Paveikslėlis, kuriame yra eskizas, piešimas, iliustracija, simbolis  Automatiškai sugeneruotas aprašymas

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRAS

 

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRO 2007 M. VASARIO 20 D. ĮSAKYMO NR. ISAK-236 „DĖL PAŽYMĖJIMŲ IR BRANDOS ATESTATŲ IŠDAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2024 m. kovo 18 d. Nr. V-308

Vilnius

 

 

 

1. P a k e i č i u Pažymėjimų ir brandos atestatų išdavimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2007 m. vasario 20 d. įsakymu Nr. ISAK-236 „Dėl Pažymėjimų ir brandos atestatų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1.1. Pakeičiu 4 punktą ir jį išdėstau taip:

4. Pažymėjimai ir brandos atestatai sudaromi naudojantis Mokinių registro ir Diplomų, atestatų ir kvalifikacijos pažymėjimų registro informacinės sistemos priemonėmis ir pasiekiami (gali būti peržiūrimi, atsiunčiami elektroniniu paštu ir (ar) atspausdinami) Diplomų, atestatų ir kvalifikacijos pažymėjimų registre. Pažymėjimai pildomi lietuvių kalba, brandos atestatai – lietuvių ir anglų kalbomis Beausite Fit Light šriftu. Pažymėjimai ir brandos atestatai laikomi išduoti, kai, mokyklai juos sudarius, jie įregistruojami Diplomų, atestatų ir kvalifikacijos pažymėjimų registre (suteikiamas registracijos numeris).“

1.2. Pakeičiu 6 punktą ir jį išdėstau taip:

6. Pažymėjimuose ir brandos atestatuose dalyko kodas nurodomas, jei dalyko programa baigta 2010 metais ir vėliau, pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo kodas – jei pasiekimas patikrintas 2012 metais ir vėliau, įskaitos ir (ar) brandos egzamino – 2008 metais ir vėliau, tarpinio patikrinimo – 2023 metais ir vėliau. Kitais atvejais dalyko, įskaitos, brandos darbo, brandos egzamino ar kito mokymosi pasiekimų patikrinimo kodui įrašyti skirtoje skiltyje įrašomi brūkšniai. Pažymėjimuose ir brandos atestatuose dalykų, pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimų, įskaitų, brandos egzaminų, tarpinių patikrinimų, valstybinių brandos egzaminų pavadinimai ir kt. įrašai turi atitikti jų pavadinimus, nustatytus švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymais patvirtintuose klasifikatoriuose ir registruose. Jei pagal dabartinį reglamentavimą pažymėjimams ir brandos atestatams pildyti reikalingų duomenų nėra švietimo, mokslo ir sporto ministro patvirtintuose klasifikatoriuose ir registruose, mokykla dalyko pavadinimus ir kitus įrašus pagal mokyklos saugomuose veiklos dokumentuose (apskaitos knygoje (žurnale) esančius įrašus, pvz., dalykų, mokyklų pavadinimus ir kt., pildo pati.“

1.3. Pakeičiu 7 punktą ir jį išdėstau taip:

7. Pažymėjimų ir brandos atestatų lentelių skiltyse, skirtose įrašyti informacijai apie bendrojo ugdymo programų (jų dalies) baigimą ir išsilavinimo įgijimą, mokymosi, įskaitų, brandos egzaminų, tarpinių ar kitų mokymosi pasiekimų rezultatus, įrašomi brūkšniai, jei tokios informacijos ankstesniais metais nebuvo įrašoma į mokymosi pasiekimus įteisinančius dokumentus arba jos nėra sudarant skaitmeninius mokymosi pasiekimus patvirtinančius dokumentus (asmeniui informacija nėra aktuali), pvz., nebuvo įrašoma dalyko kodo, metų, kada baigta mokytis dalyko programa ar patikrinti mokymosi pasiekimai ir kt.

Jei sudarant skaitmeninį mokymosi pasiekimus įteisinantį dokumentą asmuo neturi asmens kodo, vietoj jo įrašoma gimimo data. Pvz., brandos atestate vietoj įrašo „Asmens kodas / Personal identification number“ daromas įrašas „Gimimo data / Date of birth“.

Jei organizuojami du to paties dalyko tarpiniai patikrinimai, pvz., Matematika (A, pirmasis), Matematika (A, antrasis), jie Mokymosi pasiekimų pažymėjime ir brandos atestate įrašomi į tarpinių patikrinimų rezultatų lentelę atskirose eilutėse.“

1.4. Pakeičiu 10 punktą ir jį išdėstau taip:

10. Asmeniui, kuris mokėsi pagal vidurinio ugdymo programą (angl. secondary education programme), suaugusiųjų vidurinio ugdymo programą (angl. adult secondary education programme), vidurinio ugdymo kartu su dailės ugdymu programą (angl. secondary education programme with art education programme), vidurinio ugdymo kartu su meniniu ugdymu programą (angl. secondary education programme with artistic education programme), vidurinio ugdymo kartu su muzikos ugdymu programą (angl. secondary education with music education programme), vidurinio ugdymo kartu su inžineriniu ugdymu programą (angl. secondary education programme with engineering education programme), vidurinio ugdymo kartu su sporto ugdymu programą (angl. secondary education programme with sports education programme) ar vidurinio ugdymo kartu su kitu ugdymu programą (toliau kartu – Vidurinio ugdymo programa), pažymėjimuose, brandos atestatuose, pažymoje prie dalyko kurso programos esanti raidė rodo, pagal kokią programą mokinys mokėsi dalyko: bendrasis kursas žymimas raide B, išplėstinis – A. Jei užsienio kalbos mokinys mokėsi pagal vidurinio ugdymo bendrąsias programas, kuriose mokymosi pasiekimų lygiai pateikti kursais, orientuotais į Europos Tarybos nustatytus kalbos mokėjimo lygius, šie lygiai žymimi: A1, A2, B1 ir B2.“

1.5. Pakeičiu 11 punktą ir jį išdėstau taip:

11. Asmeniui, kuris mokėsi pagal Vidurinio ugdymo bendrąsias programas, patvirtintas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. vasario 21 d. įsakymu Nr. V-269 „Dėl Vidurinio ugdymo bendrųjų programų patvirtinimo“ (toliau – 2011 m. vidurinio ugdymo bendrosios programos), ir jas baigė, dalyko kurso programos apimtis valandomis įrašoma pagal Aprašo 2 priedą. Asmeniui, kuris mokėsi pagal vidurinio ugdymo bendrąsias programas, patvirtintas Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. rugpjūčio 24 d. įsakymu Nr. V-1269 „Dėl Priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrųjų programų patvirtinimo“ (toliau – 2022 m. vidurinio ugdymo bendrosios programos), ir jas baigė, dalyko kurso programos apimtis valandomis įrašoma vadovaujantis Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. V-1309 „Dėl Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų aprašo patvirtinimo“, priedu (toliau – pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų aprašo priedas). Asmeniui, kuris mokėsi pagal socialinių įgūdžių ugdymo programą, dalykų (veiklų) (toliau – dalykai) pavadinimai įrašomi pagal ugdymo planą, valandų skaičius nurodomas pagal įrašus dienyne.“

