LIETUVOS RESPUBLIKOS

RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL PRANEŠIMŲ APIE PATIKIMUMO UŽTIKRINIMO PASLAUGŲ SAUGUMO IR (AR) VIENTISUMO PAŽEIDIMUS TEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2019 m. birželio 4 d. Nr. 1V-594

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų įstatymo 4 straipsnio 2 dalies 7 punktu, 17 straipsnio 1 dalimi, 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 910/2014 dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje, kuriuo panaikinama Direktyva 1999/93/EB, (OL 2014 L 257, p. 73) 19 straipsnio 2 dalimi ir atsižvelgdamas į Europos Sąjungos tinklų ir informacijos apsaugos agentūros (ENISA) 2017 m. kovo 1 d. gaires „Pranešimas apie incidentus pagal 19 straipsnį“:  

1. Tvirtinu Pranešimų apie patikimumo užtikrinimo paslaugų saugumo ir (ar) vientisumo pažeidimus teikimo tvarkos aprašą (pridedama).

2. N u r o d a u paskelbti šį įsakymą Teisės aktų registre.

 

 

 

Direktorius                                                                                           Feliksas Dobrovolskis

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2019 m. birželio 4 d.

įsakymu Nr. 1V-594

 

 

PRANEŠIMŲ APIE PATIKIMUMO UŽTIKRINIMO PASLAUGŲ SAUGUMO IR (AR) VIENTISUMO PAŽEIDIMUS TEIKIMO TVARKOS APRAŠAS

 

 

1. Pranešimų apie patikimumo užtikrinimo paslaugų saugumo ir (ar) vientisumo pažeidimus teikimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja pranešimų apie saugumo ir (ar) vientisumo pažeidimus (toliau – pažeidimai) teikimo Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybai (toliau – Tarnyba) tvarką.

2. Apraše vartojamos sąvokos apibrėžtos Reglamente (ES) Nr. 910/2014 ir Lietuvos Respublikos elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų įstatyme.

3. Patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjai privalo:

3.1. nepagrįstai nedelsdami, tačiau ne vėliau nei per 24 val. nuo to momento, kai sužino apie pažeidimą, turėjusį didelį poveikį teikiamai patikimumo užtikrinimo paslaugai arba ją teikiant naudojamiems asmens duomenims (toliau – pažeidimas, turėjęs didelį poveikį), nurodytą Aprašo 2 priede, informuoti apie jį Tarnybą elektroninio pašto adresu incidentai@rrt.lt ir pateikti tuo metu turimą informaciją apie pažeidimą;

3.2. ne vėliau nei per 3 darbo dienas nuo pažeidimo, turėjusio didelį poveikį, nurodyto Aprašo 2 priede, suvaldymo ar pasibaigimo informuoti apie tai Tarnybą elektroninio pašto adresu incidentai@rrt.lt ir pateikti užpildytą Aprašo 1 priede nustatytos formos pranešimą;

3.3. ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas informuoti patikimumo užtikrinimo paslaugų gavėjus ir Tarnybą apie numatomus planinius darbus, kuriuos atliekant yra tikimybė sutrikdyti nepertraukiamą patikimumo užtikrinimo paslaugų teikimą;

3.4. pateikti Tarnybai atsakingo asmens, su kuriuo būtų galima susisiekti, siekiant operatyviai apsikeisti informacija apie pažeidimus ir jų valdymo priemones tarp Tarnybos ir patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjų, kontaktinę informaciją (vardą, pavardę, telefono ryšio numerį, elektroninio pašto adresą). Pasikeitus atsakingam asmeniui ar jo kontaktinei informacijai, Tarnybai turi būti pateikta atnaujinta informacija ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo duomenų pasikeitimo.

4. Patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjai turi teisę informuoti Tarnybą apie kitus, Aprašo 2 priede nenurodytus, pažeidimus ir kitus, jų nuomone, svarbius įvykius, susijusius su patikimumo užtikrinimo paslaugų saugumu ir (ar) vientisumu.

5. Tarnyba užtikrina gautos konfidencialios informacijos apsaugą nuo neteisėto šios informacijos paviešinimo, taip pat užtikrina, kad ši informacija nebūtų atskleista, kopijuojama ar naudojama kitiems tikslams, kurie gali sukelti neigiamų padarinių konfidencialią informaciją pateikusiam asmeniui, išskyrus teisės aktuose numatytus atvejus.

6. Patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjai, pažeidę Aprašo reikalavimus, atsako Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso nustatyta tvarka.

 

________________

 

Pranešimų apie patikimumo užtikrinimo paslaugų saugumo ir (ar) vientisumo pažeidimus tvarkos aprašo

1 priedas

 

 

(Pranešimo apie patikimumo užtikrinimo paslaugų saugumo ir (ar) vientisumo pažeidimą forma)

 

 

(juridinio asmens pavadinimas arba fizinio asmens vardas ir pavardė)

 

(kontaktinis asmuo, telefono ryšio numeris, el. pašto adresas)

 

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybai

Mortos g. 14, 03219 Vilnius

Tel. (8 5) 210 5634, faks. (8 5) 216 1564

El. paštas incidentai@rrt.lt

 

 

PRANEŠIMAS APIE PATIKIMUMO UŽTIKRINIMO PASLAUGŲ SAUGUMO IR (AR) VIENTISUMO PAŽEIDIMĄ

 

___________Nr._________

(data)

______________

(sudarymo vieta)

 

 

