LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL TEISINGUMO MINISTRO 2005 M. SPALIO 27 D. ĮSAKYMO NR. 1R-352 „DĖL SPRENDIMŲ VYKDYMO INSTRUKCIJOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2015 m. rugpjūčio 7 d. Nr. 1R-222

Vilnius

 

1.  Pakeičiu Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2005 m. spalio 27 d. įsakymą Nr. 1R-352 „Dėl Sprendimų vykdymo instrukcijos patvirtinimo“ ir jį išdėstau nauja redakcija (Sprendimų vykdymo instrukcija nauja redakcija nedėstoma):

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL SPRENDIMŲ VYKDYMO INSTRUKCIJOS PATVIRTINIMO

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 583 straipsnio 1 dalimi ir vykdydamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 4 d. nutarimo Nr. 816 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymą“ 1.3 papunktį,

tvirtinu Sprendimų vykdymo instrukciją (pridedama).“

2.  Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintą Sprendimų vykdymo instrukciją:

2.1. Pakeičiu I skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS“.

2.2. Pakeičiu 1 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

1. Sprendimų vykdymo instrukcija (toliau – Instrukcija) nustato Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – Civilinio proceso kodeksas arba CPK) VI dalies normų taikymo tvarką, vykdant įstatymų numatytus vykdomuosius dokumentus, vykdymo išlaidų dydį, apmokėjimo, išieškojimo ir atleidimo nuo jų tvarką.“

2.3. Pakeičiu 2 punktą ir jį išdėstau taip:

2. Vykdydamas sprendimus antstolis privalo naudoti šias procesinių dokumentų formas:

2.1. Patvarkymą priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti (1 priedas);

2.2. Patvarkymą priimti vykdyti vykdomąjį dokumentą dėl skolos, mažesnės nei 57 eurai, išieškojimo (2 priedas);

2.3. Raginimą įvykdyti sprendimą (3 priedas);

2.4. Vykdymo išlaidų apskaičiavimą (4 priedas);

2.5. Patvarkymą dėl vykdymo išlaidų išieškojimo (5 priedas);

2.6. Patvarkymą dėl skolos išieškojimo (6 priedas);

2.7. Patvarkymą dėl išlaikymo išieškojimo (7 priedas);

2.8. Nurodymą priverstinai nurašyti pinigines lėšas (8 priedas);

2.9. Nurodymą nutraukti piniginių lėšų išmokėjimą (9 priedas);

2.10. Nurodymą laikinai areštuoti pinigines lėšas (10 priedas);

2.11. Patvarkymą vykdyti išieškojimą iš skolininkui priklausančių lėšų, esančių laisvės atėmimo vietos įstaigos sąskaitoje (11 priedas);

2.12. Turto arešto aktą (12 priedas);

2.13. Turto aprašą (13 priedas);

2.14. Turto pardavimo skolininko pasiūlytam pirkėjui aktą (14 priedas);

2.15. Turto pardavimo iš varžytynių aktą (15 priedas);

2.16. Turto perdavimo išieškotojui aktą (16 priedas);

2.17. Išieškotų lėšų paskirstymo patvarkymą (17 priedas);

2.18. Patvarkymą dėl prisijungimo prie išieškojimo (18 priedas);

2.19. Sprendimų, įpareigojančių skolininką atlikti arba nutraukti tam tikrus veiksmus, neįvykdymo aktą (19 priedas);

2.20. Įkeldinimo protokolą (20 priedas);

2.21. Iškeldinimo protokolą (21 priedas);

2.22. Faktinių aplinkybių konstatavimo protokolą (22 priedas);

2.23. Patvirtinimą apie susipažinimą su varžytynių vykdymo, antstolių veiksmų apskundimo tvarka ir turto pardavimo iš varžytynių galimomis pasekmėmis (23 priedas);

2.24. Pranešimą apie laimėtas varžytynes (24 priedas);

2.25. Išieškojimo negalimumo aktą (25 priedas);

2.26. Patvarkymą dėl vykdomosios bylos užbaigimo ir vykdomojo dokumento grąžinimo (26 priedas);

2.27. Patvarkymą dėl vykdomosios bylos užbaigimo ir elektroninio vykdomojo dokumento grąžinimo (27 priedas);

2.28. Antstolio kvitą (28 priedas).“

2.4. Pakeičiu 4 punkto antrąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

„Nenustatęs akivaizdžių kliūčių, antstolis vykdomąjį dokumentą ne vėliau kaip kitą darbo dieną užregistruoja Antstolių informacinėje sistemoje, parengia patvarkymą priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti ir užveda vykdomąją bylą. Patvarkymas priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti ir vykdymo išlaidų apskaičiavimas, o įstatymų nustatytais atvejais – ir raginimas įvykdyti sprendimą siunčiami skolininkui. Priėmęs vykdyti baudžiamojoje byloje išduotą vykdomąjį raštą, antstolis patikrina, ar skolininkas atlieka bausmę laisvės atėmimo vietoje. Nustatęs, kad skolininkas atlieka bausmę laisvės atėmimo vietoje, antstolis kartu su šiame punkte išvardytais dokumentais siunčia patvarkymą vykdyti išieškojimą iš skolininkui priklausančių lėšų, esančių laisvės atėmimo vietos įstaigos sąskaitoje. Tais atvejais, kai nežinoma skolininko buvimo vieta, skolininkas slapstosi ar dėl kitų objektyvių priežasčių įteikti jam raginimą įvykdyti sprendimą negalima, raginimas įvykdyti sprendimą skelbiamas interneto svetainėje www.antstoliai.lt.“

2.5. Pakeičiu 5 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

„5. Išieškojimuose iki 57 eurų antstolis įsiskolinimo, būtinų vykdymo išlaidų ir pašto (kurjerių) išlaidų išieškojimą nukreipia į skolininko banko sąskaitoje esančias pinigines lėšas. Jeigu per 30 dienų nuo antstolio nurodymo priverstinai nurašyti įsiskolinimą, būtinas vykdymo išlaidas ir pašto (kurjerių) išlaidas iš skolininko banko sąskaitoje esančių lėšų pateikimo į Piniginių lėšų apribojimų informacinę sistemą dienos įsiskolinimas, būtinos vykdymo išlaidos ir pašto (kurjerių) išlaidos neišieškomos, antstolis gali taikyti kitas CPK 624 straipsnio 2 dalyje nurodytas priverstinio vykdymo priemones.“

2.6. Pakeičiu 7 punktą ir jį išdėstau taip:

7. Turto vertei nustatyti kaip ekspertas kviečiamas turto vertintojas, atitinkantis Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatyme nustatytus reikalavimus. Nustatydamas areštuoto turto rinkos vertę, turto vertintojas nevertina tos aplinkybės, kad turtas bus parduodamas priverstine, sprendimams vykdyti nustatyta tvarka.“

2.7. Papildau 71 punktu:

71. Išieškojimą iš piniginių lėšų, esančių kredito, mokėjimo ir (ar) elektroninių pinigų įstaigoje (toliau – kredito įstaigoje) atidarytoje skolininko sąskaitoje, antstolis vykdo Piniginių lėšų apribojimų informacinei sistemai pateikdamas nurodymą priverstinai nurašyti pinigines lėšas. Prieš Piniginių lėšų apribojimų informacinei sistemai pateikdamas nurodymą priverstinai nurašyti pinigines lėšas antstolis elektroniniu būdu Socialinės paramos šeimai informacinėje sistemoje privalo patikrinti, ar asmeniui nėra skiriamos išmokos, į kurias negali būti nukreipiamas išieškojimas. Nustatęs, kad tokios išmokos yra skiriamos, ir (ar) turėdamas kitų duomenų, kad kredito įstaigoje atidarytoje skolininko sąskaitoje yra arba į sąskaitą bus pervedamos lėšos, į kurias negalima nukreipti išieškojimo, antstolis nurodyme priverstinai nurašyti pinigines lėšas nurodo piniginių lėšų sumą, kuria asmuo gali disponuoti per vieną kalendorinį mėnesį, lygią išmokų ir (ar) kitų lėšų, į kurias negalima nukreipti išieškojimo, sumai.“

2.8. Papildau 72 punktu:

72. Jeigu Socialinės paramos šeimai informacinėje sistemoje nėra duomenų apie asmeniui skiriamas išmokas ir antstolis neturi kitų duomenų, kad į kredito įstaigoje atidarytą asmens sąskaitą gali būti pervedamos lėšos, į kurias negalima nukreipti išieškojimo, prieš Piniginių lėšų apribojimų informacinei sistemai pateikdamas nurodymą priverstinai nurašyti lėšas, antstolis gali Turto arešto aktų registrui pateikti nurodymą laikinai areštuoti pinigines lėšas, neviršijančias išieškotinos sumos ir vykdymo išlaidų sumos. Antstolio nurodymas laikinai areštuoti pinigines lėšas į Turto arešto aktų registrą pateikiamas elektroniniu būdu, naudojant Duomenų teikimo Turto arešto aktų registrui programą, ir automatiniu būdu perduodamas į Piniginių lėšų apribojimų informacinę sistemą.

Piniginių lėšų apribojimų informacinei sistemai iš Turto arešto aktų registro gavus antstolio nurodymą laikinai areštuoti pinigines lėšas, antstolių ir kitų institucijų ar pareigūnų, turinčių teisę duoti nurodymus priverstinai nurašyti skolininko pinigines lėšas, į Piniginių lėšų apribojimų informacinę sistemą pateikti nurodymai priverstinai nurašyti lėšas vykdomi šia tvarka:

72.1. Piniginių lėšų apribojimų informacinė sistema kredito įstaigose apriboja galimybę disponuoti piniginių lėšų suma, lygia antstolio į Turto arešto aktų registrą pateiktame nurodyme laikinai areštuoti pinigines lėšas nurodytai sumai. Jeigu Piniginių lėšų apribojimų informacinėje sistemoje Turto arešto aktų registro buvo gauti kelių antstolių nurodymai laikinai areštuoti pinigines lėšas, Piniginių lėšų apribojimų informacinė sistema kredito įstaigose apriboja galimybę disponuoti piniginių lėšų suma, lygia bendrai visų antstolių į Turto arešto aktų registrą pateiktuose nurodymuose laikinai areštuoti pinigines lėšas nurodytai sumai. Šią sumą viršijančias pinigines lėšas Piniginių lėšų apribojimų informacinė sistema CPK 754 straipsnyje nustatyta tvarka paskirsto nurodymus priverstinai nurašyti pinigines lėšas į Piniginių lėšų apribojimų informacinę sistemą pateikusiems antstoliams ir kitoms institucijoms ar pareigūnams.

72.2. Jeigu per keturiolika dienų nuo antstolio nurodymo laikinai areštuoti pinigines lėšas įregistravimo Turto arešto aktų registre dienos asmuo, kurio lėšos areštuotos, nepateikia antstoliui dokumentų, įrodančių, kad areštuotos piniginės lėšos, į kurias negali būti nukreiptas išieškojimas, arba areštuotos lėšos, iš kurių turi būti daromos išskaitos Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka, antstolio į Turto arešto aktų registrą pateiktas nurodymas laikinai areštuoti pinigines lėšas netenka galios ir kredito įstaigų sąskaitose esančias pinigines lėšas Piniginių lėšų apribojimų informacinė sistema CPK 754 straipsnyje nustatyta tvarka paskirsto nurodymus priverstinai nurašyti pinigines lėšas į Piniginių lėšų apribojimų informacinę sistemą pateikusiems antstoliams ir kitoms institucijoms ar pareigūnams.

72.3. Jeigu per keturiolika dienų nuo antstolio nurodymo laikinai areštuoti pinigines lėšas įregistravimo Turto arešto aktų registre dienos asmuo, kurio lėšos areštuotos, pateikia antstoliui dokumentus, įrodančius, kad areštuotos piniginės lėšos, į kurias negali būti nukreiptas išieškojimas, arba areštuotos lėšos, iš kurių turi būti daromos išskaitos Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka, antstolis pakeičia pirmiau į Piniginių lėšų apribojimų informacinę sistemą pateiktą nurodymą priverstinai nurašyti pinigines lėšas, jame nurodydamas sumą, kuria asmuo gali disponuoti per vieną kalendorinį mėnesį, ir panaikina į Turto arešto aktų registrą pateiktą nurodymą laikinai areštuoti pinigines lėšas. Piniginių lėšų apribojimų informacinė sistema, iš kredito įstaigų gavusi duomenis apie pinigines lėšas, viršijančias antstolio nurodyme priverstinai nurašyti lėšas nurodytą sumą, kuria asmuo gali disponuoti per vieną kalendorinį mėnesį, CPK 754 straipsnyje nustatyta tvarka paskirsto nurodymus priverstinai nurašyti pinigines lėšas į Piniginių lėšų apribojimų informacinę sistemą pateikusiems antstoliams ir kitoms institucijoms ar pareigūnams.

72.4. Jeigu per keturiolika dienų nuo antstolio nurodymo laikinai areštuoti pinigines lėšas įregistravimo Turto arešto aktų registre dienos visiškai įvykdomas antstolio į Piniginių lėšų apribojimų informacinę sistemą pateiktas nurodymas priverstinai nurašyti pinigines lėšas, antstolis ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo į Piniginių lėšų apribojimų informacinę sistemą pateikto nurodymo priverstinai nurašyti pinigines lėšas įvykdymo dienos privalo panaikinti į Turto arešto aktų registrą pateiktą nurodymą laikinai areštuoti pinigines lėšas.“

2.9. Pakeičiu 8 punktą ir jį išdėstau taip:

8. Jeigu skolininko lėšas, esančias pas kitus asmenis, skolininko turtines teises areštuoja antstolis (antstoliai) ir kitos institucijos ar pareigūnai, turintys teisę areštuoti skolininko lėšas, lėšos pervedamos pagal CPK 754 straipsnyje nustatytą reikalavimų patenkinimo eilę.“

2.10Pakeičiu 11 punktą ir jį išdėstau taip:

11. Jeigu turtą areštavo keli antstoliai, areštuotą skolininko turtą realizuoja tas antstolis, kuris šį turtą areštavo vykdydamas pirmesnės eilės išieškotojų reikalavimus, o tais atvejais, kai turtą areštavo keli antstoliai pagal tos pačios eilės išieškotojų reikalavimus, – tas antstolis, kuris šį turtą areštavo pirmas. Paskelbęs varžytynes antstolis ne vėliau kaip kitą darbo dieną apie paskelbtas varžytynes informuoja kitus antstolius, vykdančius išieškojimą iš to paties skolininko.

Kiti antstoliai, vykdantys išieškojimą iš to paties skolininko, gali prisijungti prie išieškojimo iš realizuojamo turto ir lėšų, gautų realizavus šį turtą, siųsdami turtą realizuojančiam antstoliui vykdomojo dokumento patvirtintą kopiją ir patvarkymą dėl prisijungimo prie išieškojimo. Kiti išieškotojai turi teisę prisijungti prie išieškojimo pateikdami turto realizavimą vykdančiam antstoliui vykdomąjį dokumentą.

Šiame punkte nustatyta tvarka prisijungti prie išieškojimo galima iki to momento, kol turtą realizuojantis antstolis nesurašo išieškotų lėšų paskirstymo patvarkymo.

Turto realizavimą vykdantis antstolis prie išieškojimo prisijungusiems išieškotojams, taip pat išieškotojams, kurių naudai išieškojimą vykdo prie išieškojimo prisijungę antstoliai, siunčia Civilinio proceso kodekse ir šioje Instrukcijoje nurodytus, su turto realizavimu susijusius procesinius dokumentus, surašytus po prisijungimo.

Jeigu areštuotas turtas parduodamas skolininko pasiūlytam pirkėjui, turtą parduodantis antstolis ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo skolininko prašymo turtą parduoti jo pasiūlytam pirkėjui gavimo dienos apie turto pardavimą informuoja kitus antstolius, vykdančius išieškojimą iš to paties skolininko. Kiti antstoliai, vykdantys išieškojimą iš to paties skolininko, šiame punkte nustatyta tvarka gali prisijungti prie išieškojimo iš realizuojamo turto ir lėšų, gautų realizavus šį turtą.“

2.11.  Papildau 121 punktu:

121. Vykdydamas teismo nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, antstolis skolininko turtą, įskaitant pinigines lėšas kredito įstaigoje atidarytoje skolininko sąskaitoje, aprašo ir turto aprašą į Turto arešto aktų registrą pateikia elektroniniu būdu, naudodamas Duomenų teikimo Turto arešto aktų registrui programą. Jeigu taikant laikinąsias apsaugos priemones aprašomos piniginės lėšos kredito įstaigos sąskaitoje, Turto arešto aktų registras duomenis apie lėšų areštą automatiniu būdu perduoda į Piniginių lėšų apribojimų informacinę sistemą.“

2.12.  Papildau 122 punktu:

122. Pirminį teismo nutartimi areštuoto turto duomenų patikslinimą antstolis atlieka per keturiolika dienų nuo teismo nutarties dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo priėmimo vykdyti. Jeigu per šį terminą antstolis neranda skolininko turto visiems reikalavimams, nurodytiems teismo nutartyje dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, užtikrinti, vėliau, suradęs kitą skolininko turtą, antstolis surašo naują turto aprašą. Šis aprašas papildo pirminį turto aprašą.