1.6. Pakeičiu 17.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

17.1. einamaisiais mokslo metais išvykstančiam iš mokyklos: pradinio ugdymo programos, suaugusiųjų pradinio ugdymo programos, pradinio ugdymo kartu su dailės ugdymu programos, pradinio ugdymo kartu su meniniu ugdymu programos, pradinio ugdymo kartu su muzikos ugdymu programos, pradinio ugdymo kartu su inžineriniu ugdymu programos ar pradinio ugdymo kartu su kitu ugdymu programos (toliau kartu – Pradinio ugdymo programa), pagrindinio ugdymo programos, suaugusiųjų pagrindinio ugdymo programos, pagrindinio ugdymo kartu su dailės ugdymu programos, pagrindinio ugdymo kartu su meniniu ugdymu programos, pagrindinio ugdymo kartu su muzikos ugdymu programos, pagrindinio ugdymo kartu su inžineriniu ugdymu programos, pagrindinio ugdymo kartu su sporto ugdymu programos ar pagrindinio ugdymo kartu su kitu ugdymu programos (toliau kartu – Pagrindinio ugdymo programa), Vidurinio ugdymo programos keliamosios klasės mokiniui, baigusiam ugdymo programos dalį ir perkeltam į aukštesnę klasę ar paliktam kartoti ugdymo programos; pradinio ugdymo individualizuotos programos, pagrindinio ugdymo individualizuotos programos, socialinių įgūdžių ugdymo programos keliamosios klasės mokiniui, baigusiam ugdymo programos dalį ir perkeltam į aukštesnę klasę. Šiuo atveju mokymosi pasiekimų pažymėjime po asmens kodu ar gimimo data nurodoma asmeniui aktuali informacija: „mokėsi (Klasės numeris skaičiumi) klasėje pagal (Ugdymo programos pavadinimas) programą;“.

1.7. Pakeičiu 17.7 papunktį ir jį išdėstau taip:

„17.7. asmeniui, turinčiam brandos atestatą, diplomą, užsienio šalių ar tarptautinių organizacijų pažymėjimą, patvirtinantį įgytą vidurinį išsilavinimą ar jam prilygintą vidurinį išsilavinimą, ir papildomai ir (ar) pakartotinai besimokiusiam pagal dalykų programas ir jas baigusiam, ir (ar) išlaikiusiam brandos egzaminus (laikiusiam tarpinius patikrinimus). Šiuo atveju mokymosi pasiekimų pažymėjime nurodoma asmeniui aktuali informacija: „mokėsi pagal (Ugdymo programos pavadinimas) dalykų programas ir jas baigė“ arba „išlaikė brandos egzaminus (laikė tarpinius patikrinimus)“, arba „mokėsi pagal (Ugdymo programos pavadinimas) dalykų programas ir jas baigė, išlaikė brandos egzaminus (laikė tarpinius patikrinimus)“;“.

1.8. Pakeičiu 17.8 papunktį ir jį išdėstau taip:

17.8. asmeniui, praradusiam brandos atestato (diplomo) priedą (jo dublikatą), spausdintą blanke. Šiuo atveju mokymosi pasiekimų pažymėjime nurodoma asmeniui aktuali informacija: „mokėsi pagal (Ugdymo programos pavadinimas) dalykų programas ir jas baigė“ arba „išlaikė brandos egzaminus (laikė tarpinius patikrinimus)“, arba „mokėsi pagal (Ugdymo programos pavadinimas) dalykų programas ir jas baigė, išlaikė brandos egzaminus (laikė tarpinius patikrinimus)“.“

1.9. Pakeičiu 18 punktą ir jį išdėstau taip:

18. Į mokymosi pasiekimų pažymėjimą įrašomi dalykų, kurių buvo mokytasi, patenkinami ir nepatenkinami metiniai įvertinimai, dalykui mokyti mokslo metams toje klasėje pagal ugdymo planą skirtas valandų skaičius (baigusiesiems ugdymo programos dalį 2007 metais ir vėliau), metai, kada baigta dalyko programa, dalyko kodas. Pagrindinio ugdymo programos mokiniui – ir socialinė-pilietinė veikla (įrašoma mokymosi rezultatų dalyje), dalykų pasiekimų patikrinimo pavadinimai, jų kodai, metai, kada patikrinti pasiekimai, jų įvertinimai, projektinė veikla, Vidurinio ugdymo programos mokiniui – ir socialinė-pilietinė veikla (įrašoma mokymosi rezultatų dalyje 2023–2024 mokslo metais baigus III gimnazijos klasę, nuo 2024–2025 mokslo metų ir vėliau – baigus III ar IV gimnazijos klasę), dalyko kurso programa, kalbos mokėjimo lygis (toliau – kursas), lietuvių kalbos ir literatūros įskaita, jos kodas, įvertinimas ir laikymo metai, tarpinis patikrinimas (2023–2024 mokslo metais įrašomas tik lenkų tautinės mažumos gimtosios kalbos ir literatūros tarpinis patikrinimas. Jei šio dalyko tarpinio patikrinimo pasiekimai patikrinti ankstesniais metais ir einamaisiais metais, į Mokymosi pasiekimų pažymėjimą įrašomas aukštesnės vertės įvertinimas), jo kodas, įvertinimas ir laikymo metai, išlaikytų brandos egzaminų pavadinimai, jų kodai, tipai, įvertinimai, metai, kuriais išlaikyti brandos egzaminai. Atskiroje lentelėje įrašomas brandos darbo rezultatas (brandos darbo kodas, pavadinimas, tipas, įvertinimas ir jo fiksavimo metai).“

1.10. Pakeičiu 25 punktą ir jį išdėstau taip:

25. Mokymosi pasiekimų pažymėjimą išduoda mokykla ar bazinė mokykla, kurioje asmuo pakartotinai ir (ar) papildomai mokėsi pagal dalykų programas ir jas baigė ir (ar) išlaikė brandos egzaminus. Jei asmuo mokėsi ir baigė dalyko (-ų) programą (-as) vienoje mokykloje, o brandos egzaminą (-us) išlaikė kitoje mokykloje, kiekviena mokykla sudaro ir išduoda asmeniui Mokymosi pasiekimų pažymėjimą atskirai.“

1.11. Pakeičiu 47 punktą ir jį išdėstau taip:

47. Brandos atestato forma pateikta Aprašo 10 priede, brandos atestato pildymo pavyzdys – 11 priede.“

1.12. Pakeičiu 50 punktą ir jį išdėstau taip:

50. Mokykla, išduodama asmeniui brandos atestatą su pagyrimu, didžiosiomis raidėmis brandos atestato centre po brandos atestato pavadinimu lietuvių ir anglų kalbomis įrašo „SU PAGYRIMU / WITH HONOURS“, paliudydama, kad šis asmuo baigė Vidurinio ugdymo programą su pagyrimu.“

1.13. Pakeičiu 51 punktą ir jį išdėstau taip:

51. Brandos atestatas gali būti išduodamas asmeniui, Vidurinio ugdymo programą baigusiam ankstesniais metais ir neišlaikiusiam tais metais Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos apraše ar kituose teisės aktuose nurodytų brandos atestatui gauti privalomų ir pasirenkamų egzaminų skaičiaus. Mokinys ir buvęs mokinys brandos atestatui gauti privalo išlaikyti lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzaminą ir dar vieno dalyko brandos egzaminą ar brandos darbą, išskyrus tuos atvejus, kai nuo pasirinkto brandos egzamino mokyklos vadovo įsakymu yra atleistas. Atitikus einamųjų metų reikalavimus viduriniam išsilavinimui įgyti / brandos atestatui gauti, brandos atestatą asmens prašymu išduoda mokykla, išdavusi mokymosi pasiekimų pažymėjimą ar kitą atitinkamą pažymėjimą apie jo mokymosi Vidurinio ugdymo programos baigiamojoje klasėje rezultatus. Brandos egzaminų išlaikymo, Vidurinio ugdymo programos baigimo metai, vidurinio išsilavinimo įgijimo metai gali nesutapti.“

