4Įsakymai ir potvarkiai       

 


 

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL DARBUOTOJŲ APSAUGOS NUO ELEKTROMAGNETINIŲ LAUKŲ KELIAMOS RIZIKOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

2015 m. spalio 30 d. Nr. A1-614    

Vilnius

 

 

Įgyvendindama 2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2013/35/ES dėl būtiniausių sveikatos ir saugos reikalavimų, susijusių su fizikinių veiksnių (elektromagnetinių laukų) keliama rizika darbuotojams (dvidešimtoji atskira direktyva, kaip apibrėžta Direktyvos 89/391/EEB 16 straipsnio 1 dalyje), ir kuria panaikinama Direktyva 2004/40/EB (OL 2013 L 179, p. 1):

1. Tvirtinu Darbuotojų apsaugos nuo elektromagnetinių laukų keliamos rizikos nuostatus (pridedama).

2. Šis įsakymas įsigalioja 2015 m. lapkričio 1 d.

 

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministrė

Algimanta Pabedinskienė

 

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro

2015 m. spalio 30 d. įsakymu

Nr. A1-614

 

 

DARBUOTOJŲ APSAUGOS NUO ELEKTROMAGNETINIŲ LAUKŲ KELIAMOS RIZIKOS NUOSTATAI

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.  Darbuotojų apsaugos nuo elektromagnetinių laukų keliamos rizikos nuostatai (toliau – Nuostatai) nustato būtiniausius reikalavimus dėl darbuotojų apsaugos nuo rizikos jų sveikatai ir saugai, kuri kyla arba gali kilti darbe dėl ekspozicijos elektromagnetiniuose laukuose.

2.  Nuostatai nustato darbuotojų apsaugos nuo viso žinomo elektromagnetinių laukų sukeliamo tiesioginio biofizinio poveikio ir netiesioginio poveikio reikalavimus.

3.  Nuostatai nustato ekspozicijos ribines vertes tik dėl moksliškai patikimai nustatytų trumpalaikio tiesioginio biofizinio poveikio ir ekspozicijos elektromagnetiniuose laukuose ryšių.

4.  Nuostatai nenustato darbuotojų apsaugos nuo numanomo ilgalaikio elektromagnetinių laukų poveikio ir nuo rizikos, kylančios dėl sąlyčio su laidininkais su įtampa, reikalavimų.

5.  Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo reikalavimai taikomi Nuostatų 1 punkte nurodytai sričiai, nepažeidžiant griežtesnių arba konkretesnių Nuostatų reikalavimų.

6.  Krašto apsaugos pareigūnams ir kariams, vidaus tarnybos sistemos, muitinės, valstybės saugumo ir kitų institucijų pareigūnams, kurių tarnybinius santykius nustato atitinkami statutai ir Lietuvos Respublikos žvalgybos įstatymas, Nuostatai netaikomi tik tais atvejais, kai šie asmenys vykdo veiklą, kuriai būdingi specifiniai veiklos požymiai.

7.  Nuostatuose vartojamos sąvokos:

7.1. ekspozicijos ribinės vertės – vertės, nustatytos atsižvelgiant į biofizinius ir biologinius aspektus, visų pirma moksliškai patikimai nustatytą trumpalaikį ir ūmų tiesioginį poveikį, t. y. šiluminį poveikį ir audinių elektrinį dirginimą;

7.2. elektrinių laukų aukšti veikimo lygiai – lygiai, kurie yra susiję su Nuostatuose nurodytomis konkrečiomis apsaugos arba prevencijos priemonėmis;

7.3. elektrinių laukų žemi veikimo lygiai – lygiai, kurie yra susiję su Nuostatuose nurodytomis konkrečiomis apsaugos arba prevencijos priemonėmis;

7.4. elektromagnetiniai laukai – statiniai elektriniai, statiniai magnetiniai, laike kintantys elektriniai, magnetiniai ir elektromagnetiniai laukai, kurie kinta dažniu iki 300 GHz;

7.5. jutiminio poveikio ekspozicijos ribinės vertės – tos ekspozicijos ribinės vertės, kurias viršijus darbuotojai gali patirti trumpalaikių jutiminio suvokimo sutrikimų ir nedidelių smegenų funkcijų pokyčių;

7.6. magnetinių laukų aukšti veikimo lygiai – lygiai, kurie susiję su poveikio sveikatai ekspozicijos ribinėmis vertėmis;

7.7. magnetinių laukų žemi veikimo lygiai – lygiai, kurie susiję su jutiminio poveikio ekspozicijos ribinėmis vertėmis;

7.8. netiesioginis poveikis – objekto buvimo elektromagnetiniame lauke sukeltas poveikis, galintis kelti pavojų saugai ar sveikatai, pvz.:

7.8.1.   medicinos elektroninės įrangos ir prietaisų, įskaitant širdies stimuliatorius ir kitus implantuojamuosius arba ant kūno nešiojamus medicinos prietaisus, veikimo trukdžiai;

7.8.2.   feromagnetinių objektų, esančių statiniuose magnetiniuose laukuose, svaidymo rizika;

7.8.3.   elektrinių sprogdinimo prietaisų (detonatorių) savaiminis įsijungimas;

7.8.4.   gaisrai ir sprogimai, kuriuos sukelia degiųjų medžiagų uždegimas indukuotų laukų, kontaktinių srovių arba kibirkštinių išlydžių sukeltomis kibirkštimis;

7.8.5.   kontaktinės srovės;

7.9. poveikio sveikatai ekspozicijos ribinės vertės – tos ekspozicijos ribinės vertės, kurias viršijus darbuotojams gali būti daromas nepageidaujamas poveikis sveikatai, pvz., terminis įkaitimas arba nervų ir raumenų audinių dirginimas;

7.10.  tiesioginis biofizinis poveikis – poveikis žmogaus kūnui, kurį tiesiogiai sukelia buvimas elektromagnetiniame lauke, įskaitant:

7.10.1. šiluminį poveikį, pvz., audinių įkaitimą audiniams sugeriant energiją iš elektromagnetinių laukų;

7.10.2. nešiluminį poveikį, pvz., raumenų, nervų arba jutimo organų dirginimą. Šis poveikis gali būti kenksmingas ekspoziciją patiriančių darbuotojų psichinei ir fizinei sveikatai. Be to, jutimo organų dirginimas gali sukelti tokius laikinus simptomus kaip galvos svaigimas arba fosfenai. Šis poveikis gali sukelti laikiną dirglumą arba paveikti kognityvinę ar kitą smegenų arba raumenų funkciją, todėl gali būti daromas poveikis darbuotojo gebėjimui saugiai dirbti;

7.10.3. sroves galūnėse;

7.11.  veikimo lygiai – veiklos lygiai, nustatyti siekiant supaprastinti atitikties atitinkamoms ekspozicijos ribinėms vertėms įrodymo procesą arba atitinkamais atvejais imtis Nuostatuose nurodytų atitinkamų apsaugos arba prevencijos priemonių.

 

II SKYRIUS

EKSPOZICIJOS RIBINĖS VERTĖS IR VEIKIMO LYGIAI

 

8.  Ekspozicijos elektromagnetiniuose laukuose fizikiniai dydžiai yra nurodyti Nuostatų 1 priede. Nešiluminio poveikio ekspozicijos ribinės vertės ir veikimo lygiai yra nustatyti Nuostatų 2 priede. Šiluminio poveikio ekspozicijos ribinės vertės ir veikimo lygiai yra nustatyti Nuostatų 3 priede.

