LIETUVOS RESPUBLIKOS kultūros MINISTRAS

 

įsakymas

DĖL GALIMYBIŲ PASIEKTI INFORMACIJĄ, KURI NAUDOJAMA VYKDANT TELEVIZIJOS PROGRAMŲ IR (AR) ATSKIRŲ PROGRAMŲ PLATINIMO INTERNETE LIETUVOS RESPUBLIKOS VARTOTOJAMS VEIKLĄ, APIE KURIĄ NEBUVO PRANEŠTA TEISĖS AKTŲ NUSTATYTA TVARKA, PANAIKINIMO UŽTIKRINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2018 m. rugpjūčio 21 d. Nr. ĮV-634

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymo 48 straipsnio 8 dalimi ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. kovo 29 d. nutarimu Nr. 342 „Dėl įgaliojimų Kultūros ministerijai suteikimo“:

Tvirtinu Galimybių pasiekti informaciją, kuri naudojama vykdant televizijos programų ir (ar) atskirų programų platinimo internete Lietuvos Respublikos vartotojams veiklą, apie kurią nebuvo pranešta teisės aktų nustatyta tvarka, panaikinimo užtikrinimo tvarkos aprašą (pridedama).

 

 

 

Kultūros ministrė                                                                                          Liana Ruokytė-Jonsson

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos kultūros ministro

2018 m. rugpjūčio 21 d. įsakymu Nr. ĮV-634

 

 

GALIMYBIŲ PASIEKTI INFORMACIJĄ, KURI NAUDOJAMA VYKDANT televizijos programų ir (ar) atskirų programų platinimo internete LIETUVOS RESPUBLIKOS VARTOTOJAMS VEIKLĄ, APIE KURIĄ NEBUVO PRANEŠTA TEISĖS AKTŲ NUSTATYTA TVARKA, PANAIKINIMO UŽTIKRINIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Galimybių pasiekti informaciją, kuri naudojama vykdant televizijos programų ir (ar) atskirų programų platinimo internete Lietuvos Respublikos vartotojams veiklą, apie kurią nebuvo pranešta teisės aktų nustatyta tvarka, panaikinimo užtikrinimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato informacijos, kuri naudojama vykdant televizijos programų ir (ar) atskirų programų platinimo internete Lietuvos Respublikos vartotojams veiklą, apie kurią nebuvo pranešta teisės aktų nustatyta tvarka, pašalinimo ir galimybės pasiekti šią informaciją panaikinimo užtikrinimo tvarką.

2. Apraše vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatyme (toliau – Įstatymas), Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatyme, Viešo naudojimo kompiuterių tinkluose neskelbtinos informacijos kontrolės ir ribojamos viešosios informacijos platinimo tvarkoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. kovo 5 d. nutarimu Nr. 290 „Dėl Viešo naudojimo kompiuterių tinkluose neskelbtinos informacijos kontrolės ir ribojamos viešosios informacijos platinimo tvarkos patvirtinimo“ ir Lietuvos vardo vartojimo interneto domenų varduose taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. spalio 7 d. nutarimu Nr. 1272 „Dėl Lietuvos vardo vartojimo interneto domenų varduose taisyklių patvirtinimo“.

3. Informacijos prieglobos paslaugų teikėjui privalomus nurodymus skubiai pašalinti informacijos prieglobos paslaugų teikėjo saugomą informaciją, naudojamą vykdant televizijos programų ir (ar) atskirų programų platinimo internete Lietuvos Respublikos vartotojams veiklą, apie kurią nebuvo pranešta teisės aktų nustatyta tvarka, arba privalomus nurodymus  panaikinti galimybę šią informaciją pasiekti (toliau – privalomi nurodymai informacijos prieglobos paslaugų teikėjui) ir privalomus nurodymus tinklo paslaugų teikėjui panaikinti galimybę pasiekti informaciją, naudojamą vykdant televizijos programų ir (ar) atskirų programų platinimo internete Lietuvos Respublikos vartotojams veiklą, apie kurią nebuvo pranešta teisės aktų nustatyta tvarka (toliau – privalomi nurodymai tinklo paslaugų teikėjui), duoda Lietuvos radijo ir televizijos komisija (toliau – Komisija).

4. Komisija sprendimą dėl Aprašo 3 punkte nurodytų privalomų nurodymų davimo (toliau – Komisijos sprendimas dėl privalomų nurodymų davimo) priima nustačiusi, kad asmenys, teikiantys Lietuvos Respublikos vartotojams televizijos programų ir (ar) atskirų programų platinimo internete paslaugas, pradėjo vykdyti šią veiklą nepranešę Komisijai teisės aktų nustatyta tvarka, priminusi šiems asmenims apie jų pareigą, ir gavusi Įstatymo 48 straipsnio 7 dalyje nurodytą teismo leidimą.