1.14. Pakeičiu 53 punktą ir jį išdėstau taip:

53. Brandos atestato mokymosi rezultatų lentelėje įrašomi:

53.1. mokinio, buvusio mokinio individualaus ugdymo plano dalykai (išskyrus pasirenkamuosius dalyko modulius, kurie yra dalyko programos dalis ir vertinimas buvo įskaitytas į dalyko mokymosi pasiekimų įvertinimą), jų kodai, nurodoma dalyko kurso programa, jei yra (Aprašo 2 priedas), jai skirtas valandų skaičius (Vidurinio ugdymo programą baigusiesiems ne anksčiau kaip 2004 metais), įvertinimai ir metai, kuriais dalyko programa baigta;

53.2. mokiniui, kuris mokėsi pagal specializuoto ugdymo krypties programą, dailės, inžinerinio, meninio, muzikos, sporto ar kitiems ugdymo programos dalykams, kurių konkretus valandų skaičius nėra nustatytas Aprašo 2 arba Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų aprašo priede, mokytis skirtas valandų skaičius nurodomas pagal mokytojo įrašus dienyne.“

1.15. Pakeičiu 55 punktą ir jį išdėstau taip:

55. Brandos atestato lentelėje „Tarpinių patikrinimų rezultatai“ įrašomi tarpinių patikrinimų, įvertintų 1–40 balų, kodai, pavadinimai, įvertinimai ir laikymo metai.“

1.16. Pakeičiu 56 punktą ir jį išdėstau taip:

56. Brandos atestato lentelėje „Brandos egzaminų rezultatai“ įrašomi visi ankstesniais, išskyrus 2002–2007 metais išlaikytą tik vieną iš lietuvių kalbos (gimtoji, testas) ar lietuvių kalbos (gimtoji, teksto interpretacija) egzaminų, ir einamaisiais metais išlaikyti brandos egzaminai, nurodant jų kodą, tipą, įvertinimą ir išlaikymo metus:

56.1. mokiniui ir buvusiam mokiniui, einamaisiais metais laikiusiam ankstesniais metais jau išlaikytą to paties dalyko brandos egzaminą, į brandos atestatą įrašomas einamaisiais metais išlaikyto to dalyko brandos egzamino įvertinimas. Jeigu asmuo einamaisiais metais to dalyko brandos egzamino neišlaikė, į brandos atestatą įrašomas ankstesniais metais išlaikyto to dalyko brandos egzamino įvertinimas;

56.2. mokiniui ir buvusiam mokiniui, pateikusiam apeliaciją dėl išlaikyto valstybinio arba mokyklinio brandos egzamino, į brandos atestatą įrašomas apeliacijų rezultatų protokole nurodytas dalyko brandos egzamino (tarpinio patikrinimo) įvertinimas;

56.3. mokiniui ir buvusiam mokiniui, pateikusiam apeliaciją dėl pagrindinės sesijos metu neišlaikyto valstybinio lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino, išlaikiusiam to dalyko mokyklinį brandos egzaminą pakartotinės sesijos metu ir apeliaciniam komitetui jo valstybinio lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino darbą įvertinus patenkinamai, į brandos atestatą įrašomas jo prašyme nurodyto tipo brandos egzaminas ir jo įvertinimas;

56.4. einamaisiais metais išlaikiusiesiems: lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzaminą išlaikytų brandos egzaminų skiltyje „Tipas“ įrašoma „Valstybinis“ arba „Mokyklinis“, biologijos, chemijos, fizikos, istorijos, informacinių technologijų, matematikos, lenkų tautinės mažumos gimtosios kalbos ir literatūros, užsienio kalbų (anglų, prancūzų, rusų, vokiečių), geografijos – tik „Valstybinis“, gimtųjų kalbų (baltarusių, rusų, vokiečių), menų, muzikologijos ir technologijų – tik „Mokyklinis“;

56.5. 1994 ir vėlesniais metais išlaikyto brandos egzamino pavadinimas, tipas ir įvertinimas įrašomas pagal mokyklos saugomus veiklos dokumentus ir nurodomi jo išlaikymo metai;

56.6. mokiniui, buvusiam mokiniui, atleistam nuo visų brandos egzaminų, brandos atestato lentelė „Brandos egzaminų rezultatai“ nesudaroma. Šiuo atveju sudaroma ir pildoma brandos atestato lentelė „Kiti įrašai dėl brandos egzaminų laikymo“ ir jos skiltyje „Įrašas“ įrašoma „Brandos egzaminų nelaikė (atleistas)“ (angl. „The matriculation exams were not taken (excused)“), nurodomi metai;

56.7. mokiniui, buvusiam mokiniui, mokyklos vadovo įsakymu atleistam nuo dalies pasirinktų brandos egzaminų, įrašomi visų jo pasirinktų dalykų brandos egzaminų pavadinimai ir prie nelaikytų brandos egzaminų pavadinimų nurodoma „(atleistas)“. Egzamino tipui ir įvertinimui įrašyti skirtose skiltyse įrašomi brūkšniai, nurodomi metai.“

1.17. Pakeičiu 65 punktą ir jį išdėstau taip:

65. Asmuo mokyklai, išduodančiai brandos atestatą, iš reorganizuotų (technikumo, aukštesniosios ar profesinės mokyklos) ar po reorganizavimo veikiančių mokyklų, perėmusių mokyklos saugomus veiklos dokumentus, turi pateikti pažymą apie bendrojo ugdymo dalykų programų baigimą ir brandos egzaminų laikymą (Aprašo 12 priedas).“

1.18. Pakeičiu 81 punktą ir jį išdėstau taip:

81. Įrašai skaitmeniniame mokymosi pasiekimus įteisinančiame dokumente turi atitikti įrašus, esančius mokyklos saugomuose veiklos dokumentuose (apskaitos knygoje (žurnale). Jeigu originalo išdavimo metu asmuo kodo neturėjo, įrašomas asmens kodas, jei asmuo jį turi skaitmeninio mokymosi pasiekimus įteisinančio dokumento išdavimo metu. Jei asmuo kodo neturi, įrašoma asmens gimimo data. Jeigu originalo išdavimo metu mokykla ir ugdymo programa kodo neturėjo, mokyklos ir ugdymo programos kodams skirtose vietose rašomi brūkšniai.“

1.19. Pakeičiu 87.1.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

87.1.1. pažymėjimų ar brandos atestato sudarytojo pavadinimą (įrašoma didžiosiomis raidėmis);“.

1.20. Pakeičiu 87.1.14 papunktį ir jį išdėstau taip:

87.1.14. mokyklos pavadinimą, kurioje išlaikyti brandos egzaminai, laikyti tarpiniai patikrinimai;“.

1.21. Papildau 88.8 ir 88.9 papunkčiais:

88.8. mokyklos pavadinimą, jei skaitmeninių pažymėjimų ar brandos atestatų įregistravimo (išdavimo) metu nėra galimybės jo įrašyti Mokinių registro duomenų pagrindu;

88.9. brandos darbo pavadinimą, jei skaitmeninio brandos atestato įregistravimo (išdavimo) metu nėra galimybės įrašyti Mokinių registro duomenų pagrindu.“

1.22. Pakeičiu 99 punktą ir jį išdėstau taip:

99. Mokymosi pasiekimus įteisinančiuose ir kituose dokumentuose mokinių mokymosi pasiekimų įvertinimai (balai) įrašomi pagal Aprašo 13 priede pateiktas vertinimo skales.“

1.23. Papildau naujais 102–105 punktais:

102. Pradėjus išduoti skaitmeninius mokymosi pasiekimus įteisinančius dokumentus, apsaugos priemones turintys blankai, kuriuose buvo spausdinami pažymėjimai ir brandos atestatai bei jų priedai, nebenaudojami. Nebenaudojamų blankų pažymėjimams ir brandos atestatui spausdinti pavadinimai ir kodai nurodyti Aprašo 14 priede.