Jeigu reikia patikslinti turto apraše nurodyto turto duomenis, panaikinti dalį ar visą turto aprašą, antstolis surašo patvarkymą ir elektroniniu būdu, naudodamas Duomenų teikimo Turto arešto aktų registrui programą, šį patvarkymą pateikia Turto arešto aktų registrui.“

2.13Pakeičiu 26 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

26. Antstolis, vykdantis vykdomąją bylą dėl vaiko išlaikymo periodinėmis išmokomis, priteisto teismo sprendimu arba teismo patvirtinta vaiko išlaikymo sutartimi, išieškojimo, Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2007 m. rugsėjo 26 d. įsakymu Nr. 1R-371 „Dėl Pažymos apie priteistų lėšų vaikui išlaikyti mokėjimą formos patvirtinimo“ patvirtintos formos pažymą apie priteistų lėšų vaikui išlaikyti mokėjimą išduoda remdamasis vykdomosios bylos duomenimis.“

2.14Pakeičiu 28 punktą ir jį išdėstau taip:

28. Priėmęs vykdyti vykdomąjį dokumentą dėl jame nurodyto turto konfiskavimo, antstolis ne vėliau kaip per dešimt darbo dienų konfiskuotą turtą areštuoja ir turto arešto aktą kartu su kitais su turto konfiskavimu susijusiais dokumentais perduoda Bešeimininkio, konfiskuoto, valstybės paveldėto, valstybei perduoto turto, daiktinių įrodymų, lobių ir radinių perdavimo, apskaitymo, saugojimo, realizavimo, grąžinimo ir pripažinimo atliekomis taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gegužės 26 d. nutarimu Nr. 634 „Dėl Bešeimininkio, konfiskuoto, valstybės paveldėto, valstybei perduoto turto, daiktinių įrodymų, lobių ir radinių perdavimo, apskaitymo, saugojimo, realizavimo, grąžinimo ir pripažinimo atliekomis taisyklių patvirtinimo“, 4.1 ir 4.2 papunkčiuose arba 157 punkte nurodytai institucijai.“

2.15.  Pakeičiu II skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

II SKYRIUS

VYKDYMO IŠLAIDOS“.

2.16.  Pakeičiu 30 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

30. Šioje Instrukcijoje nustatytos vykdymo išlaidos apmokamos antstoliui grynaisiais pinigais arba atliekami mokėjimai negrynaisiais pinigais Lietuvos Respublikos mokėjimų įstatymo nustatyta tvarka. Antstolis, priimdamas grynuosius pinigus, privalo išduoti mokėtojui nustatytos formos antstolio kvitą ir (arba) kitą teisės aktuose nustatytą dokumentą. Antstolis, priimdamas lėšas ir išrašydamas kvitus, vadovaujasi Pinigų priėmimo ir pinigų išmokėjimo kvitų naudojimo, išrašymo ir apskaitos taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2002 m. spalio 30 d. įsakymu Nr. 340 „Dėl Pinigų priėmimo ir pinigų išmokėjimo kvitų naudojimo, išrašymo ir apskaitos taisyklių patvirtinimo“.“

2.17.  Pakeičiu 31 punktą ir jį išdėstau taip:

„31. Atlikęs vykdymo veiksmą ir apskaičiavęs už jį vykdymo išlaidas, antstolis tai nurodo vykdymo išlaidų apskaičiavime.“

2.18.  Pakeičiu 32 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

32. Atsižvelgdamas į išieškotojo fizinio asmens turtinę padėtį, antstolis gali iš viso ar iš dalies atleisti jį nuo vykdymo išlaidų mokėjimo arba vykdymo išlaidų apmokėjimą atidėti. Išieškotoją fizinį asmenį, gaunantį socialinę pašalpą Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo nustatyta tvarka, antstolis turi atleisti nuo būtinų vykdymo išlaidų apmokėjimo arba šių vykdymo išlaidų apmokėjimą atidėti ne trumpesniam kaip 30 dienų terminui, per kurį šie asmenys privalo kreiptis į Valstybės garantuojamos pagalbos tarnybą dėl antrinės teisinės pagalbos apmokant būtinas vykdymo išlaidas suteikimo.“

2.19.  Pakeičiu 361 punktą ir jį išdėstau taip:

„361. Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba už išieškotojus, kuriems Lietuvos Respublikos valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymo nustatyta tvarka teikiama antrinė teisinė pagalba, apmoka būtinas vykdymo išlaidas arba jų dalį. Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos apmokėtas ir iš skolininko išieškotas būtinas vykdymo išlaidas ar jų dalį, jeigu Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba apmokėjo tik dalį būtinų vykdymo išlaidų, antstolis grąžina į biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą (įmokos kodas 5630) ir Valstybės garantuojamos pagalbos tarnybai elektroniniu būdu praneša: asmens, už kurį Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba apmokėjo būtinas vykdymo išlaidas ar jų dalį, duomenis, Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos sprendimo teikti antrinę teisinę pagalbą datą ir numerį, išieškotų ir į biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą pervestų būtinų vykdymo išlaidų sumą.“

2.20.  Pakeičiu 38 punktą ir jį išdėstau taip:

„38. Kai teismo nutartis dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo yra priimta teismo iniciatyva, vykdymo išlaidos apmokamos iš valstybės biudžeto lėšų, šiam tikslui skiriamų teismui. Jeigu laikinosios apsaugos priemonės taikomos proceso šalies iniciatyva, vykdymo išlaidas apmoka ši šalis.

Jeigu laikinąsias apsaugos priemones pritaikęs teismas leido atlikti tam tikras operacijas su kredito įstaigos sąskaitoje esančiomis lėšomis ir nurodė antstoliui nustatyti konkrečią lėšų sumą, kuri per vieną kalendorinį mėnesį gali būti panaudota nurodytoms operacijoms atlikti, papildomas vykdymo išlaidas, susijusias su šios sumos nustatymu, apmoka skolininkas. Šiuo atveju nurodytą lėšų sumą antstolis nustato tik skolininkui apmokėjus papildomas vykdymo išlaidas, susijusias su šios sumos nustatymu.“

2.21.  Pakeičiu 39 punkto antrąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

„Jeigu teismo sprendimu Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso nustatyta tvarka likviduojamas nemokus juridinis asmuo, antstolio patirtas išlaidas už juridinio asmens statuso „likviduojamas“ įregistravimą Juridinių asmenų registre apmoka Teisingumo ministerija.“

2.22.  Pakeičiu 41 punktą ir jį išdėstau taip:

41. Jeigu skolininkas vykdymo išlaidų neapmoka per raginime įvykdyti sprendimą nustatytą terminą, taip pat tais atvejais, kai raginimas įvykdyti sprendimą skolininkui nesiunčiamas, vykdymo išlaidos išieškomos priverstinai. Vykdymo išlaidos išieškomos toje pačioje vykdomojoje byloje, kurią vykdant jos buvo apskaičiuotos. Nuo išieškomų vykdymo išlaidų vykdymo išlaidos neskaičiuojamos.

Vykdymo išlaidas išieškodamas priverstinai, išskyrus vykdomąsias bylas, kuriose šios Instrukcijos 5 punkte nustatyta tvarka išieškoma mažesnė nei 57 eurų skola, antstolis patvarkymą dėl vykdymo išlaidų išieškojimo ir vykdymo išlaidų apskaičiavimą skolininkui siunčia kartu su procesiniu dokumentu, pagal kurį išieškomos piniginės lėšos (pvz., nurodymu priverstinai nurašyti pinigines lėšas, patvarkymu atlikti išskaitas iš skolininko darbo užmokesčio ir kt.).

Šios Instrukcijos 5 punkte nustatyta tvarka išieškodamas mažesnę nei 57 eurų skolą, apie priverstinį vykdymo išlaidų išieškojimą antstolis skolininką informuoja patvarkymu priimti vykdyti vykdomąjį dokumentą dėl skolos, mažesnės nei 57 eurai, išieškojimo.

Pasikeitus vykdymo išlaidų dydžiui, kartu su procesiniu dokumentu, pagal kurį išieškomos piniginės lėšos, antstolis skolininkui pakartotinai siunčia vykdymo išlaidų apskaičiavimą.“

2.23.  Pakeičiu III skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

III SKYRIUS

VYKDYMO IŠLAIDų rūšys ir dydžiai“.

2.24.  Pakeičiu 54 punktą ir jį išdėstau taip:

54. Kai išieškojimą iš to paties skolininko antstolis vykdo pagal keletą vykdomųjų dokumentų, atlygio antstoliui dydis nustatomas atsižvelgiant į bendras, pagal visų antstolio vykdomų vykdomųjų dokumentų, išieškotiną ir realiai išieškotą sumas šioje Instrukcijoje nustatyta tvarka. Jeigu priėmęs vykdomąjį dokumentą vykdyti antstolis kitoje vykdomojoje byloje jau yra išieškojęs dalį skolos, bendra išieškotina suma apskaičiuojama atsižvelgiant į likusias išieškoti išieškotinas sumas visose vykdomosiose bylose.“

2.25.  Pakeičiu 55 punktą ir jį išdėstau taip:

55. Kai išieškojimas iš to paties skolininko buvo vykdomas kitiems antstoliams prisijungus prie išieškojimo, bendras atlygis antstoliams nustatomas atsižvelgiant į bendrą likusią išieškoti išieškotiną sumą turtą realizuojančio, prie išieškojimo prisijungusių antstolių vykdomose vykdomosiose bylose ir lėšų sumą, likusią iš už realizuotą turtą gautų lėšų atskaičius neapmokėtas būtinas ir papildomas vykdymo išlaidas šiame punkte nurodytose vykdomosiose bylose. Prie išieškojimo prisijungusiems antstoliams tenka 25 procentai atlygio, apskaičiuoto proporcingai šių antstolių vykdomose vykdomosiose bylose išieškotojams tenkančioms sumoms. Turtą realizavusiam antstoliui tenka 100 procentų atlygio, apskaičiuoto proporcingai šio antstolio vykdomoje vykdomojoje byloje išieškotojui tenkančiai sumai, taip pat likę 75 procentai atlygio prie išieškojimo prisijungusių antstolių vykdomose vykdomosiose bylose.“

2.26.  Pakeičiu 2 lentelės 7 punktą ir jį išdėstau taip:

 

„7.

Dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo

40 eurų

24 eurai už vieną antstolio darbo

valandą areštuojant (aprašant) turtą ar nustatant konkrečią lėšų sumą, kuri per vieną kalendorinį mėnesį gali būti panaudota teismo nurodytoms operacijoms atlikti, arba vykdant nepiniginio pobūdžio vykdomuosius dokumentus dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo“.

2.27.  Pakeičiu 3 lentelę ir ją išdėstau taip:

„3 lentelė

Eil. Nr.

Papildomų vykdymo išlaidų rūšys

Papildomų vykdymo išlaidų dydžiai

1.

A3 formato 1 lapo kopija

0,4 euro

2.

A4 formato 1 lapo kopija

0,2 euro

3.

Antstolio surašyto dokumento patvirtintos kopijos išdavimas

1,2 euro

4.

Raginimo įvykdyti sprendimą parengimas

2 eurai

5.

Skolininko asmens ir kitų duomenų, susijusių su vykdoma vykdomąja byla ar skolininko turtine padėtimi, patikrinimas (nevykstant į skolininko gyvenamąją ar buveinės vietą)

1,2 euro už kiekvieną užklausą nepriklausomai nuo užklausos formos ir pateikimo būdo

6.

Patvarkymo dėl vykdymo išlaidų išieškojimo parengimas

2 eurai

7.

Patvarkymo dėl skolos išieškojimo parengimas

2 eurai

8.

Patvarkymo dėl išlaikymo išieškojimo parengimas

2 eurai

9.

Nurodymo priverstinai nurašyti pinigines lėšas parengimas

2 eurai

10.

Nurodymo nutraukti piniginių lėšų išmokėjimą parengimas

2 eurai

11.

Patvarkymo vykdyti išieškojimą iš skolininkui priklausančių lėšų, esančių laisvės atėmimo vietos įstaigos sąskaitoje, parengimas

2 eurai

12.

Turto arešto akto arba turto aprašo surašymas, išskyrus atvejus, kai turtas areštuojamas ar aprašomas taikant laikinąsias apsaugos priemones, konfiskuojant turtą ar sudarant paveldimo turto apyrašą

24 eurai už vieną darbo valandą areštuojant ar aprašant turtą

13.

Nurodymo laikinai areštuoti pinigines lėšas parengimas

2 eurai

14.

Turto pardavimo skolininko pasiūlytam pirkėjui akto parengimas

2 eurai

15.

Turto pardavimo iš varžytynių akto parengimas

2 eurai

16.

Turto perdavimo išieškotojui akto parengimas

2 eurai

17.

Išieškotų lėšų paskirstymo patvarkymo parengimas

2 eurai

18.

Patvarkymo dėl prisijungimo prie išieškojimo parengimas

2 eurai

19.

Sprendimų, įpareigojančių skolininką atlikti arba nutraukti tam tikrus veiksmus, neįvykdymo akto parengimas

2 eurai

20.

Išieškojimo negalimumo akto parengimas

2 eurai

21.

Antstolio akto arba patvarkymo parengimas, išskyrus šioje Instrukcijoje nurodytus atvejus, kai už akto ar patvarkymo parengimą nustatytas kitoks vykdymo išlaidų dydis

2 eurai

22.

Vykimas į vykdymo veiksmų atlikimo vietą ne išieškotojo ir ne skolininko transportu, jeigu atstumas yra daugiau kaip 5 kilometrai nuo antstolio kontoros (skyriaus) buveinės vietos

Po 0,4 euro už 1 kilometrą

23.

Skolininko asmens ir kitų duomenų, susijusių su vykdoma vykdomąja byla ar skolininko turtine padėtimi, patikrinimas nuvykus į skolininko gyvenamąją ar buveinės vietą, jeigu turtas nėra areštuojamas ar aprašomas

12 eurų

24.

Skelbimas internete apie varžytynes

2 eurai

25.

Skolininko arba vaiko paieškos paskelbimas

4 eurai

26.

Atlygis kuratoriui

79,99 euro vienai vykdomajai bylai

27.

Pažymos apie vykdymo eigą, išskyrus vykdomąsias bylas dėl išlaikymo išieškojimo, išduodant vieną kartą per 6 mėnesius, parengimas

2 eurai

38.

Pažymos apie vykdymo eigą, išskyrus vykdomąsias bylas dėl išlaikymo išieškojimo, parengimas

4 eurai

29.

Pažymos apie vykdymo eigą vykdomojoje byloje dėl išlaikymo išieškojimo parengimas

2 eurai

30.

Pažymos apie vykdymo eigą vykdomojoje byloje dėl išlaikymo išieškojimo, išduodant vieną kartą per 3 mėnesius, parengimas

1,2 euro

31.

Išskaitų iš skolininko darbo užmokesčio ir kitų jam prilygintų išmokų teisingumo patikrinimas

12 eurų“.

2.28.  Pakeičiu 82 punktą ir jį išdėstau taip:

82. Visos vykdymo proceso metu geranoriškai sumokėtos ar priverstinai išieškotos išieškotinos sumos ir vykdymo išlaidos, įskaitant areštuoto turto saugojimo, pervežimo, atlyginimo ekspertams, vertėjams ir kitiems vykdymo procese dalyvaujantiems asmenims, skelbimų visuomenės informavimo priemonėse, banko pavedimų, mokamų paklausimų ir kitas išlaidas, kurias antstolis, atlikdamas antstolio funkcijas, privalo sumokėti tretiesiems asmenims, įmokamos į antstolio depozitinę sąskaitą. Draudžiama antstoliui, antstolio atstovui, pavaduojančiam antstoliui apskaityti ir naudoti depozitinėje sąskaitoje esančias lėšas kitaip, nei nustatyta Civilinio proceso kodekse, Lietuvos Respublikos antstolių įstatyme ir šioje Instrukcijoje.“

2.29.  Pakeičiu IV skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

IV skyrius

IŠIEŠKOTŲ PINIGINIŲ LĖŠŲ PASKIRSTYMAS“.