1. Patikimumo užtikrinimo paslaugų saugumo ir (ar) vientisumo pažeidimo (toliau – pažeidimas) apibūdinimas

 

 

 

 

2. Patikimumo užtikrinimo paslaugų (toliau – paslaugos) neveikimo laikotarpis

(valandomis)

 

 

 

 

3. Pažeidimo pradžios ir pabaigos data ir laikas (minučių tikslumu)

 

4. Paslaugų naudotojų, kuriuos paveikė pažeidimas, skaičius

 

5. Pažeidimo poveikis asmens duomenims

 

6. Pažeidimo ryšys su kitais pažeidimais, jei toks yra

 


 

7. Ar yra tarpvalstybinis poveikis?

 

Jei taip, nurodyti valstybes

 

 

     Taip        Ne

 

 

___________________________________

8. Paveiktos paslaugos

Elektroninių parašų sertifikatų sudarymas

   Kvalifikuota

     Nekvalifikuota

Elektroninių parašų galiojimo patvirtinimas

    Kvalifikuota

     Nekvalifikuota

Elektroninių parašų ilgalaikė apsauga

    Kvalifikuota

     Nekvalifikuota

Elektroninių spaudų sertifikatų sudarymas

    Kvalifikuota

     Nekvalifikuota

Elektroninių spaudų galiojimo patvirtinimas

    Kvalifikuota

     Nekvalifikuota

Elektroninių spaudų ilgalaikė apsauga

    Kvalifikuota

     Nekvalifikuota

Elektroninių laiko žymų kūrimas

    Kvalifikuota

     Nekvalifikuota

Elektroninis registruotas pristatymas

    Kvalifikuota

     Nekvalifikuota

Interneto svetainių tapatumo nustatymo sertifikatų sudarymas

    Kvalifikuota

     Nekvalifikuota

Elektroninių parašų kūrimas

 

     Nekvalifikuota

Elektroninių spaudų kūrimas

     Nekvalifikuota

9. Pažeidimo numeris (-iai) (nurodoma pagal Aprašo 2 priedo I ir II skyrius)

 

10. Paveiktos platformos

    Registravimo tarnybos (angl. Registration Authority) platforma

    Sertifikavimo tarnybos (angl. Certification Authority) platforma

    Sertifikatų galiojimo patvirtinimo tarnybos (OCSP/CRL) platforma

    Elektroninių parašų (spaudų) kūrimo platforma

    Elektroninių parašų (spaudų) galiojimo patvirtinimo platforma

    Elektroninių parašų (spaudų) ilgalaikės apsaugos platforma

    Laiko žymos tarnybos (angl. Time Stamping Authority) platforma

    Elektroninio registruoto pristatymo platforma

    Tinklo platforma

    Archyvas

    Fiziniai įrenginiai

    Programinė įranga

    Kita (įrašykite)_____________________________________________

11. Paveikta savybė ir poveikio mastas (nurodoma pagal Aprašo 2 priedo III skyrių)

Konfidencialumas

Vientisumas

Prieinamumas

    Mažas

    Vidutinis

    Didelis

    Mažas

    Vidutinis

    Didelis

    Mažas

    Vidutinis

    Didelis

12. Pažeidimo priežasčių kategorijos

    Žmogiška klaida

    Sistemos klaida

    Nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės

    Tyčiniai kenkėjiški veiksmai (virusai, kibernetinės atakos ir pan.)

    Trečiųjų šalių klaidos

    Kita (įrašykite)__________________________________

13. Detalios pažeidimo priežastys

    Paslaugos trikdymo ataka (angl. DOS)

    Virusai, sistemos užvaldymas

    Vagystė ar duomenų praradimas

    Elektros gedimas

    Fizinių įrenginių gedimas

    Programinės įrangos spraga

    Sugedusių fizinių įrenginių keitimas

    Programinės įrangos spragos šalinimas

    Asmens duomenų klastojimas

    Kriptoanalizė

    Sistemų per didelis apkrovimas (angl. Overload)

    Politikos ar procedūrų trūkumas

    Sistemos išjungimas saugumo tikslais

    Kita (įrašykite) ___________________________________

14. Veiksmai, kurių imtasi siekiant suvaldyti pažeidimą

 

 

15. Pritaikytos (planuojamos taikyti) priemonės ir (ar) veiksmai, kurių imtasi (arba planuojama imtis), siekiant išvengti panašių pažeidimų ateityje (angl. lessons learned)

 

16. Saugumo priemonės, pritaikytos siekiant sušvelninti pažeidimo pasekmes

 

17. Asmenys, kurie buvo informuoti apie pažeidimą

 

    Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija

    Nacionalinis kibernetinio saugumo centras

    Nukentėję paslaugos gavėjai

    Visuomenė

    Kita (įrašykite)________________

 

 

__________________ _______________ ____________________

 

(pareigos)[1]                                                      (parašas)                                         (vardas pavardė)

 

 

Pranešimų apie patikimumo užtikrinimo paslaugų saugumo ir (ar) vientisumo pažeidimus tvarkos aprašo

2 priedas

 

PATIKIMUMO UŽTIKRINIMO PASLAUGŲ SAUGUMO IR (AR) VIENTISUMO PAŽEIDIMŲ, TURĖJUSIŲ DIDELĮ POVEIKĮ TEIKIAMAI PATIKIMUMO UŽTIKRINIMO PASLAUGAI ARBA JĄ TEIKIANT NAUDOJAMIEMS ASMENS DUOMENIMS, APRAŠYMAS

