Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

Dėl LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2004 M. RUGSĖJO 23 D. NUTARIMO 1213 „DĖL DAUGIABUČIŲ NAMŲ ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROGRAMOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2015 m. vasario 25 d. Nr. 213
Vilnius

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugsėjo 23 d. nutarimą Nr. 1213 „Dėl Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos patvirtinimo“:

1.1. Pakeisti preambulę ir ją išdėstyti taip:

„Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) įstatymo 3 straipsnio 1 dalimi ir įgyvendindama Šešioliktosios Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012–2016 metų programos, kuriai pritarta Lietuvos Respublikos Seimo 2012 m. gruodžio 13 d. nutarimu Nr. XII-51 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos“, 38, 75, 303 ir 333 punktus ir Lietuvos būsto strategiją, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. sausio 21 d. nutarimu Nr. 60 „Dėl Lietuvos būsto strategijos patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:“.

1.2. Nurodytu nutarimu patvirtintoje Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programoje:

1.2.1. Pakeisti 10 punktą ir jį išdėstyti taip:

„10. Atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto galimybes, šalies finansinę ir ekonominę būklę, 2009 metų pradžioje Lietuvos Respublikos Vyriausybė priėmė sprendimą dėl naujo Programos finansavimo mechanizmo sukūrimo naudojant Europos Sąjungos struktūrinės paramos lėšas, skiriamas Sanglaudos skatinimo veiksmų programai įgyvendinti pagal Europos Komisijos JESSICA iniciatyvą. Įsteigtas JESSICA kontroliuojantysis fondas, kurį administruoja Europos investicijų bankas (pagal JESSICA kontroliuojančiojo fondo įsteigimo finansavimo sutartį, pasirašytą Europos investicijų banko, Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos). Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priede, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. liepos 23 d. nutarimu Nr. 787 „Dėl Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priedo patvirtinimo“, priemonei JESSICA 2007–2013 metais skirta 783,8 mln. litų. Kontroliuojančiojo fondo lėšomis teikiami lengvatiniai kreditai daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projektams, atitinkantiems Programos reikalavimus, įgyvendinti ir kredito palūkanų subsidijoms mokėti.“

1.2.2. Pakeisti 11 punktą ir jį išdėstyti taip:

„11. Valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo sąlygas ir tvarką nustato Lietuvos Respublikos valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) įstatymas (toliau – Valstybės paramos įstatymas). Valstybės parama nepasiturintiems gyventojams teikiama – kreditas, paimtas daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti), ir palūkanos dengiami – Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo (toliau – Piniginės socialinės paramos įstatymas) ir jo įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta tvarka.“

1.2.3. Pakeisti 12 punktą ir jį išdėstyti taip:

„12. Daugiabučių namų atnaujinimas finansuojamas ir pagal 2007–2013 metų Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto „Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai“ įgyvendinimo priemonę VP3-1.1-VRM-03-R „Daugiabučių namų atnaujinimas pirmiausia didinant jų energijos vartojimo efektyvumą“ (atsakinga Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija). Šiai priemonei skirta 163,471 mln. litų. Lėšos paskirstomos savivaldybėms, kurios pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. sausio 31 d. nutarimą Nr. 112 „Dėl probleminių teritorijų“ priskirtos probleminėms teritorijoms. Iki 2013 metų numatoma atnaujinti apie 150 daugiabučių namų.“

1.2.4. Pakeisti 14 punktą ir jį išdėstyti taip:

„14. Programoje vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos statybos įstatyme (toliau – Statybos įstatymas) ir Valstybės paramos įstatyme.“

1.2.5. Pakeisti 16 punktą ir jį išdėstyti taip:

„16. Programos tikslas atitinka 2010 m. gegužės 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2010/31/ES dėl pastatų energinio naudingumo (OL 2010 L 153, p. 13), kuri skatina gerinti pastatų energinį naudingumą atsižvelgiant į išorės klimatines sąlygas ir vietos ypatybes, patalpų mikroklimato reikalavimus ir ekonominį investicijų efektyvumą. Šis tikslas dera su Lietuvos būsto strategijos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. sausio 21 d. nutarimu Nr. 60 „Dėl Lietuvos būsto strategijos patvirtinimo“, tikslu – užtikrinti efektyvų esamo būsto naudojimą, priežiūrą, atnaujinimą ir modernizavimą, taip pat Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Seimo 2012 m. birželio 26 d. nutarimu Nr. XI-2133 „Dėl Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos patvirtinimo“, nuostatomis.“

