LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

2015 M. BIRŽELIO 22 D. ĮSAKYMO NR. V-783 „DĖL 2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS, PATVIRTINTOS 2014 M. RUGSĖJO 8 D. EUROPOS KOMISIJOS SPRENDIMU, 8 PRIORITETO „SOCIALINĖS ĮTRAUKTIES DIDINIMAS IR KOVA SU SKURDU“ 8.1.3 KONKRETAUS UŽDAVINIO „PAGERINTI SVEIKATOS PRIEŽIŪROS KOKYBĘ IR PRIEINAMUMĄ TIKSLINĖMS GYVENTOJŲ GRUPĖMS BEI SUMAŽINTI SVEIKATOS NETOLYGUMUS“ IR 8.4.2 KONKRETAUS UŽDAVINIO „SUMAŽINTI SVEIKATOS NETOLYGUMUS, GERINANT SVEIKATOS PRIEŽIŪROS KOKYBĘ IR PRIEINAMUMĄ TIKSLINĖMS GYVENTOJŲ GRUPĖMS, IR SKATINTI SVEIKĄ SENĖJIMĄ“ PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PLANO IR NACIONALINIŲ STEBĖSENOS RODIKLIŲ SKAIČIAVIMO APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2017 m. vasario 23 d. Nr. V-199

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. birželio 22 d. įsakymą Nr. V-783 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos, patvirtintos 2014 m. rugsėjo 8 d. Europos Komisijos sprendimu, 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ 8.1.3 konkretaus uždavinio „Pagerinti sveikatos priežiūros kokybę ir prieinamumą tikslinėms gyventojų grupėms bei sumažinti sveikatos netolygumus“ ir 8.4.2 konkretaus uždavinio „Sumažinti sveikatos netolygumus, gerinant sveikatos priežiūros kokybę ir prieinamumą tikslinėms gyventojų grupėms, ir skatinti sveiką senėjimą“ priemonių įgyvendinimo plano ir Nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“:

1.    Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintą 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos, patvirtintos 2014 m. rugsėjo 8 d. Europos Komisijos sprendimu, 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ 8.1.3 konkretaus uždavinio „Pagerinti sveikatos priežiūros kokybę ir prieinamumą tikslinėms gyventojų grupėms bei sumažinti sveikatos netolygumus“ ir 8.4.2 konkretaus uždavinio „Sumažinti sveikatos netolygumus, gerinant sveikatos priežiūros kokybę ir prieinamumą tikslinėms gyventojų grupėms, ir skatinti sveiką senėjimą“ priemonių įgyvendinimo planą ir papildau jį dvidešimt šeštuoju skirsniu:

 

 

DVIDEŠIMT ŠEŠTASIS SKIRSNIS

VEIKSMŲ PROGRAMOS PRIORITETO ĮGYVENDINIMO PRIEMONĖ

NR. 08.4.2-ESFA-R-615 „SOCIALINĖS PARAMOS PRIEMONIŲ, GERINANČIŲ AMBULATORINIŲ SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ PRIEINAMUMĄ TUBERKULIOZE SERGANTIEMS PACIENTAMS, ĮGYVENDINIMAS“

 

1.   Priemonės aprašymas

1.1.    Priemonės įgyvendinimas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis.

1.2.    Įgyvendinant priemonę, prisidedama prie uždavinio „Sumažinti sveikatos netolygumus, gerinant sveikatos priežiūros kokybę ir prieinamumą tikslinėms gyventojų grupėms, ir skatinti sveiką senėjimą“ įgyvendinimo.

1.3.    Remiama veikla: socialinės paramos priemonių, gerinančių ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo prieinamumą tuberkuliozės srityje, įgyvendinimas.

1.4.    Galimi pareiškėjai:

1.4.1. savivaldybių administracijos;

1.4.2. asmens sveikatos priežiūros įstaigos, teikiančios ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas ir turinčios sutartis su teritorinėmis ligonių kasomis dėl šių paslaugų apmokėjimo.

1.5.    Galimi partneriai:

1.5.1. savivaldybių administracijos;

1.5.2. asmens sveikatos priežiūros įstaigos, teikiančios ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas ir turinčios sutartis su teritorinėmis ligonių kasomis dėl šių paslaugų apmokėjimo.

 

2.   Priemonės finansavimo forma

Negrąžinamoji subsidija.

 

3.   Projektų atrankos būdas

Regionų projektų planavimas.

 

4.   Atsakinga įgyvendinančioji institucija

Viešoji įstaiga Europos socialinio fondo agentūra.

 

5.   Reikalavimai, taikomi priemonei atskirti nuo kitų iš ES bei kitos tarptautinės finansinės paramos finansuojamų programų priemonių

Netaikoma.

 

 

 

 

6.   Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai

Stebėsenos rodiklio kodas

Stebėsenos rodiklio pavadinimas

Matavimo vienetas

Tarpinė reikšmė

2018 m. gruodžio 31 d.

Galutinė reikšmė

2023 m. gruodžio 31 d.

