LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRAS

 

 

 

ĮSAKYMAS

 

DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2015 M. BALANDŽIO 23 D. ĮSAKYMO NR. V-380 „DĖL 2014–2020 mETŲ europos sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano IR NACIONALINIo STEBĖSENOS RODIKLIŲ SKAIČIAVIMO APRAŠO patvirtinimo“ PAKEITIMO

 

 

2017 m. gegužės 4 d.Nr. V-339

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. balandžio 23 d. įsakymą Nr. V-380 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir Nacionalinio stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“:

1Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintą 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo planą:

1.1. pakeičiu I skyriaus Šeštojo skirsnio 6 punktą ir jį išdėstau taip:

6. Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai

Stebėsenos rodiklio kodas

Stebėsenos rodiklio pavadinimas

Matavimo vienetas

Tarpinė reikšmė 2018 m. gruodžio 31 d.

Galutinė reikšmė 2023 m. gruodžio 31 d.

R.S.304

„Ūkio subjektų finansuota mokslo ir studijų institucijų MTEP išlaidų dalis nuo visų išlaidų“

Procentai

5

7

P.S.305

„Investicijas gavusių mokslo ir studijų institucijų pateiktos patentų paraiškos“

Skaičius

0

21

P.S.396

„Įgyvendinti MTEP projektai“

Skaičius

6

100

P.N.741

„Investicijas gavusių universitetų ligoninių pateiktos patentų paraiškos“

Skaičius

0

2“

 

 

1.2. pakeičiu I skyriaus Šeštojo skirsnio 7 punktą ir jį išdėstau taip:

7. Priemonės finansavimo šaltiniai

(eurais)

Projektams skiriamas finansavimas

Kiti projektų finansavimo šaltiniai

 

ES struktūrinių fondų

lėšos – iki

Nacionalinės lėšos

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos – iki

 

Projektų vykdytojų lėšos

Iš viso – ne mažiau kaip

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos

Savivaldybės biudžeto

lėšos

Kitos viešosios lėšos

Privačios lėšos

1.   Priemonės finansavimo šaltiniai, neįskaitant veiklos lėšų rezervo ir jam finansuoti skiriamų lėšų

80 808 623

0

0

0

0

0

0

2.   Veiklos lėšų rezervas ir jam finansuoti skiriamos nacionalinės lėšos

0

0

0

0

0

0

0

3.   Iš viso

80 808 623

0

0

0

0

0

0“

 

 

1.3. pripažįstu netekusiu galios I skyriaus Septintąjį skirsnį. 

1.4. pakeičiu II skyriaus Pirmojo skirsnio 6 punktą ir jį išdėstau taip:

6. Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai

Stebėsenos rodiklio kodas

Stebėsenos rodiklio pavadinimas

Matavimo vienetas

Tarpinė reikšmė 2018 m. gruodžio 31 d.

Galutinė reikšmė 2023 m. gruodžio 31 d.

R.S.381

„Bendrojo ugdymo mokinių, kurie mokosi bent už 289 tūkst. eurų pagal veiksmų programą ERPF lėšomis atnaujintose įstaigose, dalis“

Procentai

36,24

48

P.B.235

„Investicijas gavusios vaikų priežiūros arba švietimo infrastruktūros pajėgumas“

Skaičius

5000

18851

P.S.379

„Švietimo ir kitų švietimo teikėjų įstaigos, kuriose pagal veiksmų programą ERPF lėšomis sukurta ar atnaujinta ne mažiau nei viena edukacinė erdvė“

Skaičius

3

17

P.N.722

„Pagal veiksmų programą ERPF lėšomis atnaujintos bendrojo ugdymo mokyklos“

Skaičius

3

16

P.N.723

„Pagal veiksmų programą ERPF lėšomis atnaujintos neformaliojo ugdymo įstaigos“

Skaičius

0

2

P.N.731

„Įsigyti mokykliniai autobusai“

Skaičius

30

140

P.N.732

„Įsigyti specialiųjų mokymo priemonių ir ugdymui skirtų techninės pagalbos priemonių komplektai“

Skaičius

4

20“

 

1.5. pakeičiu II skyriaus Devintojo skirsnio 1 punktą ir jį išdėstau taip:

1. Priemonės aprašymas

1.1. Priemonės įgyvendinimas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis.

1.2. Įgyvendinant priemonę, prisidedama prie uždavinio „Sustiprinti viešojo sektoriaus tyrėjų gebėjimus bei pajėgumus vykdyti aukšto lygio MTEP veiklas“ įgyvendinimo.