103. Nacionalinė švietimo agentūra saugo Pažymėjimų, brandos atestatų, jų priedų ir brandos atestato (diplomo) priedų blankus (toliau – blankai), vykdo jų gavimo, išdavimo ir naudojimo apskaitą, nustato jų naikinimo, naikinimo priežiūros tvarką.

104. Mokyklos, vykdančios bendrojo ugdymo programas, pasibaigus kalendoriniams metams, Mokinių registro blankų skirstymo modulyje suformuoja panaudotų, sugadintų, naikinti skirtų blankų ataskaitas. Mokyklos naikinti skirtus blankus įformina aktu pagal Dokumentų rengimo taisykles ir pateikia savivaldybės administracijai. Savivaldybės administracijos įgaliotas asmuo pagal mokyklų ataskaitas suformuoja suminę gražintų blankų kalendoriniais metais ataskaitą ir iki vasario 1 d. Nacionalinei švietimo agentūrai kartu su perdavimo ir priėmimo aktu pateikia blankus naikinti. Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu patvirtinta komisija patikrina gautus aktus ir blankus. Blankai sunaikinami pagal Nacionalinėje švietimo agentūroje nustatytą blankų naikinimo tvarką.

105. Keičiantis institucijoje darbuotojui, atsakingam už blankų apskaitą ir saugojimą, blankus ir kitus su jais susijusius dokumentus perduoda pagal institucijos patvirtintą aktą.“

1.24. Buvusius 102–106 punktus laikau atitinkamai 106–110 punktais.

1.25. Papildau 111 ir 112 punktais:

111. Jei skaitmeninio pažymėjimo ir / ar brandos atestato savininkui reikalinga mokymosi pasiekimus įteisinantį dokumentą legalizuoti ir patvirtinti pažyma (Apostille), jis pirmiau turi teikti mokyklos, kuri sudarė skaitmeninį mokymosi pasiekimus įteisinantį dokumentą, vadovui prašymą, kad iš Diplomų, atestatų ir kvalifikacijos pažymėjimų registro išspausdintas pažymėjimas ir / ar brandos atestatas būtų pasirašytas fiziniu arba elektroniniu mokyklos vadovo parašu. Jeigu pažymėjimas ir / ar brandos atestatas pasirašomas fiziniu mokyklos vadovo parašu, jis papildomai žymimas mokyklos antspaudu. Jeigu mokykla, sudariusi skaitmeninį mokymosi pasiekimus įteisinantį dokumentą, yra reorganizuota, likviduota, pertvarkyta ar pertvarkytos vidaus struktūros, kreipiamasi į mokyklą pagal Aprašo VIII skyriuje nustatytą tvarką.

112. Jei skaitmeninio brandos atestato, išduoto nuo 2023 m. gegužės 1d. iki 2024 m. gegužės 14 d., savininkui reikalingas brandos atestatas, užpildytas ne tik lietuvių, bet ir anglų kalbomis, jis turi teikti mokyklos, kuri sudarė skaitmeninį brandos atestatą, vadovui prašymą, kad būtų sudarytas brandos atestatas, užpildytas lietuvių ir anglų kalbomis. Sudarant dvikalbį skaitmeninį brandos atestatą, buvę brandos atestate, sudarytame lietuvių kalba, duomenys nekeičiami, tik papildomai įvedami reikalingi vertimai į anglų kalbą (pagal brandos atestato pildymo pavyzdį, 11 priedas) šio Aprašo nustatyta tvarka.“

1.26. Pakeičiu 3 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

1.27. Pakeičiu 4 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

1.28. Pakeičiu 5 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

1.29. Pakeičiu 6 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

1.30. Pakeičiu 7 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

1.31. Pakeičiu 8 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

1.32. Pakeičiu 9 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

1.33. Pakeičiu 10 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

1.34. Papildau nauju 11 priedu (pridedama).

1.35. Buvusius 11 ir 12 priedus laikau 12 ir 13 priedais.

1.36. Pakeičiu 13 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

1.37. Papildau 14 priedu (pridedama).

2. Nustatau, kad šis įsakymas įsigalioja 2024 m. gegužės 15 d.

 

 

Švietimo, mokslo ir sporto ministras                                                                  Gintautas Jakštas

 

Pažymėjimų ir brandos atestatų

išdavimo tvarkos aprašo

3 priedas

 

 

(Mokymosi pasiekimų pažymėjimo forma)

 

(Dokumento sudarytojo pavadinimas)

 

MOKYMOSI PASIEKIMŲ

PAŽYMĖJIMAS

 

(Vardas ir pavardė)

Asmens kodas ____

 

* mokėsi (Klasės numeris skaičiumi) klasėje pagal (Ugdymo programos pavadinimas) programą

* mokėsi pagal (Ugdymo programos pavadinimas) dalykų programas ir jas baigė

* išlaikė brandos egzaminus (laikė tarpinius patikrinimus)

* mokėsi pagal (Ugdymo programos pavadinimas) dalykų programas ir jas baigė, išlaikė brandos egzaminus (laikė tarpinius patikrinimus)

* baigė tarptautinio bakalaureato programą

 

Ugdymo programos (jos dalies) baigimas

 

Programos pavadinimas, kodas

 

Programos (jos dalies) baigimo metai

 

Mokyklos, kurioje mokytasi, pavadinimas, kodas

 

Klasė, kurioje mokytasi

 

Kėlimas į aukštesnę klasę

 

Ugdymo programos kartojimas

 

Mokyklos, kurioje laikyti tarpiniai patikrinimai, pavadinimas, kodas

 

Mokyklos, kurioje išlaikyti brandos egzaminai, pavadinimas, kodas

 

Išsilavinimą patvirtinančio dokumento pavadinimas, numeris, serija

 

 

Mokymosi rezultatai

 

Kodas

Dalyko pavadinimas

Programos kursas

Valandų skaičius

Įvertinimas

Metai

 

 

 

 

 

 

 

Įskaitų rezultatai

 

Kodas

Įskaitos pavadinimas

Įvertinimas

Metai

 

 

 

 

 

Tarpinių patikrinimų rezultatai

 

Kodas

Tarpinio patikrinimo pavadinimas

Įvertinimas

Metai

 

 

 

 

 

Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo rezultatai / Brandos egzaminų rezultatai

 

Kodas

Pavadinimas

Tipas

Įvertinimas

Metai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projektinės veiklos rezultatas

 

Kodas

Projektinės veiklos pavadinimas

Įvertinimas

Metai

 

 

 

 

 

 

Brandos darbo rezultatas

 

Kodas

Brandos darbo pavadinimas

Tipas

Įvertinimas

Metai

 

 

 

 

 

 

 

(Pareigos) (Vardas ir pavardė)

 

(Data)                                                                                                                                                      Registracijos Nr. _____

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mokymosi pasiekimų pažymėjimas yra skaitmeninis, jo duomenys sugeneruoti iš Diplomų, atestatų ir kvalifikacijos pažymėjimų registro

 

Mokymosi pasiekimų pažymėjimo generavimo (duomenų atvaizdavimo) / spausdinimo / išsaugojimo data ir laikas:

(Data ir laikas)

Mokymosi pasiekimų pažymėjimą peržiūrėti / atsisiųsti galima suvedus šį kodą:

(Raidinis ir (ar) skaitinis kodas)

Mokymosi pasiekimų pažymėjimą peržiūrėti / atsisiųsti galima suvedus kodą nuorodoje:

(Nuoroda)

Mokymosi pasiekimų pažymėjimą peržiūrėti / atsisiųsti galima nuskenavus kodą:

(QR kodas)

 

*Pildoma asmeniui aktuali informacija.