 

II SKYRIUS

ASMENŲ, VYKDANČIŲ TELEVIZIJOS PROGRAMŲ IR (AR) ATSKIRŲ PROGRAMŲ PLATINIMO INTERNETE LIETUVOS RESPUBLIKOS VARTOTOJAMS VEIKLĄ, APIE KURIĄ NEBUVO PRANEŠTA TEISĖS AKTŲ NUSTATYTA TVARKA, NUSTATYMAS IR APSKAITA

 

5. Siekiant nustatyti, ar asmenys, teikiantys Lietuvos Respublikos vartotojams televizijos programų ir (ar) atskirų programų platinimo internete paslaugas, pradėjo vykdyti šią veiklą nepranešę Komisijai teisės aktų nustatyta tvarka, Komisijos administracija atlieka faktinių aplinkybių tyrimą.

6. Komisijos administracija, atlikdama faktinių aplinkybių tyrimą, gali pasitelkti visas teisėtas priemones (prijungti galinius įrenginius ir (ar) kitas technines priemones, skirtas televizijos programoms ar atskiroms programoms stebėti ir fiksuoti, prie elektroninių ryšių tinklų, įskaitant ir apsaugotuosius sąlygine prieiga, kuriais platinamos internete televizijos programos ir (ar) atskiros programos; tyrimą atliekančio Komisijos administracijos darbuotojo vardu registruotis interneto svetainėse ir (ar) sumokėti mokestį už teikiamas televizijos programų ir (ar) atskirų programų platinimo internete paslaugas ir pan.).

7. Komisija asmenų, vykdančių televizijos programų ir (ar) atskirų programų platinimo internete Lietuvos Respublikos vartotojams veiklą, apie kurią nebuvo pranešta teisės aktų nustatyta tvarka, interneto domeno vardus, identifikuojančius interneto svetainę, kurie naudojami vykdant televizijos programų ir (ar) atskirų programų platinimo internete Lietuvos Respublikos vartotojams veiklą, apie kurią nebuvo pranešta teisės aktų nustatyta tvarka, įtraukia į Komisijos tvarkomą asmenų, vykdančių televizijos programų ir (ar) atskirų programų platinimo internete Lietuvos Respublikos vartotojams veiklą, apie kurią nebuvo pranešta teisės aktų nustatyta tvarka, sąrašą (toliau – sąrašas). 

8. Asmuo, vykdantis televizijos programų ir (ar) atskirų programų platinimo internete Lietuvos Respublikos vartotojams veiklą, apie kurią nebuvo pranešta teisės aktų nustatyta tvarka, į sąrašą įtraukiamas ne vėliau kaip per 1 darbo dieną nuo Komisijos sprendimo dėl privalomų nurodymų davimo įsigaliojimo dienos.

9. Sąrašas viešai skelbiamas Komisijos interneto svetainėje www.rtk.lt. Komisija sudaro galimybę Komisijos interneto svetainėje www.rtk.lt skelbiamą sąrašą atsisiųsti elektroninėje rinkmenoje .txt formatu, vienoje eilutėje nurodant vieną interneto domeno vardą, identifikuojantį interneto svetainę.

10. Į sąrašą įtrauktas asmuo, vykdantis televizijos programų ir (ar) atskirų programų platinimo internete Lietuvos Respublikos vartotojams veiklą, apie kurią nebuvo pranešta teisės aktų nustatyta tvarka, teisės aktų nustatyta tvarka pateikęs Komisijai pranešimą apie nelicencijuojamos televizijos programų ir (ar) atskirų programų platinimo internete Lietuvos Respublikos vartotojams veiklos pradžią, ne vėliau kaip per 1 darbo dieną išbraukiamas iš sąrašo.

 

III SKYRIUS

PRIVALOMŲ NURODYMŲ DAVIMAS INFORMACIJOS PRIEGLOBOS PASLAUGŲ TEIKĖJUI

 

11. Komisijos sprendimas dėl privalomų nurodymų davimo informacijos prieglobos paslaugų teikėjui išsiunčiamas elektroninių ryšių priemonėmis ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo jo įsigaliojimo dienos.

12. Komisijos sprendime dėl privalomų nurodymų davimo, kuriame nustatyti privalomi nurodymai informacijos prieglobos paslaugų teikėjui, turi būti nurodyta:

12.1. informacijos prieglobos paslaugų teikėjo saugoma informacija, naudojama vykdant televizijos programų ir (ar) atskirų programų platinimo internete Lietuvos Respublikos vartotojams veiklą, apie kurią nebuvo pranešta teisės aktų nustatyta tvarka, kurią privaloma skubiai pašalinti arba panaikinti galimybę šią informaciją pasiekti;

12.2 teismo, kuris išdavė leidimą duoti privalomus nurodymus informacijos prieglobos paslaugų teikėjui, pavadinimas, nutarties priėmimo data ir bylos numeris.