1.3. Remiamos veiklos:

1.3.1. mokslininkų kvalifikacijos tobulinimas vykdant aukšto lygio tarptautinius ir nacionalinius mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros projektus;

1.3.2. studentų gebėjimų vykdyti MTEP veiklą ugdymas;

1.3.3. stažuočių po doktorantūros studijų skatinimas;

1.3.4. mokslo komunikacijos plėtra mokslo renginiuose;

1.3.5. mokslininkų, tyrėjų gebėjimų plėtra ir bendradarbiavimo vystymas vykdant mokslinių idėjų mainus, mokslines išvykas iš Lietuvos ir į Lietuvą.

1.4. Galimi pareiškėjai:

1.4.1. universitetai;

1.4.2. valstybiniai mokslinių tyrimų institutai, kurie kartu su universitetais dalyvauja rengiant mokslininkus;

1.4.3. valstybiniai mokslinių tyrimų institutai, turintys meno ar mokslo doktorantūros teisę;

1.4.4. kolegijos.

1.5. Priemonė įgyvendinama visuotinės dotacijos būdu.

 

 

1.6. pakeičiu II skyriaus Devintojo skirsnio 6 punktą ir jį išdėstau taip:

6. Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai

Stebėsenos rodiklio kodas

Stebėsenos rodiklio pavadinimas

Matavimo vienetas

Tarpinė reikšmė 2018 m. gruodžio 31 d.

Galutinė reikšmė 2023 m. gruodžio 31 d.

R.N.705

Pagal priemonę remiamose veiklose dalyvavusių tyrėjų mokslo straipsnių, esančių tarp 10 procentų pasaulyje dažniausiai cituojamų mokslo straipsnių, skaičius“

Skaičius

0

50

P.S.392

„Į mokslo ir studijų institucijas panaudojant ESF investicijas pritraukti tyrėjai iš užsienio“

Skaičius

120

600

P.S.393

„Į užsienį panaudojant ESF investicijas tobulinti profesinių žinių išvykę tyrėjai“

Skaičius

150

715

P.S.395

„Tyrėjai, kurie dalyvavo ESF veiklose, skirtose mokytis pagal neformaliojo švietimo programas“

Skaičius

300

1645

P.S.396

„Įgyvendinti MTEP projektai“

Skaičius

0

80

P.N.713

„Surengti mokslo renginiai“

Skaičius

50

250

P.N.714

„Išleisti akademinių asociacijų leidiniai“

Skaičius

30

150“

 

 

1.7. pakeičiu II skyriaus Keturioliktojo skirsnio 7 punktą ir jį išdėstau taip:

7.  Priemonės finansavimo šaltiniai

(eurais)

Projektams skiriamas finansavimas

Kiti projektų finansavimo šaltiniai

ES struktūrinių fondų

lėšos – iki

Nacionalinės lėšos

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos – iki

Projektų vykdytojų lėšos

Iš viso – ne mažiau kaip

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos

Savivaldybės biudžeto

lėšos

Kitos viešosios lėšos

Privačios lėšos

1.  Priemonės finansavimo šaltiniai, neįskaitant veiklos lėšų rezervo ir jam finansuoti skiriamų lėšų

42 033 007

7 417 589

246 985

0

0

0

246 985

2.  Veiklos lėšų rezervas ir jam finansuoti skiriamos nacionalinės lėšos

2 918 916

515 103

0

0

0

0

0

3.  Iš viso

44 951 923

7 932 692

246 985

0

0

0

246 985“

 

 

1.8. pakeičiu II skyriaus Trisdešimt pirmojo skirsnio 7 punktą ir jį išdėstau taip:

7.  Priemonės finansavimo šaltiniai

(eurais)

Projektams skiriamas finansavimas

Kiti projektų finansavimo šaltiniai

ES struktūrinių fondų

lėšos – iki

Nacionalinės lėšos

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos – iki

Projektų vykdytojų lėšos

Iš viso – ne mažiau kaip

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos

Savivaldybės biudžeto

lėšos

Kitos viešosios lėšos

Privačios lėšos

1.   Priemonės finansavimo šaltiniai, neįskaitant veiklos lėšų rezervo ir jam finansuoti skiriamų lėšų

10 585 612

1 578 430

606 220

0

0

0

606 220

2.   Veiklos lėšų rezervas ir jam finansuoti skiriamos nacionalinės lėšos

0

0

0

0

0

0

0

3.   Iš viso

10 585 612

1 578 430

606 220

0

0

0

606 220“

 

 

2.  Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintą Nacionalinį stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašą:

2.1. pakeičiu 5 punktą ir jį išdėstau taip:

 

5.