2.30.  Pakeičiu 83 punktą ir jį išdėstau taip:

83. Antstolis išieškotas sumas paskirsto ir išmoka pagal išieškotų lėšų paskirstymo patvarkymą.“

2.31.  Pakeičiu 84 punktą ir jį išdėstau taip:

„84. Iš skolininko išieškotos lėšos išieškotojams skirstomos CPK 753 straipsnyje nustatyta tvarka. Jeigu iš skolininko išieškotos sumos nepakanka visiems vykdomajame dokumente nurodytiems išieškotojo reikalavimams patenkinti, išieškotojui tenkančios sumos paskirstomos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.54 straipsnyje nustatyta tvarka, jeigu vykdomajame dokumente nenurodyta kitaip.“

2.32.  Pakeičiu 88 punktą ir jį išdėstau taip:

„88. Vykdomosiose bylose, kuriose išieškojimas buvo nukreiptas į skolininko turtą, antstolis gautas pinigines lėšas išieškotojams išmoka per 3 darbo dienas nuo turto pardavimo iš varžytynių akto užregistravimo interneto svetainę www.evarzytynes.lt aptarnaujančioje informacinėje sistemoje dienos.

2.33.  Pakeičiu 89 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

89. Jeigu areštuojamos skolininko piniginės lėšos bankuose, kitose kredito įstaigose, skolininkas turi teisę per 14 dienų nuo antstolio nurodymo priverstinai nurašyti pinigines lėšas išsiuntimo skolininkui dienos pateikti antstoliui dokumentus, įrodančius, kad areštuotos lėšos, į kurias negali būti nukreiptas išieškojimas, arba areštuotos lėšos, iš kurių turi būti daromos išskaitos Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka. Tokios lėšos ne vėliau kaip per 5 darbo dienas grąžinamos skolininkui.“

2.34.  Pakeičiu V skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

V skyrius

TURTO IR LĖŠŲ, Į KURIUOS NEGALIMA NUKREIPTI IŠIEŠKOJIMO, SĄRAŠAS“.

2.35.  Pakeičiu VI skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

VI skyrius

VARŽYTYNIŲ VYKDYMO TVARKA“.

2.36.  Pakeičiu 107 punktą ir jį išdėstau taip:

107. Turto pardavimo iš varžytynių aktą antstolis surašo per tris darbo dienas po visos kainos už parduotą turtą sumokėjimo, bet ne anksčiau kaip po dvidešimties dienų nuo varžytynių pabaigos. Turto pardavimo iš varžytynių aktą antstolis surašo interneto svetainę www.evarzytynes.lt aptarnaujančioje informacinėje sistemoje ir pasirašo elektroniniu parašu. Varžytynių laimėtojui antstolis išduoda turto pardavimo iš varžytynių akto patvirtintą kopiją.

Jeigu antstolis negali surašyti turto pardavimo iš varžytynių akto per šio punkto pirmojoje pastraipoje nustatytą terminą dėl to, kad reikia patikslinti varžytynių laimėtojo asmens duomenis, perkamo turto dalis, kai turtą perka keli asmenys, ar kitas turto pardavimo iš varžytynių aktui surašyti reikšmingas aplinkybes, antstolis turi teisę iškviesti varžytynių laimėtoją ar jo atstovą, jeigu varžytynėse asmuo dalyvavo per atstovą, ir patikslinti turto pardavimo iš varžytynių aktui surašyti reikalingus duomenis.

Jeigu iš varžytynių parduotas nekilnojamasis turtas, turto pardavimo iš varžytynių aktas, pasirašytas antstolio elektroniniu parašu ir užregistruotas šiame punkte nurodytoje informacinėje sistemoje, automatiniu būdu perduodamas Nekilnojamojo turto registro tvarkytojui.

Šiame punkte nurodytu atveju turto pardavimo iš varžytynių aktą perdavus Nekilnojamojo turto registro tvarkytojui, Atlyginimo už nekilnojamųjų daiktų, daiktinių teisių į juos, šių teisių suvaržymų ir su nekilnojamaisiais daiktais susijusių juridinių faktų, įmonių perleidimo ir nuomos sutarčių įregistravimą / išregistravimą ir naudojimąsi Nekilnojamojo turto registro duomenimis dydžių sąrašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. balandžio 23 d. nutarimu Nr. 365 „Dėl atlyginimo už nekilnojamųjų daiktų, daiktinių teisių į juos, šių teisių suvaržymų ir su nekilnojamaisiais daiktais susijusių juridinių faktų, įmonių perleidimo ir nuomos sutarčių įregistravimą / išregistravimą ir naudojimąsi Nekilnojamojo turto registro duomenimis dydžių sąrašo patvirtinimo“, nustatyto dydžio atlyginimą už juridinio fakto apie varžytynėse parduotą turtą įregistravimą Nekilnojamojo turto registre šio registro tvarkytojui apmoka varžytynių laimėtojas.“

2.37.  Pakeičiu 109 punktą ir jį išdėstau taip:

109. Jeigu turtas parduodamas skolininko pasiūlytam pirkėjui, turto pardavimo skolininko pasiūlytam pirkėjui aktą antstolis surašo praėjus dvidešimt dienų nuo visos kainos už parduotą turtą įmokėjimo į antstolio depozitinę sąskaitą dienos.

Jeigu varžytynes paskelbus neįvykusiomis išieškotojas sutinka paimti neparduotą iš varžytynių turtą, turto perdavimo išieškotojui aktas surašomas praėjus dvidešimt dienų nuo išieškotojo sutikimo paimti turtą gavimo antstolio kontoroje dienos, o tais atvejais, kai išieškotojas privalo sumokėti perduodamo turto kainos ir išieškotojo daliai tenkančios lėšų sumos skirtumą, – praėjus dvidešimt dienų nuo visos skirtumo sumos įmokėjimo į antstolio depozitinę sąskaitą dienos.“

2.38.  Pakeičiu 1092 punktą ir jį išdėstau taip:

„1092. Hipotekos kreditoriaus prašymu skolininko pasiūlytam pirkėjui ar varžytynėse pardavęs hipoteka įkeistą daiktą ir surašęs turto pardavimo skolininko pasiūlytam pirkėjui ar turto pardavimo iš varžytynių aktą, antstolis nedelsdamas apie tai praneša Hipotekos registrui ir pateikia tai patvirtinančius dokumentus. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. liepos 17 d. nutarimu Nr. 1159 „Dėl atlyginimo (raštinės rinkliavos) už Centrinės hipotekos įstaigos ir hipotekos skyrių prie apylinkių teismų teikiamas paslaugas“ nustatyto dydžio rinkliava už hipotekos sandorio išregistravimą išieškoma iš skolininko.“

2.39.  Pakeičiu 1–26 priedus ir juos išdėstau nauja redakcija (pridedama).

2.40.  Papildau 27 ir 28 priedais (pridedama).

3.  Nustatau, kad:

3.1. šis įsakymas, išskyrus 3.2 papunktį, įsigalioja pradėjus veikti Piniginių lėšų apribojimų informacinei sistemai;

3.2. šio įsakymo 2.7 ir 2.8 papunkčių nuostatos, nustatančios antstoliui pareigą Socialinės paramos šeimai informacinėje sistemoje tikrinti duomenis, ar asmeniui nėra skiriamos išmokos, į kurias negalima nukreipti išieškojimo, įsigalioja Socialinės paramos šeimai informacinei sistemai šios sistemos duomenis elektroniniu būdu pradėjus teikti Antstolių informacinei sistemai.

 

 

 

 

Teisingumo ministras                                                                                                  Juozas Bernatonis

 

 

 

SUDERINTA                                                            SUDERINTA

Lietuvos Respublikos ūkio ministras,                        Lietuvos antstolių rūmų prezidiumo pirmininkė

pavaduojantis Lietuvos Respublikos

finansų ministrą                                                         Inga Karalienė

 

Evaldas Gustas                                                         

 

 

 

Sprendimų vykdymo instrukcijos

1 priedas

 

(Patvarkymo priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti forma)

 

(Herbas)

ANTSTOLIS (vardas, pavardė)

____________________________________________________________________________________________

 

Kam: _____________________________________________

(skolininko vardas, pavardė arba juridinio asmens pavadinimas)

___________________________________

(adresas)

 

PATVARKYMAS PRIIMTI VYKDOMĄJĮ DOKUMENTĄ VYKDYTI

 

_______________________ _______________________

(data)                                              (dokumento Nr.)

 

Vykdomosios bylos numeris:

___________________________________________________________

Vykdomojo dokumento pavadinimas:

___________________________________________________________

Vykdomąjį dokumentą išdavusi institucija / pareigūnas:

 

___________________________________________________________

Vykdomojo dokumento išdavimo data:

___________________________________________________________

Skolininkas:

___________________________________________________________

(fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas; juridinio asmens pavadinimas, kodas)

Išieškotojas:

___________________________________________________________

(fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas; juridinio asmens pavadinimas, kodas)

________________________________:

(išieškojimo dalykas)

___________________________________________________________

(išieškojimo aprašymas)

Vykdomasis dokumentas priimamas vykdyti pagal:

 

___________________________________________________________

(skolininko fizinio gyvenamąją vietą / turto buvimo vietą / darbo vietą; juridinio asmens buveinės vietą / turto buvimo vietą)

 

Vadovaudamasis (-asi) Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 651 straipsniu patikrinau ir patvirtinu, kad nėra akivaizdžių kliūčių vykdomajam dokumentui priimti ir vykdymo veiksmams pradėti, ir priimu vykdyti išieškotojo (išieškotojo atstovo) pateiktą man vykdyti vykdomąjį dokumentą Nr. ________________________.

 

Jūs privalote:

1. Nekliudyti antstoliui atlikti vykdymo veiksmų. Antstoliui nedelsdami pranešti apie savo gyvenamosios vietos ar buveinės, darbo vietos pasikeitimą. Jeigu apie tokį pasikeitimą nepranešama ir naujoji skolininko gyvenamoji vieta ar buveinė nežinoma, pranešimai skolininkui siunčiami vykdomajame dokumente nurodytu adresu ir laikoma, kad jam tinkamai pranešta.

2. Kviečiamas atvykti pas antstolį.

3. Aktyviai domėtis vykdymo eiga.

4. Antstoliui pareikalavus, pateikti duomenis apie turimą turtą ir jo buvimo vietą, pas trečiuosius asmenis esantį turtą, lėšas kredito įstaigose.

5. Jeigu antstolis nukreips išieškojimą į būstą, kuriame gyvena nepilnamečių vaikų, apie tai nedelsdamas pranešti valstybinei vaiko teisių apsaugos institucijai ir antstoliui.

6. Nedelsdamas pranešti antstoliui apie vykdomojo dokumento įvykdymą ir pateikti tai patvirtinančius įrodymus.

7. Vykdyti kitas CPK nustatytas pareigas.

 

Jūs turite teisę:

1. Dalyvauti pats ar per savo atstovus atliekant vykdymo veiksmus.

2. Susipažinti su visa vykdomosios bylos medžiaga, išskyrus dokumentus, su kuriais supažindinimas trukdo vykdyti išieškojimą.

3. Gauti pažymas apie vykdymo eigą.

4. Ginčyti turto priklausomybę ir jo įkainojimą.

5. Apskųsti antstolio veiksmus.

6. Reikšti prašymus, nušalinimus.

7. Sudaryti taikos sutartis.

8. Kitas CPK nustatytas teises.

 

Vadovaujantis CPK 510 ir 512 straipsniais, dėl antstolio procesinių veiksmų ar atsisakymo procesinius veiksmus atlikti gali būti paduodamas skundas raštu antstoliui, kurio veiksmai ar atsisakymas juos atlikti skundžiami. Kai skundžiami pavaduojančio antstolio ar antstolio atstovo veiksmai arba atsisakymas juos atlikti, skundas pateikiamas pavaduojamo ar atstovaujamo antstolio kontorai. Skundas gali būti paduodamas ne vėliau kaip per 20 dienų nuo tos dienos, kurią skundą paduodantis asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti apie skundžiamo veiksmo atlikimą arba atsisakymą jį atlikti, bet ne vėliau kaip per 90 dienų nuo skundžiamo veiksmo atlikimo.

Jeigu skundą paduodantis asmuo pageidauja, kad nagrinėjant skundą būtų taikomos laikinosios apsaugos priemonės, jis vieną skundo egzempliorių taip pat pateikia apylinkės teismui, kurio veiklos teritorijoje yra antstolio kontoros buveinė. Teismas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą išsprendžia CPK nustatyta tvarka.

Skundą antstolis išnagrinėja per 5 darbo dienas nuo jo gavimo ir priima patvarkymą. Jeigu antstolis atsisako patenkinti skundą, skundas kartu su patvarkymu ir vykdomąja byla persiunčiamas apylinkės teismui, kurio veiklos teritorijoje yra antstolio kontoros buveinė.

 

Antstolis ...................................................................................

(parašas)     (vardas, pavardė)

 

A. V.

 

 

Sprendimų vykdymo instrukcijos

2 priedas

 

 

 

(Patvarkymo priimti vykdyti vykdomąjį dokumentą dėl skolos, mažesnės nei 57 eurai, išieškojimo forma)

 

(Herbas)

ANTSTOLIS (vardas, pavardė)

____________________________________________________________________________________________

 

Kam: _____________________________________________

(skolininko vardas, pavardė arba juridinio asmens pavadinimas)

___________________________________

(adresas)

 

PATVARKYMAS PRIIMTI vykdyti VYKDOMĄJĮ DOKUMENTĄ dėl skolos,

mažesnės nei 57 eurai, išieškojimo

 

_______________________ _______________________

(data)                                                    (dokumento Nr.)

 

Vykdomosios bylos numeris:

___________________________________________________________

Vykdomojo dokumento pavadinimas:

___________________________________________________________

Vykdomąjį dokumentą išdavusi institucija / pareigūnas:

 

___________________________________________________________

Vykdomojo dokumento išdavimo data:

___________________________________________________________

Skolininkas:

___________________________________________________________

(fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas; juridinio asmens pavadinimas, kodas)

Išieškotojas:

___________________________________________________________

(fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas; juridinio asmens pavadinimas, kodas)

________________________________:

(išieškojimo dalykas)

___________________________________________________________

(išieškojimo aprašymas)

Vykdomasis dokumentas priimamas vykdyti pagal:

 

___________________________________________________________

(skolininko fizinio gyvenamąją vietą / turto buvimo vietą / darbo vietą; juridinio asmens buveinės vietą / turto buvimo vietą)

 

Vadovaudamasis (-asi) Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 651 straipsniu, patikrinau ir patvirtinu, kad nėra akivaizdžių kliūčių vykdomajam dokumentui priimti ir vykdymo veiksmams pradėti, ir priimu vykdyti išieškotojo (išieškotojo atstovo) pateiktą man vykdyti vykdomąjį dokumentą Nr. ________________________.

Vadovaujantis CPK 611 straipsnio 1 ir 2 dalimis, kartu su įsiskolinimu iš Jūsų taip pat bus išieškotos vykdomojoje byloje apskaičiuotos vykdymo išlaidos. Įsiskolinimas, būtinos vykdymo išlaidos ir pašto (kurjerių) išlaidos bus išieškomi iš piniginių lėšų Jūsų banko sąskaitoje (-ose). Jeigu per 30 dienų nuo antstolio nurodymo priverstinai nurašyti įsiskolinimą, būtinas vykdymo išlaidas ir pašto (kurjerių) išlaidas iš banko sąskaitoje esančių lėšų išsiuntimo į banką dienos įsiskolinimas, būtinos vykdymo išlaidos ir pašto (kurjerių) išlaidos nebus išieškotos, galės būti taikomos kitos CPK 624 straipsnio 2 dalyje nurodytos priverstinio vykdymo priemonės, taip pat bus išieškotos visos Sprendimų vykdymo instrukcijoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2005 m. spalio 27 d. įsakymu Nr. 1R-352 „Dėl Sprendimų vykdymo instrukcijos patvirtinimo“ (toliau – Sprendimų vykdymo instrukcija), nustatytos vykdymo išlaidos, susijusios su vykdymo (išieškojimo) proceso atlikimu, ir atlygis antstoliui už sprendimo įvykdymą (CPK 611 straipsnis, Sprendimų vykdymo instrukcijos 41 punktas).

Jeigu įsiskolinimą esate apmokėjęs, privalote nedelsdamas informuoti antstolį ir pateikti apmokėjimą patvirtinančius dokumentus.