 

I SKYRIUS

PAŽEIDIMŲ SĄRAŠAS

 

A. PAŽEIDIMAI, TURINTYS POVEIKIO KONKREČIAI PATIKIMUMO UŽTIKRINIMO PASLAUGAI

 

A.1. Sertifikatų (elektroninių parašų, spaudų ar interneto svetainių tapatumo nustatymo) sudarymas

 

 

A.1.1. Išdavimo procesas

 

 

 

A.1.1.1. Prašymas išduoti sertifikatą

 

 

 

 

A.1.1.1.1. Apsimetimas kitu žmogumi

 

 

 

A.1.1.1.2. Neigimas, kad buvo teiktas prašymas išduoti sertifikatą

 

 

A.1.1.2. Sertifikatų išdavimas

 

 

 

A.1.1.2.1. Atskleidimas

 

 

 

A.1.1.2.2. Klastojimas

 

 

 

A.1.1.2.3. Neteisėtas išdavimas

 

A.1.2. Įtaisai (elektroninio parašo ar spaudo kūrimo įtaisai arba patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjų įrenginiai)

 

 

A.1.2.1. Vagystė

 

 

A.1.2.2. Atskleidimas

 

 

A.1.2.3. Kopijavimas

 

 

A.1.2.4. Slaptažodžio atskleidimas

 

 

A.1.2.5. Įtaiso pažeidimas neprisijungus

 

 

A.1.2.6. Sukčiavimas ar apgaudinėjimas

 

 

A.1.2.7. Apgaule įgytas pasitikėjimas

 

A.1.3. Sertifikatų, įtaisų ir autentifikavimo duomenų valdymas

 

 

A.1.3.1. Autentifikavimo duomenų saugojimas

 

 

 

A.1.3.1.1. Atskleidimas

 

 

 

A.1.3.1.2. Klastojimas

 

 

 

A.1.3.1.3. Kopijavimas

 

 

A.1.3.2. Tikrinimas

 

 

 

A.1.3.2.1. Atskleidimas

 

 

 

A.1.3.2.2. Klastojimas

 

 

 

A.1.3.2.3. Nepasiekiamumas

 

 

A.1.3.3. Išdavimas, atnaujinimas, pakartotinis išdavimas

 

 

 

A.1.3.3.1. Atskleidimas

 

 

 

A.1.3.3.2. Klastojimas

 

 

 

A.1.3.3.3. Neteisėtas išdavimas

 

 

 

A.1.3.3.4. Pažeidžiamas protokolas

 

 

A.1.3.4. Sertifikatų, įtaisų ir autentifikavimo duomenų atšaukimas

 

 

 

A.1.3.4.1. Uždelstas sertifikatų galiojimo atšaukimas, sustabdymas

 

 

 

A.1.3.4.2. Įtaiso naudojimas po jo autentifikavimo duomenų atšaukimo arba galiojimo pabaigos

 

A.1.4. Sertifikatų galiojimo patvirtinimas

 

 

A.1.4.1. Neteisingas atsakymas patvirtinant sertifikatų galiojimą

 

 

A.1.4.2. Neatitikimas tarp CRL ir OCSP

 

 

A.1.4.3. Pakartotinė ataka

 

 

A.1.4.4. Nepasiekiamumas

A.2. Elektroninių laiko žymių kūrimas

 

A.2.1. Nesinchronizuotas laiko žymų tarnybų laikas

 

A.2.2. Nepasiekiamumas

 

A.2.3. Klaidingos laiko žymos

A.3. Elektroninis registruotas pristatymas

 

A.3.1. Nepasiekiamumas

A.4. Elektroninių parašų, spaudų kūrimas

 

A.4.1. Nepasiekiamumas

 

A.4.2. Neteisingas atsakymas

 

A.4.3. Neteisingas parašo, spaudo kūrimas

 

A.4.4. Nėra sinchronizacijos

A.5. Elektroninių parašų, spaudų galiojimo patvirtinimas

 

A.5.1. Nepasiekiamumas

 

A.5.2. Neteisingas atsakymas

 

A.5.3. Nepavykęs elektroninių parašų galiojimo patvirtinimas

 

A.5.4. Nėra sinchronizacijos

A.6. Elektroninių parašų, spaudų ilgalaikė apsauga

 

A.6.1. Nepasiekiamumas

 

A.6.2. Prieigos teisės

 

A.6.3. Duomenų vientisumas

 

A.6.4. Nepavykęs elektroninių parašų galiojimo patvirtinimas

 

A.6.5. Pasenę duomenų formatai

B. PAŽEIDIMAI, TURINTYS POVEIKIO KELIOMS PATIKIMUMO UŽTIKRINIMO PASLAUGOMS

 

B.1. Autentifikavimas

 

B.1.1. Bandymai prisijungti spėjimo būdu

 

B.1.2. Sukčiavimas ar apgaudinėjimas

 

B.1.3. „Įsiterpimas“ (angl. eavesdropping)

 

B.1.4. Pakartojimai (angl. replay attacks)

 

B.1.5. Sesijos užgrobimas (angl. session hijacking)

 

B.1.6. Tarpininkas (angl. man in the middle)

B.2. Poveikis programinei įrangai

B.3. „Sukompromituotas“ privatus raktas

B.4. Netinkamas algoritmų naudojimas

B.5. Netyčinis sertifikatų naudojimas kitiems tikslams

B.6. Pažeidimas įtaisuose su kriptografiniais raktais

B.7. Archyvavimo problemos

B.8. Tinklo įrangos sutrikimai

 

II SKYRIUS

PAŽEIDIMŲ APRAŠYMAS

 

A. PAŽEIDIMAI, TURINTYS POVEIKIO KONKREČIAI PATIKIMUMO UŽTIKRINIMO PASLAUGAI

 

A.1. Sertifikatų (elektroninių parašų, spaudų ar interneto svetainių tapatumo nustatymo) sudarymas

 

A.1.1. Išdavimo procesas

A.1.1.1. Prašymas išduoti sertifikatą

A.1.1.1.1. Apsimetimas kitu žmogumi. Asmuo, norintis gauti sertifikatą, patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjui pateikia suklastotus asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus.