9.  Darbdaviai užtikrina, kad darbuotojų ekspozicijos elektromagnetiniuose laukuose vertės būtų ne didesnės kaip poveikio sveikatai ekspozicijos ribinės vertės ir jutiminio poveikio ekspozicijos ribinės vertės, nustatytos Nuostatų 2 priede dėl nešiluminio poveikio ir Nuostatų 3 priede dėl šiluminio poveikio. Atitiktis poveikio sveikatai ekspozicijos ribinėms vertėms ir jutiminio poveikio ekspozicijos ribinėms vertėms turi būti įrodyta naudojant Nuostatų III skyriaus pirmajame skirsnyje nurodytas atitinkamas ekspozicijos vertinimo procedūras. Kai darbuotojų ekspozicijos elektromagnetiniuose laukuose vertė viršija ekspozicijos ribines vertes, darbdavys imasi neatidėliotinų veiksmų pagal Nuostatų 27 punktą.

10.  Kai įrodoma, kad atitinkami Nuostatų 2 ir 3 prieduose nustatyti veikimo lygiai neviršijami, laikoma, kad darbdavys užtikrino atitiktį poveikio sveikatai ekspozicijos ribinėms vertėms ir jutiminio poveikio ekspozicijos ribinėms vertėms. Kai darbuotojų ekspozicija viršija veikimo lygius, darbdavys imasi veiksmų pagal Nuostatų 21 punktą, išskyrus atvejus, kai pagal Nuostatų 13–15 punktus atliktas vertinimas rodo, kad atitinkamos ekspozicijos ribinės vertės neviršytos ir todėl rizika darbuotojų saugai priimtina.

11.  Jei buvo imtasi visų veiksmų pagal Nuostatų 10 punktą, tačiau darbuotojų ekspozicija vis tiek viršija veikimo lygius, galimi toliau nurodyti nukrypimai:

11.1.  darbuotojų ekspozicija gali viršyti žemus elektrinių laukų veikimo lygius (Nuostatų 2 priedo 2.4 lentelė), kai tai pateisinama praktika arba procesu, jei:

11.1.1. neviršijamos jutiminio poveikio ekspozicijos ribinės vertės (Nuostatų 2 priedo 2.3 lentelė) arba neviršijamos poveikio sveikatai ekspozicijos ribinės vertės (Nuostatų 2 priedo 2.2 lentelė);

11.1.2. specialiosiomis apsaugos priemonėmis apsaugoma nuo pernelyg didelių kibirkštinių išlydžių ir kontaktinių srovių (Nuostatų 2 priedo 2.6 lentelė), kaip nustatyta Nuostatų 25 punkte;

11.1.3. darbuotojams buvo suteikta informacija apie Nuostatų 29.6 papunktyje nurodytas situacijas;

11.2.  darbuotojų ekspozicija gali viršyti žemus magnetinių laukų veikimo lygius (Nuostatų 2 priedo 2.5 lentelė), įskaitant galvoje ir liemenyje, pamainos metu, kai tai pagrindžiama praktika arba procesu, su sąlyga, kad:

11.2.1. neviršijamos jutiminio poveikio ekspozicijos ribinės vertės (Nuostatų 2 priedo 2.3 lentelė) arba jutiminio poveikio ekspozicijos ribinės vertės viršijamos tik laikinai;

11.2.2. neviršijamos poveikio sveikatai ekspozicijos ribinės vertės (Nuostatų 2 priedo 2.2 lentelė);

11.2.3. imamasi veiksmų pagal Nuostatų 28 punktą, kai atsiranda trumpalaikių simptomų pagal 28.1 papunktį;

11.2.4. darbuotojams buvo suteikta informacija apie Nuostatų 29.6 papunktyje nurodytas situacijas.

12.  Jei buvo imtasi visų veiksmų pagal Nuostatų 9–11 punktus, tačiau darbuotojų ekspozicija vis tiek viršija ekspozicijos ribines vertes, galimi toliau nurodyti nukrypimai:

12.1.  darbuotojų ekspozicija gali viršyti jutiminio poveikio ekspozicijos ribines vertes (Nuostatų 2 priedo 2.1 lentelė) pamainos metu, kai tai pagrindžiama praktika arba procesu, su sąlyga, kad:

12.1.1. jos viršijamos tik laikinai;

12.1.2. poveikio sveikatai ekspozicijos ribinės vertės (Nuostatų 2 priedo 2.1 lentelė) neviršijamos;

12.1.3. imtasi konkrečių apsaugos priemonių pagal Nuostatų 26 punktą;

12.1.4. imtasi veiksmų pagal Nuostatų 28 punktą, kai atsiranda trumpalaikių simptomų pagal 28.2 papunktį;

12.1.5. darbuotojams buvo suteikta informacija apie Nuostatų 29.6 papunktyje nurodytas situacijas;

12.2.  darbuotojų ekspozicija gali viršyti jutiminio poveikio ekspozicijos ribines vertes (Nuostatų 2 priedo 2.3 lentelė ir Nuostatų 3 priedo 3.2 lentelė) pamainos metu, kai tai pagrindžiama praktika arba procesu, su sąlyga, kad:

12.2.1. jos viršijamos tik laikinai;

12.2.2. poveikio sveikatai ekspozicijos ribinės vertės (Nuostatų 2 priedo 2.2 lentelė ir Nuostatų 3 priedo 3.1 ir 3.3 lentelės) neviršijamos;

12.2.3. imtasi veiksmų pagal Nuostatų 28 punktą, kai atsiranda trumpalaikių simptomų pagal 28.1 papunktį;

12.2.4. darbuotojams buvo suteikta informacija apie Nuostatų 29.6 papunktyje nurodytas situacijas.


 

III SKYRIUS

DARBDAVIŲ PAREIGOS

 

PIRMASIS SKIRSNIS

RIZIKOS VERTINIMAS IR EKSPOZICIJOS NUSTATYMAS

 

13.  Darbdavys, vykdydamas pareigas, nustatytas darbuotojų saugos ir sveikatos norminiuose teisės aktuose, vertina visą dėl elektromagnetinių laukų kylančią riziką darbovietėje, o prireikus išmatuoja arba apskaičiuoja darbuotojus veikiančių elektromagnetinių laukų lygius.

Nepažeidžiant Nuostatų III skyriaus trečiojo skirsnio, vertinimas gali būti paskelbiamas viešai pareikalavus pagal atitinkamus Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktus. Visų pirma, kai tvarkomi darbuotojų asmens duomenys atliekant tokį vertinimą, duomenys gali būti skelbiami laikantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo reikalavimų. Vertinimo kopiją turinčios valstybės institucijos gali atsisakyti patenkinti prašymą leisti susipažinti su vertinimu ar prašymą paskelbti vertinimą viešai, kai atskleidus vertinimą būtų pakenkta darbdavio komercinių interesų, įskaitant susijusius su intelektine nuosavybe, apsaugai, išskyrus atvejus, kai atskleisti duomenis reikia dėl viešojo intereso. Darbdavys gali atsisakyti atskleisti vertinimą ar jį paskelbti viešai esant toms pačioms sąlygoms pagal atitinkamus Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktus.

14.  Siekiant atlikti Nuostatų 13 punkte numatytą vertinimą darbdavys nustato ir vertina elektromagnetinius laukus darbovietėje, atsižvelgdamas į Europos Komisijos parengtas praktines gaires ir kitus susijusius standartus, įskaitant ekspozicijos duomenų bazes. Nepaisant šiame skirsnyje nustatytų darbdavio pareigų, prireikus darbdavys taip pat gali atsižvelgti į gamintojo arba platintojo įrangai pateikiamus spinduliavimo lygius ir kitus atitinkamus su sauga susijusius duomenis pagal atitinkamus Europos Sąjungos teisės aktus, įskaitant rizikos vertinimą, jei taikoma ekspozicijos sąlygoms darbo arba montavimo vietoje.