 

Jūs privalote:

1. Nekliudyti antstoliui atlikti vykdymo veiksmų. Antstoliui nedelsdami pranešti apie savo gyvenamosios vietos ar buveinės, darbo vietos pasikeitimą. Jeigu apie tokį pasikeitimą nepranešama ir naujoji skolininko gyvenamoji vieta ar buveinė nežinoma, pranešimai skolininkui siunčiami vykdomajame dokumente nurodytu adresu ir laikoma, kad jam tinkamai pranešta.

2. Kviečiamas atvykti pas antstolį.

3. Aktyviai domėtis vykdymo eiga.

4. Antstoliui pareikalavus, pateikti duomenis apie turimą turtą ir jo buvimo vietą, pas trečiuosius asmenis esantį turtą, lėšas kredito įstaigose.

5. Jeigu antstolis nukreips išieškojimą į būstą, kuriame gyvena nepilnamečių vaikų, apie tai nedelsdamas pranešti valstybinei vaiko teisių apsaugos institucijai ir antstoliui.

6. Nedelsdamas pranešti antstoliui apie vykdomojo dokumento įvykdymą ir pateikti tai patvirtinančius įrodymus.

7. Vykdyti kitas CPK nustatytas pareigas.

 

Jūs turite teisę:

1. Dalyvauti pats ar per savo atstovus atliekant vykdymo veiksmus.

2. Susipažinti su visa vykdomosios bylos medžiaga, išskyrus dokumentus, su kuriais supažindinimas trukdo vykdyti išieškojimą.

3. Gauti pažymas apie vykdymo eigą.

4. Ginčyti turto priklausomybę ir jo įkainojimą.

5. Apskųsti antstolio veiksmus.

6. Reikšti prašymus, nušalinimus.

7. Sudaryti taikos sutartis.

8. Kitas CPK nustatytas teises.

 

Vadovaujantis CPK 510 ir 512 straipsniais, dėl antstolio procesinių veiksmų ar atsisakymo procesinius veiksmus atlikti gali būti paduodamas skundas raštu antstoliui, kurio veiksmai ar atsisakymas juos atlikti skundžiami. Kai skundžiami pavaduojančio antstolio ar antstolio atstovo veiksmai arba atsisakymas juos atlikti, skundas pateikiamas pavaduojamo ar atstovaujamo antstolio kontorai. Skundas gali būti paduodamas ne vėliau kaip per 20 dienų nuo tos dienos, kurią skundą paduodantis asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti apie skundžiamo veiksmo atlikimą arba atsisakymą jį atlikti, bet ne vėliau kaip per 90 dienų nuo skundžiamo veiksmo atlikimo.

Jeigu skundą paduodantis asmuo pageidauja, kad nagrinėjant skundą būtų taikomos laikinosios apsaugos priemonės, jis vieną skundo egzempliorių taip pat pateikia apylinkės teismui, kurio veiklos teritorijoje yra antstolio kontoros buveinė. Teismas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą išsprendžia CPK nustatyta tvarka.

Skundą antstolis išnagrinėja per 5 darbo dienas nuo jo gavimo ir priima patvarkymą. Jeigu antstolis atsisako patenkinti skundą, skundas kartu su patvarkymu ir vykdomąja byla persiunčiamas apylinkės teismui, kurio veiklos teritorijoje yra antstolio kontoros buveinė.

PRIDEDAMA. Vykdymo išlaidų apskaičiavimas.

 

Antstolis ...................................................................................

(parašas)      (vardas, pavardė)

 

A. V.

__________________________

 

 

Sprendimų vykdymo instrukcijos

3 priedas

 

 

(Raginimo įvykdyti sprendimą forma)

 

(Herbas)

ANTSTOLIS (vardas, pavardė)

____________________________________________________________________________________________

 

Kam: _____________________________________________

(skolininko vardas, pavardė arba juridinio asmens pavadinimas)

___________________________________

(adresas)

 

raginimas įvykdyti sprendimą

 

_______________________ _______________________

(data)                                                       (dokumento Nr.)

 

Vykdomosios bylos numeris:

___________________________________________________________

Vykdomojo dokumento pavadinimas:

___________________________________________________________

Vykdomąjį dokumentą išdavusi institucija / pareigūnas:

 

___________________________________________________________

Vykdomojo dokumento išdavimo data:

___________________________________________________________

Skolininkas:

___________________________________________________________

(fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas; juridinio asmens pavadinimas, kodas)

Išieškotojas:

___________________________________________________________

(fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas; juridinio asmens pavadinimas, kodas)

________________________________:

(išieškojimo dalykas)

___________________________________________________________

(išieškojimo aprašymas)

 

Atsižvelgdamas (-a) į tai, kad išieškotojas (išieškotojo atstovas) pateikė man vykdyti dokumentą Nr. ___________________ ir vadovaudamasis (-asi) Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 610, 655, 656 ir 659 straipsniais, raginu Jus per ___ dienų nuo šio raginimo gavimo dienos ___________________________

________________________________________________________________________________________________

(nurodomi veiksmai, kuriuos skolininkas privalo atlikti)

ir sumokėti _______ Eur vykdymo išlaidų į antstolio depozitinę sąskaitą Nr. __________________________, esančią

__________________________, nurodant skolininko vardą pavardę / įmonės pavadinimą ir vykdomosios bylos numerį.

(kredito įstaigos pavadinimas)

Vykdymo išlaidų rūšys ir dydžiai nurodyti pridedamame vykdymo išlaidų apskaičiavime. Vykdymo išlaidų dydis nesikeis, jei šį raginimą įvykdysite iki nurodyto termino (Sprendimų vykdymo instrukcijos, patvirtintos Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2005 m. spalio 27 d. įsakymu Nr. 1R-352 „Dėl Sprendimų vykdymo instrukcijos patvirtinimo“ (toliau – Sprendimų vykdymo instrukcija), 67 punktas).

Neįvykdžius šiame raginime nurodytų veiksmų nustatytu terminu ir neapmokėjus šiame raginime nurodytų vykdymo išlaidų, bus taikomos CPK 624 straipsnyje nurodytos priverstinio vykdymo priemonės, t. y. bus pradėtas priverstinio vykdymo (išieškojimo) procesas. Pradėjus priverstinį vykdymo (išieškojimo) procesą, antstolio patvarkymu iš Jūsų papildomai bus išieškotos Sprendimų vykdymo instrukcijoje nustatytos vykdymo išlaidos, susijusios su vykdymo (išieškojimo) proceso atlikimu, taip pat – atlygis antstoliui už sprendimo įvykdymą (CPK 611 straipsnis, Sprendimų vykdymo instrukcijos 41 punktas).

Jeigu sprendimą esate įvykdęs, privalote nedelsdamas informuoti antstolį ir pateikti sprendimo įvykdymą patvirtinančius įrodymus.

 

Jūs privalote:

1. Nekliudyti antstoliui atlikti vykdymo veiksmų. Antstoliui nedelsdami pranešti apie savo gyvenamosios vietos ar buveinės, darbo vietos pasikeitimą. Jeigu apie tokį pasikeitimą nepranešama ir naujoji skolininko gyvenamoji vieta ar buveinė nežinoma, pranešimai skolininkui siunčiami vykdomajame dokumente nurodytu adresu ir laikoma, kad jam tinkamai pranešta.

2. Kviečiamas atvykti pas antstolį.

3. Aktyviai domėtis vykdymo eiga.

4. Antstoliui pareikalavus, pateikti duomenis apie turimą turtą ir jo buvimo vietą, pas trečiuosius asmenis esantį turtą, lėšas kredito įstaigose.

5. Jeigu antstolis nukreips išieškojimą į būstą, kuriame gyvena nepilnamečių vaikų, apie tai nedelsdamas pranešti valstybinei vaiko teisių apsaugos institucijai ir antstoliui.

6. Nedelsdamas pranešti antstoliui apie vykdomojo dokumento įvykdymą ir pateikti tai patvirtinančius įrodymus.

7. Vykdyti kitas CPK nustatytas pareigas.

 

Jūs turite teisę:

1. Dalyvauti pats ar per savo atstovus atliekant vykdymo veiksmus.

2. Susipažinti su visa vykdomosios bylos medžiaga, išskyrus dokumentus, su kuriais supažindinimas trukdo vykdyti išieškojimą.

3. Gauti pažymas apie vykdymo eigą.

4. Ginčyti turto priklausomybę ir jo įkainojimą.

5. Apskųsti antstolio veiksmus.

6. Reikšti prašymus, nušalinimus.

7. Sudaryti taikos sutartis.

8. Kitas CPK nustatytas teises.

 

Vadovaujantis CPK 510 ir 512 straipsniais, dėl antstolio procesinių veiksmų ar atsisakymo procesinius veiksmus atlikti gali būti paduodamas skundas raštu antstoliui, kurio veiksmai ar atsisakymas juos atlikti skundžiami. Kai skundžiami pavaduojančio antstolio ar antstolio atstovo veiksmai arba atsisakymas juos atlikti, skundas pateikiamas pavaduojamo ar atstovaujamo antstolio kontorai. Skundas gali būti paduodamas ne vėliau kaip per 20 dienų nuo tos dienos, kurią skundą paduodantis asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti apie skundžiamo veiksmo atlikimą arba atsisakymą jį atlikti, bet ne vėliau kaip per 90 dienų nuo skundžiamo veiksmo atlikimo.

Jeigu skundą paduodantis asmuo pageidauja, kad nagrinėjant skundą būtų taikomos laikinosios apsaugos priemonės, jis vieną skundo egzempliorių taip pat pateikia apylinkės teismui, kurio veiklos teritorijoje yra antstolio kontoros buveinė. Teismas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą išsprendžia CPK nustatyta tvarka.

Skundą antstolis išnagrinėja per 5 darbo dienas nuo jo gavimo ir priima patvarkymą. Jeigu antstolis atsisako patenkinti skundą, skundas kartu su patvarkymu ir vykdomąja byla persiunčiamas apylinkės teismui, kurio veiklos teritorijoje yra antstolio kontoros buveinė.

PRIDEDAMA. Vykdymo išlaidų apskaičiavimas.

 

Antstolis ...................................................................................

(parašas)      (vardas, pavardė)

 

A. V.

__________________________

 

 

 

Sprendimų vykdymo instrukcijos

4 priedas

 

(Vykdymo išlaidų apskaičiavimo forma)

 

(Herbas)

ANTSTOLIS (vardas, pavardė)

____________________________________________________________________________________________

 

Kam: _____________________________________________

(skolininko vardas, pavardė arba juridinio asmens pavadinimas)

___________________________________

(adresas)

vykdymo išlaidų apskaičiavimas

 

_______________________ _______________________

(data)                                                             (dokumento Nr.)

 

Vykdomosios bylos numeris:

___________________________________________________________

Vykdomojo dokumento pavadinimas:

___________________________________________________________

Vykdomąjį dokumentą išdavusi institucija / pareigūnas:

 

___________________________________________________________

Vykdomojo dokumento išdavimo data:

___________________________________________________________

Skolininkas:

___________________________________________________________

(fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas; juridinio asmens pavadinimas, kodas)

Išieškotojas:

___________________________________________________________

(fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas; juridinio asmens pavadinimas, kodas)

________________________________:

(išieškojimo dalykas)

___________________________________________________________

(išieškojimo aprašymas)

 

Atlikdamas vykdymo veiksmus vykdomojoje (-osiose) byloje (-ose), apskaičiavau šias vykdymo išlaidas:

 

Eil. Nr.

Vykdymo išlaidų pavadinimas

Vykdymo išlaidų dydis

Kiekis

Suma

1.

Būtinos vykdymo išlaidos

 

 

 

2.

Sprendimų vykdymo instrukcijos, patvirtintos Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2005 m. spalio 27 d. įsakymu Nr. 1R-352 „Dėl Sprendimų vykdymo instrukcijos patvirtinimo“ (toliau – Sprendimų vykdymo instrukcija), 3 lentelėje nurodytos papildomos vykdymo išlaidos

2.1.

(rūšis)

(data)

 

 

 

2.2.

(rūšis)

(data)

 

 

 

2.3.

(rūšis)

(data)

 

 

 

3.

Atlygis antstoliui

 

4.

Šio apskaičiavimo ...................... punktuose nurodytos vykdymo išlaidos indeksuojamos taikant .............. dydžio ketvirčio vartotojų kainų indeksą.1, 2

 

5.

Kitos išlaidos, kurias antstolis sumoka tretiesiems asmenims

 

5.1.

(pavadinimas)

 

 

 

5.2.

(pavadinimas)

 

 

 

5.3.

(pavadinimas)

 

 

 

6.

Iš viso:

 

 

1Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 82 straipsniu ir Sprendimų vykdymo instrukcijos 40 punktu, vykdymo išlaidos indeksuojamos taikant ketvirčio vartotojų kainų indeksą, jeigu jis didesnis negu 110.2

 

Iki 20 ...... m. ................................ d. iš Jūsų buvo išieškota .................. Eur vykdymo išlaidų. Likusi išieškoti vykdymo išlaidų suma – ................... Eur.

 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 510, 512 straipsniais ir 611 straipsnio 3 dalimi, dėl vykdymo išlaidų apskaičiavimo gali būti paduodamas skundas raštu antstoliui, kurio veiksmai ar atsisakymas juos atlikti skundžiami. Kai skundžiami pavaduojančio antstolio ar antstolio atstovo veiksmai arba atsisakymas juos atlikti, skundas pateikiamas pavaduojamo ar atstovaujamo antstolio kontorai. Skundas gali būti paduodamas ne vėliau kaip per 20 dienų nuo tos dienos, kurią skundą paduodantis asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti apie skundžiamo veiksmo atlikimą arba atsisakymą jį atlikti, bet ne vėliau kaip per 90 dienų nuo skundžiamo veiksmo atlikimo.

Jeigu skundą paduodantis asmuo pageidauja, kad nagrinėjant skundą būtų taikomos laikinosios apsaugos priemonės, jis vieną skundo egzempliorių taip pat pateikia apylinkės teismui, kurio veiklos teritorijoje yra antstolio kontoros buveinė. Teismas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą išsprendžia CPK nustatyta tvarka.

Skundą antstolis išnagrinėja per 5 darbo dienas nuo jo gavimo ir priima patvarkymą. Jeigu antstolis atsisako patenkinti skundą, skundas kartu su patvarkymu ir vykdomąja byla persiunčiamas apylinkės teismui, kurio veiklos teritorijoje yra antstolio kontoros buveinė.

 

Antstolis ...................................................................................

(parašas)                   (vardas, pavardė)

 

A. V.

__________________________

 

 

________________________________

2 Nurodyti duomenys ir tekstas rašomi tik tuo atveju, jeigu apskaičiuojant vykdymo išlaidas taikomas ketvirčio vartotojų kainų indeksas.

 

 

 

Sprendimų vykdymo instrukcijos

5 priedas

 

(Patvarkymo dėl vykdymo išlaidų išieškojimo forma)

 

(Herbas)

ANTSTOLIS (vardas, pavardė)

___________________________________________________________________________________________

 

Kam: _____________________________________________

(skolininko vardas, pavardė arba juridinio asmens pavadinimas)

___________________________________

(adresas)

 

patvarkymas dėl vykdymo išlaidų išieškojimo

 

_______________________ _______________________

(data)                                                          (dokumento Nr.)

 

Vykdomosios bylos numeris:

___________________________________________________________

Vykdomojo dokumento pavadinimas:

___________________________________________________________

Vykdomąjį dokumentą išdavusi institucija / pareigūnas:

 

___________________________________________________________

Vykdomojo dokumento išdavimo data:

___________________________________________________________

Skolininkas:

___________________________________________________________

(fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas; juridinio asmens pavadinimas, kodas)

Išieškotojas:

___________________________________________________________

(fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas; juridinio asmens pavadinimas, kodas)

________________________________:

(išieškojimo dalykas)

___________________________________________________________

(išieškojimo aprašymas)

 

Vadovaudamasis (-asi) Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 611 straipsnio 1 ir 2 dalimis, nutariau išieškoti vykdymo išlaidas, apskaičiuotas vykdomojoje (-osiose) byloje (-ose) Nr. _______________. Vykdymo išlaidos bus išieškotos iš Jums priklausančio darbo užmokesčio ir kitų jam prilygintų pajamų, Jūsų piniginių lėšų banko sąskaitoje ar pas kitus asmenis, iš piniginių lėšų, gautų pardavus Jums priklausantį turtą, Jums priklausančių turtinių teisių.

