LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL FINANSAVIMO SKYRIMO PROJEKTAMS NR. 06.1.1-TID-V-501-01-0009 „TRANSEUROPINIO TINKLO KELIO E67 (VIA BALTICA) PLĖTRA. RUOŽO KAUNAS–MARIJAMPOLĖ PLĖTRA. I ETAPAS. KELIO A5 KAUNAS–MARIJAMPOLĖ–SUVALKAI RUOŽO NUO 23,40 IKI 35,40 KM REKONSTRAVIMAS“ IR NR. 06.1.1-TID-V-501-01-0010 „TRANSEUROPINIO TINKLO KELIO E67 (VIA BALTICA) PLĖTRA. RUOŽO KAUNAS–MARIJAMPOLĖ PLĖTRA. I ETAPAS. KELIO A5 KAUNAS–MARIJAMPOLĖ–SUVALKAI RUOŽO NUO 45,15 IKI 56,83 KM REKONSTRAVIMAS“

 

2018 m. vasario 22 d. Nr. 3-81

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programą, taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. birželio 4 d. nutarimu Nr. 528 „Dėl atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programą“, 6.2.11 papunkčiu ir Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316 „Dėl Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“, 153 ir 154 punktais, atsižvelgdamas į 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“ 06.1.1-TID-V-501 priemonės „TEN-T kelių tinklo techninių parametrų gerinimas ir pralaidumo didinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1, patvirtinto Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2015 m. spalio 9 d. įsakymu Nr. 3-421(1.5 E) „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“ 06.1.1-TID-V-501 priemonės „TEN-T kelių tinklo techninių parametrų gerinimas ir pralaidumo didinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo, 51 punktą, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“ 06.1.1-TID-V-501 priemonės „TEN-T kelių tinklo techninių parametrų gerinimas ir pralaidumo didinimas“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti valstybės projektų sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2016 m. vasario 24 d. įsakymu Nr. 3-58 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos įgyvendinimo priemonės 06.1.1-TID-V-501 „TEN-T kelių tinklo techninių parametrų gerinimas ir pralaidumo didinimas“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti valstybės projektų sąrašo Nr. 1 patvirtinimo“, ir Transporto investicijų direkcijos 2018 m. sausio 25 d. projektų tinkamumo finansuoti vertinimo ataskaitas Nr. 110-16 ir Nr. 110-17:

1. Skiriu šio įsakymo priede nurodytiems projektams nustatyto dydžio finansavimą iš 2014−2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“ 6.1.1 konkrečiam uždaviniui „Padidinti šalies daugiarūšės susisiekimo sistemos ir transeuropinių transporto tinklų sąveiką“ įgyvendinti valstybės biudžete Susisiekimo ministerijai pagal programos „Susisiekimo valstybinės ir vietinės reikšmės keliais užtikrinimas“ (programos kodas 01.009) priemonę „Rekonstruoti, taisyti (remontuoti) valstybinės reikšmės kelius, diegti inžinerines saugaus eismo priemones, tobulinti eismo saugos valdymą bei formuoti visuomenės elgseną keliuose“ (programos priemonės kodas 01.009.02.01.01; finansavimo šaltinis 1.3.2.7.1 („2014−2020 m. ES struktūrinė parama“); išlaidų klasifikacija pagal valstybės funkcijas 4.5.1.2 („Kelių transporto plėtra, kontrolė ir priežiūra“); ekonominė klasifikacija 2.9.2.2.1.02 („Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos investicijoms kitiems valdžios sektoriaus subjektams“) numatytų lėšų.

2. Informuoju, kad šis sprendimas gali būti apskųstas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Susisiekimo ministras                                                                                     Rokas Masiulis

 

 

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro

2018 m. vasario 22 d. įsakymo Nr. 3-81

priedas

 

FINANSUOJAMI PROJEKTAI

 

Eil. Nr.

Paraiš-kos kodas

Pareiškėjo pavadinimas

Pareiškėjo juridinio asmens kodas

 

 

 

Projekto pavadinimas

Projekto partneriai

Projektui skiriamos finansavimo lėšos:

iš viso iki,

Eur

iš jų valsty-bės pagalba iki, Eur

iš jų de minimis  pagalba iki, Eur

iš jų:

Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos iki, Eur:

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos iki, Eur:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1.

06.1.1-TID-

V-501-01-

0009

Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos

188710638

Transeuropinio tinklo kelio E67 (VIA BALTICA) plėtra. Ruožo Kaunas–Marijampolė plėtra. I etapas. Kelio A5 Kaunas–Marijampolė–Suvalkai ruožo nuo 23,40 iki 35,40 km rekonstravimas

Įgyven-dinamas be partnerių

28 749 000,00

0,00

0,00

28 749 000,00

0,00

2.

06.1.1-TID-V-501-01-0010

Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos

188710638

Transeuropinio tinklo kelio E67 (VIA BALTICA) plėtra. Ruožo Kaunas–Marijampolė plėtra. I etapas. Kelio A5 Kaunas–Marijampolė–Suvalkai ruožo nuo 45,15 iki 56,83 km rekonstravimas

Įgyven-dinamas be partnerių

29 000 000,00

0,00

0,00

29 000 000,00

0,00

Iš viso:

57 749 000,00

0,00

0,00

57 749 000,00

0,00

 

____________________________________________________