15.  Jei ekspozicijos ribinių verčių atitikties negalima patikimai įvertinti remiantis įprastai prieinama informacija, darbuotojų ekspozicijos vertinimas atliekamas remiantis matavimais arba skaičiavimais. Tokiu atveju atliekant vertinimą atsižvelgiama į matavimų arba skaičiavimų neapibrėžtis, pvz., skaičių paklaidos, šaltinio modeliavimas, fantomo geometrija ir audinių bei medžiagų elektrinės savybės, nustatytas pagal atitinkamą gerąją praktiką.

16.  Nuostatų 13–15 punktuose nurodyti vertinimai, matavimai ir skaičiavimai yra planuojami ir atitinkamais intervalais atliekami kompetentingų asmenų, vadovaujantis Nuostatais, konsultuojantis su darbuotojais ir jiems dalyvaujant. Gauti darbuotojų ekspozicijos lygio vertinimo, matavimo arba skaičiavimo duomenys saugomi vadovaujantis teisės aktais, kad vėliau jais būtų galima pasinaudoti.

17.  Atlikdamas profesinės rizikos vertinimą, darbdavys ypatingą dėmesį skiria šiems elementams:

17.1.  poveikio sveikatai ekspozicijos ribinėms vertėms, jutiminio poveikio ekspozicijos ribinėms vertėms ir veikimo lygiams, nurodytiems Nuostatų II skyriuje;

17.2.  elektromagnetinių laukų dažnių spektrui, ekspozicijos lygiui, trukmei ir rūšiai, įskaitant pasiskirstymą darbuotojo kūne ir darbo vietos erdvėje;

17.3.  tiesioginiam biofiziniam poveikiui;

17.4.  poveikiui ypatingos rizikos grupėms priskiriamų darbuotojų, visų pirma darbuotojų, kurie nešioja aktyviuosius ar pasyviuosius implantuojamuosius medicinos prietaisus, pvz., širdies stimuliatorius, naudojasi ant kūno nešiojamais medicinos prietaisais, pvz., insulino pompomis, ir nėščių darbuotojų sveikatai ir saugai;

17.5.  netiesioginiam poveikiui;

17.6.  ar yra pakeičianti įranga, suprojektuota taip, kad būtų sumažintas ekspozicijos elektromagnetiniuose laukuose lygis;

17.7.  atitinkamai informacijai, gautai Nuostatų IV skyriuje nustatyta tvarka atlikus sveikatos patikrinimus;

17.8.  įrangos gamintojo suteiktai informacijai;

17.9.  kitai atitinkamai su sauga ir sveikata susijusiai informacijai;

17.10.  sudėtiniams ekspozicijos šaltiniams;

17.11.  darbuotojų ekspozicijai kelių dažnių elektromagnetiniuose laukuose vienu metu.

18.  Nebūtina ekspozicijos vertinimo atlikti darbo vietose, kuriose prieš tai jau buvo atliktas vertinimas pagal visuomenės ekspozicijos elektromagnetiniuose laukuose apribojimo nuostatas, jeigu laikomasi tomis nuostatomis nustatytų apribojimų darbuotojų atžvilgiu ir jeigu nėra rizikos sveikatai ir saugai. Laikoma, kad tos sąlygos įvykdytos, kai viešajam naudojimui skirta įranga naudojama pagal paskirtį ir atitinka gaminiams taikomus Europos Sąjungos teisės aktus, kuriais numatomi griežtesni nei nustatytieji Nuostatuose saugos lygiai, ir nenaudojama kita įranga.

19.  Darbdavys turi turėti atliktą rizikos vertinimą ir nustatyti, kokių priemonių reikia imtis pagal Nuostatų III skyriaus antrąjį skirsnį. Rizikos vertinime gali būti pateiktos priežastys, kodėl darbdavys mano, kad dėl elektromagnetinių laukų keliamos rizikos pobūdžio ir masto papildomas išsamesnis rizikos vertinimas nebūtinas. Rizikos vertinimas reguliariai atnaujinamas, ypač tada, kai yra esminių pokyčių, dėl kurių ankstesnis vertinimas gali nebeatitikti tikrovės, arba jeigu tai yra būtina, atsižvelgiant į Nuostatų IV skyriuje nurodytų sveikatos patikrinimų rezultatus.

 


 

ANTRASIS SKIRSNIS

RIZIKOS PAŠALINIMAS ARBA SUMAŽINIMAS

 

20.  Atsižvelgdamas į technikos pažangą ir turimas priemones, leidžiančias kontroliuoti elektromagnetinių laukų atsiradimą pačiame šaltinyje, darbdavys imasi priemonių, būtinų užtikrinti, kad dėl elektromagnetinių laukų kylanti rizika darbo vietoje būtų visiškai pašalinama arba sumažinama iki minimumo.

Ekspozicijos elektromagnetiniuose laukuose rizika mažinama laikantis bendrųjų rizikos vertinimo ir darbuotojų saugos ir sveikatos užtikrinimo principų: rizikos darbuotojų saugai ir sveikatai vengimo; rizikos, kurios neįmanoma išvengti, įvertinimo; nustatytos rizikos priežasčių šalinimo; darbo pritaikymo darbuotojui, ypač įrengiant darbo vietas, parenkant darbo priemones, darbo bei gamybos metodus, siekiant pirmiausia palengvinti monotonišką darbą ar darbą iš anksto nustatytu tempu bei sumažinti tokio darbo poveikį sveikatai; techninės pažangos priemonių taikymo; pavojingų darbo procesų pakeitimo nepavojingais arba ne tokiais pavojingais; nuoseklios bendros prevencijos politikos, apimančios technologinius procesus, darbo organizavimą, darbo sąlygas, socialinius santykius ir su darbo aplinka susijusių veiksnių poveikį, sukūrimo; pirmenybės kolektyvinėms, o ne asmeninėms apsaugos priemonėms; darbuotojų instruktavimo.

21.  Remdamasis Nuostatų III skyriaus pirmajame skirsnyje nurodytu rizikos vertinimu, kai viršijami atitinkami veikimo lygiai, išskyrus atvejus, kai pagal Nuostatų 13–15 punktus atliktas vertinimas patvirtina, kad atitinkamos ekspozicijos ribinės vertės neviršytos ir kad nėra rizikos saugai, darbdavys sudaro ir įgyvendina veiksmų planą, kuris apima technines ir (arba) organizacines priemones, skirtas užkirsti kelią poveikio sveikatai ekspozicijos ribines vertes ir jutiminio poveikio ekspozicijos ribines vertes viršijančiai darbuotojų ekspozicijai, visų pirma atsižvelgdamas į:

21.1.  kitus darbo metodus, kuriuos taikant darbuotojų ekspozicija elektromagnetiniuose laukuose yra mažesnė;

21.2.  įrangos, spinduliuojančios silpnesnius elektromagnetinius laukus, atsižvelgiant į numatomą darbą, pasirinkimą;

21.3.  technines priemones skleidžiamiems elektromagnetiniams laukams sumažinti, įskaitant, jeigu reikia, blokuočių, apsauginių ekranų ar panašių sveikatai apsaugoti skirtų priemonių panaudojimą;

21.4.  tinkamas skiriamąsias ir prieigos priemones, pvz., signalus, etiketes, grindų ženklinimą, kliūtis, skirtas prieigai riboti arba kontroliuoti;

21.5.  ekspozicijos elektromagnetiniuose laukuose atveju – priemones ir procedūras, kuriomis, naudojant technines priemones ir mokant darbuotojus, valdomas kibirkštinis išlydis ir kontaktinės srovės;

21.6.  atitinkamas darbo įrangos, darboviečių ir darbo vietų sistemų priežiūros programas;

21.7.  darboviečių ir darbo vietų projektus ir išdėstymą;

21.8.  ekspozicijos trukmės ir intensyvumo ribojimus;

21.9.  tinkamas asmeninės apsaugos priemones.