__________________________

 

 

Pažymėjimų ir brandos atestatų

išdavimo tvarkos aprašo

4 priedas

 

(Pradinio ugdymo pasiekimų pažymėjimo forma)

 

(Dokumento sudarytojo pavadinimas)

 

PRADINIO UGDYMO PASIEKIMŲ PAŽYMĖJIMAS

 

(Vardas ir pavardė)

Asmens kodas ____

 

baigė pradinio ugdymo individualizuotą programą

 

 

Ugdymo programos baigimas

 

Programos pavadinimas, kodas

 

Programos trukmė (metais)

 

Programos baigimo metai

 

Mokyklos, kurioje baigta programa, pavadinimas, kodas

 

 

 

(Pareigos) (Vardas ir pavardė)

 

(Data)                                                                                                                                                     Registracijos Nr. _____

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pradinio ugdymo pasiekimų pažymėjimas yra skaitmeninis, jo duomenys sugeneruoti iš Diplomų, atestatų ir kvalifikacijos pažymėjimų registro

 

Pradinio ugdymo pasiekimų pažymėjimo generavimo (duomenų atvaizdavimo) / spausdinimo / išsaugojimo data ir laikas:

(Data ir laikas)

Pradinio ugdymo pasiekimų pažymėjimą peržiūrėti / atsisiųsti galima suvedus šį kodą:

(Raidinis ir (ar) skaitinis kodas)

Pradinio ugdymo pasiekimų pažymėjimą peržiūrėti / atsisiųsti galima suvedus kodą nuorodoje:

(Nuoroda)

Pradinio ugdymo pasiekimų pažymėjimą peržiūrėti / atsisiųsti galima nuskenavus kodą:

(QR kodas)

 

___________________________

 

 

Pažymėjimų ir brandos atestatų

išdavimo tvarkos aprašo

5 priedas

 

(Pradinio išsilavinimo pažymėjimo forma)

 

(Dokumento sudarytojo pavadinimas)

 

PRADINIO IŠSILAVINIMO

PAŽYMĖJIMAS

 

(Vardas ir pavardė)

Asmens kodas ____

 

įgijo pradinį išsilavinimą

 

 

Ugdymo programos baigimas ir išsilavinimo įgijimas

 

Programos pavadinimas, kodas

 

Programos trukmė (metais)

 

Programos baigimo metai

 

Mokyklos, kurioje baigta programa, pavadinimas, kodas

 

Pradinio išsilavinimo įgijimo metai

 

Mokyklos, kurioje įgytas pradinis išsilavinimas, pavadinimas, kodas

 

Lietuvos kvalifikacijų lygis

 

 

(Pareigos) (Vardas ir pavardė)

 

(Data)                                                                                                                                                     Registracijos Nr. _____

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pradinio išsilavinimo pažymėjimas yra skaitmeninis, jo duomenys sugeneruoti iš Diplomų, atestatų ir kvalifikacijos pažymėjimų registro

 

Pradinio išsilavinimo pažymėjimo generavimo (duomenų atvaizdavimo) / spausdinimo / išsaugojimo data ir laikas:

(Data ir laikas)

Pradinio išsilavinimo pažymėjimą peržiūrėti / atsisiųsti galima suvedus šį kodą:

(Raidinis ir (ar) skaitinis kodas)

Pradinio išsilavinimo pažymėjimą peržiūrėti / atsisiųsti galima suvedus kodą nuorodoje:

(Nuoroda)

Pradinio išsilavinimo pažymėjimą peržiūrėti / atsisiųsti galima nuskenavus kodą:

(QR kodas)

 

___________________________

 

 

Pažymėjimų ir brandos atestatų

išdavimo tvarkos aprašo

6 priedas

 

(Pažymėjimo forma)

 

(Dokumento sudarytojo pavadinimas)

 

PAŽYMĖJIMAS

 

(Vardas ir pavardė)

Asmens kodas ____

 

*baigė pagrindinio ugdymo individualizuotos programos pirmąją dalį

*baigė pagrindinio ugdymo programos pirmąją dalį

 

 

Ugdymo programos dalies baigimas

 

Programos pavadinimas, kodas

 

Programos trukmė (metais)

 

Programos baigimo metai

 

Mokyklos, kurioje baigta programa, pavadinimas, kodas

 

Kėlimas į aukštesnę klasę

 

 

Mokymosi rezultatai

 

Kodas

Dalyko pavadinimas

Įvertinimas

 

 

 

 

(Pareigos) (Vardas ir pavardė)

 

(Data)                                                                                                                                                     Registracijos Nr. _____

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pažymėjimas yra skaitmeninis, jo duomenys sugeneruoti iš Diplomų, atestatų ir kvalifikacijos pažymėjimų registro

 

Pažymėjimo generavimo (duomenų atvaizdavimo) / spausdinimo / išsaugojimo data ir laikas:

(Data ir laikas)

Pažymėjimą peržiūrėti / atsisiųsti galima suvedus šį kodą:

(Raidinis ir (ar) skaitinis kodas)

Pažymėjimą peržiūrėti / atsisiųsti galima suvedus kodą nuorodoje:

(Nuoroda)

Pažymėjimą peržiūrėti / atsisiųsti galima nuskenavus kodą:

(QR kodas)

 

*Pildoma asmeniui aktuali informacija.

___________________________

 

 

Pažymėjimų ir brandos atestatų

išdavimo tvarkos aprašo

7 priedas

 

(Pagrindinio ugdymo pasiekimų pažymėjimo forma)

 

(Dokumento sudarytojo pavadinimas)

 

PAGRINDINIO UGDYMO PASIEKIMŲ PAŽYMĖJIMAS

 

(Vardas ir pavardė)

Asmens kodas ____

 

baigė pagrindinio ugdymo individualizuotą programą

 

 

Ugdymo programos baigimas

 

Programos pavadinimas, kodas

 

Programos trukmė (metais)

 

Programos baigimo metai

 

Mokyklos, kurioje baigta programa, pavadinimas, kodas

 

 

Mokymosi rezultatai

 

Kodas

Dalyko pavadinimas

Įvertinimas

 

 

 

 

(Pareigos) (Vardas ir pavardė)

 

(Data)                                                                                                                                                     Registracijos Nr. _____

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pagrindinio ugdymo pasiekimų pažymėjimas yra skaitmeninis, jo duomenys sugeneruoti iš Diplomų, atestatų ir kvalifikacijos pažymėjimų registro

 

Pagrindinio ugdymo pasiekimų pažymėjimo generavimo (duomenų atvaizdavimo) / spausdinimo / išsaugojimo data ir laikas:

(Data ir laikas)

Pagrindinio ugdymo pasiekimų pažymėjimą peržiūrėti / atsisiųsti galima suvedus šį kodą:

(Raidinis ir (ar) skaitinis kodas)

Pagrindinio ugdymo pasiekimų pažymėjimą peržiūrėti / atsisiųsti galima suvedus kodą nuorodoje:

(Nuoroda)