Apskaičiuotų vykdymo išlaidų rūšys ir dydžiai nurodyti kartu siunčiamame vykdymo išlaidų apskaičiavime. Pasikeitus vykdymo išlaidų dydžiui, kartu su antstolio procesiniu dokumentu, kuriuo bus išieškomos Jums priklausančios lėšos, Jums bus siunčiamas naujas vykdymo išlaidų apskaičiavimas.

 

Vadovaujantis CPK 510 ir 512 straipsniais, dėl antstolio procesinių veiksmų ar atsisakymo procesinius veiksmus atlikti gali būti paduodamas skundas raštu antstoliui, kurio veiksmai ar atsisakymas juos atlikti skundžiami. Kai skundžiami pavaduojančio antstolio ar antstolio atstovo veiksmai arba atsisakymas juos atlikti, skundas pateikiamas pavaduojamo ar atstovaujamo antstolio kontorai. Skundas gali būti paduodamas ne vėliau kaip per 20 dienų nuo tos dienos, kurią skundą paduodantis asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti apie skundžiamo veiksmo atlikimą arba atsisakymą jį atlikti, bet ne vėliau kaip per 90 dienų nuo skundžiamo veiksmo atlikimo.

Jeigu skundą paduodantis asmuo pageidauja, kad nagrinėjant skundą būtų taikomos laikinosios apsaugos priemonės, jis vieną skundo egzempliorių taip pat pateikia apylinkės teismui, kurio veiklos teritorijoje yra antstolio kontoros buveinė. Teismas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą išsprendžia CPK nustatyta tvarka.

Skundą antstolis išnagrinėja per 5 darbo dienas nuo jo gavimo ir priima patvarkymą. Jeigu antstolis atsisako patenkinti skundą, skundas kartu su patvarkymu ir vykdomąja byla persiunčiamas apylinkės teismui, kurio veiklos teritorijoje yra antstolio kontoros buveinė.

PRIDEDAMA. Vykdymo išlaidų apskaičiavimas.

 

Antstolis ...................................................................................

(parašas)          (vardas, pavardė)

 

A. V.

__________________________

 

 

Sprendimų vykdymo instrukcijos

6 priedas

 

(Patvarkymo dėl skolos išieškojimo forma)

 

(Herbas)

ANTSTOLIS (vardas, pavardė)

_________________________________________________________________________________________

 

Kam: _________________________                                                                                                                                   

Kur: __________________________

 

Kopija

(išieškotojui)

Kam: __________________________

Kur: __________________________

 

Kopija

(skolininkui)

Kam: __________________________

Kur: __________________________

 

 

patvarkymas dėl skolos išieškojimo

 

_______________________ _______________________

(data)                                                                 (dokumento Nr.)

 

Vykdomosios bylos numeris:

___________________________________________________________

Vykdomojo dokumento pavadinimas:

___________________________________________________________

Vykdomąjį dokumentą išdavusi institucija / pareigūnas:

 

___________________________________________________________

Vykdomojo dokumento išdavimo data:

___________________________________________________________

Skolininkas:

___________________________________________________________

(fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas; juridinio asmens pavadinimas, kodas)

Išieškotojas:

___________________________________________________________

(fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas; juridinio asmens pavadinimas, kodas)

________________________________:

(išieškojimo dalykas)

___________________________________________________________

(išieškojimo aprašymas)

Skolos suma:

___________________________________________________________

Vykdymo išlaidų suma:

___________________________________________________________

Iš viso išieškoma:

___________________________________________________________

 

Vadovaudamasis (-asi) Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 611, 733–743 straipsniais, reikalauju iš skolininko darbo užmokesčio ir kitų jam prilygintų išmokų sumos kiekvieną mėnesį išskaityti ____ procentų nuo skolininko darbo užmokesčio dalies, viršijančios Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytą vieną minimalų mėnesio atlyginimą (MMA), ir _____ procentų nuo darbo užmokesčio dalies, neviršijančios vieno MMA.

Jeigu iš skolininko turi būti išieškoma pagal kelių antstolių patvarkymus, išskaitytos lėšos turi būti paskirstomos pagal CPK 754 straipsnyje nustatytą reikalavimų patenkinimo eilę.

Išskaitytas sumas prašau pervesti į antstolio depozitinę sąskaitą Nr. __________________________, esančią

________________________________, nurodant skolininko vardą pavardę ir vykdomosios bylos numerį.

(kredito įstaigos pavadinimas)

Jeigu pinigus bus vėluojama pervesti daugiau kaip 15 dienų, privalote apie tai pranešti antstoliui ir nurodyti vėlavimo priežastis.

Sumas išskaityti ir pervesti reguliariai iki visos sumos išieškojimo arba antstolio nurodymo.

Jeigu skolininkas atleidžiamas iš darbo, apie tai nedelsdami privalote pranešti antstoliui.

Informuoju, kad už antstolio reikalavimo neįvykdymą, pavėluotą išskaitymą ir išmokėjimą teismas gali skirti iki dviejų šimtų aštuoniasdešimt devynių eurų baudą už kiekvieną nevykdymo dieną (CPK 585 straipsnis).

 

Pagal CPK 743 straipsnį, ar teisingos išskaitos iš skolininko darbo užmokesčio bei kitų jam prilygintų išmokų ir ar jos nusiųstos antstoliui, kontroliuoja išieškotojas. Jei išieškotojas dėl pateisinamų priežasčių negali patikrinti, ar išskaitos teisingos, jo prašymu tai patikrina patvarkymą vykdyti vykdomąjį dokumentą dėl piniginių lėšų išieškojimo surašęs antstolis. Darbdavys privalo sudaryti sąlygas išieškotojui susipažinti, ar išskaitos daromos tinkamai.

Jeigu skolininkas išlaiko nedarbingus šeimos narius, esant jo rašytiniam prašymui, antstolio patvarkymu išskaitos iš darbo užmokesčio bei kitų jam prilygintų išmokų dalies, viršijančios MMA, gali būti mažinamos po dešimt procentų kiekvienam išlaikytiniui, tačiau taip mažinant negali būti sumažinta įstatymų ar teismo nustatyta dalis.

 

Vadovaujantis CPK 510 ir 512 straipsniais, dėl antstolio procesinių veiksmų ar atsisakymo procesinius veiksmus atlikti gali būti paduodamas skundas raštu antstoliui, kurio veiksmai ar atsisakymas juos atlikti skundžiami. Kai skundžiami pavaduojančio antstolio ar antstolio atstovo veiksmai arba atsisakymas juos atlikti, skundas pateikiamas pavaduojamo ar atstovaujamo antstolio kontorai. Skundas gali būti paduodamas ne vėliau kaip per 20 dienų nuo tos dienos, kurią skundą paduodantis asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti apie skundžiamo veiksmo atlikimą arba atsisakymą jį atlikti, bet ne vėliau kaip per 90 dienų nuo skundžiamo veiksmo atlikimo.

Jeigu skundą paduodantis asmuo pageidauja, kad nagrinėjant skundą būtų taikomos laikinosios apsaugos priemonės, jis vieną skundo egzempliorių taip pat pateikia apylinkės teismui, kurio veiklos teritorijoje yra antstolio kontoros buveinė. Teismas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą išsprendžia CPK nustatyta tvarka.

Skundą antstolis išnagrinėja per 5 darbo dienas nuo jo gavimo ir priima patvarkymą. Jeigu antstolis atsisako patenkinti skundą, skundas kartu su patvarkymu ir vykdomąja byla persiunčiamas apylinkės teismui, kurio veiklos teritorijoje yra antstolio kontoros buveinė.

 

Antstolis ...................................................................................

(parašas)                      (vardas, pavardė)

 

A. V.

__________________________

 

 

 

 

Sprendimų vykdymo instrukcijos

7 priedas

 

(Patvarkymo dėl išlaikymo išieškojimo forma)

 

(Herbas)

ANTSTOLIS (vardas, pavardė)

____________________________________________________________________________________________

 

Kam: _________________________                                                                                                                                   

Kur: __________________________

 

Kopija

(išieškotojui)

Kam: __________________________

Kur: __________________________

 

Kopija

(skolininkui)

Kam: __________________________

Kur: __________________________

 

 

patvarkymas dėl išlaikymo išieškojimo

 

_______________________ _______________________

(data)                                                          (dokumento Nr.)

 

Vykdomosios bylos numeris:

___________________________________________________________

Vykdomojo dokumento pavadinimas:

___________________________________________________________

Vykdomąjį dokumentą išdavusi institucija / pareigūnas:

 

___________________________________________________________

Vykdomojo dokumento išdavimo data:

___________________________________________________________

Skolininkas:

___________________________________________________________

(fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas; juridinio asmens pavadinimas, kodas)

Išieškotojas:

___________________________________________________________

(fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas; juridinio asmens pavadinimas, kodas)

________________________________:

(išieškojimo dalykas)

___________________________________________________________

(išieškojimo aprašymas)

Periodinių išmokų dydis ir išlaikytinio vardas, pavardė, gimimo data:

 

___________________________________________________________

Išskaitytas periodines išmokas ir įsiskolinimą išieškotojui išmokėti:

 

___________________________________________________________

(nurodyti, kaip išmokėti lėšas: išmokėti išieškotojui asmeniškai / išsiųsti išieškotojui paštu / pervesti į išieškotojo asmeninę sąskaitą)

 

Vadovaudamasis (-asi) Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 733–743 straipsniais, reikalauju iš skolininko darbo užmokesčio ar kitų jam prilygintų išmokų sumos išskaityti periodinę išmoką kiekvieną mėnesį, šią sumą indeksuojant Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka.

 

Išlaikymo įsiskolinimas yra _________ Eur.

Kol bus padengtas išlaikymo įsiskolinimas, reikalauju išskaityti 70 procentų iš skolininko darbo užmokesčio dalies, viršijančios Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytą minimalų mėnesio atlyginimą (MMA), ir 20 procentų nuo darbo užmokesčio dalies, neviršijančios MMA, bet ne mažiau kaip ______________________ Eur kiekvieną mėnesį._____________ (periodinių išmokų dydis)

 

Sumas išskaityti ir išmokėti reguliariai iki išlaikytinio (-ių) pilnametystės.

 

Vykdymo išlaidas sudaro _______ Eur. Jeigu iš skolininko darbo užmokesčio dalies, neviršijančios MMA, išskaičius 20 procentų ir iš darbo užmokesčio dalies, viršijančios MMA, išskaičius 70 procentų, išskaityta suma yra didesnė už šiame patvarkyme nurodytą išlaikymo ir jo įsiskolinimo sumą, šių sumų skirtumas turi būti skiriamas vykdymo išlaidoms, kol bus padengtos visos šiame patvarkyme nurodytos vykdymo išlaidos.

Išskaitytas vykdymo išlaidas pervesti į antstolio depozitinę sąskaitą Nr. __________________________, esančią ___________________________, nurodant skolininko vardą pavardę ir vykdomosios bylos numerį.

(kredito įstaigos pavadinimas)

 

Jeigu iš skolininko turi būti išieškoma pagal kelių antstolių patvarkymus, išskaitytos lėšos turi būti paskirstomos pagal CPK 754 straipsnyje nustatytą reikalavimų patenkinimo eilę.

 

Jeigu skolininkas atleidžiamas iš darbo, taip pat pabaigus išieškojimą apie tai nedelsdami privalote pranešti antstoliui.

Informuoju, kad už antstolio reikalavimo neįvykdymą, pavėluotą išskaitymą ir išmokėjimą teismas gali skirti iki dviejų šimtų aštuoniasdešimt devynių eurų baudą už kiekvieną nevykdymo dieną (CPK 585 straipsnis).

 

Pagal CPK 743 straipsnį išieškotojas kontroliuoja, ar teisingos išskaitos iš skolininko darbo užmokesčio ir kitų jam prilygintų išmokų ir ar jos nusiųstos išieškotojui. Jei išieškotojas dėl pateisinamų priežasčių negali patikrinti, ar išskaitos teisingos, jo prašymu tai patikrina patvarkymą vykdyti vykdomąjį dokumentą dėl išlaikymo išieškojimo surašęs antstolis. Darbdavys privalo sudaryti sąlygas išieškotojui susipažinti, ar išskaitos daromos tinkamai.

 

Vadovaujantis CPK 510 ir 512 straipsniais, dėl antstolio procesinių veiksmų ar atsisakymo procesinius veiksmus atlikti gali būti paduodamas skundas raštu antstoliui, kurio veiksmai ar atsisakymas juos atlikti skundžiami. Kai skundžiami pavaduojančio antstolio ar antstolio atstovo veiksmai arba atsisakymas juos atlikti, skundas pateikiamas pavaduojamo ar atstovaujamo antstolio kontorai. Skundas gali būti paduodamas ne vėliau kaip per 20 dienų nuo tos dienos, kurią skundą paduodantis asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti apie skundžiamo veiksmo atlikimą arba atsisakymą jį atlikti, bet ne vėliau kaip per 90 dienų nuo skundžiamo veiksmo atlikimo.

Jeigu skundą paduodantis asmuo pageidauja, kad nagrinėjant skundą būtų taikomos laikinosios apsaugos priemonės, jis vieną skundo egzempliorių taip pat pateikia apylinkės teismui, kurio veiklos teritorijoje yra antstolio kontoros buveinė. Teismas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą išsprendžia CPK nustatyta tvarka.

Skundą antstolis išnagrinėja per 5 darbo dienas nuo jo gavimo ir priima patvarkymą. Jeigu antstolis atsisako patenkinti skundą, skundas kartu su patvarkymu ir vykdomąja byla persiunčiamas apylinkės teismui, kurio veiklos teritorijoje yra antstolio kontoros buveinė.

 

Antstolis ...................................................................................

(parašas)                 (vardas, pavardė)

 

A. V.

__________________________

 

 

 

Sprendimų vykdymo instrukcijos

8 priedas

 

 

(Nurodymo priverstinai nurašyti pinigines lėšas forma)

 

(Herbas)

ANTSTOLIS (vardas, pavardė)

___________________________________________________________________________________________

 

Piniginių lėšų apribojimų informacinei sistemai

 

Kopija

(skolininkui)

Kam: ____________________________________

(vardas, pavardė)

 

 

NURODYMAS PRIVERSTINAI NURAŠYTI PINIGINES LĖŠAS

_______________________ _______________________

(data)                                                       (dokumento Nr.)

 

Vykdomosios bylos numeris:

___________________________________________________________

Vykdomojo dokumento pavadinimas:

___________________________________________________________

Vykdomąjį dokumentą išdavusi institucija / pareigūnas:

 

___________________________________________________________

Vykdomojo dokumento išdavimo data:

___________________________________________________________

Skolininkas:

___________________________________________________________

(fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas; juridinio asmens pavadinimas, kodas)

Išieškotojas:

___________________________________________________________

(fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas; juridinio asmens pavadinimas, kodas)

________________________________:

(išieškojimo dalykas)

___________________________________________________________

(išieškojimo aprašymas)

Išieškojimo eilė:

___________________________________________________________

 

Vadovaudamasis (-asi) Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 689 straipsnio 1 dalimi, nurodau priverstinai nurašyti pinigines lėšas:1

 

Asmuo

Sąskaitos numeris

Priverstinai nurašomų lėšų suma

Vykdomo-

sios bylos numeris

Priverstinai nurašomas lėšas pervesti į

Sąskaitos numeris ir lėšų suma, kuria asmuo gali disponuoti per vieną kalendorinį mėnesį

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vadovaudamasis (-asi) Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 689 straipsnio 1 dalimi, pakeičiu šiuos nurodymus:2

 

Asmuo

Sąskaitos numeris

Nauja priverstinai nurašomų lėšų suma

Vykdomo-

sios bylos numeris

Priverstinai nurašomas lėšas pervesti į

Sąskaitos numeris ir lėšų suma, kuria asmuo gali disponuoti per vieną kalendorinį mėnesį

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vadovaudamasis (-asi) Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 689 straipsnio 1 dalimi, atšaukiu šiuos nurodymus:3

 

Asmuo

Sąskaitos numeris

Priverstinai nurašomų lėšų suma

Vykdomosios bylos numeris

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Šis nurodymas galioja iki visiško jo įvykdymo.

 

Jeigu šiuo nurodymu nurašytos piniginės lėšos, į kurias negali būti nukreiptas išieškojimas, arba nurašytos lėšos, iš kurių turi būti daromos išskaitos Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) nustatyta tvarka, skolininkas turi teisę per 14 dienų nuo šio nurodymo išsiuntimo skolininkui dienos pateikti antstoliui nurašytų lėšų kilmę patvirtinančius dokumentus. Tokios lėšos ne vėliau kaip per 5 darbo dienas grąžinamos skolininkui.