22.  Remdamasis Nuostatų III skyriaus pirmajame skirsnyje nurodytu rizikos vertinimu, darbdavys sudaro ir įgyvendina veiksmų planą, kuriame numatomos techninės ir (arba) organizacinės priemonės, skirtos užkirsti kelią Nuostatų III skyriaus pirmajame skirsnyje nurodytai rizikai ypatingos rizikos grupėms priskiriamiems darbuotojams ir dėl netiesioginio poveikio kylančiai rizikai.

23.  Be Nuostatų III skyriaus trečiajame skirsnyje nustatytos informacijos, darbdavys pritaiko šiame skirsnyje nurodytas priemones prie ypatingos rizikos grupėms priskiriamų darbuotojų poreikių ir, kai taikoma, atlieka atskirus rizikos vertinimus, visų pirma darbuotojų, kurie yra deklaravę, jog nešioja aktyviuosius ar pasyviuosius implantuojamuosius medicinos prietaisus, pvz., širdies stimuliatorius, ar naudojasi ant kūno nešiojamais medicinos prietaisais, pvz., insulino pompomis, atžvilgiu arba apie savo būklę darbdaviui pranešusių nėščių darbuotojų atžvilgiu.

24.  Remiantis Nuostatų III skyriaus pirmajame skirsnyje nurodytu rizikos vertinimu, darbo vietos, kuriose elektromagnetiniai laukai gali veikti darbuotojus ir viršyti veikimo lygius, žymimos atitinkamais ženklais pagal Nuostatų 2 ir 3 priedus ir Saugos ir sveikatos apsaugos ženklų naudojimo darbovietėse nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 1999 m. lapkričio 24 d. įsakymu Nr. 95 „Dėl Saugos ir sveikatos apsaugos ženklų naudojimo darbovietėse nuostatų“. Aptariamos zonos pažymimos ir prireikus apribojama galimybė į jas patekti. Kai galimybė patekti į tas zonas yra tinkamai apribota dėl kitų priežasčių, o darbuotojai informuoti apie dėl elektromagnetinių laukų kylančią riziką, kitų konkrečiai su elektromagnetiniais laukais susijusių ženklų ir patekimo apribojimų nereikalaujama.

25.  Kai taikomas Nuostatų 11.1 papunktis, turi būti imtasi specialiųjų apsaugos priemonių, pvz., darbuotojų mokymo pagal Nuostatų III skyriaus trečiąjį skirsnį, ir turi būti naudojamos techninės priemonės bei asmeninė apsauga, pvz., objektų įžeminimas, darbuotojų sujungimas su darbo objektais (ekvipotencialusis sulyginimas) ir, kai tinkama ir kaip numatyta Darbuotojų aprūpinimo asmeninėmis apsaugos priemonėmis nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. lapkričio 26 d. įsakymu Nr. A1-331 „Dėl Darbuotojų aprūpinimo asmeninėmis apsaugos priemonėmis nuostatų patvirtinimo“, 7.3.1 papunktyje, izoliacinių batų, pirštinių ir apsauginės aprangos naudojimas.

26.  Kai taikomas Nuostatų 12.1 papunktis, turi būti patvirtintos specialiosios apsaugos priemonės, pvz., judesių kontroliavimas.

27.  Darbuotojai neturi patirti poveikio sveikatai dėl ekspozicijos ribines vertes ir jutiminio poveikio ekspozicijos ribines vertes viršijančios ekspozicijos, nebent būtų įvykdytos Nuostatų 33.1 ar 33.3 papunktyje arba Nuostatų 11 ar 12 punkte nustatytos sąlygos. Jei, nepaisant priemonių, kurių darbdavys ėmėsi, poveikio sveikatai ekspozicijos ribinės vertės ir jutiminio poveikio ekspozicijos ribinės vertės yra viršijamos, darbdavys nedelsdamas imasi veiksmų darbuotojų ekspozicijai sumažinti, kad ji būtų mažesnė nei šios ekspozicijos ribinės vertės. Darbdavys nustato ir užrašo priežastis, dėl kurių poveikio sveikatai ekspozicijos ribinės vertės ir jutiminio poveikio ekspozicijos ribinės vertės buvo viršytos, ir atitinkamai pakeičia apsaugos ir prevencines priemones, kad ekspozicijos ribinės vertės vėl nebūtų viršijamos. Pakeistos apsaugos ir prevencinės priemonės, išlaikomos tinkama atsekama forma, kad vėliau būtų galima gauti informaciją apie jas.

28.  Kai taikomi Nuostatų 11 ar 12 punktai ir kai darbuotojas praneša apie trumpalaikius simptomus, darbdavys prireikus atnaujina rizikos vertinimą ir imasi prevencinių priemonių. Trumpalaikiai simptomai gali apimti:

28.1.  jutiminį suvokimą ir poveikį centrinės nervų sistemos veikimui galvoje, kurį sukelia laike kintantys magnetiniai laukai;

28.2.  statinio magnetinio lauko poveikį, pvz., galvos svaigimą ir pykinimą.

 

TREČIASIS SKIRSNIS

DARBUOTOJŲ INFORMAVIMAS IR MOKYMAS

 

29.  Darbdavys užtikrina, kad darbuotojai, kuriems darbe gali kilti rizika dėl elektromagnetinių laukų, ir (arba) jų atstovai gautų visą būtiną informaciją ir mokymą, susijusius su Nuostatų III skyriaus pirmajame skirsnyje numatyto rizikos vertinimo rezultatais, visų pirma su:

29.1.  priemonėmis, kurių imtasi taikant Nuostatus;

29.2.  ekspozicijos ribinėmis vertėmis ir veikimo lygių vertėmis bei koncepcijomis, su jomis susijusia galima rizika ir prevencinėmis priemonėmis, kurių imtasi;

29.3.  galimu netiesioginiu ekspozicijos poveikiu;

29.4.  pagal Nuostatų III skyriaus pirmąjį skirsnį atliktų darbuotojų ekspozicijos elektromagnetiniuose laukuose lygių vertinimo, matavimo arba skaičiavimų rezultatais;

29.5.  ekspozicijos nepageidaujamo poveikio sveikatai aptikimu ir pranešimu apie tai;

29.6.  su poveikiu centrinei arba periferinei nervų sistemai susijusių trumpalaikių simptomų ir jutimų galimybe;

29.7.  aplinkybėmis, kuriomis darbuotojai turi teisę į sveikatos patikrinimą;

29.8.  saugia darbo praktika, kuria siekiama kuo labiau sumažinti ekspozicijos keliamą riziką;

29.9.  ypatingos rizikos grupėms priskiriamais darbuotojais, kaip nurodyta Nuostatų 17.4 papunktyje bei 22 ir 23 punktuose.

KETVIRTASIS SKIRSNIS

KONSULTACIJOS SU DARBUOTOJAIS IR JŲ DALYVAVIMAS

 

30.  Su darbuotojais ir (arba) jų atstovais konsultuojamasi ir jie dalyvauja diskusijose darbuotojų saugos ir sveikatos norminiuose teisės aktuose nustatyta tvarka.

 

IV SKYRIUS

SVEIKATOS PATIKRINIMAI

 

31.  Siekiant užkirsti kelią bet kokiam nepageidaujamam ekspozicijos elektromagnetiniuose laukuose poveikiui sveikatai ir jį anksti diagnozuoti, atliekami tinkami sveikatos patikrinimai. Sveikatos įrašai daromi ir teikiami teisės aktų nustatyta tvarka.

