LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2005 M. RUGSĖJO 23 D. ĮSAKYMO NR. V-729 „DĖL ATRANKINĖS MAMOGRAFINĖS PATIKROS DĖL KRŪTIES VĖŽIO FINANSAVIMO PROGRAMOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2021 m. birželio 17 d. Nr. V-1437

Vilnius

 

1.  P a k e i č i u  Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. rugsėjo 23 d. įsakymą Nr. V-729 „Dėl Atrankinės mamografinės patikros dėl krūties vėžio finansavimo programos patvirtinimo“:

1.1. Pakeičiu nurodytuoju įsakymu patvirtintą Atrankinės mamografinės patikros dėl krūties vėžio finansavimo programą:

1.1.1. Pakeičiu 6 punktą ir jį išdėstau taip:

6. Programos priemonės:

6.1. informavimo apie krūties piktybinių navikų ankstyvąją diagnostiką paslauga;

6.2. siuntimo atlikti mamografijos tyrimą paslauga;

6.3. mamogramų atlikimo paslauga;

6.4. mamogramų vertinimo paslauga.“

1.1.2. Pakeičiu 8 punktą ir jį išdėstau taip:

8. Informavimo apie krūties piktybinių navikų ankstyvąją diagnostiką paslauga apima šiuo įsakymu patvirtintos formos informacinio pranešimo užpildymą ir įteikimą arba išsiuntimą (moteris gali būti kviečiama pasitikrinti pagal programą laišku, telefonu, elektroniniu paštu ir kitais priimtinais būdais).“

1.1.3. Papildau 81 punktu:

81. Siuntimo atlikti mamografijos tyrimą paslauga apima:

81.1. moterų siuntimą atlikti mamografijos tyrimą;

81.2. mamografijos rezultatų įvertinimą ir, jei mamografijos tyrimu nustatoma patologija, siuntimą konsultuotis pas specialistą – patikslinti diagnozės ir gydyti.“

1.1.4. Pakeičiu 9 punktą ir jį išdėstau taip:

9. Informavimo apie krūties piktybinių navikų ankstyvąją diagnostiką paslauga teikiama moterims nuo 50 m. iki 69 m. (imtinai). Paslaugą gali teikti slaugytojas, bendruomenės slaugytojas arba šeimos gydytojas, arba pirminės asmens sveikatos priežiūros komandos narys – vidaus ligų gydytojas.“

1.1.5. Papildau 91 punktu:

91. Siuntimo atlikti mamografijos tyrimą paslauga teikiama moterims nuo 50 m. iki 69 m. (imtinai). Jei gaunamas moters sutikimas pasitikrinti pagal programą, siuntimą atlikti mamografijos tyrimą jai išduoda asmens sveikatos priežiūros įstaigos, teikiančios pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugas, šeimos medicinos paslaugas teikiantis gydytojas (šeimos gydytojas arba vidaus ligų gydytojas, arba gydytojas akušeris ginekologas),  užpildydamas Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinėje sistemoje (toliau – ESPBI IS) elektroninio siuntimo formą Nr. E027 „Siuntimas konsultacijai, tyrimams, gydymui“. Kai išduodamas siuntimas, PAASPĮ apie tai informuoja moterį ir nurodo, kuriose gydymo įstaigose (nurodomos bent 3 gydymo įstaigos) teikiamos atitinkamos asmens sveikatos priežiūros paslaugos.“

1.1.6. Pakeičiu 10 punktą ir jį išdėstau taip:

10. Programos 8 ir 81 punktuose nustatytas sąlygas atitinkančios informavimo apie krūties piktybinių navikų ankstyvąją diagnostiką paslaugos ir siuntimo atlikti mamografijos tyrimą paslaugos, apmokamos šios programos nustatyta tvarka, teikiamos ne dažniau kaip vieną kartą per dvejus metus.“

1.1.7. Pakeičiu 11 punktą ir jį išdėstau taip:

11. PAASPĮ yra atsakinga už tinkamą programoje numatytų paslaugų registravimą:

11.1. suteikta informavimo apie krūties piktybinių navikų ankstyvąją diagnostiką paslauga ir siuntimo atlikti mamografijos tyrimą paslauga registruojamos ESPBI IS, užpildant formą Nr. E025 „Ambulatorinio apsilankymo aprašymas“ (toliau – forma E025) ir formą 025/a-LK „Asmens ambulatorinio gydymo statistinė kortelė“, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1998 m. lapkričio 26 d. įsakymu Nr. 687 „Dėl medicininės apskaitos dokumentų formų tvirtinimo“ (toliau – forma 025/a-LK);

11.2. jeigu informacinis pranešimas moterims pateikiamas paštu, elektroniniu paštu ar telefonu, sudaromas šių moterų sąrašas. Sąraše nurodomas moters vardas ir pavardė, adresas ar elektroninio pašto adresas, ar telefono numeris, kuriuo buvo pateiktas informacinis pranešimas, ir jo pateikimo data. Sąrašas tvirtinamas PAASPĮ vadovo arba jo įgalioto asmens parašu ar elektroniniu parašu. Informacinio pranešimo pateikimo data nurodoma formoje E025 ir formoje 025/a-LK;

