KŪNO KULTŪROS IR SPORTO DEPARTAMENTO

PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS

GENERALINIS DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL KŪNO KULTŪROS IR SPORTO DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS GENERALINIO DIREKTORIAUS 2017 M. VASARIO 8 D. ĮSAKYMO NR. V-140 „DĖL  KVALIFIKACINIŲ KATEGORIJŲ VALSTYBĖS AR SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETINĖSE ĮSTAIGOSE PAGAL DARBO SUTARTIS DIRBANTIEMS TRENERIAMS SUTEIKIMO IR PANAIKINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ pripažinimo netekusiu galios

 

2019 m. sausio 14 d. Nr. V-3

Vilnius

 

 

P r i p a ž į s t u netekusiu galios Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2017 m. vasario 8 d. įsakymą Nr. V-140 „Dėl  kvalifikacinių kategorijų valstybės ar savivaldybių biudžetinėse įstaigose pagal darbo sutartis dirbantiems treneriams suteikimo ir panaikinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais.

 

 

 

Vyresnioji patarėja,                                                                                                          

atliekanti generalinio direktoriaus funkcijas                                                                     Kornelija Tiesnesytė