32.  Sveikatos patikrinimų rezultatai saugomi tinkama forma, laikantis Lietuvos vyriausiojo archyvaro nustatytų dokumentų saugojimo terminų, kad vėliau būtų galima su jais susipažinti laikantis konfidencialumo reikalavimų. Kiekvienam darbuotojui jo pageidavimu sudaroma galimybė susipažinti su jo sveikatos priežiūros įrašais.

Jei darbuotojas praneša apie bet kokį nepageidaujamą ar netikėtą poveikį sveikatai ar bet kuriuo atveju, kai nustatoma ekspozicijos ribines vertes viršijanti darbuotojo (-jų) ekspozicija, darbdavys užtikrina, kad atitinkamas (-i) darbuotojas (-ai) galėtų pasitikrinti sveikatą.

Tokie sveikatos patikrinimai atliekami darbuotojo pasirinktomis valandomis ir su jais susijusių išlaidų darbuotojas neapmoka.

 

V SKYRIUS

NUKRYPIMAI NUO EKSPOZICIJOS RIBINIŲ VERČIŲ IR VEIKIMO LYGIŲ

 

33.  Nukrypstant nuo Nuostatų II skyriaus, bet nepažeidžiant Nuostatų 20 punkto, darbuotojų ekspozicija gali viršyti ekspozicijos ribines vertes, jei ji susijusi su pacientams sveikatos priežiūros sektoriuje skirtos magnetinio rezonanso technikos įrengimu, bandymu, naudojimu, tobulinimu, technine priežiūra arba su šia įranga susijusiais moksliniais tyrimais, jei įvykdomos visos šios sąlygos:

33.1.  pagal Nuostatų III skyriaus pirmąjį skirsnį atliktas rizikos vertinimas įrodė, kad ekspozicijos ribinės vertės yra viršytos;

33.2.  atsižvelgiant į mokslo pažangą, buvo taikomos visos techninės ir (arba) organizacinės priemonės;

33.3.  aplinkybės tinkamai pagrindžia tai, kad viršijamos ekspozicijos ribinės vertės;

33.4.  buvo atsižvelgta į darbo vietos, darbo įrangos arba darbo praktikos ypatybes;

33.5.  darbdavys įrodo, kad darbuotojai tebėra apsaugoti nuo nepageidaujamo poveikio sveikatai ir rizikos saugai, įskaitant užtikrinimą, jog laikomasi gamintojo pateiktų saugaus naudojimo instrukcijų, nurodytų Lietuvos medicinos normoje MN 4:2009 „Medicinos prietaisų saugos techninis reglamentas“ ir Lietuvos medicinos normoje MN 100:2009 „Aktyviųjų implantuojamųjų medicinos prietaisų saugos techninis reglamentas“, patvirtintose Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. sausio 19 d. įsakymu Nr. V-18 „Dėl Lietuvos medicinos normos MN 4:2009 „Medicinos prietaisų saugos techninis reglamentas“ ir Lietuvos medicinos normos MN 100:2009 „Aktyviųjų implantuojamųjų medicinos prietaisų saugos techninis reglamentas“ patvirtinimo“.

 

 

 

 

Darbuotojų apsaugos nuo elektromagnetinių laukų keliamos rizikos nuostatų

1 priedas

 

EKSPOZICIJOS ELEKTROMAGNETINIUOSE LAUKUOSE FIZIKINIAI DYDŽIAI

 

1.  Ekspozicijai elektromagnetiniuose laukuose apibūdinti naudojami šie fizikiniai dydžiai:

1.1. Elektrinio lauko stipris (E) – vektorinis dydis, atitinkantis jėgą, kuria veikiama įkrauta dalelė, nepaisant jos judėjimo erdvėje. Šis dydis išreiškiamas voltais metrui (Vm–1). Reikia skirti aplinkos elektrinį lauką ir elektrinį lauką kūne, sukeltą veikiant aplinkos elektriniam laukui (in situ).

1.2. Srovė galūnėse (IL) – srovė asmens, veikiamo 10–110 MHz dažnių juostos elektromagnetinių laukų, galūnėse, atsirandanti dėl sąlyčio su elektromagnetiniame lauke esančiu objektu arba esant veikiamame kūne sukeltų talpinių srovių srautui. Ji išreiškiama amperais (A).

1.3. Kontaktinė srovė (IC) – srovė, atsirandanti dėl asmens sąlyčio su elektromagnetiniame lauke esančiu objektu. Ji išreiškiama amperais (A). Nuostovioji kontaktinė srovė atsiranda dėl asmens nuolatinio sąlyčio su elektromagnetiniame lauke esančiu objektu. Prisilietus prie tokio objekto gali įvykti kibirkštinis išlydis ir atsirasti su juo susijusių pereinamųjų srovių.

1.4. Elektros krūvis (Q) – atitinkamas dydis, naudojamas kibirkštiniam išlydžiui ir išreiškiamas kulonais (C).

1.5. Magnetinio lauko stipris (H) – vektorinis dydis, kuris kartu su magnetinio srauto tankiu apibūdina magnetinį lauką bet kuriame erdvės taške. Jis išreiškiamas amperais metrui (Am–1).

1.6. Magnetinio srauto tankis (B) – vektorinis dydis, dėl kurio atsiranda judančius krūvius veikianti jėga, išreiškiamas teslomis (T). Tuščioje erdvėje ir biologinėse medžiagose magnetinio srauto tankį ir magnetinio lauko stiprį galima sukeisti, naudojant magnetinio lauko stiprio H = 1 Am–1 ir magnetinio srauto tankio B = 4π 10–7 T atitiktį (maždaug 1,25 mikroteslos).

1.7. Galios tankis (S) – tinkamas dydis, naudojamas ypač aukštiems dažniams, kai įsiskverbimo į kūną gylis yra mažas. Tai spinduliuotės galia, krentanti statmenai paviršiui, padalyta iš paviršiaus ploto. Jis išreiškiamas vatais kvadratiniam metrui (Wm–2).

1.8. Savitoji energijos sugertis (SA) – energijos kiekis, kurį sugeria biologinio audinio masės vienetas, išreiškiamas džauliais kilogramui (Jkg–1). Nuostatuose jis naudojamas siekiant nustatyti impulsinės mikrobangų spinduliuotės sukeltą poveikį.

1.9. Savitosios energijos sugerties sparta (SAR) – vidutinė visam kūnui ar kūno dalims tenkanti sparta, kuria kūno audinio masės vienetas sugeria energiją. Ji išreiškiama vatais kilogramui (Wkg–1). Viso kūno SAR yra plačiai priimtas dydis, skirtas nepageidaujamam šiluminiam poveikiui susieti su radijo dažnių (RF) ekspozicija. Norint įvertinti ir apriboti pernelyg didelį energijos susikaupimą mažose kūno dalyse, kuris atsiranda dėl ypatingų ekspozicijos sąlygų, reikia žinoti ne tik viso kūno vidutinį SAR, bet ir vietines SAR vertes. Tokios sąlygos būtų, pvz., kai asmuo yra veikiamas RF žemų dažnių MHz juostoje (pvz., dielektrinis kaitintuvas), ir kai asmenys yra veikiami artimojo antenos lauko.

2.  Naudojant nurodytus dydžius galima tiesiogiai išmatuoti šiuos dydžius: magnetinio srauto tankį (B), kontaktinę srovę (IC), srovę galūnėse (IL), elektrinio lauko stiprį (E), magnetinio lauko stiprį (H) ir galios tankį (S).

 

 

 

Darbuotojų apsaugos nuo elektromagnetinių laukų keliamos rizikos nuostatų

2 priedas

 

NEŠILUMINIS POVEIKIS. EKSPOZICIJOS RIBINĖS VERTĖS IR VEIKIMO LYGIAI 0 Hz – 10 MHz DAŽNIŲ JUOSTOJE

 

I SKYRIUS

EKSPOZICIJOS RIBINĖS VERTĖS

 

1.  Ekspozicijos ribinės vertės (toliau – ERV) esant mažesniam nei 1 Hz dažniui yra statinio magnetinio lauko, kuris nėra veikiamas kūno audinio, ribos, nustatytos šio priedo 2.1 lentelėje.