13. Komisijos sprendimas dėl privalomų nurodymų davimo turi būti įvykdytas per 5 dienas nuo jo gavimo dienos. Informacijos prieglobos paslaugų teikėjas privalomų nurodymų informacijos prieglobos paslaugų teikėjui vykdymo būdus ir priemones pasirenka savarankiškai.

14. Privalomi nurodymai informacijos prieglobos paslaugų teikėjui konkretaus asmens, vykdančio televizijos programų ir (ar) atskirų programų platinimo internete Lietuvos Respublikos vartotojams veiklą, atžvilgiu netenka galios Aprašo 10 punkte nustatyta tvarka išbraukus tokį asmenį iš sąrašo. Komisija ne vėliau kaip per 1 darbo dieną nuo konkretaus asmens, vykdančio televizijos programų ir (ar) atskirų programų platinimo internete Lietuvos Respublikos vartotojams veiklą, išbraukimo iš sąrašo apie tai elektroninių ryšių priemonėmis informuoja informacijos prieglobos paslaugų teikėją, kuriam buvo duoti privalomi nurodymai.

 

IV SKYRIUS

PRIVALOMŲ NURODYMŲ DAVIMAS TINKLO PASLAUGŲ TEIKĖJUI

 

15. Komisijos sprendimas dėl privalomų nurodymų davimo tinklo paslaugų teikėjui išsiunčiamas elektroninių ryšių priemonėmis ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo jo įsigaliojimo dienos.

16. Komisijos sprendime dėl privalomų nurodymų davimo tinklo paslaugų teikėjui turi būti nurodyta:

16.1. interneto svetainė, kuri naudojama vykdant televizijos programų ir (ar) atskirų programų platinimo internete Lietuvos Respublikos vartotojams veiklą, apie kurią nebuvo pranešta teisės aktų nustatyta tvarka;

16.2. teismo, kuris išdavė leidimą duoti privalomus nurodymus tinklo paslaugų teikėjui, pavadinimas, nutarties priėmimo data ir bylos numeris;

16.3. informacija, kad interneto domeno vardas, identifikuojantis interneto svetainę, įtrauktas į sąrašą;

16.4. informacinio interneto tinklalapio, nurodyto Aprašo 20 punkte, adresas.

17. Tinklo paslaugų teikėjai, vykdydami privalomus nurodymus tinklo paslaugų teikėjui, galimybę pasiekti informaciją, kuri naudojama vykdant televizijos programų ir (ar) atskirų programų platinimo internete Lietuvos Respublikos vartotojams veiklą, apie kurią nebuvo pranešta teisės aktų nustatyta tvarka, privalo panaikinti per 5 dienas nuo Komisijos sprendimo dėl privalomų nurodymų davimo tinklo paslaugų teikėjui gavimo dienos interneto domeno vardo, identifikuojančio interneto svetainę, blokavimo tinklo paslaugų teikėjo srities vardų serveryje (angl. Domain Name System, DNS) būdu.

18. Privalomi nurodymai tinklo paslaugų teikėjui konkretaus asmens, vykdančio televizijos programų ir (ar) atskirų programų platinimo internete Lietuvos Respublikos vartotojams veiklą, atžvilgiu netenka galios Aprašo 10 punkte nustatyta tvarka išbraukus tokį asmenį iš sąrašo. Komisija ne vėliau kaip per 1 darbo dieną nuo konkretaus asmens, vykdančio televizijos programų ir (ar) atskirų programų platinimo internete Lietuvos Respublikos vartotojams veiklą, išbraukimo iš sąrašo apie tai elektroninių ryšių priemonėmis informuoja tinklo paslaugų teikėjus.

19. Tinklo paslaugų teikėjai privalo panaikinti pagal Aprašo 17 punktą pritaikytus apribojimus pasiekti informaciją, naudojamą vykdant televizijos programų ir (ar) atskirų programų platinimo internete Lietuvos Respublikos vartotojams veiklą, apie kurią nebuvo pranešta teisės aktų nustatyta tvarka, ne vėliau kaip per 5 dienas nuo Aprašo 18 punkte nurodytos informacijos gavimo iš Komisijos dienos.

20. Tinklo paslaugų teikėjai paslaugų gavėjus, kurie jungiasi prie interneto svetainių, prie kurių prieiga panaikinta, nukreipia į Komisijos sukurtą informacinį interneto tinklalapį.

 

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

21. Informacijos prieglobos paslaugų teikėjai ir tinklo paslaugų teikėjai, pažeidę Aprašo reikalavimus, atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

 

_________________________