A.1.1.1.2. Neigimas, kad buvo teiktas prašymas išduoti sertifikatą. Asmuo neigia, kad prašė patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjo išduoti sertifikatą ir (ar) kad tuo sertifikatu naudojosi.

A.1.1.2. Sertifikatų išdavimas

A.1.1.2.1. Atskleidimas. Nukopijuojamas asmens privatus kriptografinis raktas.

A.1.1.2.2. Klastojimas. Suklastojamas asmens naudojamo elektroninio parašo ar spaudo kūrimo įtaiso slaptažodis jo išdavimo ar atnaujinimo metu.

A.1.1.2.3. Neteisėtas išdavimas. Asmeniui išduodamas sertifikatas arba autentifikavimo duomenys kito asmens vardu.

 

A.1.2. Įtaisai (elektroninio parašo ar spaudo kūrimo įtaisai arba patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjų įrenginiai).

A.1.2.1. Vagystė. Įtaisas pavagiamas.

A.1.2.2. Atskleidimas. Įtaise naudojami nesaugūs kriptografiniai algoritmai (pavyzdžiui, atsakymai į įtaiso užklausas yra lengvai gaunami ieškant įvairiuose duomenų šaltiniuose).

A.1.2.3. Kopijavimas. Įtaisas ir (arba) jame esanti informacija nukopijuojami.

A.1.2.4. Slaptažodžio atskleidimas. Įtaiso informacija arba autentifikavimo duomenys atskleidžiami asmeniui, kuris neturi teisės jų gauti, kol patikimumo užtikrinimo paslaugos gavėjas tokią informaciją ar duomenis siunčia per tinklą.

A.1.2.5. Įtaiso pažeidimas neprisijungus. Įtaiso informacija atskleidžiama nenaudojant įtaiso.

A.1.2.6. Sukčiavimas ar apgaudinėjimas. Įtaiso informacija arba autentifikavimo duomenys yra gaunami automatizuotu būdu apgavus patikimumo užtikrinimo paslaugos gavėją, kai asmuo apsimeta trečiąja šalimi (angl. phishing and pharming).

A.1.2.7. Apgaule įgytas pasitikėjimas. Asmuo patikimumo užtikrinimo paslaugos gavėją priverčia pasitikėti juo ir įtikina atskleisti įtaiso informaciją arba autentifikavimo duomenis.

 

A.1.3. Sertifikatų, įtaisų ir autentifikavimo duomenų valdymas

A.1.3.1. Autentifikavimo duomenų saugojimas

A.1.3.1.1. Atskleidimas. Atskleidžiamas arba pakoreguojamas patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjo sistemose saugomas patikimumo užtikrinimo paslaugų gavėjo vardas ir slaptažodis.

A.1.3.1.2. Klastojimas. Pakeičiami faile, kuriame saugomi susieti patikimumo užtikrinimo paslaugų gavėjų vardai ir slaptažodžiai, nurodyti slaptažodžiai.

A.1.3.1.3. Kopijavimas. Asmens autentifikavimo duomenys buvo nukopijuoti be asmens žinios kenkėjiškais tikslais.

A.1.3.2. Tikrinimas

A.1.3.2.1. Atskleidimas. Užklausos ir atsakymai tarp sertifikavimo tarnybos ir sertifikatų galiojimo patvirtinimo tarnybos yra matomi neturintiems teisės matyti asmenims.

A.1.3.2.2. Klastojimas. Asmuo gali maskuotis kaip sertifikavimo tarnyba ir pateikti klaidingus atsakymus į sertifikatų galiojimo patvirtinimo tarnybos siunčiamas tikrinimo užklausas.

A.1.3.2.3. Nepasiekiamumas[2]. Slaptažodžių failas arba patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjo informacinės sistemos nepasiekiamos ir nėra galimybės susieti patikimumo užtikrinimo paslaugų gavėjo vardą su slaptažodžiu.

A.1.3.3. Išdavimas, atnaujinimas, pakartotinis išdavimas

A.1.3.3.1. Atskleidimas. Slaptažodis, kurį patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjas atnaujino patikimumo užtikrinimo paslaugos gavėjui, neteisėtai nukopijuojamas, kai jis perdavinėjamas iš patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjo patikimumo užtikrinimo paslaugos gavėjui.

A.1.3.3.2. Klastojimas. Atnaujintas slaptažodis, sukurtas patikimumo užtikrinimo paslaugos gavėjo, neteisėtai pakeičiamas, kai jis teikiamas patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjui, siekiant pakeisti pasibaigusį slaptažodį.

A.1.3.3.3. Neteisėtas išdavimas. Patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjo sistemos pažeidžiamos per neteisėtą fizinę ar loginę prieigą ir dėl to sukuriami suklastoti autentifikavimo duomenys.