Per nustatytą terminą nepateikus nurašytų lėšų kilmę patvirtinančių dokumentų, nurašytos lėšos bus išmokėtos CPK 753 straipsnio ir Sprendimų vykdymo instrukcijos, patvirtintos Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2005 m. spalio 27 d. įsakymu Nr. 1R-352 „Dėl Sprendimų vykdymo instrukcijos patvirtinimo“, 85, 86 punktuose ir 87 punkto pirmojoje pastraipoje nustatyta tvarka.

 

Vadovaujantis CPK 510 ir 512 straipsniais, dėl antstolio procesinių veiksmų ar atsisakymo procesinius veiksmus atlikti gali būti paduodamas skundas raštu antstoliui, kurio veiksmai ar atsisakymas juos atlikti skundžiami. Kai skundžiami pavaduojančio antstolio ar antstolio atstovo veiksmai arba atsisakymas juos atlikti, skundas pateikiamas pavaduojamo ar atstovaujamo antstolio kontorai. Skundas gali būti paduodamas ne vėliau kaip per 20 dienų nuo tos dienos, kurią skundą paduodantis asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti apie skundžiamo veiksmo atlikimą arba atsisakymą jį atlikti, bet ne vėliau kaip per 90 dienų nuo skundžiamo veiksmo atlikimo.

Jeigu skundą paduodantis asmuo pageidauja, kad nagrinėjant skundą būtų taikomos laikinosios apsaugos priemonės, jis vieną skundo egzempliorių taip pat pateikia apylinkės teismui, kurio veiklos teritorijoje yra antstolio kontoros buveinė. Teismas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą išsprendžia CPK nustatyta tvarka.

Skundą antstolis išnagrinėja per 5 darbo dienas nuo jo gavimo ir priima patvarkymą. Jeigu antstolis atsisako patenkinti skundą, skundas kartu su patvarkymu ir vykdomąja byla persiunčiamas apylinkės teismui, kurio veiklos teritorijoje yra antstolio kontoros buveinė.

 

Antstolis ...................................................................................

(parašas)             (vardas, pavardė)

 

A. V.

__________________________

 

_______________________________

1 Nurodoma tuo atveju, kai Piniginių lėšų apribojimų informacinei sistemai pateikiamas naujas nurodymas priverstinai nurašyti pinigines lėšas.

2 Nurodoma tuo atveju, kai keičiamas anksčiau Piniginių lėšų apribojimų informacinei sistemai pateiktas nurodymas priverstinai nurašyti pinigines lėšas.

3 Nurodoma tuo atveju, kai atšaukiamas anksčiau Piniginių lėšų apribojimų informacinei sistemai pateiktas nurodymas priverstinai nurašyti pinigines lėšas.

 

 

 

Sprendimų vykdymo instrukcijos

9 priedas

 

(Nurodymo nutraukti piniginių lėšų išmokėjimą forma)

 

(Herbas)

ANTSTOLIS (vardas, pavardė)

___________________________________________________________________________________________

 

Piniginių lėšų apribojimų informacinei sistemai

 

Kopija

(skolininkui)

Kam: ____________________________________

(vardas, pavardė)

 

 

NURODYMAS NUTRAUKTI PINIGINIŲ LĖŠŲ IŠMOKĖJIMĄ

_______________________ _______________________

(data)                                                       (dokumento Nr.)

 

Vykdomosios bylos numeris:

___________________________________________________________

Vykdomojo dokumento pavadinimas:

___________________________________________________________

Vykdomąjį dokumentą išdavusi institucija / pareigūnas:

 

___________________________________________________________

Vykdomojo dokumento išdavimo data:

___________________________________________________________

Skolininkas:

___________________________________________________________

(fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas; juridinio asmens pavadinimas, kodas)

Išieškotojas:

___________________________________________________________

(fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas; juridinio asmens pavadinimas, kodas)

________________________________:

(išieškojimo dalykas)

___________________________________________________________

(išieškojimo aprašymas)

Išieškojimo eilė:

___________________________________________________________

 

Vadovaudamasis (-asi) Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 689 straipsnio 1 dalimi, nurodau nutraukti piniginių lėšų išmokėjimą:1

 

Asmuo

Sąskaitos numeris

Suma, kurią draudžiama išmokėti

Vykdomosios bylos numeris

Sąskaitos numeris ir lėšų suma, kuria asmuo gali disponuoti per vieną kalendorinį mėnesį

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vadovaudamasis (-asi) Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 689 straipsnio 1 dalimi, keičiu piniginių lėšų sumas, kurių išmokėjimą buvo nurodyta nutraukti anksčiau pateiktu nurodymu:2

 

Asmuo

Sąskaitos numeris

Nauja suma, kurią draudžiama išmokėti

Vykdomosios bylos numeris

Sąskaitos numeris ir lėšų suma, kuria asmuo gali disponuoti per vieną kalendorinį mėnesį

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bendra lėšų suma, kurios išmokėjimą nurodoma nutraukti: ___________ Eur.

 

Vadovaudamasis (-asi) Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 689 straipsnio 1 dalimi, atšaukiu šiuos nurodymus:3

 

 

Asmuo

Sąskaitos numeris

Suma, kurią buvo uždrausta išmokėti

Vykdomosios bylos numeris

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 510 ir 512 straipsniais, dėl antstolio procesinių veiksmų ar atsisakymo procesinius veiksmus atlikti gali būti paduodamas skundas raštu antstoliui, kurio veiksmai ar atsisakymas juos atlikti skundžiami. Kai skundžiami pavaduojančio antstolio ar antstolio atstovo veiksmai arba atsisakymas juos atlikti, skundas pateikiamas pavaduojamo ar atstovaujamo antstolio kontorai. Skundas gali būti paduodamas ne vėliau kaip per 20 dienų nuo tos dienos, kurią skundą paduodantis asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti apie skundžiamo veiksmo atlikimą arba atsisakymą jį atlikti, bet ne vėliau kaip per 90 dienų nuo skundžiamo veiksmo atlikimo.

Jeigu skundą paduodantis asmuo pageidauja, kad nagrinėjant skundą būtų taikomos laikinosios apsaugos priemonės, jis vieną skundo egzempliorių taip pat pateikia apylinkės teismui, kurio veiklos teritorijoje yra antstolio kontoros buveinė. Teismas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą išsprendžia CPK nustatyta tvarka.

Skundą antstolis išnagrinėja per 5 darbo dienas nuo jo gavimo ir priima patvarkymą. Jeigu antstolis atsisako patenkinti skundą, skundas kartu su patvarkymu ir vykdomąja byla persiunčiamas apylinkės teismui, kurio veiklos teritorijoje yra antstolio kontoros buveinė.

 

Antstolis ...................................................................................

(parašas)            (vardas, pavardė)

 

A. V.

__________________________

 

_____________________________

1 Nurodoma tuo atveju, kai Piniginių lėšų apribojimų informacinei sistemai pateikiamas naujas nurodymas nutraukti piniginių lėšų išmokėjimą.

2 Nurodoma tuo atveju, kai keičiamas anksčiau Piniginių lėšų apribojimų informacinei sistemai pateiktas nurodymas nutraukti piniginių lėšų išmokėjimą.

3 Nurodoma tuo atveju, kai atšaukiamas anksčiau Piniginių lėšų apribojimų informacinei sistemai pateiktas nurodymas nutraukti piniginių lėšų išmokėjimą.

 

 

 

 

Sprendimų vykdymo instrukcijos

10 priedas

 

(Nurodymo laikinai areštuoti pinigines lėšas forma)

 

(Herbas)

ANTSTOLIS (vardas, pavardė)

___________________________________________________________________________________________

 

Turto arešto aktų registrui

 

 

NURODYMAS LAIKINAI AREŠTUOTI PINIGINES LĖŠAS

_______________________ _______________________

(data)                                                    (dokumento Nr.)

 

Vykdomosios bylos numeris:

___________________________________________________________

Vykdomojo dokumento pavadinimas:

___________________________________________________________

Vykdomąjį dokumentą išdavusi institucija / pareigūnas:

 

___________________________________________________________

Vykdomojo dokumento išdavimo data:

___________________________________________________________

Skolininkas:

___________________________________________________________

(fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas; juridinio asmens pavadinimas, kodas)

Išieškotojas:

___________________________________________________________

(fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas; juridinio asmens pavadinimas, kodas)

 

 

Turto arešto mastas – ________ Eur __ ct.

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 689 straipsnio 5 dalimi ir Sprendimų vykdymo instrukcijos, patvirtintos Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2005 m. spalio 27 d. įsakymu Nr. 1R-352 „Dėl Sprendimų vykdymo instrukcijos patvirtinimo“, 72 punktu, nurodau keturiolikos dienų terminui areštuoti pinigines lėšas:

 

Eil. Nr.

Areštuojamų piniginių lėšų aprašymas

 

Piniginės lėšos visose skolininko sąskaitose bankuose (kredito įstaigose)1

 

Piniginės lėšos2

Banko (kredito įstaigos) sąskaitos numeris:

Aprašymas:

 

Jeigu per keturiolika dienų nuo šio nurodymo įregistravimo Turto arešto aktų registre dienos asmuo, kurio lėšos areštuotos, nepateiks antstoliui dokumentų, įrodančių, kad šiuo nurodymu areštuotos piniginės lėšos, į kurias negali būti nukreiptas išieškojimas, arba areštuotos lėšos, iš kurių turi būti daromos išskaitos CPK nustatyta tvarka, šis nurodymas neteks galios ir kredito įstaigų sąskaitose esančias pinigines lėšas Piniginių lėšų apribojimų informacinė sistema CPK 754 straipsnyje nustatyta tvarka paskirstys nurodymus priverstinai nurašyti pinigines lėšas į Piniginių lėšų apribojimų informacinę sistemą pateikusiems antstoliams ir kitoms institucijoms ar pareigūnams.

 

Vadovaujantis CPK 510 ir 512 straipsniais, dėl antstolio procesinių veiksmų ar atsisakymo procesinius veiksmus atlikti gali būti paduodamas skundas raštu antstoliui, kurio veiksmai ar atsisakymas juos atlikti skundžiami. Kai skundžiami pavaduojančio antstolio ar antstolio atstovo veiksmai arba atsisakymas juos atlikti, skundas pateikiamas pavaduojamo ar atstovaujamo antstolio kontorai. Skundas gali būti paduodamas ne vėliau kaip per 20 dienų nuo tos dienos, kurią skundą paduodantis asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti apie skundžiamo veiksmo atlikimą arba atsisakymą jį atlikti, bet ne vėliau kaip per 90 dienų nuo skundžiamo veiksmo atlikimo.

Jeigu skundą paduodantis asmuo pageidauja, kad nagrinėjant skundą būtų taikomos laikinosios apsaugos priemonės, jis vieną skundo egzempliorių taip pat pateikia apylinkės teismui, kurio veiklos teritorijoje yra antstolio kontoros buveinė. Teismas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą išsprendžia CPK nustatyta tvarka.

Skundą antstolis išnagrinėja per 5 darbo dienas nuo jo gavimo ir priima patvarkymą. Jeigu antstolis atsisako patenkinti skundą, skundas kartu su patvarkymu ir vykdomąja byla persiunčiamas apylinkės teismui, kurio veiklos teritorijoje yra antstolio kontoros buveinė.

 

 

Antstolis ...................................................................................

(parašas)          (vardas, pavardė)

 

A. V.

__________________________

 

______________________

1 Turto porūšis naudojamas, kai antstolis areštuoja pinigines lėšas visose skolininkui priklausančiose sąskaitose

2 Turto porūšis naudojamas, kai antstolis areštuoja konkrečioje skolininko sąskaitoje esančias pinigines lėšas.

 

 

 

 

Sprendimų vykdymo instrukcijos

11 priedas

 

(Patvarkymo vykdyti išieškojimą iš skolininkui priklausančių lėšų, esančių laisvės atėmimo vietos

įstaigos sąskaitoje, forma)

 

(Herbas)

ANTSTOLIS (vardas, pavardė)

_____________________________________________________________________________________________

 

Kam:_____________________________________

(laisvės atėmimo vietos įstaigos pavadinimas)

 

___________________________________________

(adresas)

Kopija

(skolininkui)

Kam: ____________________________________

(vardas, pavardė)

 

 

PATVARKYMAS vykdyti išieškojimą iš skolininkui priklausančių lėšų, esančių laisvės atėmimo vietos įstaigos sąskaitoje

_______________________ _______________________

(data)                                                          (dokumento Nr.)

 

Vykdomosios bylos numeris:

___________________________________________________________

Vykdomojo dokumento pavadinimas:

___________________________________________________________

Vykdomąjį dokumentą išdavusi institucija / pareigūnas:

 

___________________________________________________________

Vykdomojo dokumento išdavimo data:

___________________________________________________________

Skolininkas:

___________________________________________________________

(fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas; juridinio asmens pavadinimas, kodas)

Išieškotojas:

___________________________________________________________

(fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas; juridinio asmens pavadinimas, kodas)

________________________________:

(išieškojimo dalykas)

___________________________________________________________

(išieškojimo aprašymas)

Skolos suma:

___________________________________________________________

Vykdymo išlaidų suma:

___________________________________________________________

Iš viso išieškoma:

___________________________________________________________

 

Vadovaudamasis (-asi) Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 688 straipsniu, areštuoju _______ Eur skolos ir ______ Eur vykdymo išlaidų, iš viso _______ Eur iš skolininkui priklausančių lėšų, esančių

įstaigos ___________________________________________________ sąskaitoje.

(laisvės atėmimo vietos įstaigos pavadinimas, kodas)

Areštuotas lėšas prašau pervesti į antstolio depozitinę sąskaitą Nr. __________________________, esančią

________________________________, nurodant skolininko vardą, pavardę ir vykdomosios bylos numerį.

(kredito įstaigos pavadinimas)

Šis patvarkymas galioja iki visiško jo įvykdymo.

Jeigu iš pas Jus esančių skolininko lėšų turi būti išieškoma pagal kelių antstolių patvarkymus, areštuotos lėšos turi būti paskirstomos pagal CPK 754 straipsnyje nustatytą reikalavimų patenkinimo eilę.

 

Vadovaujantis CPK 510 ir 512 straipsniais, dėl antstolio procesinių veiksmų ar atsisakymo procesinius veiksmus atlikti gali būti paduodamas skundas raštu antstoliui, kurio veiksmai ar atsisakymas juos atlikti skundžiami. Kai skundžiami pavaduojančio antstolio ar antstolio atstovo veiksmai arba atsisakymas juos atlikti, skundas pateikiamas pavaduojamo ar atstovaujamo antstolio kontorai. Skundas gali būti paduodamas ne vėliau kaip per 20 dienų nuo tos dienos, kurią skundą paduodantis asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti apie skundžiamo veiksmo atlikimą arba atsisakymą jį atlikti, bet ne vėliau kaip per 90 dienų nuo skundžiamo veiksmo atlikimo.

Jeigu skundą paduodantis asmuo pageidauja, kad nagrinėjant skundą būtų taikomos laikinosios apsaugos priemonės, jis vieną skundo egzempliorių taip pat pateikia apylinkės teismui, kurio veiklos teritorijoje yra antstolio kontoros buveinė. Teismas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą išsprendžia CPK nustatyta tvarka.

Skundą antstolis išnagrinėja per 5 darbo dienas nuo jo gavimo ir priima patvarkymą. Jeigu antstolis atsisako patenkinti skundą, skundas kartu su patvarkymu ir vykdomąja byla persiunčiamas apylinkės teismui, kurio veiklos teritorijoje yra antstolio kontoros buveinė.

 

Antstolis ...................................................................................

(parašas)          (vardas, pavardė)

 

A. V.

__________________________

 

 

 

Sprendimų vykdymo instrukcijos

12 priedas

 

(Turto arešto akto forma)

 

(Herbas)

ANTSTOLIS (vardas, pavardė)

___________________________________________________________________________________________

 

TURTO AREŠTO AKTAS

 

_______________________ _______________________

(data)                                                          (dokumento Nr.)

 

Vykdomosios bylos numeris:

___________________________________________________________

Vykdomojo dokumento pavadinimas:

___________________________________________________________

Vykdomąjį dokumentą išdavusi institucija / pareigūnas:

 

___________________________________________________________

Vykdomojo dokumento išdavimo data:

___________________________________________________________

Skolininkas:

___________________________________________________________

(fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas; juridinio asmens pavadinimas, kodas)

Išieškotojas:

___________________________________________________________

(fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas; juridinio asmens pavadinimas, kodas)

 

Turto arešto aktas surašytas 20__ m. _____________ mėn. __ d. __ val. __ min.