1.2.6. Pakeisti 18.3 papunktį ir jį išdėstyti taip:

„18.3. Anglies dioksido išmetimo į atmosferą mažėjimo rodiklis apskaičiuojamas vadovaujantis Klimato kaitos specialiosios programos lėšų naudojimo tvarkos aprašo, patvirtinto aplinkos ministro 2010 m. balandžio 6 d. įsakymu Nr. D1-275 „Dėl Klimato kaitos specialiosios programos lėšų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 2 priedu „Išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio sumažinimo vertinimo metodika“.“

1.2.7. Pakeisti 20 punktą ir jį išdėstyti taip:

„20. Daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija skelbia kvietimus. Skelbdama kvietimus ir nustatydama priimamų paraiškų skaičių, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija vadovaujasi šiais kriterijais: lengvatinių kreditų suteikimo galimybės atnaujinimo (modernizavimo) projektams finansuoti pagal sutartis su bankais ar kitomis kredito įstaigomis, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimai valstybės paramai teikti. Skelbiant kvietimus pirmiausia sudaromos sąlygos atnaujinti (modernizuoti) daugiabučius namus, kuriuose šilumos energijos suvartojimas viršija Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nustatytas maksimalias šilumos suvartojimo daugiabučių namų butams ir kitoms patalpoms šildyti normas.“

1.2.8. Pakeisti 22 punktą ir jį išdėstyti taip:

„22. Sprendimą dėl daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto rengimo ir įgyvendinimo pagal Programą ar ją atitinkančias savivaldybių programas priima butų ir kitų patalpų savininkai balsų dauguma pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.85 straipsnyje nustatytą sprendimų priėmimo tvarką. Daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkams priėmus sprendimą dėl atnaujinimo (modernizavimo) projekto įgyvendinimo, jo įgyvendinimą pagal butų ir kitų patalpų savininkų patvirtintą investicijų planą organizuoja bendrojo naudojimo objektų valdytojas, atlikdamas Statybos įstatyme nurodytas statytojo (užsakovo) pareigas. Butų ir kitų patalpų savininkų sprendimu statytojo (užsakovo) ir kitos su projekto įgyvendinimu susijusios pareigos pavedimo sutartimi gali būti pavedamos kitam asmeniui, teikiančiam projekto įgyvendinimo administravimo paslaugas, arba savivaldybės programos įgyvendinimo administratoriui. Daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektas rengiamas pagal Statybos įstatymą ir turi atitikti Programos priede nustatytus daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projektų specialiuosius techninius reikalavimus.“

1.2.9. Pakeisti 26 punktą ir jį išdėstyti taip:

„26. Programos įgyvendinimą administruoja viešoji įstaiga Būsto energijos taupymo agentūra pagal Valstybės paramos įstatymo 3 straipsnio 8 dalyje ir kituose teisės aktuose nustatytą kompetenciją, naudodama tam skirtus Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimus arba Europos Sąjungos struktūrinės paramos lėšas, ir teikia Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai Programai įgyvendinti skirtų lėšų panaudojimo ir Programos įgyvendinimo stebėsenos vykdymo ataskaitas.“

1.2.10. Pakeisti priedą ir jį išdėstyti nauja redakcija (pridedama).

2. Nustatyti, kad šiuo nutarimu nauja redakcija dėstomas Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos priedas gali būti taikomas ir iki šio nutarimo įsigaliojimo įgyvendinamiems ir pradėtiems rengti (ar tikslinamiems) daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektams.

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                      Algirdas Butkevičius

 

 

 

Aplinkos ministras                                                                          Kęstutis Trečiokas

 


 

Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos

priedas

(Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2015 m. vasario 25 d. nutarimo Nr. 213

redakcija)

 

 

DAUGIABUČIŲ NAMŲ ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTŲ SPECIALIEJI TECHNINIAI REIKALAVIMAI

 

 

Pagal Programą teikiama valstybės parama daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projektams (toliau – Projektai), kuriuose numatytos pastato energinį efektyvumą didinančios ir kitos pastato atnaujinimo (modernizavimo) priemonės.

Valstybės remiamos daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonės:

 

I.

ENERGINĮ EFEKTYVUMĄ DIDINANČIOS PRIEMONĖS

1.