Pagrindinio ugdymo pasiekimų pažymėjimą peržiūrėti / atsisiųsti galima nuskenavus kodą:

(QR kodas)

 

___________________________

 

 

Pažymėjimų ir brandos atestatų

išdavimo tvarkos aprašo

8 priedas

 

(Pagrindinio išsilavinimo pažymėjimo forma)

 

(Dokumento sudarytojo pavadinimas)

 

PAGRINDINIO IŠSILAVINIMO

PAŽYMĖJIMAS

 

(Vardas ir pavardė)

Asmens kodas ____

 

įgijo pagrindinį išsilavinimą

 

Ugdymo programos baigimas ir išsilavinimo įgijimas

 

Programos pavadinimas, kodas

 

Programos trukmė (metais)

 

Programos baigimo metai

 

Mokyklos, kurioje baigta programa, pavadinimas, kodas

 

Pagrindinio išsilavinimo įgijimo metai

 

Mokyklos, kurioje įgytas pagrindinis išsilavinimas, pavadinimas, kodas

 

Lietuvos kvalifikacijų lygis

 

 

Mokymosi rezultatai

 

Kodas

Dalyko pavadinimas

Įvertinimas

 

 

 

 

Projektinės veiklos rezultatas

 

Kodas

Projektinės veiklos pavadinimas

Įvertinimas

 

 

 

 

Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo rezultatai

 

Kodas

Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo pavadinimas

Įvertinimas

Metai

 

 

 

 

 

(Pareigos) (Vardas ir pavardė)

 

(Data)                                                                                                                                                     Registracijos Nr. _____

 

Pagrindinio išsilavinimo pažymėjimas yra skaitmeninis, jo duomenys sugeneruoti iš Diplomų, atestatų ir kvalifikacijos pažymėjimų registro

 

Pagrindinio išsilavinimo pažymėjimo generavimo (duomenų atvaizdavimo) / spausdinimo / išsaugojimo data ir laikas:

(Data ir laikas)

Pagrindinio išsilavinimo pažymėjimą peržiūrėti / atsisiųsti galima suvedus šį kodą:

(Raidinis ir (ar) skaitinis kodas)

Pagrindinio išsilavinimo pažymėjimą peržiūrėti / atsisiųsti galima suvedus kodą nuorodoje:

(Nuoroda)

Pagrindinio išsilavinimo pažymėjimą peržiūrėti / atsisiųsti galima nuskenavus kodą:

(QR kodas)

 

___________________________

 

 

Pažymėjimų ir brandos atestatų

išdavimo tvarkos aprašo

9 priedas

 

(Vidurinio ugdymo pasiekimų pažymėjimo forma)

 

(Dokumento sudarytojo pavadinimas)

 

VIDURINIO UGDYMO PASIEKIMŲ PAŽYMĖJIMAS

 

(Vardas ir pavardė)

Asmens kodas ____

 

baigė socialinių įgūdžių ugdymo programą

 

 

Ugdymo programos baigimas

 

Programos pavadinimas, kodas

 

Programos trukmė (metais)

 

Programos baigimo metai

 

Mokyklos, kurioje baigta programa, pavadinimas, kodas

 

 

Mokymosi rezultatai

 

Kodas

Dalyko pavadinimas

Įvertinimas

 

 

 

 

 

(Pareigos) (Vardas ir pavardė)

 

(Data)                                                                                                                                                     Registracijos Nr. _____

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vidurinio ugdymo pasiekimų pažymėjimas yra skaitmeninis, jo duomenys sugeneruoti iš Diplomų, atestatų ir kvalifikacijos pažymėjimų registro

 

Vidurinio ugdymo pasiekimų pažymėjimo generavimo (duomenų atvaizdavimo) / spausdinimo / išsaugojimo data ir laikas:

(Data ir laikas)

Vidurinio ugdymo pasiekimų pažymėjimą peržiūrėti / atsisiųsti galima suvedus šį kodą:

(Raidinis ir (ar) skaitinis kodas)

Vidurinio ugdymo pasiekimų pažymėjimą peržiūrėti / atsisiųsti galima suvedus kodą nuorodoje:

(Nuoroda)

Vidurinio ugdymo pasiekimų pažymėjimą peržiūrėti / atsisiųsti galima nuskenavus kodą:

(QR kodas)

 

___________________________

 

 

Pažymėjimų ir brandos atestatų

išdavimo tvarkos aprašo

10 priedas

 

 

(Brandos atestato forma)

 

(Dokumento sudarytojo pavadinimas lietuvių kalba)

(Dokumento sudarytojo pavadinimas anglų kalba)

 

BRANDOS ATESTATAS

MATRICULATION CERTIFICATE

 

(Vardas ir pavardė)

Asmens kodas / Personal identification number ____

 

įgijo vidurinį išsilavinimą

completed secondary education

 

 

Ugdymo programos baigimas ir išsilavinimo įgijimas / Completed education

 

Programos pavadinimas, kodas / Programme name, code

 

Programos trukmė (metais) / Programme duration (years)

 

Programos baigimo metai / Programme completion year

 

Mokyklos, kurioje baigta ugdymo programa, pavadinimas, kodas / Name, code of the school where the educational programme was completed

 

Vidurinio išsilavinimo įgijimo metai / Secondary education year

 

Mokyklos, kurioje įgytas vidurinis išsilavinimas, pavadinimas, kodas / Name, code of the school where the secondary education was obtained

 

Lietuvos kvalifikacijų lygis / Level in the Lithuanian Qualifications Framework

 

 

 

Mokymosi rezultatai / Results

 

Kodas

Code

Dalyko pavadinimas

Subject name

Programos kursas

Course

Valandų skaičius Hours

Įvertinimas

Assessment

Metai

Year

 

 

 

 

 

 

 

Įskaitų rezultatai / Credit results

 

Kodas

Code

Įskaitos pavadinimas

Credit name

Įvertinimas

Assessment

Metai

Year

 

 

 

 

 

Tarpinių patikrinimų rezultatai / Results of intermediate examinations

 

Kodas

Code

Tarpinio patikrinimo pavadinimas

Name of the intermediate examination

Įvertinimas

Assessment

Metai

Year

 

 

 

 

 

 

Brandos egzaminų rezultatai / Matriculation examination results

 

Kodas

Code

Brandos egzamino pavadinimas

Matriculation examination name

Tipas

Type

Įvertinimas

Assessment

Metai

Year

 

 

 

 

 

 

Brandos darbo rezultatai / Matriculation project results

 

Kodas

Code

Brandos darbo pavadinimas

Matriculation project name

Tipas

Type

Įvertinimas

Assessment

Metai

Year

 

 

 

 

 

 

Kiti įrašai dėl brandos egzaminų laikymo / Other records regarding matriculation examinations                  

 

Įrašas

Record

Metai

Year

 

 

 

(Pareigos) (Vardas ir pavardė)

 

(Data)                                                                                                                            Registracijos Nr. / Registration No. ___

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brandos atestatas yra skaitmeninis, jo duomenys sugeneruoti iš Diplomų, atestatų ir kvalifikacijos pažymėjimų registro

This Matriculation certificate is digital, with data generated from the Register of Diplomas, Certificates and Qualifications

Brandos atestato generavimo (duomenų atvaizdavimo) / spausdinimo / išsaugojimo data ir laikas:

Date and time of generation/data mapping/printing/saving of Matriculation certificate:

(Data ir laikas)

Brandos atestatą peržiūrėti / atsisiųsti galima suvedus šį kodą:

To view/download the Matriculation certificate, the following code must be entered:

(Raidinis ir (ar) skaitinis kodas)