 

(surašymo vieta: miestas, gyvenvietė, gatvė, namas, butas arba kt.)

 

Surašant aktą dalyvaujantys asmenys:

 

 

 

(nurodyti asmenis, dalyvaujančius surašant turto arešto aktą)

 

Turto arešto būdai:

 

Valdymo teisės apribojimas

 

(teisės turėti turtą savo žinioje ir daryti tam turtui fizinį ir ūkinį poveikį priverstinis laikinas apribojimas)

 

Naudojimosi teisės apribojimas

 

(teisės naudoti turto naudingąsias savybes, gauti iš turto pajamų ir vaisių ar kitos naudos priverstinis laikinas apribojimas)

 

Disponavimo teisės apribojimas

 

(teisės pakeisti turto teisinę padėtį, teisinį jo likimą – teisės turtą atlygintinai ar neatlygintinai perleisti, įkeisti, išnuomoti, perduoti naudoti kitiems asmenims, nustatyti servitutus ar kitaip šį turtą sutartimi apsunkinti – priverstinis laikinas apribojimas)

 

 

Turto arešto mastas – ________ Eur __ ct

 

Kiti su turto areštu susiję apribojimai:

 

 

 

 

Pažymėti areštuoti daiktai:

 

(nurodyti pažymėtų daiktų, kurie yra areštuoti, eilės numerius)

AREŠTUOTI DAIKTAI

 

Eil. Nr.

Areštuojamo daikto pavadinimas, skiriamieji požymiai (svoris, matmenys, nusidėvėjimo laipsnis ir kiti)

Arešto terminas (jei jis nustatomas)

Daikto vertė (pinigais)

 

 

 

 

 

 

 

Unikalus numeris:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unikalus numeris:

 

 

 

Viso areštuoto turto vertė: ____________ Eur ___ ct

(suma skaičiais)

 

(suma žodžiais arba nurodyti, kad turto vertei nustatyti bus kviečiamas ekspertas)

 

Areštuoto turto savininkas (bendraturčiai):

___________________________________    ___________________________________________________________

(fizinio ar juridinio asmens kodas)                           (fizinio asmens vardas, pavardė, gyvenamoji vieta;

juridinio asmens pavadinimas, buveinės adresas)

___________________________________    ___________________________________________________________

(fizinio ar juridinio asmens kodas)                           (fizinio asmens vardas, pavardė, gyvenamoji vieta;

juridinio asmens pavadinimas, buveinės adresas)

 

 

DAIKTŲ, PAIMTŲ IR PERDUOTŲ KITAM ASMENIUI SAUGOTI AR ADMINISTRUOTI, SĄRAŠAS

 

Eil. Nr.

Areštuoto daikto pavadinimas

Areštuoto daikto vertė (pinigais)

 

 

 

 

 

 

 

Skolininkui ir išieškotojui paaiškinta, kad, vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 663 straipsnio 1 dalimi, išieškojimas į areštuotą turtą nebus nukreipiamas, jeigu skolininkas pateiks antstoliui įrodymus, kad išieškomą pinigų sumą su vykdymo išlaidomis galima išieškoti per šešis mėnesius darant CPK 736 straipsnyje nustatyto dydžio išskaitas iš skolininko darbo užmokesčio ir kitų jam prilygintų pajamų.

Skolininkui, turto saugotojui (administratoriui) išaiškinta, kad perduoto saugoti (administruoti) turto išeikvojimas, perleidimas ar paslėpimas, taip pat nusikalstamas šio turto sunaikinimas ar sužalojimas, jeigu tai padaro saugotojas (administratorius), baudžiamas įstatymų nustatyta tvarka.

Žalą, atsiradusią dėl perduoto saugoti (administruoti) turto praradimo, trūkumo ar sužalojimo, atlygina saugotojas įstatymų nustatyta tvarka.

Skolininkas ir išieškotojas, dalyvavę areštuojant turtą, prieštaravimus dėl turto įkainojimo gali pareikšti ne vėliau kaip per 3 darbo dienas, skaičiuojant nuo turto arešto dienos. Skolininkas ir išieškotojas, nedalyvavę areštuojant turtą, prieštaravimus dėl turto įkainojimo gali pareikšti ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo tos dienos, kurią gavo turto arešto aktą.

Skolininkui ir kitiems asmenims išaiškinta, kad, vadovaujantis CPK 510 ir 512 straipsniais, dėl antstolio procesinių veiksmų ar atsisakymo procesinius veiksmus atlikti gali būti paduodamas skundas raštu antstoliui, kurio veiksmai ar atsisakymas juos atlikti skundžiami. Kai skundžiami pavaduojančio antstolio ar antstolio atstovo veiksmai arba atsisakymas juos atlikti, skundas pateikiamas pavaduojamo ar atstovaujamo antstolio kontorai. Skundas gali būti paduodamas ne vėliau kaip per 20 dienų nuo tos dienos, kurią skundą paduodantis asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti apie skundžiamo veiksmo atlikimą arba atsisakymą jį atlikti, bet ne vėliau kaip per 90 dienų nuo skundžiamo veiksmo atlikimo.

Jeigu skundą paduodantis asmuo pageidauja, kad nagrinėjant skundą būtų taikomos laikinosios apsaugos priemonės, jis vieną skundo egzempliorių taip pat pateikia apylinkės teismui, kurio veiklos teritorijoje yra antstolio kontoros buveinė. Teismas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą išsprendžia CPK nustatyta tvarka.

Skundą antstolis išnagrinėja per 5 darbo dienas nuo jo gavimo ir priima patvarkymą. Jeigu antstolis atsisako patenkinti skundą, skundas kartu su patvarkymu ir vykdomąja byla persiunčiamas apylinkės teismui, kurio veiklos teritorijoje yra antstolio kontoros buveinė.

 

Antstolis __________________________________________________________    ____________________________

(parašas)                                                                                 (vardas, pavardė)

Arešto akto nuorašą gavau:

Skolininkas ________________________________________________________    ____________________________

(parašas)                                                                                 (vardas, pavardė)

 

Išieškotojas ________________________________________________________    ____________________________

(parašas)                                                                                 (vardas, pavardė)

 

Kiti asmenys, dalyvaujantys surašant turto arešto aktą:

_________________________________________________________________    ____________________________

(parašas)                                                                                 (vardas, pavardė)

_________________________________________________________________    ____________________________

(parašas)                                                                                 (vardas, pavardė)

 

Šiame akte nurodytą turtą priėmiau saugoti ir turto arešto akto nuorašą gavau. Areštuoto turto saugotojas (administratorius):

___________________________________    ___________________________________________________________

(fizinio ar juridinio asmens kodas)                           (fizinio asmens vardas, pavardė, gyvenamoji vieta;

juridinio asmens pavadinimas, buveinės adresas)

 

Turto saugotojas ____________________________________________________    ____________________________

(parašas)                                                                                 (vardas, pavardė)

__________________________

 

 

 

Sprendimų vykdymo instrukcijos

13 priedas

 

(Turto aprašo forma)

 

(Herbas)

ANTSTOLIS (vardas, pavardė)

___________________________________________________________________________________________

 

TURTO aprašas

 

_______________________ _______________________

(data ir laikas)                                        (dokumento Nr.)

 

Vykdomosios bylos numeris:

___________________________________________________________

Vykdomojo dokumento pavadinimas:

___________________________________________________________

Vykdomąjį dokumentą išdavusi institucija / pareigūnas:

 

___________________________________________________________

Vykdomojo dokumento išdavimo data:

___________________________________________________________

Skolininkas:

___________________________________________________________

(fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas; juridinio asmens pavadinimas, kodas)

Išieškotojas:

___________________________________________________________

(fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas; juridinio asmens pavadinimas, kodas)

 

Eil. Nr.

Aprašomo daikto pavadinimas, skiriamieji požymiai (svoris, matmenys, nusidėvėjimo laipsnis ir kiti)

Arešto terminas (jei jis nustatomas)

Daikto vertė (pinigais)

 

 

 

 

 

 

 

Unikalus numeris:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unikalus numeris:

 

 

 

Viso aprašyto turto vertė: _____________ Eur ___ ct

(suma skaičiais)

 

(suma žodžiais arba nurodyti, kad turto vertei nustatyti bus kviečiamas ekspertas)

 

Areštuoto turto savininkas (bendraturčiai):

___________________________________    ___________________________________________________________

(fizinio ar juridinio asmens kodas)                           (fizinio asmens vardas, pavardė, gyvenamoji vieta;

juridinio asmens pavadinimas, buveinės adresas)

___________________________________    ___________________________________________________________

(fizinio ar juridinio asmens kodas)                           (fizinio asmens vardas, pavardė, gyvenamoji vieta;

juridinio asmens pavadinimas, buveinės adresas)

Skolininkui, turto saugotojui (administratoriui) išaiškinta, kad perduoto saugoti (administruoti) turto išeikvojimas, perleidimas ar paslėpimas, taip pat nusikalstamas šio turto sunaikinimas ar sužalojimas, jeigu tai padaro saugotojas (administratorius), baudžiamas įstatymų nustatyta tvarka.

Žalą, atsiradusią dėl perduoto saugoti (administruoti) turto praradimo, trūkumo ar sužalojimo, atlygina saugotojas įstatymų nustatyta tvarka.

Skolininkas ir išieškotojas, dalyvavę aprašant turtą, prieštaravimus dėl turto įkainojimo gali pareikšti ne vėliau kaip per 3 darbo dienas, skaičiuojant nuo turto aprašymo dienos. Skolininkas ir išieškotojas, nedalyvavę aprašant turtą, prieštaravimus dėl turto įkainojimo gali pareikšti ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo tos dienos, kurią gavo turto aprašą.

Skolininkui ir kitiems asmenims išaiškinta, kad, vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 510 ir 512 straipsniais, dėl antstolio procesinių veiksmų ar atsisakymo procesinius veiksmus atlikti gali būti paduodamas skundas raštu antstoliui, kurio veiksmai ar atsisakymas juos atlikti skundžiami. Kai skundžiami pavaduojančio antstolio ar antstolio atstovo veiksmai arba atsisakymas juos atlikti, skundas pateikiamas pavaduojamo ar atstovaujamo antstolio kontorai. Skundas gali būti paduodamas ne vėliau kaip per 20 dienų nuo tos dienos, kurią skundą paduodantis asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti apie skundžiamo veiksmo atlikimą arba atsisakymą jį atlikti, bet ne vėliau kaip per 90 dienų nuo skundžiamo veiksmo atlikimo.

Jeigu skundą paduodantis asmuo pageidauja, kad nagrinėjant skundą būtų taikomos laikinosios apsaugos priemonės, jis vieną skundo egzempliorių taip pat pateikia apylinkės teismui, kurio veiklos teritorijoje yra antstolio kontoros buveinė. Teismas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą išsprendžia CPK nustatyta tvarka.

Skundą antstolis išnagrinėja per 5 darbo dienas nuo jo gavimo ir priima patvarkymą. Jeigu antstolis atsisako patenkinti skundą, skundas kartu su patvarkymu ir vykdomąja byla persiunčiamas apylinkės teismui, kurio veiklos teritorijoje yra antstolio kontoros buveinė.

 

Antstolis __________________________________________________________    ____________________________

(parašas)                                                                                 (vardas, pavardė)

Turto aprašo nuorašą gavau:

Skolininkas ________________________________________________________    ____________________________

(parašas)                                                                                 (vardas, pavardė)

 

Išieškotojas ________________________________________________________    ____________________________

(parašas)                                                                                 (vardas, pavardė)

 

Kiti asmenys, dalyvaujantys surašant turto aprašą:

_________________________________________________________________    ____________________________

(parašas)                                                                                 (vardas, pavardė)

_________________________________________________________________    ____________________________

(parašas)                                                                                 (vardas, pavardė)

 

Šiame turto apraše nurodytą turtą priėmiau saugoti ir turto aprašo nuorašą gavau. Aprašyto turto saugotojas (administratorius):

___________________________________    ___________________________________________________________

(fizinio ar juridinio asmens kodas)                           (fizinio asmens vardas, pavardė, gyvenamoji vieta;

juridinio asmens pavadinimas, buveinės adresas)

 

Turto saugotojas ____________________________________________________    ____________________________

(parašas)                                                                                 (vardas, pavardė)

__________________________

 

 

 

Sprendimų vykdymo instrukcijos

14 priedas

 

(Turto pardavimo skolininko pasiūlytam pirkėjui akto forma)

 

(Herbas)

ANTSTOLIS (vardas, pavardė)

_____________________________________________________________________________________________

 

 

 

TURTO PARDAVIMO SKOLININKO PASIŪLYTAM PIRKĖJUI

AKTAS

 

_______________________ _______________________

(data)                                                          (dokumento Nr.)

 

Aš, antstolis _______________________________________, 20___ m. _______________________d. pardaviau

(vardas, pavardė)

skolininko pasiūlytam nurodytą turtą:

 

Unikalus numeris / valstybinis numeris, VIN kodas, variklio numeris

Turto pavadinimas ir apibūdinimas

Buvęs turto savininkas (skolininkas)

Naujas turto savininkas (pirkėjas) ir jo įgyjamo turto dalis

 

 

 

 

 

Pardavimo suma: __________ Eur (_____________________________________________________ ).

(suma žodžiais)

 

Visa suma už nupirktą turtą įmokėta 20___ m. _______________________ d.

 

Šį aktą pirkėjas pasirašė 20 ___ m. _______________________ d.

 

Šis aktas yra surašytas ___ egzemplioriais, kurių kiekvienas turi vienodą juridinę galią ir yra nuosavybės teisę patvirtinantis dokumentas. Vienas akto egzempliorius paliekamas vykdomojoje byloje, kiti atiduodami pirkėjui.

 

Antstolis                   ________________________                                    ___________________________________

                                          (parašas)                                                                                  (vardas, pavardė)

 

Pirkėjas                    ________________________                                    ___________________________________

                                          (parašas)                                                                                  (vardas, pavardė)

__________________________

 

 

 

Sprendimų vykdymo instrukcijos

15 priedas

 

(Turto pardavimo iš varžytynių akto forma)

 

(Herbas)

ANTSTOLIS (vardas, pavardė)

__________________________________________________________________________________________

 

 

 

TURTO PARDAVIMO iš varžytynių

AKTAS

 

_______________________ _______________________

(data)                                                          (dokumento Nr.)

 

Aš, antstolis _______________________________________, 20___ m. ______________________d. įvykusiose

(vardas, pavardė)

varžytynėse Nr. ___________ pardaviau nurodytą turtą:

 

Unikalus numeris / valstybinis numeris, VIN kodas, variklio numeris

Turto pavadinimas ir apibūdinimas

Buvęs turto savininkas (skolininkas)

Naujas turto savininkas (pirkėjas) ir jo įgyjamo turto dalis

 

 

 

 

 

Pardavimo suma: __________ Eur (_____________________________________________________ ).

(suma žodžiais)

 

Visa suma už nupirktą turtą įmokėta 20___ m. _______________________ d.

 

 

Antstolis                   ________________________                                    ___________________________________

                                          (parašas)                                                                                  (vardas, pavardė)

 

__________________________

 

 

 

Sprendimų vykdymo instrukcijos

16 priedas

 

(Turto perdavimo išieškotojui akto forma)

 

(Herbas)

ANTSTOLIS (vardas, pavardė)

___________________________________________________________________________________________

 

 

 

TURTO perdavimo išieškotojui

AKTAS

 

_______________________ _______________________

(data)                                                             (dokumento Nr.)

 

Aš, antstolis _________________________________________, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio

(vardas, pavardė)

proceso kodekso 702 ir ____ straipsniais, perdaviau išieškotojui nurodytą turtą:

 

Unikalus numeris / valstybinis numeris, VIN kodas, variklio numeris

Turto pavadinimas ir apibūdinimas

Buvęs turto savininkas (skolininkas)

Naujas turto savininkas (išieškotojas) ir jo įgyjamo turto dalis

 

 

 

 

 

Perduodamo turto vertė: __________ Eur (_____________________________________________________ ).

(suma žodžiais)

 

Šį aktą išieškotojas pasirašė 20 ___ m. _______________________ d.

 

Šis aktas yra surašytas ___ egzemplioriais, kurių kiekvienas turi vienodą juridinę galią ir yra nuosavybės teisę patvirtinantis dokumentas. Vienas akto egzempliorius paliekamas vykdomojoje byloje, kiti atiduodami išieškotojui.