2.  ERV, kai išorinio magnetinio srauto tankis yra nuo 0 iki 1 Hz, yra:

2.1. jutiminio poveikio ERV, taikomos įprastomis darbo sąlygomis, susijusios su galvos svaigimu ir kitu fiziologiniu poveikiu, atsirandančiais dėl žmogaus pusiausvyros organo sutrikdymo, daugiausia dėl judėjimo statiniame magnetiniame lauke;

2.2. poveikio sveikatai ERV kontroliuojamomis darbo sąlygomis, taikytinos laikinai pamainos metu, kai tai pagrindžiama praktika arba procesu, jeigu yra patvirtintos prevencinės priemonės, pvz., judesių kontroliavimas ir informacijos teikimas darbuotojams.

 

2.1 lentelė. ERV, kai išorinio magnetinio srauto tankis (B0) yra nuo 0 iki 1 Hz

 

Jutiminio poveikio ERV

Įprastos darbo sąlygos

2 T

Vietinis poveikis galūnėms

8 T

 

Poveikio sveikatai ERV

Kontroliuojamos darbo sąlygos

8 T

 

3.  ERV esant 1 Hz – 10 MHz dažniams yra elektrinių laukų, kuriuos kūne sukelia ekspozicija laike kintančiuose elektriniuose ir magnetiniuose laukuose, ribos, nustatytos šio priedo 2.2 ir 2.3 lentelėse.

4.  Poveikio sveikatai ERV, kai vidinio elektrinio lauko stipris yra 1 Hz – 10 MHz, nustatytos šio priedo 2.2 lentelėje ir yra susijusios su visų kūno, įskaitant galvą, periferinės ir centrinės nervų sistemų audinių elektriniu dirginimu.

 

2.2 lentelė. Poveikio sveikatai ERV, kai vidinio elektrinio lauko stipris yra 1 Hz – 10 MHz

Dažnių juosta

Poveikio sveikatai ERV

1 Hz ≤ f < 3 kHz

1,1 Vm–1 (didžiausia vertė)

3 kHz ≤ f ≤ 10 MHz

3,8 × 10 – 4 f Vm–1 (didžiausia vertė)

Pastabos:

1. f – dažnis, išreikštas hercais (Hz).

2. Vidinio elektrinio lauko poveikio sveikatai ERV yra erdvinės didžiausios vertės visame veikiamo subjekto kūne.

3. ERV yra didžiausios vertės laike, kurios yra lygios vidutinėms kvadratinėms vertėms (toliau – VKV), padaugintoms iš √2, sinusinių laukų atveju. Ne sinusinių laukų atveju darbuotojų ekspozicijos vertinimas atliekamas pagal Darbuotojų apsaugos nuo elektromagnetinių laukų keliamos rizikos nuostatų (toliau – Nuostatai) III skyriaus pirmąjį skirsnį taikant svertinės didžiausios vertės metodą (filtravimą laike), tačiau gali būti taikomos ir kitos moksliškai įrodytos ir patvirtintos ekspozicijos vertinimo procedūros, su sąlyga, kad jas taikant gaunami maždaug lygiaverčiai ir palyginami rezultatai.

 

5.  Jutiminio poveikio ERV, kai vidinio elektrinio lauko stipris yra 1–400 Hz, nustatytos šio priedo 2.3 lentelėje ir yra susijusios su elektrinio lauko poveikiu centrinei nervų sistemai galvoje, t. y. tinklainės fosfenais ir nedideliais trumpalaikiais kai kurių smegenų funkcijų pokyčiais.

 

2.3 lentelė. Jutiminio poveikio ERV, kai vidinio elektrinio lauko stipris yra 1–400 Hz

Dažnių juosta

Jutiminio poveikio ERV

1 ≤ f < 10 Hz

0,7/f Vm–1 (didžiausia vertė)

10 ≤ f < 25 Hz

0,07/f Vm–1 (didžiausia vertė)

25 ≤ f ≤ 400 Hz

0,0028/f Vm–1 (didžiausia vertė)

Pastabos:

1. f – dažnis, išreikštas hercais (Hz).

2. Vidinio elektrinio lauko jutiminio poveikio ERV yra erdvinės didžiausios vertės veikiamo subjekto galvoje.

3. ERV yra didžiausios vertės laike, kurios yra lygios VKV, padaugintoms iš √2, sinusinių laukų atveju. Ne sinusinių laukų atveju darbuotojų ekspozicijos vertinimas atliekamas pagal Nuostatų III skyriaus pirmąjį skirsnį taikant svertinės didžiausios vertės metodą (filtravimą laike), paaiškintą Europos Komisijos parengtose praktinėse gairėse, tačiau gali būti taikomos ir kitos moksliškai įrodytos ir patvirtintos ekspozicijos vertinimo procedūros, su sąlyga, kad jas taikant gaunami maždaug lygiaverčiai ir palyginami rezultatai.

II SKYRIUS

VEIKIMO LYGIAI

 

6.  Siekiant nustatyti veikimo lygius (toliau – VL) naudojami toliau nurodyti fizikiniai dydžiai ir vertės, kurių reikšmės nustatomos tam, kad atliekant supaprastintą vertinimą būtų užtikrinama atitiktis atitinkamoms ERV arba kurioms esant reikia taikyti atitinkamas Nuostatų III skyriaus antrajame skirsnyje nustatytas apsaugos ar prevencijos priemones:

6.1. laike kintančių elektrinių laukų elektrinio lauko stiprio žemi VL(E) ir aukšti VL(E), kaip nurodyta šio priedo 2.4 lentelėje;

6.2. laike kintančių magnetinių laukų magnetinio srauto tankio (B) žemi VL(B) ir aukšti VL(B), kaip nurodyta šio priedo 2.5 lentelėje;

6.3. kontaktinės srovės VL(IC), kaip nurodyta šio priedo 2.6 lentelėje;

6.4. statinių magnetinių laukų magnetinio srauto tankio VL(B0), kaip nurodyta šio priedo 2.7 lentelėje.

7.  VL atitinka apskaičiuotas arba išmatuotas elektrinio ir magnetinio laukų vertes darbo vietoje, kai nėra darbuotojo.

8.  Ekspozicijos elektriniuose laukuose VL:

8.1. išorinio elektrinio lauko žemi VL (šio priedo 2.4 lentelė) pagrįsti vidinio elektrinio lauko, mažesnio nei ERV (šio priedo 2.2 ir 2.3 lentelės), apribojimu ir kibirkštinių išlydžių darbo aplinkoje apribojimu;

8.2. žemesnio už aukšto VL atveju vidinis elektrinis laukas neviršija ERV (šio priedo 2.2 ir 2.3 lentelės) ir išvengiama trikdančių kibirkštinių išlydžių su sąlyga, kad yra imamasi Nuostatų 25 punkte numatytų apsaugos priemonių.

 

2.4 lentelė. Ekspozicijos elektriniuose laukuose, kurių dažnis 1 Hz – 10 MHz, VL

Dažnių juosta

Elektrinio lauko stipris.

Žemi VL(E) [Vm–1] (VKV)

Elektrinio lauko stipris.

Aukšti VL(E) [Vm–1] (VKV)

1 ≤ f < 25 Hz

2,0 × 104

2,0 × 104

25 ≤ f < 50 Hz

5,0 × 105/f

2,0 × 104

50 Hz ≤ f < 1,64 kHz

5,0 × 105/f

1,0 × 106/f

1,64 ≤ f < 3 kHz

5,0 × 105/f

6,1 × 102

3 kHz ≤ f ≤ 10 MHz

1,7 × 102

6,1 × 102

Pastabos:

1. f – dažnis, išreikštas hercais (Hz).