A.1.3.3.4. Pažeidžiamas protokolas. Neteisėtai pasinaudojama pažeidžiamu autentifikavimo duomenų išdavimo, atnaujinimo protokolu.

A.1.3.4. Sertifikatų, įtaisų ir autentifikavimo duomenų atšaukimas

A.1.3.4.1. Uždelstas sertifikatų galiojimo atšaukimas, sustabdymas. Laiku neatnaujintas sertifikatų atšaukimo sąrašas (angl. certificate revocation list) (toliau – CRL) leidžia pasinaudoti sertifikatais, kurie turėjo būti atšaukti.

A.1.3.4.2. Įtaiso naudojimas po jo autentifikavimo duomenų atšaukimo arba galiojimo pabaigos. Autentifikavimui skirtas įtaisas (pvz., kodų generatorius) naudojamas po to, kai atitinkami įtaiso autentifikavimo duomenys buvo atšaukti arba pasibaigė jų galiojimo laikas.

 

A.1.4. Sertifikatų galiojimo patvirtinimas

A.1.4.1. Neteisingas atsakymas patvirtinant sertifikatų galiojimą. Pateikiama klaidinga informacija apie sertifikato galiojimą.

A.1.4.2. Neatitikimas tarp CRL ir OCSP. Neatitikimas tarp CRL esančios ir OSCP (angl. Online Certificate Status Protocol) teikiamos informacijos apie sertifikato galiojimą.

A.1.4.3. Pakartotinė ataka. Asmuo sugeba apgaulingai pakartoti arba atidėti duomenų apie sertifikato galiojimą perdavimą.

A.1.4.4. Nepasiekiamumas2. Sertifikatų galiojimo patvirtinimo platforma laikinai nepasiekiama, o tai sukelia patikimumo užtikrinimo paslaugų gavėjų programų (pavyzdžiui, pasirašymo ar tikrinimo) neveikimą dėl to, kad negaunama reikalinga informacija.

 

A.2. Elektroninių laiko žymų kūrimas

 

A.2.1. Nesinchronizuotas laiko žymų tarnybų laikas. Trūksta sinchronizacijos tarp patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjo naudojamo laiko šaltinio ir pasaulinio koordinuotojo laiko (UTC).

A.2.2. Nepasiekiamumas2.

·    Laiko žymų sudarymo tarnybos platforma laikinai nepasiekiama, o tai sukelia patikimumo užtikrinimo paslaugų gavėjų programų neveikimą dėl to, kad negaunama reikalinga laiko žyma.

·    Laiko žymų patvirtinimui naudojamų sertifikatų galiojimo patvirtinimo tarnybos platforma laikinai nepasiekiama, o tai sukelia patikimumo užtikrinimo paslaugų gavėjų programų (pavyzdžiui, pasirašymo ar tikrinimo) neveikimą dėl to, kad negaunama reikalinga informacija.

A.2.3. Klaidingos laiko žymos. Pažeistos laiko žymų tarnybos gali kurti klaidingas elektronines laiko žymas.

 

A.3. Elektroninis registruotas pristatymas

 

A.3.1. Nepasiekiamumas2.

·    Paslauga nepasiekiama dėl to, kad sutrinka elektroninio registruoto pristatymo platformos veikla.

·    Paslauga nepasiekiama dėl to, kad sutrinka kitos paslaugos tinkamam veikimui užtikrinti būtinos patikimumo užtikrinimo paslaugos, pavyzdžiui, nėra galimybės atlikti elektroninio parašo, spaudo kūrimo ir galiojimo patvirtinimo, nėra galimybės naudotis elektroninėmis laiko žymomis, nėra galimybės patikrinti elektroninio parašo, spaudo sertifikato galiojimo.

 

A.4. Elektroninių parašų, spaudų kūrimas

 

A.4.1. Nepasiekiamumas2.

·    Paslauga nepasiekiama dėl to, kad sutrinka elektroninių parašų ir (ar) spaudų kūrimo tarnybos platformos veikla.

·    Paslauga nepasiekiama dėl to, kad sutrinka kitos paslaugos tinkamam veikimui užtikrinti būtinos patikimumo užtikrinimo paslaugos, pavyzdžiui, nėra galimybės naudotis elektroninėmis laiko žymomis.

A.4.2. Neteisingas atsakymas. Nors elektroninio parašo, spaudo kūrimo paslaugos platforma ir pasiekia kitas paslaugos teikimui būtinas platformas (pavyzdžiui, laiko žymos), tačiau iš šių platformų gautas atsakymas yra netikslus, o tokiu atveju elektroninis parašas ar spaudas negali būti sukurtas.

A.4.3. Neteisingas parašo, spaudo kūrimas. Dėl pagal standartus neatnaujintų elektroninio parašo, spaudo formatų, sukuriami neteisingo formato elektroniniai parašai, spaudai.

A.4.4. Nėra sinchronizacijos. Patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjas teikia keletą elektroninių parašų, spaudų kūrimo platformų, kurios tarpusavyje nėra tinkamai sinchronizuotos, ir dėl to kyla problemų patikimumo užtikrinimo paslaugų naudotojams.

 

A.5. Elektroninių parašų, spaudų galiojimo patvirtinimas

 

A.5.1. Nepasiekiamumas2.

·    Paslauga nepasiekiama dėl to, kad sutrinka elektroninių parašų ir (ar) spaudų galiojimo patvirtinimo tarnybos platformos veikla.