P.N.604

„Tuberkulioze sergantys pacientai, kuriems buvo suteiktos socialinės paramos priemonės (maisto talonų dalijimas ir kelionės išlaidų kompensavimas) tuberkuliozės ambulatorinio gydymo metu“

Asmenys

1200

2400

R.N.617

„Naujai susirgusių plaučių tuberkulioze asmenų nutraukto gydymo atvejų dalis“ (be dauginio atsparumo vaistams (DAV)

Procentai

5

3

R.N.618

„Sėkmingai išgydytų naujų bakteriologiškai patvirtintų plaučių tuberkuliozės atvejų dalis“

Procentai

83

85

 

7.   Priemonės finansavimo šaltiniai (eurais)

Projektams skiriamas finansavimas

Kiti projektų finansavimo šaltiniai

 

ES struktūrinių fondų lėšos – iki

Nacionalinės lėšos

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos – iki

 

Projektų vykdytojų lėšos

Iš viso – ne mažiau kaip

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos

 

Savivaldybės biudžeto

lėšos

Kitos viešosios lėšos

Privačios lėšos

1.   Priemonės finansavimo šaltiniai, neįskaitant veiklos lėšų rezervo ir jam finansuoti skiriamų lėšų

850 000,00

75 000,00

75 000,00

0

75 000,00

0

0

2.   Veiklos lėšų rezervas ir jam finansuoti skiriamos nacionalinės lėšos

0

0

0

0

0

0

0

3.  Iš viso

850 000,00

75 000,00

75 000,00

0

75 000,00

0

0“

 

2.    Pripažįstu netekusiu galios antrąjį skirsnį.

3.    Pripažįstu netekusiu galios tryliktąjį skirsnį.

4.    Pripažįstu netekusiu galios dvidešimt trečiąjį skirsnį.

5.    Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintą 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos, patvirtintos 2014 m. rugsėjo 8 d. Europos Komisijos sprendimu, 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ 8.1.3 konkretaus uždavinio „Pagerinti sveikatos priežiūros kokybę ir prieinamumą tikslinėms gyventojų grupėms bei sumažinti sveikatos netolygumus“ ir 8.4.2 konkretaus uždavinio „Sumažinti sveikatos netolygumus, gerinant sveikatos priežiūros kokybę ir prieinamumą tikslinėms gyventojų grupėms, ir skatinti sveiką senėjimą“ priemonių nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašą ir jį papildau P.N.604 rodiklio eilute:

 

„P.N. 604

„Tuberkulioze sergantys pacientai, kuriems buvo suteiktos socialinės paramos priemonės (maisto talonų dalinimas ir kelionės išlaidų kompensavimas) tuberkuliozės ambulatorinio gydymo metu“

Asmenys

Tuberkulioze sergantis pacientas, kuriam teikiama socialinė parama tuberkulioze sergantis pacientas, kuriam po stacionaraus 2 mėnesių tuberkuliozės gydymo laikotarpio tuberkuliozės mikobakterijų išnykimas buvo patvirtintas du kartus ir kuris tęsia tuberkuliozės gydymo kursą ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančioje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje, prie kurios teisės aktų nustatyta tvarka yra prisirašęs ir kurioje už laiku išgertus vaistus yra kompensuojamos kelionės į ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančią asmens sveikatos priežiūros įstaigą ir iš ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančios asmens sveikatos priežiūros įstaigos išlaidos ir vieną kartą per savaitę išduodamas talonas maisto prekėms

(šaltinis: Sveikatos netolygumų mažinimo Lietuvoje

2014−2023 m. veiksmų planas, patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro

2014 m. liepos 16 d. įsakymu Nr. V-815 „Dėl Sveikatos netolygumų mažinimo Lietuvoje 2014–2023 m. veiksmų plano patvirtinimo“;

Tiesiogiai stebimo trumpo gydymo kurso paslaugų teikimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro

2016 m. vasario 12 d. įsakymu Nr. V-237 „Dėl tiesiogiai stebimo trumpo gydymo kurso paslaugų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“)

Apskaičiuojamas automatiškai

Skaičiuojami asmenys, kuriems buvo suteiktos ambulatorinio tuberkuliozės gydymo paslaugos visoje Lietuvos teritorijoje.

Tas pats asmuo, dalyvavęs keliuose skirtinguose gydymo kursuose, skaičiuojamas vieną kartą.

Pirminiai šaltiniai: Ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių asmens sveikatos priežiūros įstaigų pildomų Ambulatoriškai DOTS kabinete besigydančių pacientų socialinės paramos registravimo žurnalų ir registrų kopijos apie tuberkulioze sergančių pacientų laiku išgertus vaistus.

 

 

Antriniai šaltiniai:

Mokėjimo prašymai.

Stebėsenos rodiklis laikomas pasiektu, kai  tuberkulioze sergantys pacientai užbaigia ambulatorinio gydymo kursą ir ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančios asmens sveikatos priežiūros įstaigos pateikia tai patvirtinančius dokumentus.

Už stebėsenos rodiklio pasiekimą ir duomenų apie pasiektą stebėsenos rodiklio reikšmę teikimą antriniuose šaltiniuose yra atsakingas projekto vykdytojas.“

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                                                                                                                                         Aurelijus Veryga

 

 

 

 

 

 

 

Suderinta Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2017 m. sausio 27 d. raštu Nr. ((24.37-01)-5K-1700285, 5K-1701945)-6K-1700728