Brandos atestatą peržiūrėti / atsisiųsti galima suvedus kodą nuorodoje:

The Matriculation certificate can be viewed/downloaded by entering the code in the following link:

(Nuoroda)

Brandos atestatą peržiūrėti / atsisiųsti galima nuskenavus kodą:

The Matriculation certificate can be viewed/downloaded by scanning the code:

(QR kodas)

___________________________

 

 

Pažymėjimų ir brandos atestatų

išdavimo tvarkos aprašo

11 priedas

 

 

(Brandos atestato pildymo pavyzdys)

 

VILNIAUS GIMNAZIJA

VILNIUS GYMNASIUM

 

 

BRANDOS ATESTATAS

MATURICULATION CERTIFICATE

 

Vardė Pavardenė

Asmens kodas / Personal identification number 10101010101

 

įgijo vidurinį išsilavinimą

completed secondary education

 

 

Ugdymo programos baigimas ir išsilavinimo įgijimas / Completed education

 

Programos pavadinimas, kodas / Programme name, code

Vidurinio ugdymo programa / Secondary education programme, 111111

Programos trukmė (metais) / Programme duration (years)

2

Programos baigimo metai / Programme completion year

2024

Mokyklos, kurioje baigta ugdymo programa, pavadinimas, kodas / Name, code of the school where the educational programme was completed

Vilniaus gimnazija / Vilnius Gymnasium, 111111

Vidurinio išsilavinimo įgijimo metai / Secondary education year

2024

Mokyklos, kurioje įgytas vidurinis išsilavinimas, pavadinimas, kodas / Name, code of the school where the secondary the education was obtained

Vilniaus gimnazija / Vilnius Gymnasium, 111111

 

Lietuvos kvalifikacijų lygis / Level in the Lithuanian Qualifications Framework

IV

 

 

Mokymosi rezultatai / Results

 

Kodas

Code

Dalyko pavadinimas

Subject name

Programos kursas

Course

Valandų skaičius

Hours

Įvertinimas

Assessment

Metai

Year

03001

Dorinis ugdymas (etika) / Ethics

B

70

Įskaityta

2024

04001

Lietuvių kalba ir literatūra / Lithuanian language and literature

B

280

9 (devyni)

2024

04106

Lenkų tautinės mažumos gimtoji kalba ir literatūra / Polish minority language and literature

-

280

9 (devyni)

2024

04401

Užsienio kalba (anglų) / Foreign language (English)

B2

210

10 (dešimt)

2024

05101

Istorija / History

A

210

8 (aštuoni)

2024

06001

Matematika / Mathematics

B

210

7 (septyni)

2024

08101

Biologija / Biology

B

140

9 (devyni)

2024

09105

Šokis / Dance

B

140

9 (devyni)

2024

11104

Fizinis ugdymas / Physical education

B

140

9 (devyni)

2024

14002

Psichologija (pasirenkamasis) / Psychology (elective)

-

70

Įskaityta

2024

14003

Brandos darbas (biologija) / Matura project (Biology)

-

17

Įskaityta

2024

14004

Kūrybinis rašymas (dalyko modulis) / Creative writing (subject module)

-

17

Įskaityta

2024

 

Įskaitų rezultatai / Credit results

 

Kodas

Code

Įskaitos pavadinimas

Credit name

Įvertinimas

Assessment

Metai

Year

106011

Lietuvių kalba ir literatūra (įskaita) / Lithuanian language and literature

6 (šeši)

2024

 

Tarpinių patikrinimų rezultatai / Results of intermediate examinations

 

Kodas

Code

Tarpinio patikrinimo pavadinimas

Name of the intermediate examination

Įvertinimas

Assessment

Metai

Year

04106111

Lenkų tautinės mažumos gimtoji kalba ir literatūra / Polish minority language and literature

35 (trisdešimt penki)

2023

 

 

Brandos egzaminų rezultatai / Matriculation examination results

 

Kodas

Code

Brandos egzamino pavadinimas

Matriculation examination name

Tipas

Type

Įvertinimas

Assessment

Metai

Year

102042

Lietuvių kalba ir literatūra / Lithuanian language and literature

Valstybinis / State

40 (keturiasdešimt)

2024

04106100

Lenkų tautinės mažumos gimtoji kalba ir literatūra / Polish minority language and literature

Valstybinis / State

88 (aštuoniasdešimt aštuoni)

2024

312012

Matematika / Mathematics

Valstybinis / State

75 (septyniasdešimt penki)

2024

 

 

Brandos darbo rezultatai / Matriculation project results

 

Kodas

Code

Brandos darbo pavadinimas

Matriculation project name

Tipas

Type

Įvertinimas

Assessment

Metai

Year

801012

Brandos darbas (biologija): „Kokį poveikį DNR struktūrai daro šaldymas ir virimas“ / Matura project (Biology): “The influence of freezing and heating on DNA structure”

Mokyklinis / School

9 (devyni)

2024

 

Direktorius / Head of school                                                                             Vardis Pavardis

 

2024-07-15                                                                                 Registracijos Nr. / Registration No. 99999

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brandos atestatas yra skaitmeninis, jo duomenys sugeneruoti iš Diplomų, atestatų ir kvalifikacijos pažymėjimų registro

This Matriculation certificate is digital, with data generated from the Register of Diplomas, Certificates and Qualifications

Brandos atestato generavimo (duomenų atvaizdavimo) / spausdinimo / išsaugojimo data ir laikas:

Date and time of generation/data mapping/printing/saving of Matriculation certificate:

2024-07-24 14:42:19

Brandos atestatą peržiūrėti / atsisiųsti galima suvedus šį kodą:

To view/download the Maturity certificate, the following code must be entered:

1dt5s44f5s5wd5454w6d4we6f4w6

Brandos atestatą peržiūrėti / atsisiųsti galima suvedus kodą nuorodoje:

The Matriculation certificate can be viewed/downloaded by entering the code in the following link:

https://www.dakpr.smm.lt/aikos2-dakpr/edocSearch.xhtml

Brandos atestatą peržiūrėti / atsisiųsti galima nuskenavus kodą:

The Matriculation certificate can be viewed/downloaded by scanning the code:

___________________________

 

 

Pažymėjimų ir brandos atestatų

išdavimo tvarkos aprašo

12 priedas

 

(Pažymos apie bendrojo ugdymo dalykų programų baigimą ir brandos egzaminų laikymą forma)

 

 

(Dokumento sudarytojo pavadinimas ir dokumento sudarytojo duomenys)

 

(Gavėjas)

 

(Gauto dokumento nuoroda, jei tai atsakomasis dokumentas)

 

 

PAŽYMA

APIE BENDROJO UGDYMO DALYKŲ PROGRAMŲ BAIGIMĄ IR BRANDOS

EGZAMINŲ LAIKYMĄ

 

(Dokumento data ir dokumento registracijos numeris)

 

                                                                                                                                                                

(Asmens vardas ir pavardė) (Asmens kodas arba gimimo data, įrašomi skliaustuose) metais įstojo į (Mokyklos pavadinimas galininko forma) (Mokyklos kodas, įrašomas skliaustuose), studijavo (Specialybės pavadinimas) specialybę ir mokėsi vidurinio ugdymo programos dalykų. Jo (jos) bendrojo ugdymo dalykų mokymosi rezultatai (Vertinimo sistema: penkių balų ar dešimties balų) vertinimo sistemoje:

 

Eil. Nr.

Bendrojo ugdymo dalyko pavadinimas

Dalyko programos baigimo metai

Baigiamasis įvertinimas (pažymiu, įskaityta)

 

 

 

 

 

Bendrojo ugdymo dalykų mokymąsi baigė (Metai) metais, mokyklos baigimo diplomo negavo.