11.3. moters sutikimas pasitikrinti pagal programą nurodomas formoje E025 ir formoje 025/a-LK.“

1.1.8. Pakeičiu 12 punktą ir jį išdėstau taip:

12. Jei sutrinka PAASPĮ informacinės sistemos ar ESPBI IS veikimas ir negalima paciento sveikatos duomenų tvarkyti elektroniniu būdu, ši įstaiga privalo užtikrinti pacientų sveikatos duomenų tvarkymą naudodama popierinius dokumentus teisės aktų nustatyta tvarka. Pašalinus atitinkamos informacinės sistemos ar ESPBI IS veikimo sutrikimus, popieriniuose dokumentuose užfiksuoti paciento sveikatos duomenys turi būti įvedami į PAASPĮ informacinę sistemą ar į ESPBI IS, nurodant, kad pateikiami popieriniuose dokumentuose užfiksuoti duomenys. Popieriniame dokumente nurodytų duomenų įvedimą PAASPĮ organizuoja jų vidaus teisės aktų nustatyta tvarka.“

1.1.9. Pakeičiu 23 punktą ir jį išdėstau taip:

23. Nustatomos šios paslaugų bazinės kainos:

23.1. informavimo apie krūties piktybinių navikų ankstyvąją diagnostiką paslauga – 1,99 balo;

23.2. siuntimo atlikti mamografijos tyrimą paslauga – 3,22 balo;

23.3. mamogramų atlikimo paslauga – 12,17 balo;

23.4. mamogramų vertinimo paslauga – 11,29 balo.“

1.1.10. Pakeičiu 25.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

25.1. PAASPĮ iki kito mėnesio, einančio po ataskaitinio laikotarpio, 10 dienos teikia TLK ataskaitą, kurioje nurodomas per ataskaitinį laikotarpį suteiktų informavimo apie krūties piktybinių navikų ankstyvąją diagnostiką paslaugų ir siuntimo atlikti mamografijos tyrimą paslaugų kiekis ir suma, už kurią šių paslaugų buvo suteikta. Į ataskaitą paslaugos gali būti įtrauktos tik tuo atveju, jei įvykdytos visos 8 ir 81 punktuose numatytos sąlygos, t. y. jei yra įvertinti atlikto mamografijos tyrimo rezultatai, o tais atvejais, kai mamografijos tyrimu nustatoma patologija, pacientė pasiųsta konsultuotis pas specialistą;“.

1.2. Pakeičiu nurodytuoju įsakymu patvirtintą Informacinio pranešimo formą ir ją išdėstau nauja redakcija (pridedama).

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2021 m. liepos 1 d.

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                                                   Arūnas Dulkys

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos

ministro 2005 m. rugsėjo 23 d. įsakymu

Nr. V-729

(Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos

ministro 2021 m. birželio 17 d. įsakymo

Nr. V-1437redakcija)

 

 

(Informacinio pranešimo forma)

 

________________________________________________________

(Pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigos pavadinimas)

_____________________________________

(Kodas, adresas, telefonas)

 

________________________

(Moters vardas, pavardė)

 

________________________________

(Moters gyvenamosios vietos adresas

arba elektroninio pašto adresas)

 

 

INFORMACINIS PRANEŠIMAS

 

________________

(data)

 

Kviečiame Jus atvykti pasitikrinti pagal Atrankinės mamografinės patikros dėl krūties vėžio finansavimo programą (toliau – Programa). Krūties vėžys Lietuvoje – dažniausia moterų onkologinė liga, kuria kasmet suserga apie 1 200 moterų. 90 proc. moterų, susirgusių krūties vėžiu, gali būti išgydytos, jei liga nustatoma laiku. Patikros atliekamos, siekiant kuo anksčiau nustatyti krūties vėžį arba ikivėžinius krūties pakitimus.

Patikros metu nemokamai atliekamas krūtų rentgenologinis tyrimas, t. y. mamograma. Šio tyrimo tikslas – nustatyti, ar yra pakitimų krūtyje. Tolesni veiksmai priklauso nuo mamogramos vertinimo rezultatų.

Prašome Jūsų susisiekti su mumis telefonu Nr.______________ arba elektroninio pašto adresu __________ ir pranešti apie tai, ar sutinkate pasitikrinti pagal Programą. Gavęs informaciją apie Jūsų sutikimą pasitikrinti pagal Programą, šeimos gydytojas išrašys siuntimą atlikti mamografijos tyrimą ir informuos Jus apie siuntimo išrašymą bei gydymo įstaigas, kuriose ši paslauga gali būti suteikta (nurodomos bent 3 gydymo įstaigos).

Jei Jums kyla kokių nors neaiškumų dėl pasitikrinimo pagal Programą ar turite kitų klausimų, prašome konsultuotis su savo šeimos gydytoju.

Mes rūpinamės Jūsų sveikata.

 

______________