2. Žemi VL(E) ir aukšti VL(E) – elektrinio lauko stiprio VKV, lygios aukščiausioms vertėms, padalytoms iš √2, sinusinių laukų atveju. Ne sinusinių laukų atveju darbuotojų ekspozicijos vertinimas atliekamas pagal Nuostatų III skyriaus pirmąjį skirsnį taikant svertinės didžiausios vertės metodą (filtravimo laike sritis), tačiau gali būti taikomos ir kitos moksliškai įrodytos ir patvirtintos ekspozicijos vertinimo procedūros, su sąlyga, kad jas taikant gaunami maždaug lygiaverčiai ir palyginami rezultatai.

3. VL atitinka maksimalias apskaičiuotas arba išmatuotas vertes darbuotojo kūno padėtyje. Taip konservatyviai įvertinama darbuotojo ekspozicija ir automatiškai užtikrinama atitiktis ERV visomis netolygios ekspozicijos sąlygomis. Esant labai artimam šaltiniui, kai atstumas nuo kūno yra keli centimetrai, indukuotasis elektrinis laukas nustatomas dozimetriškai kiekvienu konkrečiu atveju.

 

9.  Ekspozicijos magnetiniuose laukuose VL:

9.1. žemi VL, nustatyti šio priedo 2.5 lentelėje, kai dažnis mažesnis nei 400 Hz, nustatyti atsižvelgiant į jutiminio poveikio ERV (šio priedo 2.3 lentelė), o kai dažnis didesnis nei 400 Hz, nustatyti atsižvelgiant į vidinio elektrinio lauko poveikio sveikatai ERV (šio priedo 2.2 lentelė);

9.2. aukšti VL, nustatyti šio priedo 2.5 lentelėje, yra nustatyti atsižvelgiant į vidinio elektrinio lauko poveikio sveikatai ERV, susijusias su periferinių ir autonominių nervų audinių galvoje ir liemenyje elektriniu dirginimu (šio priedo 2.2 lentelė). Atitiktis aukštiems VL užtikrina, kad poveikio sveikatai ERV neviršijamos, tačiau galimas su tinklainės fosfenais ir nedideliais trumpalaikiais smegenų funkcijų pokyčiais susijęs poveikis, jeigu darbuotojo galvos ekspozicija viršija žemus VL, kai elektromagnetinių laukų dažnis yra ne didesnis kaip 400 Hz. Tokiu atveju taikomas Nuostatų 25 punktas;

9.3. galūnių ekspozicijos VL yra nustatyti atsižvelgiant į vidinio elektrinio lauko poveikio sveikatai ERV, susijusias su audinių elektriniu dirginimu galūnėse, atsižvelgiant į tai, kad magnetinio lauko sąsaja su galūnėmis silpnesnė nei su visu kūnu.

 

2.5 lentelė. Ekspozicijos magnetiniuose laukuose, kurių dažnis 1 Hz – 10 MHz, VL

Dažnių juosta

Magnetinio srauto tankio žemi VL(B) [μT] (VKV)

Magnetinio srauto tankio aukšti VL(B) [μT] (VKV)

Magnetinio srauto tankio galūnių ekspozicijos VL esant vietiniam magnetiniam laukui [μT] (VKV)

1 ≤ f < 8 Hz

2,0 × 105/f 2

3,0 × 105/f

9,0 × 105/f

8 ≤ f < 25 Hz

2,5 × 104/f

3,0 × 105/f

9,0 × 105/f

25 ≤ f < 300 Hz

1,0 × 103

3,0 × 105/f

9,0 × 105/f

300 Hz ≤ f < 3 kHz

3,0 × 105/f

3,0 × 105/f

9,0 × 105/f

3 kHz ≤ f ≤ 10 MHz

1,0 × 102

1,0 × 102

3,0 × 102

Pastabos:

1. f – dažnis, išreikštas hercais (Hz).

2. Žemi VL ir aukšti VL – tai VKV, lygios aukščiausioms vertėms, padalytoms iš √2, sinusinių laukų atveju. Ne sinusinių laukų atveju darbuotojų ekspozicijos vertinimas pagal Nuostatų III skyriaus pirmąjį skirsnį atliekamas taikant svertinės didžiausios vertės metodą (filtravimą laike), tačiau gali būti taikomos ir kitos moksliškai įrodytos ir patvirtintos ekspozicijos vertinimo procedūros, su sąlyga, kad jas taikant gaunami maždaug lygiaverčiai ir palyginami rezultatai.

3. Ekspozicijos magnetiniuose laukuose VL atitinka maksimalias vertes darbuotojo kūno padėtyje. Taip konservatyviai įvertinama darbuotojo ekspozicija ir automatiškai užtikrinama atitiktis ERV visomis netolygios ekspozicijos sąlygomis. Esant labai artimam šaltiniui, kai atstumas nuo kūno yra keli centimetrai, indukuotasis elektrinis laukas nustatomas dozimetriškai kiekvienu konkrečiu atveju.

 

2.6 lentelė. Kontaktinės srovės (IC) VL

Dažnis

VL(IC) nuostovioji kontaktinė srovė [mA] (VKV)

iki 2,5 kHz

1,0

2,5 ≤ f < 100 kHz

0,4/f

100 ≤ f ≤ 10 000 kHz

40

Pastaba: f – dažnis, išreikštas kilohercais (kHz).

 

2.7 lentelė. Statinių magnetinių laukų magnetinio srauto tankio VL

Pavojai

AL(B0)

Aktyviųjų implantuojamųjų prietaisų, pvz., širdies stimuliatorių, veikimo trukdžiai

0,5 mT

Pritraukimo ir atstūmimo stiprių laukų stiprumo šaltinių lauko pakraštyje (> 100 mT) rizika

3 mT

 

 

 

 

Darbuotojų apsaugos nuo elektromagnetinių laukų keliamos rizikos nuostatų

3 priedas

 

ŠILUMINIS POVEIKIS. EKSPOZICIJOS RIBINĖS VERTĖS IR VEIKIMO LYGIAI 100 kHz – 300 GHz DAŽNIŲ JUOSTOJE

 

I SKYRIUS

EKSPOZICIJOS RIBINĖS VERTĖS

 

1.  Poveikio sveikatai ekspozicijos ribinės vertės (toliau – ERV) 100 kHz – 6 GHz dažnių juostoje yra energijos ir galios, kurias sugeria kūno audinių masės vienetas ir kurios susidaro dėl ekspozicijos elektriniuose ir magnetiniuose laukuose, ribos, nustatytos šio priedo 3.1 lentelėje.

2.  Jutiminio poveikio ERV 0,3–6 GHz dažnių juostoje yra energijos, kurią dėl ekspozicijos elektromagnetiniuose laukuose sugeria nedidelė audinių masė galvoje, ribos, nustatytos šio priedo 3.2 lentelėje.

3.  Poveikio sveikatai ERV, kai dažnis didesnis nei 6 GHz, yra ant kūno paviršiaus susidarančios elektromagnetinės bangos galios tankio ribos, nustatytos šio priedo 3.3 lentelėje.