·    Paslauga nepasiekiama dėl to, kad sutrinka kitos paslaugos tinkamam veikimui užtikrinti būtinos patikimumo užtikrinimo paslaugos, pavyzdžiui, nėra galimybės naudotis elektroninėmis laiko žymomis ir (ar) patikrinti elektroninio parašo, spaudo sertifikatų galiojimo.

A.5.2. Neteisingas atsakymas. Nors elektroninių parašų, spaudų galiojimo patvirtinimo paslaugos platformos pasiekia sertifikatų galiojimo patvirtinimo tarnybą ir (arba) laiko žymų tarnybą, iš šių tarnybų gautas atsakymas yra netikslus, o tokiu atveju elektroninio parašo, spaudo galiojimas negali būti patvirtintas.

A.5.3. Nepavykęs elektroninių parašų galiojimo patvirtinimas. Nepavyksta tinkamai patvirtinti neteisingai sukurtų (tai yra sukurtų pagal netinkamus arba pagal standartus neatnaujintus elektroninio parašo, spaudo formatus) elektroninių parašų, spaudų.

A.5.4. Nėra sinchronizacijos. Patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjas teikia keletą elektroninių parašų, spaudų galiojimo patvirtinimo platformų, kurios tarpusavyje nėra tinkamai sinchronizuojamos, ir dėl to kyla problemų paslaugų naudotojams.

 

A.6. Elektroninių parašų, spaudų ilgalaikė apsauga

 

A.6.1. Nepasiekiamumas2.

·    Paslauga nepasiekiama dėl to, kad sutrinka elektroninių parašų ir (ar) spaudų ilgalaikės apsaugos platformos veikla.

·    Paslauga nepasiekiama dėl to, kad sutrinka kitos paslaugos tinkamam veikimui užtikrinti būtinos patikimumo užtikrinimo paslaugos ir nėra galimybės naudotis elektroninėmis laiko žymomis, nėra galimybės patikrinti elektroninio parašo, spaudo sertifikatų galiojimo, nėra galimybės atlikti elektroninio parašo, spaudo galiojimo patvirtinimo.

A.6.2. Prieigos teisės. Asmuo sugeba neteisėtai gauti prieigą prie saugomų duomenų.

A.6.3. Duomenų vientisumas. Išsaugotos informacijos vientisumas gali būti pažeistas dėl įvairių priežasčių (pavyzdžiui, netinkamų aplinkos sąlygų, tikslinio sunaikinimo ar vagystės, kompiuterių virusų, techninės, programinės įrangos ar patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjo klaidų).

A.6.4. Nepavykęs elektroninių parašų galiojimo patvirtinimas. Nepavyksta tinkamai patvirtinti neteisingai sukurtų (tai yra sukurtų pagal netinkamus arba pagal standartus neatnaujintus elektroninio parašo formatus) parašų, spaudų.

A.6.5. Pasenę duomenų formatai. Įrankiai, kurie buvo naudojami pasirašytiems, patvirtintiems duomenims kurti, paseno ir nebėra palaikomi.

 

 

B. PAŽEIDIMAI, TURINTYS POVEIKIO KELIOMS PATIKIMUMO UŽTIKRINIMO PASLAUGOMS

 

Pažeidimai iš šios grupės nurodomi tuomet, kai pažeidimas neatitinka A incidentų grupėje nurodytų pažeidimų.

 

B.1. Autentifikavimas

 

B.1.1. Bandymai prisijungti spėjimo būdu. Asmuo, neturintis teisės prisijungti, atlieka pakartotinius prisijungimo bandymus, bandydamas atspėti autentifikavimo duomenis.

B.1.2. Sukčiavimas ar apgaudinėjimas:

·    Iš paslaugos gavėjo apgaulės būdu išviliojama jo įtaisų informacija, asmeniniai duomenys ar autentifikavimo duomenys (angl. phishing).

·    Paslaugos gavėjas nukreipiamas į apgaulingą svetainę, manipuliuojant DNS arba maršrutizavimo lentelėmis (angl. pharming).

B.1.3. „Įsiterpimas“ (angl. eavesdropping). Asmuo neteisėtai įsiterpia į autentifikacijos protokolą, norėdamas perimti informaciją, kuri gali būti panaudota vėlesnėje aktyvioje atakoje apsimetant patikimumo užtikrinimo paslaugos gavėju.

B.1.4. Pakartojimai (angl. replay attacks). Asmuo neteisėtai pakartoja anksčiau užfiksuotus tinklo paketus, kurie atpažįstami kaip pateikti patikimumo užtikrinimo paslaugos gavėjo.

B.1.5. Sesijos užgrobimas (angl. session hijacking). Asmuo neteisėtai įsiterpia į sėkmingą autentifikaciją tarp abiejų šalių.

B.1.6. Tarpininkas (angl. man in the middle). Asmuo neteisėtai perima ir (ar) keičia autentifikavimo protokolo pranešimų žinučių turinį.

 

B.2. Poveikis programinei įrangai

Šis pažeidimas apima visą įmanomą poveikį programinei įrangai, naudojamai patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjo, ir apima sertifikatų sudarymo, elektroninio parašo, spaudo galiojimo patvirtinimo, elektroninių laiko žymų kūrimo, elektroninio parašo, spaudo kūrimo ir ilgalaikės apsaugos bei elektroninio registruoto pristatymo programinės įrangos galimus pažeidimus.