R.N.705

„Pagal priemonę remiamose veiklose dalyvavusių tyrėjų mokslo straipsnių, esančių tarp 10 procentų pasaulyje dažniausiai cituojamų mokslo straipsnių, skaičius“

Skaičius

Tyrėjas – aukštąjį išsilavinimą turintis asmuo, plėtojantis pažinimą, konceptualizuojantis ar kuriantis naujus produktus, procesus, metodus ir sistemas arba vadovaujantis mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros projektams

(šaltinis: Mokslo ir studijų įstatymas).

 

Mokslo straipsnis – mokslinių tyrimų rezultatai, paskelbti  žurnale, referuojamame Clarivate Analytics Web of Science

Įvedamasis

Pagal priemonę remiamose veiklose dalyvavusių tyrėjų mokslo straipsnių, esančių tarp 10 procentų pasaulyje dažniausiai cituojamų mokslo straipsnių, skaičius skaičiuojamas taip:

 

2023 m. ir 2024 m. gruodžio  31 d. Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės InCites įrankio aplinkoje  nustatomas straipsnių, kurie parengti mokslinius tyrimus parėmus priemonės lėšomis ir kurie yra tarp 10 procentų pasaulyje dažniausiai cituojamų mokslo straipsnių, skaičius;

 

10 procentų pasaulyje dažniausiai cituojamų mokslo straipsnių apskaičiuojama pagal Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (OECD) mokslo sritis.

Pirminiai šaltiniai:

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazė.

InCites įrankis – citavimu pagrįstas vertinimo įrankis, skirtas akademiniams ir valstybės administratoriams, kuris naudojamas analizuoti institucijų produktyvumą ir palyginamumą nacionaliniu ir tarptautiniu lygiu.

 

Antriniai šaltiniai:

Projekto vykdytojų teikiami mokėjimo prašymai, mokslinių tyrimų vykdymo ataskaitos.

Pasiekta tarpinė stebėsenos rodiklio reikšmė matuojama 2023 m. gruodžio 31 d., galutinė reikšmė nustatoma 2024 m. gruodžio 31 d.

Už duomenų apie stebėsenos rodiklio reikšmės pasiekimą ir teikimą yra atsakinga Lietuvos mokslo taryba.“

 

2.2. pakeičiu 16 punktą ir jį išdėstau taip:

16.

R.N.716

„Investicijas gavusių mokslo ir studijų institucijų tinkamai parengtų MTEP paraiškų dalis“

Procentai

Mokslo ir studijų institucijos – juridiniai asmenys, kurių pagrindinė veikla – studijų vykdymas ir su studijomis susijusi veikla ir (arba) moksliniai tyrimai ir eksperimentinė (socialinė, kultūrinė) plėtra (šaltinis: Mokslo ir studijų įstatymas).

 

Investicijas gavusi mokslo ir studijų institucija – mokslo ir studijų institucija, gavusi subsidiją iš Europos socialinio fondo 2014–2020 metų finansiniu laikotarpiu.

 

MTEP – moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra.

 

MTEP paraiška suprantama kaip dokumentas, kurį Lietuvos mokslo tarybai ar kitai tarptautinės ir (ar) nacionalinės programos kvietimą administruojančiai institucijai teikia projekto pareiškėjas, siekdamas gauti finansavimą projektui vykdyti.

 

Tinkamai parengta MTEP paraiška suprantama kaip paraiška, kuri  pripažįstama tinkama finansuoti arba kai įverčių pagal visus kriterijus suma yra didesnė, nei nurodyta slenkstinė įverčių suma.

Automatiškai apskaičiuojamas

Investicijas gavusių mokslo ir studijų institucijų tinkamai parengtų MTEP paraiškų dalis skaičiuojama pagal formulę: F= P/B*100 proc., kur 
P – tinkamai parengtų MTEP paraiškų skaičius;

B – visų pateiktų MTEP paraiškų skaičius.