 

3.1 lentelė. Ekspozicijos elektromagnetiniuose laukuose, kurių dažnis 100 kHz – 6 GHz, poveikio sveikatai ERV

Poveikio sveikatai ERV

Savitosios energijos sugerties spartos (toliau – SAR) verčių vidurkis, apskaičiuotas per bet kurį šešių minučių trukmės laikotarpį

ERV, susijusios su viso kūno šiluminiu stresu, išreikštos vidutine SAR kūne

0,4 Wkg–1

ERV, susijusios su vietiniu šiluminiu stresu galvoje ir liemenyje, išreikštos vietine SAR kūne

10 Wkg–1

ERV, susijusios su vietiniu šiluminiu stresu galūnėse, išreikštos vietine SAR galūnėse

20 Wkg–1

Pastaba: vietinė SAR vidutinė masė – bet kurie 10 g vientiso audinio; ekspozicijai apskaičiuoti turi būti naudojama šiuo būdu nustatyta didžiausia SAR. Laikoma, kad šie 10 g audinio – vientiso audinio masė, pasižyminti beveik vienodomis elektrinėmis savybėmis. Nurodant vientisą audinio masę pripažįstama, kad šią koncepciją galima naudoti skaičiavimo dozimetrijos tikslais, tačiau gali būti sunku ją pritaikyti atliekant fizikinius matavimus. Galima naudoti paprastosios geometrijos, pvz., kubo ar rutulio formos, audinio masę.

4.  Jutiminio poveikio ERV – 0,3–6 GHz, nustatytos šio priedo 3.2 lentelėje, skirtos tam, kad būtų išvengta poveikio klausai, kurį sukelia galvos ekspozicija impulsinėje mikrobangų spinduliuotėje.

 

3.2 lentelė. Ekspozicijos elektromagnetiniuose laukuose, kurių dažnis 0,3–6 GHz, poveikio sveikatai ERV

Dažnių juosta

Vietinė savitoji energijos sugertis (toliau – SA)

0,3 ≤ f ≤ 6 GHz

10 mJkg–1

Pastaba: vietinės SA vidutinė masė yra 10 g audinio.

 

3.3 lentelė. Ekspozicijos elektromagnetiniuose laukuose, kurių dažnis 6–300 GHz, poveikio sveikatai ERV

Dažnių juosta

Poveikio sveikatai ERV, susijusi su galios tankiu

6 ≤ f ≤ 300 GHz

50 Wm–2

Pastaba: galios tankio reikšmių vidurkis apskaičiuojamas bet kuriame 20 cm2 paveiktame plote. 1 cm2 erdvinių didžiausių galios tankių vidurkis neturi būti daugiau kaip 20 kartų didesnis už 50 Wm–2 vertę. 6–10 GHz galios tankio vidurkis apskaičiuojamas per bet kurį šešių minučių trukmės laikotarpį. Siekiant kompensuoti įsiskverbimo gylį, kuris progresyviai mažėja didėjant dažniui, esant didesniam nei 10 GHz dažniui galios tankio reikšmių vidurkis apskaičiuojamas per bet kurį 68/f 1,05 minučių laikotarpį (kai f – dažnis, išreikštas GHz).

 

II SKYRIUS

VEIKIMO LYGIAI

 

5.  Siekiant nustatyti veikimo lygius (toliau – VL) naudojami toliau nurodyti fizikiniai dydžiai ir vertės, kurių reikšmės nustatomos tam, kad atliekant supaprastintą vertinimą būtų užtikrinama atitiktis atitinkamoms ERV arba kurioms esant reikia taikyti atitinkamas Darbuotojų apsaugos nuo elektromagnetinių laukų keliamos rizikos nuostatų (toliau – Nuostatai) III skyriaus antrajame skirsnyje nustatytas apsaugos ar prevencines priemones:

5.1. laike kintančio elektrinio lauko elektrinio lauko stiprio VL(E), nustatyti šio priedo 3.4 lentelėje;

5.2. laike kintančio magnetinio lauko magnetinio srauto tankio VL(B), nustatyti šio priedo 3.4 lentelėje;

5.3. elektromagnetinių bangų galios tankio VL(S), nustatyti šio priedo 3.4 lentelėje;

5.4. kontaktinės srovės VL(IC), nustatyti šio priedo 3.5 lentelėje;

5.5. srovės galūnėse VL(IL), nustatyti šio priedo 3.5 lentelėje.

6.  VL atitinka apskaičiuotas arba išmatuotas lauko vertes darbo vietoje, kai nėra darbuotojo, kaip maksimali vertė kūno padėtyje arba nurodytoje kūno dalyje.

7.  Ekspozicijos elektriniuose ir magnetiniuose laukuose VL(E) ir VL(B) nustatyti atsižvelgiant į SAR arba galios tankio ERV (šio priedo 3.1 ir 3.3 lentelės), pagrįstas su vidiniu šiluminiu poveikiu, atsirandančiu dėl ekspozicijos (išoriniuose) elektriniuose ir magnetiniuose laukuose, susijusiomis slenkstinėmis vertėmis.

 

3.4 lentelė. Ekspozicijos elektriniuose ir magnetiniuose laukuose, kurių dažnis 100 kHz – 300 GHz, VL

Dažnių juosta

Elektrinio lauko stipris VL(E) [Vm–1] (VKV)

Magnetinio srauto tankis VL(B) [μT] (VKV)

Galios tankis VL(S) [Wm–2]

100 kHz ≤ f < 1 MHz

6,1 × 102

2,0 × 106/f

1 ≤ f < 10 MHz

6,1 × 108/f

2,0 × 106/f

10 ≤ f < 400 MHz

61

0,2

400 MHz ≤ f < 2 GHz

3 × 10–3 f ½

1,0 × 10–5 f½

2 ≤ f < 6 GHz

1,4 × 102

4,5 × 10–1

6 ≤ f ≤ 300 GHz

1,4 × 102

4,5 × 10–1

50

Pastabos:

1. f – dažnis, išreikštas hercais (Hz).

2. [VL(E)]2 ir [VL(B)]2 vidurkiai apskaičiuojami per šešių minučių trukmės laikotarpį. Radijo dažnių impulsų didžiausias galios tankio reikšmių vidurkis impulso plotyje neviršija 1 000 kartų atitinkamos VL(S) vertės. Esant daugiadažniams laukams analizė atliekama sumuojant vertes.

3. VL(E) ir VL(B) atitinka didžiausias apskaičiuotas arba išmatuotas vertes darbuotojo kūno padėtyje. Taip konservatyviai įvertinama darbuotojo ekspozicija ir automatiškai užtikrinama atitiktis ERV visomis netolygios ekspozicijos sąlygomis. Esant labai artimam šaltiniui, kai atstumas nuo kūno yra keli centimetrai, atitiktis ERV nustatoma dozimetriškai kiekvienu konkrečiu atveju.

4. Galios tankio reikšmių vidurkis apskaičiuojamas bet kuriame 20 cm2 paveiktame plote. 1 cm2 plote erdvinių didžiausių galios tankio reikšmių vidurkis neturėtų būti daugiau kaip 20 kartų didesnis už 50 Wm–2 vertę. 6–10 GHz galios tankio vidurkis apskaičiuojamas per bet kurį šešių minučių trukmės laikotarpį. Siekiant kompensuoti įsiskverbimo gylį, kuris progresyviai mažėja didėjant dažniui, esant didesniam nei 10 GHz dažniui galios tankio reikšmių vidurkis apskaičiuojamas per bet kurį 68/f 1,05 minučių laikotarpį (kai f – dažnis, išreikštas GHz).

 

3.5 lentelė. Nuostoviųjų kontaktinių srovių ir indukuotųjų srovių galūnėse VL

Dažnių juosta

Nuostovioji kontaktinė srovė, VL(IC) [mA] (VKV)

Indukuotoji srovė galūnėse bet kurioje galūnėje, VL(IL) [mA] (VKV)

100 kHz ≤ f < 10 MHz

40

10 ≤ f ≤ 110 MHz

40

100

Pastaba: [VL(IL)]2 vidurkis apskaičiuojamas per šešių minučių trukmės laikotarpį.