įsigaliojimo priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

3. 2014 metais gyventojų skaičius savivaldybės teritorijoje nustatomas pagal 2014 m. sausio 1 dienos gyvenamąją vietą deklaravusių asmenų ir neturinčių gyvenamosios vietos asmenų apskaitos duomenis.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTĖ                                              DALIA GRYBAUSKAITĖ