Pirminiai šaltiniai:

mokslo ir studijų institucijos vadovo ar jo įgalioto asmens patvirtinti pateiktų MTEP paraiškų sąrašai ir tinkamai parengtomis pripažintų MTEP paraiškų sąrašai.

 

Antriniai šaltiniai:

ataskaita po projekto finansavimo pabaigos.

Stebėsenos rodiklis laikomas pasiektu, kai pateikiami mokslo ir studijų institucijos vadovo ar jo įgalioto asmens patvirtinti pateiktų MTEP paraiškų sąrašai ir tinkamai parengtomis pripažintų MTEP paraiškų sąrašai, patvirtinantys pirmaisiais metais (12 mėn. imtinai) po projekto veiklų įgyvendinimo pabaigos pasiektą stebėsenos rodiklio reikšmę.

Už stebėsenos rodiklio pasiekimą ir duomenų apie pasiektą stebėsenos rodiklio reikšmę teikimą yra atsakingas projekto vykdytojas.

 

2.3. pakeičiu 23 punktą ir jį išdėstau taip:

23.

P.N.705

„Mokslo ir studijų institucijų administracijos darbuotojai, kurie dalyvavo ESF veiklose“

Skaičius

Mokslo ir studijų institucijų administracijos darbuotojai – mokslo ir studijų institucijose dirbantys asmenys (mokslo vadybininkai).

 

ESF – Europos socialinis fondas.

 

ESF veiklos apima mokslo ir studijų institucijų darbuotojų mokymus pagal neformaliojo švietimo programas ir profesinių žinių tobulinimą užsienyje.

 

Mokslo ir studijų institucijos – juridiniai asmenys, kurių pagrindinė veikla – studijų vykdymas ir su studijomis susijusi veikla ir (arba) moksliniai tyrimai ir eksperimentinė (socialinė, kultūrinė) plėtra (šaltinis: Mokslo ir studijų įstatymas).

 

Neformalusis švietimas – švietimas pagal įvairias švietimo poreikių tenkinimo, kvalifikacijos tobulinimo, papildomos kompetencijos įgijimo programas, išskyrus formaliojo švietimo programas (šaltinis: Švietimo įstatymas).

 

Mokymų pagal neformaliojo švietimo programą trukmė turi būti ne trumpesnė kaip 8 akademinės valandos.

 

Profesinių žinių tobulinimas užsienyje apima mokslo ir studijų institucijų administracijos darbuotojų dalyvavimą komandiruotėse / stažuotėse kitų šalių mokslo ir studijų institucijose ar įstaigose, Lietuvos MTEP ryšių biure, mokslinių tyrimų centruose, verslo įmonėse, taip pat dalyvavimą tarptautinėse konferencijose, tarptautiniuose seminaruose ar kituose tarptautiniuose mokslo renginiuose (pvz.: informaciniai renginiai, konsorciumų formavimo susitikimai ir pan.).

Automatiškai apskaičiuojamas

Sumuojami mokslo ir studijų institucijų administracijos darbuotojai, kurie dalyvavo ESF veiklose (asmenų skaičius).

 

Tas pats asmuo, dalyvavęs to paties projekto veiklose kelis kartus skaičiuojamas vieną kartą.

Pirminiai šaltiniai: mokymų dalyvių sąrašai (kopijos ar suvestinės) ir (arba) komandiruotės / stažuotės ataskaita, patvirtinti įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens.

 

Antriniai šaltiniai: mokėjimo prašymai.

Stebėsenos rodiklis laikomas pasiektu, kai projekto veiklų įgyvendinimo metu asmuo įtraukiamas į asmenų, dalyvaujančių mokymuose, sąrašą ar įstaigos vidaus tvarka patvirtinamas dokumentas dėl asmens komandiruotės / stažuotės užsienyje.

Už stebėsenos rodiklio pasiekimą ir duomenų apie pasiektą stebėsenos rodiklio reikšmę teikimą antriniuose šaltiniuose yra atsakingas projekto vykdytojas.

 

 

 

Švietimo ir mokslo ministrė                                                                                                                          Jurgita Petrauskienė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUDERINTA

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

2016 m. spalio 6 d. raštu Nr. ((24.37)-5K-1619378)-6K-1606955

2017 m. kovo 21 d. raštu Nr. ((24.37-01)-5K-1705388)-6K-1702207

2017 m. balandžio 6 d. raštu Nr. ((24.37-01)-5K-1706868)-6K-1702590