 

B.3. „Sukompromituotas“ privatus raktas

Šis pažeidimas apima privataus rakto slaptumo pažeidimą, kuomet juo gali neteisėtai pasinaudoti asmenys, neturintys teisės to daryti. Privataus rakto slaptumas yra ypač svarbus kiekvienai asimetrinei kriptografinei sistemai. Bet koks privataus rakto atskleidimas stipriai paveikia patikimumo užtikrinimo paslaugų gavėjus ir paslaugas, kurie priklauso nuo šio rakto. Prarastas raktas gali būti atkuriamas priklausomai nuo patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjo taikomų procedūrų, bet pavogtas raktas gali turėti kritinį poveikį teikiamoms patikimumo užtikrinimo paslaugoms.

 

B.4. Netinkamas algoritmų naudojimas

Netinkamais laikomi nebeaktualūs, silpni arba pasenę algoritmai. Netinkamai parinkti algoritmai daro įtaką kriptografinių raktų generavimui, sertifikatų sudarymui, elektroninio parašo,  spaudo kūrimui ir kitoms patikimumo užtikrinimo paslaugoms.

 

B.5. Netyčinis sertifikatų naudojimas kitiems tikslams

Sertifikatas panaudojamas ne pagal paskirtį, kuri nurodyta pačiame sertifikate ir sutartyje su patikimumo užtikrinimo paslaugos gavėju (pavyzdžiui, elektroninio spaudo sertifikatas negali būti panaudotas kaip elektroninio parašo sertifikatas).

 

B.6. Pažeidimas įtaisuose su kriptografiniais raktais

Pažeidimas įtaisuose, turinčiuose kriptografinius raktus, pavyzdžiui, HSM (aparatiniuose saugumo moduliuose), lustinėse kortelėse, USB kriptografiniuose raktuose. Tai reiškia, kad įtaisas yra prarastas, pavogtas, užblokuotas, nėra galimybės naudoti, susigrąžinti ar atšaukti kriptografinius duomenis įtaise.

 

B.7. Archyvavimo problemos

Pažeidimai, susiję su patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjo dokumentacija ir visų patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjo atliktų veiksmų įrašais, pavyzdžiui:

·    įrašų, susijusių su sertifikatų gyvavimo ciklu, pakeitimai;

·    sustabdytas įrašų apie prašymus atšaukti, sustabdyti sertifikatų galiojimą registravimas;

·    sustabdytas saugumo įvykių, tokių kaip sistemos paleidimas, išjungimas, sistemos gedimai, aparatinės įrangos gedimai, keli prisijungimo bandymai ir panašiai, registravimas.

 

B.8. Tinklo įrangos sutrikimai

Tinklo infrastruktūros, įskaitant techninę įrangą (pavyzdžiui, ugniasienės, maršrutizatoriai, kabeliai), taip pat programinę įrangą (pavyzdžiui, aparatinės įrangos tvarkykles (angl. firmware)), neveikimas.

 

 

III SKYRIUS

POVEIKIO MASTO ĮVERTINIMAS

 

Paslaugos, kurioms pažeidimas gali turėti poveikio

Turtas

Poveikis

Prieinamu-mas

Vientisumas

Konfidencialu-mas

Elektroninio parašo, elektroninio spaudo ir interneto svetainių tapatumo nustatymo sertifikatų sudarymas

 

 

 

 

Sertifikavimo tarnybos (angl. certification authority) platforma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Techninė įranga

Šakninės sertifikavimo tarnybos (angl. root certification authority) tarnybinė stotis

Didelis

Netaikoma

Netaikoma

Šakninės sertifikavimo tarnybos aparatinis saugumo modulis (HSM)

Didelis

Netaikoma

Netaikoma

Sertifikavimo tarnybos tarnybinė stotis

Didelis

Netaikoma

Netaikoma

Sertifikavimo tarnybos aparatinis  saugumo modulis

Didelis

Netaikoma

Netaikoma

Kita sertifikavimo tarnybos techninė įranga

Didelis

Netaikoma

Netaikoma

Programinė įranga

Šakninės sertifikavimo tarnybos sertifikatas

Vidutinis

Didelis

Mažas

Aparatinio saugumo modulio, saugančio šakninės sertifikavimo tarnybos privatų raktą, programinė įranga

Didelis

Didelis

Didelis

Sertifikavimo tarnybos sertifikatas

Vidutinis

Didelis

Mažas

Aparatinio saugumo modulio, saugančio sertifikavimo tarnybos privatų raktą, programinė įranga

Didelis

Didelis

Didelis

Šakninės sertifikavimo tarnybos ir sertifikavimo tarnybos programinė įranga

Vidutinis

Didelis

Vidutinis

Registravimo tarnybos (angl. registration authority) platforma

Techninė įranga

Registravimo tarnybos techninė įranga

Didelis

Netaikoma

Netaikoma

Registravimo tarnybos darbuotojų naudojama techninė įranga

Vidutinis

Netaikoma

Netaikoma

Programinė įranga

Registravimo tarnybos programinė įranga

Vidutinis

Didelis

Vidutinis

Registravimo tarnybos operatoriaus sertifikatas

Vidutinis

Didelis

Mažas

Elektroninio parašo, elektroninio spaudo ir interneto svetainių tapatumo nustatymo sertifikatų sudarymas

 

Elektroninis registruotas pristatymas

 

Elektroninių parašų ir elektroninių spaudų galiojimo patvirtinimas

 

Elektroninių parašų ir elektroninių spaudų ir ilgalaikė apsauga

 