Šildymo ir (ar) karšto vandens sistemų pertvarkymas ar keitimas:

1.1.

šilumos punkto ar katilinės, individualių katilų ir (ar) karšto vandens ruošimo įrenginių keitimas ar pertvarkymas, taip pat atsinaujinančių energijos šaltinių (saulės, vėjo, geoterminės energijos, biokuro ir panašiai) įrengimas

1.2.

balansinių ventilių ant stovų įrengimas

1.3.

vamzdynų šiluminės izoliacijos gerinimas

1.4.

šildymo prietaisų ir (ar) vamzdynų keitimas

1.5.

individualios šilumos apskaitos prietaisų ar daliklių sistemos ir (ar) termostatinių ventilių įrengimas butuose ir kitose patalpose

2.

Vėdinimo sistemos sutvarkymas arba pertvarkymas, įskaitant rekuperacijos sistemos įrengimą

3.

Stogo ar perdangos pastogėje šiltinimas, įskaitant stogo konstrukcijos sustiprinimą ar deformacijų šalinimą, stogo dangos keitimą, lietaus nuvedimo sistemos sutvarkymą ar įrengimą, arba naujo šlaitinio stogo (be patalpų pastogėje) įrengimas (įskaitant kopėčias į pastogę), apšiltinant jį arba perdangą pastogėje

4.

Išorinių sienų (taip pat ir cokolio) šiltinimas, įskaitant sienų (cokolio) konstrukcijos defektų pašalinimą, esamų lietvamzdžių demontavimą, įrengimą ar keitimą, elektros, dujų ar kitų sistemų ar įrengimų nuo šiltinamos sienos (cokolio) atitraukimą (išskyrus keitimą naujais) ir nuogrindos sutvarkymą

5.

Balkonų ar lodžijų įstiklinimas, įskaitant esamos balkonų ar lodžijų konstrukcijos sustiprinimą ir (ar) naujos įstiklinimo konstrukcijos įrengimą pagal vieną projektą

6.

Bendrojo naudojimo patalpose esančių langų keitimas ir (ar) bendrojo naudojimo lauko durų (įėjimo, tambūro, balkonų, rūsio, konteinerinės, šilumos punkto) keitimas (įskaitant susijusius apdailos darbus), įėjimo laiptų remontas ir pritaikymas neįgaliųjų poreikiams (panduso įrengimas)

7.

Butų ir kitų patalpų langų ir balkonų durų keitimas į mažesnio šilumos pralaidumo langus

8.

Rūsio perdangos šiltinimas

9.

Liftų atnaujinimas (modernizavimas) – jų keitimas techniniu energiniu požiūriu efektyvesniais liftais, įskaitant lifto ir priėjimo prie lifto pritaikymą neįgaliųjų poreikiams

II.

KITOS NAMO ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PRIEMONĖS

10.

Kitų pastato bendrojo naudojimo inžinerinių sistemų (elektros, priešgaisrinės saugos, geriamojo vandens, buitinių nuotekų, drenažo, taip pat ir namui priklausančių vietinių įrenginių) atnaujinimas ar keitimas

11.

Konstrukcijų (balkonų laikančiųjų konstrukcijų ir saugos aptvarų, stogelių virš įėjimo į pastatą), kurios nesusijusios su energinį efektyvumą didinančiomis priemonėmis, nurodytomis pirmajame šios lentelės skyriuje, keitimas – teisės aktų nustatyta tvarka pripažintos jų avarinės būklės likvidavimas

 

Pastabos:

1. Lentelėje nurodytos priemonės pasirenkamos atsižvelgiant į namo būklę ir siektiną energijos sutaupymo rezultatą.

2. Jeigu numatoma šiltinti išorines sienas, keisti langus, Projekte turi būti numatyta, kaip derinti pastato šildymo sistemą pagal pakitusį šilumos poreikį ir sutvarkyti patalpų vėdinimą.

3. Projekte turi būti numatyta įrengti pandusą, kad į pastatą galėtų patekti neįgalieji, išskyrus tuos atvejus, kai pandusą įrengti nėra techninių galimybių.

4. Investicijų dalis, tenkanti kitoms (ne energinį efektyvumą didinančioms) priemonėms, nurodytoms šio priedo lentelės antrajame skyriuje, neturi viršyti 20 procentų visos investicijų sumos.

 

 

 

––––––––––––––––––––