MUITINĖS DEPARTAMENTO

PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS

GENERALINIS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL MUITINĖS DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS GENERALINIO DIREKTORIAUS 2017 M. KOVO 24 D. ĮSAKYMO
NR. 1B-234 „DĖL MUITINĖS ELEKTRONINIŲ PASLAUGŲ TEIKIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2020 m. balandžio 8 d. Nr. 1B-268

Vilnius

 

 

1.    Pakeičiu Muitinės elektroninių paslaugų teikimo taisykles, patvirtintas Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2017 m. kovo 24 d. įsakymu Nr. 1B-234 „Dėl Muitinės elektroninių paslaugų teikimo taisyklių patvirtinimo“, ir 1 priedą išdėstau nauja redakcija.

2.    Nustatau, kad:

2.1. šis įsakymas įsigalioja 2020 m. birželio 1 d.;

2.2. paslaugų gavėjams, iki 2020 m. birželio 1 d. turėjusiems prieigą prie muitinės elektroninių paslaugų, papildomai suteikiamos teisės gauti Muitinės elektroninių paslaugų teikimo taisyklių 1 priedo 5 punkte nurodytas paslaugas.

 

 

 

Generalinio direktoriaus pavaduotojas,

atliekantis generalinio direktoriaus funkcijas Jonas Miškinis

 

 

Muitinės elektroninių paslaugų portalo taisyklių

1 priedas

 

 

MUITINĖS ELEKTRONINIŲ PASLAUGŲ IR JOMS TAIKOMŲ VEIKLOS PROFILIŲ SĄRAŠAS

 

1.   Intrastato ataskaitų priėmimas ir patvirtinimas

Paslaugos teikimo adresas

https://intrastat.lrmuitine.lt/

Specifinės sąlygos paslaugai gauti

nėra

Informacinė sistema

Veiklos profilis

Suteikiamos teisės

Numatytasis

Duomenų apie Lietuvos Respublikos prekybos srautus su Europos Sąjungos šalimis narėmis surinkimo ir apdorojimo sistema (IDAIS)

INTRASTAT_PRIEVOLININKAS

Intrastato ataskaitų teikimas ir valdymas, skirtas Intrastato prievolininkui

Taip

INTRASTAT_TARPININKAS

Intrastato ataskaitų teikimas ir valdymas, skirtas tarpininkui, kurį Intrastato prievolininkas įgaliojo jas teikti

Taip

2.   Prašymų išduoti muitinės leidimus, įtrauktus į Muitinės sprendimų sistemą, teikimas, prašymų ir leidimų valdymas

Paslaugos teikimo adresas

https://customs.ec.europa.eu/tpui-cdms-web/

Specifinės sąlygos paslaugai gauti

nėra

Informacinė sistema

Veiklos profilis

Suteikiamos teisės

Numatytasis

Muitinės sprendimų valdymo sistema (MSVS)

CUST_CONSULTATIVE

Prašymų ir leidimų duomenų peržiūra

Taip

CUST_ADMINISTRATIVE

Prašymų ir leidimų duomenų tvarkymas

Taip

CUST_EXECUTIVE

Prašymų ir leidimų duomenų tvarkymas ir valdymas

Taip

3.   Prašymų priimti Privalomosios tarifinės informacijos (PTI) sprendimus teikimas ir su PTI sprendimais susijusių duomenų valdymas

Paslaugos teikimo adresas

https:// customs.ec.europa.eu/gtp/

Specifinės sąlygos paslaugai gauti

nėra

Informacinė sistema

Veiklos profilis

Suteikiamos teisės

Numatytasis

Europos privalomosios tarifinės informacijos (EBTI) sistema

EBTISTP_CONSULTATIVE

Duomenų peržiūra

Taip

EBTISTP_EXECUTIVE

Duomenų peržiūra, įvedimas ir informacijos teikimas

Taip

4. Prašymų išduoti AEO muitinės leidimus, teikimas, prašymų ir leidimų valdymas

Paslaugos teikimo adresas

https://customs.ec.europa.eu/gtp/

Specifinės sąlygos paslaugai gauti

nėra

Informacinė sistema

Veiklos profilis

Suteikiamos teisės

Numatytasis

Ekonominės veiklos vykdytojų registravimo ir identifikavimo sistema EOS-AEO

AEO_MANAGE_SUBM_APPL

Prašymų AEO leidimui gauti teikimas

Taip

AEO_MANAGE_APPL

Prašymų AEO leidimui gauti valdymas

Taip

AEO_MANAGE_AUTH

AEO leidimų valdymas

Taip

5.   SMK informacinių lapų (INF) specialiosioms procedūroms duomenų valdymas

Paslaugos teikimo adresas

https://customs.ec.europa.eu/gtp/

Specifinės sąlygos paslaugai gauti

nėra

Informacinė sistema

Veiklos profilis

Suteikiamos teisės

Numatytasis

SMK informacinių lapų (INF) specialiosioms procedūroms sistema

INFSTP_EXECUTIVE

Informacinių lapų (INF) duomenų teikimas, tvarkymas ir valdymas, skirtas leidimo taikyti atitinkamą specialiąją procedūrą turėtojui arba jo įgaliotam asmeniui

Taip