 

Išlaikė šiuos brandos egzaminus:

Brandos egzaminas

Išlaikymo metai

Brandos egzamino protokolo data ir Nr.

Egzamino tipas

Įvertinimas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Pareigos) (Parašas) (Vardas ir pavardė)

___________________________

 

Pažymėjimų ir brandos atestatų

išdavimo tvarkos aprašo

13 priedas

 

VERTINIMO SKALĖS BENDRAJAME UGDYME

 

Vertinimo1 skalė pradiniame ugdyme

Pasiekimų lygis

Įvertinimas įrašu2

aukštesnysis

padarė pažangą (žymima „p. p.“)

pagrindinis

patenkinamas

nepatenkinamas3

nepadarė pažangos (žymima „n. p.“)

1 Vertinant mokinių pasiekimus orientuojamasi į pasiekimų lygius, apibrėžtus pradinio ugdymo bendrojoje programoje, patvirtintoje 2008 metais.

² Mokinių, ugdomų pagal pritaikytą individualizuotą programą, specialiosios medicininės fizinio pajėgumo grupės mokinių padarytos arba nepadarytos pažangos vertinimas; pasiekimų vertinimas mokantis dorinio ugdymo.

3 Mokiniui, nepasiekus patenkinamo pasiekimų lygio, įrašoma „nepatenkinamas“.

 

Vertinimo4 skalė pradiniame ugdyme

Pasiekimų lygis / įvertinimas įrašu

aukštesnysis

pagrindinis

patenkinamas

slenkstinis

nepatenkinamas

Vertinant mokinių pasiekimus orientuojamasi į pasiekimų lygius, apibrėžtus pradinio ugdymo bendrojoje programoje, patvirtintoje 2022 metais.

 

Dešimtbalė vertinimo5 skalė pagrindiniame ir viduriniame ugdyme

Pasiekimų lygis

Balai

Trumpas apibūdinimas

aukštesnysis

10 (dešimt)

puikiai

9 (devyni)

labai gerai

pagrindinis

8 (aštuoni)

gerai

7 (septyni)

pakankamai gerai

6 (šeši)

vidutiniškai

patenkinamas

5 (penki)

patenkinamai

4 (keturi)

pakankamai patenkinamai

nepatenkinamas

3 (trys)

nepatenkinamai

2 (du)

blogai

1 (vienas)

labai blogai

5 Vertinant mokinių pasiekimus orientuojamasi į pasiekimų lygius, apibrėžtus pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrosiose programose, patvirtintose atitinkamai 2008 metais (2016 metais – lietuvių kalbos ir literatūros) ir 2011 metais.

 

Dešimtbalė vertinimo6 skalė pagrindiniame ir viduriniame ugdyme

Pasiekimų lygis

Balai

Trumpas apibūdinimas

aukštesnysis

10 (dešimt)

puikiai

9 (devyni)

labai gerai

pagrindinis

8 (aštuoni)

gerai

7 (septyni)

pakankamai gerai

patenkinamas

6 (šeši)

vidutiniškai

5 (penki)

patenkinamai

slenkstinis

4 (keturi)

pakankamai patenkinamai

nepatenkinamas

3 (trys)

nepatenkinamai

2 (du)

blogai

1 (vienas)

labai blogai

6 Vertinant mokinių pasiekimus orientuojamasi į pasiekimų lygius, apibrėžtus pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrosiose programose, patvirtintose 2022 metais.

 

Mokyklinių brandos egzaminų vertinimo7 skalė

Rezultatas

Balai

Išlaikyta

4–10

Neišlaikyta

1–3

7 Vertinimas pagal nustatytus vertinimo kriterijus.

 

Valstybinių brandos egzaminų vertinimo8 skalė (nuo 1998–1999 mokslo metų iki 2011–2012 mokslo metų įskaitytinai)

Rezultatas

Balai

Išlaikyta

1–100

Neišlaikyta

0

8 Kandidatų, laikiusių brandos egzaminą, žinių ir gebėjimų vertinimas pagal nustatytas vertinimo normas (vertinimo instrukcijas) ir lyginimas su kitų kandidatų žiniomis ir gebėjimais.

 

Valstybinių brandos egzaminų, išskyrus užsienio kalbos (anglų, prancūzų, rusų, vokiečių) valstybinį brandos egzaminą ir Lenkų tautinės mažumos gimtosios kalbos ir literatūros valstybinį brandos egzaminą, vertinimo9 skalė (nuo 2012–2013 mokslo metų iki 2023–2024 mokslo metų įskaitytinai)

Rezultatas

Pasiekimų lygis

Balai

Išlaikyta

aukštesnysis

86–100

pagrindinis

36–85

patenkinamas

16–35

Neišlaikyta

nepatenkinamas

1–15

9 Vertinimas pagal nustatytus vertinimo kriterijus ir kandidato brandos egzamino rezultato priskyrimas iš anksto nustatytam valstybinių brandos egzaminų pasiekimų lygiui.

 

Valstybinio užsienio kalbos (anglų, prancūzų, rusų, vokiečių) brandos egzamino vertinimo10 skalė (nuo 2012–2013 mokslo metų iki 2023–2024 mokslo metų įskaitytinai)

Rezultatas

Pasiekimų lygis

Kalbos mokėjimo lygis pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis

Balai

Išlaikyta

aukštesnysis

B2

86–100

pagrindinis

36–85

patenkinamas

B1

16–35

Neišlaikyta

nepatenkinamas

1–15

10 Vertinimas pagal nustatytus vertinimo kriterijus ir kandidato brandos egzamino rezultato priskyrimas iš anksto nustatytam valstybinių brandos egzaminų pasiekimų lygiui.

 

Valstybinių brandos egzaminų (Lenkų tautinės mažumos gimtosios kalbos ir literatūros nuo 2023–2024 mokslo metų, kitų vidurinio ugdymo dalykų nuo 2024–2025 mokslo metų) vertinimo11 skalė

Rezultatas

Pasiekimų lygis

Balai

Išlaikyta

aukštesnysis

86–100

pagrindinis

50–85

patenkinamas

41–49

slenkstinis

40

Neišlaikyta

nepatenkinamas

1–39

11 Valstybinio brandos egzamino įvertinimas yra suminis tarpinio patikrinimo ir brandos egzamino įvertinimas.

_________________________

 

 

 

Pažymėjimų ir brandos atestatų

išdavimo tvarkos aprašo

14 priedas

 

 

NEBENAUDOJAMŲ BLANKŲ PAŽYMĖJIMAMS IR BRANDOS ATESTATUI SPAUSDINTI PAVADINIMAI IR KODAI

 

Eil.

Nr.

Mokymosi pasiekimus įteisinančio

dokumento pavadinimas

Blanko kodas

1.

Mokymosi pasiekimų pažymėjimas

2055, 2056

2.

Pradinio ugdymo pasiekimų pažymėjimas

1701, 1702

3.

Pagrindinio ugdymo pasiekimų pažymėjimas

2701, 2702

4.

Vidurinio ugdymo pasiekimų pažymėjimas

3701, 3702

5.

Pažymėjimas

2058, 2059, 2501

6.

Pradinio išsilavinimo pažymėjimas

1001, 1002

7.

Pagrindinio išsilavinimo pažymėjimas

2001, 2005

8.

Brandos atestatas

3014, 3015

9.

Brandos atestato priedas

3016

10.

Brandos atestato (diplomo) priedas

3007

_________________