 

Sertifikatų galiojimo patvirtinimo tarnybos (angl. validation authority) platforma

Techninė įranga

Galiojimo patvirtinimo tarnybos tarnybinė stotis

Didelis

Netaikoma

Netaikoma

Galiojimo patvirtinimo tarnybos aparatinis saugumo modulis

Didelis

Netaikoma

Netaikoma

Programinė įranga

Galiojimo patvirtinimo tarnybos programinė įranga

Vidutinis

Didelis

Vidutinis

Galiojimo patvirtinimo tarnybos sertifikatas

Vidutinis

Didelis

Mažas

Aparatinio saugumo modulio, saugančio galiojimo patvirtinimo tarnybos privatų raktą, programinė įranga

Didelis

Didelis

Didelis

Atšauktų sertifikavimo tarnybos sertifikatų sąrašas (angl. certification authority revocation list)

Didelis

Didelis

Mažas

Atšauktų sertifikatų sąrašas (angl. certification revocation list)

Didelis

Didelis

Mažas

Elektroninių laiko žymų kūrimas

 

Elektroninis registruotas pristatymas

 

Elektroninių parašų ir elektroninių spaudų kūrimas

 

Elektroninių parašų ir elektroninių spaudų galiojimo patvirtinimas

 

Elektroninių parašų ir elektroninių spaudų ir ilgalaikė apsauga

Laiko žymų tarnybos (angl. time stamping authority) platforma

Techninė įranga

Laiko žymų tarnybos tarnybinė stotis

Didelis

Netaikoma

Netaikoma

Laiko žymų tarnybos aparatinis saugumo modulis

Didelis

Netaikoma

Netaikoma

Programinė įranga

Laiko žymų tarnybos programinė įranga

Vidutinis

Didelis

Vidutinis

Laiko žymų tarnybos sertifikatas

Vidutinis

Didelis

Mažas

Aparatinio saugumo modulio, saugančio laiko žymos tarnybos privatų raktą,  programinė įranga

Didelis

Didelis

Didelis

Elektroninio parašo, elektroninio spaudo ir interneto svetainių tapatumo nustatymo sertifikatų sudarymas

 

Elektroninių laiko žymų kūrimas

 

Elektroninis registruotas pristatymas

 

Elektroninių parašų ir elektroninių spaudų kūrimas

 

Elektroninių parašų ir elektroninių spaudų ilgalaikė apsauga

 

Elektroninių parašų ir elektroninių spaudų galiojimo patvirtinimas

Archyvas

 

Dokumentacija

Vidutinis

Didelis

Didelis

Tinklo platforma

 

Ryšio linijos, ugniasienės ir kita

Didelis

Didelis

Didelis

Elektroninio parašo, elektroninio spaudo ir interneto svetainių tapatumo nustatymo sertifikatų sudarymas

 

Elektroninių parašų ir elektroninių spaudų kūrimas

 

Elektroninių parašų ir elektroninių spaudų galiojimo patvirtinimas

 

Paslaugų naudotojų įtaisai

 

Lustinės kortelės, USB laikmenos, mobilieji telefonai

Didelis

Netaikoma

Netaikoma

Paslaugų naudotojo sertifikatai

Vidutinis

Didelis

Vidutinis

Paslaugų naudotojo privatus raktas

Didelis

Didelis

Didelis

Paslaugų naudotojų nuotoliniai įtaisai

 

Aparatinis saugumo modelis arba tarnybinė stotis, sauganti privačius raktus ir sertifikatus

Didelis

Didelis

Didelis

Elektroninių parašų ir elektroninių spaudų kūrimas

 

Elektroninių parašų ir elektroninių spaudų galiojimo patvirtinimas

 

 

 

 

Elektroninių parašų ir (ar) elektroninių spaudų kūrimo platforma

 

Pasirašymo programinė įranga

Vidutinis

Didelis

Vidutinis

Pasirašymo priemonės sertifikatas

Vidutinis

Didelis

Netaikoma

Paslaugų naudotojų įtaisai lokaliam pasirašymui

 

Lustinių kortelių skaitytuvai, USB jungtys ir kita

Vidutinis

Didelis

Didelis

Įkelti dokumentai

 

Dokumentai, pasirašyti nuotoliniu būdu

Vidutinis

Didelis

Didelis

Elektroninių parašų ir elektroninių spaudų ilgalaikė apsauga

 

 

Elektroninių parašų ir (ar) elektroninių spaudų ilgalaikės apsaugos platforma

 

Ilgalaikės apsaugos programinė įranga

Vidutinis

Didelis

Vidutinis

 

Ilgalaikės apsaugos priemonės sertifikatas

Vidutinis

Didelis

Netaikoma

Įkelti dokumentai

 

Dokumentai, saugomi nuotoliniu būdu

Vidutinis

Didelis

Vidutinis

Elektroninis registruotas pristatymas

Elektroninio registruoto pristatymo platforma

 

Elektroninio registruoto pristatymo programinė įranga

Vidutinis

Didelis

Vidutinis

 

____________________

 

 [1] Nurodoma, jei pranešimą teikia juridinis asmuo.

[2] Nepasiekiamumas laikomas didelio poveikio pažeidimu, kai trunka 1 valandą ir ilgiau ir kai yra pažeidžiami patikimumo užtikrinimo paslaugos teikėjo įsipareigojimai prieš trečiąsias šalis dėl patikimumo užtikrinimo paslaugos prieinamumo.