 

Antstolis                   ________________________                                    ___________________________________

                                          (parašas)                                                                                  (vardas, pavardė)

 

Išieškotojas             ________________________                                    ___________________________________

                                          (parašas)                                                                                  (vardas, pavardė)

__________________________

 

 

 

Sprendimų vykdymo instrukcijos

17 priedas

 

(Išieškotų lėšų paskirstymo patvarkymo forma)

 

(Herbas)

ANTSTOLIS (vardas, pavardė)

____________________________________________________________________________________________

 

 

 

IŠIEŠKOTŲ LĖŠŲ PASKIRSTYMO PATVARKYMAS

 

_______________________ _______________________

(data)                                                          (dokumento Nr.)

 

Vykdomosios bylos numeris:

___________________________________________________________

Vykdomojo dokumento pavadinimas:

___________________________________________________________

Vykdomąjį dokumentą išdavusi institucija / pareigūnas:

 

___________________________________________________________

Vykdomojo dokumento išdavimo data:

___________________________________________________________

Skolininkas:

___________________________________________________________

(fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas; juridinio asmens pavadinimas, kodas)

Išieškotojas:

___________________________________________________________

(fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas; juridinio asmens pavadinimas, kodas)

________________________________:

(išieškojimo dalykas)

___________________________________________________________

(išieškojimo aprašymas)

Išieškojimo eilė:

___________________________________________________________

 

Vykdant vykdomąją (-ąsias) bylą (-as) išieškota _________ Eur.

 

Šią sumą paskirstau taip:

1. Išieškotojams:

 

Eil. Nr.

Išieškoji-mo eilė

Išieškotojas

Vykdomo-sios bylos numeris

Išieškota skola

Išieškotos vykdymo išlaidos

Liko išieškoti skolos

Liko išieškoti vykdymo išlaidų išieškotojui

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Vykdymo išlaidas antstoliui:

2.1. ______ Eur būtinos vykdymo išlaidos;

2.2. ______ Eur papildomos vykdymo išlaidos, kurios patiriamos atliekant atskirus veiksmus vykdomojoje byloje;

2.3. ______ Eur atlygis antstoliui.

Liko išieškoti ________ Eur vykdymo išlaidų.

 

3. Prie išieškojimo prisijungusiems antstoliams:1

 

Eil. Nr.

Antstolis

Vykdomosios bylos numeris

Būtinos ir papildomos vykdymo išlaidos

Atlygis antstoliui

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Grąžinti skolininkui _______ Eur.2

 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 510 ir 512 straipsniais, dėl antstolio procesinių veiksmų ar atsisakymo procesinius veiksmus atlikti gali būti paduodamas skundas raštu antstoliui, kurio veiksmai ar atsisakymas juos atlikti skundžiami. Kai skundžiami pavaduojančio antstolio ar antstolio atstovo veiksmai arba atsisakymas juos atlikti, skundas pateikiamas pavaduojamo ar atstovaujamo antstolio kontorai. Skundas gali būti paduodamas ne vėliau kaip per 20 dienų nuo tos dienos, kurią skundą paduodantis asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti apie skundžiamo veiksmo atlikimą arba atsisakymą jį atlikti, bet ne vėliau kaip per 90 dienų nuo skundžiamo veiksmo atlikimo.

Jeigu skundą paduodantis asmuo pageidauja, kad nagrinėjant skundą būtų taikomos laikinosios apsaugos priemonės, jis vieną skundo egzempliorių taip pat pateikia apylinkės teismui, kurio veiklos teritorijoje yra antstolio kontoros buveinė. Teismas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą išsprendžia CPK nustatyta tvarka.

Skundą antstolis išnagrinėja per 5 darbo dienas nuo jo gavimo ir priima patvarkymą. Jeigu antstolis atsisako patenkinti skundą, skundas kartu su patvarkymu ir vykdomąja byla persiunčiamas apylinkės teismui, kurio veiklos teritorijoje yra antstolio kontoros buveinė.

 

Antstolis ...................................................................................

(parašas)         (vardas, pavardė)

 

A. V.

__________________________

 

____________________________

1 Duomenys nurodomi tuo atveju, jeigu prie išieškojimo prisijungė kiti antstoliai.

2 Duomenys nurodomi tuo atveju, jeigu išieškotos lėšos (dalis lėšų) grąžinamos skolininkui.

 

 

 

Sprendimų vykdymo instrukcijos

18 priedas

 

(Patvarkymo dėl prisijungimo išieškojimo forma)

 

(Herbas)

ANTSTOLIS (vardas, pavardė)

___________________________________________________________________________________________

 

Antstoliui: _____________________                                                                                                                                    

Kur: __________________________

 

Kopija

(išieškotojui)

Kam: __________________________

Kur: ___________________________

 

Kopija

(skolininkui)

Kam: __________________________

Kur: ___________________________

 

 

patvarkymas dėl prisijungimo prie išieškojimo

 

_______________________ _______________________

(data)                                                          (dokumento Nr.)

 

Vykdomosios bylos numeris:

___________________________________________________________

Vykdomojo dokumento pavadinimas:

___________________________________________________________

Vykdomąjį dokumentą išdavusi institucija / pareigūnas:

 

___________________________________________________________

Vykdomojo dokumento išdavimo data:

___________________________________________________________

Skolininkas:

___________________________________________________________

(fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas; juridinio asmens pavadinimas, kodas)

Išieškotojas:

___________________________________________________________

(fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas; juridinio asmens pavadinimas, kodas)

________________________________:

(išieškojimo dalykas)

___________________________________________________________

(išieškojimo aprašymas)

Išieškojimo eilė:

___________________________________________________________

Išieškotas pinigines lėšas išieškotojui išmokėti:

 

___________________________________________________________

(nurodyti, kaip išmokėti lėšas: išmokėti išieškotojui asmeniškai / išsiųsti išieškotojui paštu / pervesti į išieškotojo asmeninę sąskaitą)

 

Vadovaudamasis (-asi) Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 759 straipsniu, prisijungiu prie Jūsų vykdomo išieškojimo iš pirmiau nurodyto (-ų) skolininko (-ų) turto ir lėšų, gautų realizavus šį turtą.

Išieškotą skolos sumą prašau išmokėti išieškotojui.

Išieškotas vykdymo išlaidas prašau pervesti į antstolio depozitinę sąskaitą Nr. __________________________, esančią ________________________________.

(kredito įstaigos pavadinimas)

 

Vadovaujantis CPK 510 ir 512 straipsniais, dėl antstolio procesinių veiksmų ar atsisakymo procesinius veiksmus atlikti gali būti paduodamas skundas raštu antstoliui, kurio veiksmai ar atsisakymas juos atlikti skundžiami. Kai skundžiami pavaduojančio antstolio ar antstolio atstovo veiksmai arba atsisakymas juos atlikti, skundas pateikiamas pavaduojamo ar atstovaujamo antstolio kontorai. Skundas gali būti paduodamas ne vėliau kaip per 20 dienų nuo tos dienos, kurią skundą paduodantis asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti apie skundžiamo veiksmo atlikimą arba atsisakymą jį atlikti, bet ne vėliau kaip per 90 dienų nuo skundžiamo veiksmo atlikimo.

Jeigu skundą paduodantis asmuo pageidauja, kad nagrinėjant skundą būtų taikomos laikinosios apsaugos priemonės, jis vieną skundo egzempliorių taip pat pateikia apylinkės teismui, kurio veiklos teritorijoje yra antstolio kontoros buveinė. Teismas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą išsprendžia CPK nustatyta tvarka.

Skundą antstolis išnagrinėja per 5 darbo dienas nuo jo gavimo ir priima patvarkymą. Jeigu antstolis atsisako patenkinti skundą, skundas kartu su patvarkymu ir vykdomąja byla persiunčiamas apylinkės teismui, kurio veiklos teritorijoje yra antstolio kontoros buveinė.

 

Antstolis ...................................................................................

(parašas)                            (vardas, pavardė)

 

A. V.

__________________________

 

 

 

Sprendimų vykdymo instrukcijos

19 priedas

 

(Sprendimų, įpareigojančių skolininką atlikti arba nutraukti tam tikrus veiksmus, neįvykdymo akto forma)

 

(Herbas)

ANTSTOLIS (vardas, pavardė)

___________________________________________________________________________________________

 

 

SPRENDIMŲ, ĮPAREIGOJANČIŲ SKOLININKĄ ATLIKTI ARBA NUTRAUKTI TAM TIKRUS VEIKSMUS, NEĮVYKDYMO

AKTAS

 

_______________________ _______________________

(data)                                                             (dokumento Nr.)

 

Vykdomosios bylos numeris:

___________________________________________________________

Vykdomojo dokumento pavadinimas:

___________________________________________________________

Vykdomąjį dokumentą išdavusi institucija / pareigūnas:

 

___________________________________________________________

Vykdomojo dokumento išdavimo data:

___________________________________________________________

Skolininkas:

___________________________________________________________

(fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas; juridinio asmens pavadinimas, kodas)

Išieškotojas:

___________________________________________________________

(fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas; juridinio asmens pavadinimas, kodas)

________________________________:

(išieškojimo dalykas)

___________________________________________________________

(išieškojimo aprašymas)

 

Vadovaudamasis (-asi) Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 771 straipsnio 1 dalimi, patikrinęs sprendimo, įpareigojančio skolininką atlikti arba nutraukti tam tikrus veiksmus, nesusijusius su turto ar lėšų perdavimu, vykdymo rezultatus,

nustačiau:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Vadovaujantis CPK 510 ir 512 straipsniais, dėl antstolio procesinių veiksmų ar atsisakymo procesinius veiksmus atlikti gali būti paduodamas skundas raštu antstoliui, kurio veiksmai ar atsisakymas juos atlikti skundžiami. Kai skundžiami pavaduojančio antstolio ar antstolio atstovo veiksmai arba atsisakymas juos atlikti, skundas pateikiamas pavaduojamo ar atstovaujamo antstolio kontorai. Skundas gali būti paduodamas ne vėliau kaip per 20 dienų nuo tos dienos, kurią skundą paduodantis asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti apie skundžiamo veiksmo atlikimą arba atsisakymą jį atlikti, bet ne vėliau kaip per 90 dienų nuo skundžiamo veiksmo atlikimo.

Jeigu skundą paduodantis asmuo pageidauja, kad nagrinėjant skundą būtų taikomos laikinosios apsaugos priemonės, jis vieną skundo egzempliorių taip pat pateikia apylinkės teismui, kurio veiklos teritorijoje yra antstolio kontoros buveinė. Teismas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą išsprendžia CPK nustatyta tvarka.

Skundą antstolis išnagrinėja per 5 darbo dienas nuo jo gavimo ir priima patvarkymą. Jeigu antstolis atsisako patenkinti skundą, skundas kartu su patvarkymu ir vykdomąja byla persiunčiamas apylinkės teismui, kurio veiklos teritorijoje yra antstolio kontoros buveinė.

 

Antstolis ...................................................................................

(parašas)         (vardas, pavardė)

 

A. V.

__________________________

 

 

 

Sprendimų vykdymo instrukcijos

20 priedas

 

(Įkeldinimo protokolo forma)

 

(Herbas)

ANTSTOLIS (vardas, pavardė)

__________________________________________________________________________________________

 

 

Įkeldinimo protokolas

 

_______________________ _______________________

(data)                                                          (dokumento Nr.)

 

Vykdomosios bylos numeris:

___________________________________________________________

Vykdomojo dokumento pavadinimas:

___________________________________________________________

Vykdomąjį dokumentą išdavusi institucija / pareigūnas:

 

___________________________________________________________

Vykdomojo dokumento išdavimo data:

___________________________________________________________

Skolininkas:

___________________________________________________________

(fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas; juridinio asmens pavadinimas, kodas)

Išieškotojas:

___________________________________________________________

(fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas; juridinio asmens pavadinimas, kodas)

________________________________:

(išieškojimo dalykas)

___________________________________________________________

(išieškojimo aprašymas)

 

Aš, antstolis ____________________________________, vykdžiau toliau nurodyto (-ų) asmens (-ų) priverstinį

(vardas, pavardė)

įkeldinimą į ____________________________________________ esančias patalpas:

(patalpų adresas)

 

Eil. Nr.

Įkeldinamo asmens vardas ir pavardė

Įkeldinamo asmens kodas

 

 

 

 

 

 

 

Priverstinis įkeldinimas pradėtas 20__ m. _______________________ d. __ val. __ min.

 

Vykdant įkeldinimą dalyvavo:

 

Eil. Nr.

Dalyvavusio asmens vardas ir pavardė

Dalyvavusio asmens gyvenamoji vieta ar darbovietė

Dalyvavusio asmens pareigos ar procesinė padėtis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(įkeldinimo eigos aprašymas, išieškotojo ir skolininkų pareiškimai dėl įkeldinimo ir antstolio patvarkymai dėl jų)

 

 

 

 

Priverstinis įkeldinimas baigtas 20__ m. ______________________ d. __ val. __ min.

 

Įkeldinime dalyvavusiems asmenims paaiškinta, kad, vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 510 ir 512 straipsniais, dėl antstolio procesinių veiksmų ar atsisakymo procesinius veiksmus atlikti gali būti paduodamas skundas raštu antstoliui, kurio veiksmai ar atsisakymas juos atlikti skundžiami. Kai skundžiami pavaduojančio antstolio ar antstolio atstovo veiksmai arba atsisakymas juos atlikti, skundas pateikiamas pavaduojamo ar atstovaujamo antstolio kontorai. Skundas gali būti paduodamas ne vėliau kaip per 20 dienų nuo tos dienos, kurią skundą paduodantis asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti apie skundžiamo veiksmo atlikimą arba atsisakymą jį atlikti, bet ne vėliau kaip per 90 dienų nuo skundžiamo veiksmo atlikimo.

Jeigu skundą paduodantis asmuo pageidauja, kad nagrinėjant skundą būtų taikomos laikinosios apsaugos priemonės, jis vieną skundo egzempliorių taip pat pateikia apylinkės teismui, kurio veiklos teritorijoje yra antstolio kontoros buveinė. Teismas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą išsprendžia CPK nustatyta tvarka.

Skundą antstolis išnagrinėja per 5 darbo dienas nuo jo gavimo ir priima patvarkymą. Jeigu antstolis atsisako patenkinti skundą, skundas kartu su patvarkymu ir vykdomąja byla persiunčiamas apylinkės teismui, kurio veiklos teritorijoje yra antstolio kontoros buveinė.

 

Antstolis ___________________________________________

(parašas)          vardas, pavardė)

 

Asmenys, dalyvavę vykdant įkeldinimą:

 

_________________________________________________________________    ____________________________

(parašas)                                                                                 (vardas, pavardė)

_________________________________________________________________    ____________________________

(parašas)                                                                                 (vardas, pavardė)

__________________________

 

 

 

 

Sprendimų vykdymo instrukcijos

21 priedas

 

(Iškeldinimo protokolo forma)

 

(Herbas)

ANTSTOLIS (vardas, pavardė)

____________________________________________________________________________________________

 

 

iškeldinimo protokolas

 

_______________________ _______________________

(data)                                                       (dokumento Nr.)

 

Vykdomosios bylos numeris:

___________________________________________________________

Vykdomojo dokumento pavadinimas:

___________________________________________________________

Vykdomąjį dokumentą išdavusi institucija / pareigūnas:

 

___________________________________________________________

Vykdomojo dokumento išdavimo data:

___________________________________________________________

Skolininkas:

___________________________________________________________

(fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas; juridinio asmens pavadinimas, kodas)

Išieškotojas:

___________________________________________________________

(fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas; juridinio asmens pavadinimas, kodas)

________________________________:

(išieškojimo dalykas)

___________________________________________________________

(išieškojimo aprašymas)

 

Aš, antstolis ____________________________________, vykdžiau toliau nurodyto (-ų) asmens (-ų) priverstinį

(vardas, pavardė)

iškeldinimą iš ____________________________________________ esančių patalpų:

(patalpų adresas)

 

Eil. Nr.

Iškeldinamo asmens vardas ir pavardė

Iškeldinamo asmens kodas

 

 

 

 

 

 

 

Priverstinis iškeldinimas pradėtas 20__ m. _______________________ d. __ val. __ min.

 

Vykdant iškeldinimą dalyvavo:

 

Eil. Nr.

Dalyvavusio asmens vardas ir pavardė

Dalyvavusio asmens gyvenamoji vieta ar darbovietė

Dalyvavusio asmens pareigos ar procesinė padėtis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(iškeldinimo eigos aprašymas, išieškotojo ir skolininkų pareiškimai dėl iškeldinimo ir antstolio patvarkymai dėl jų)

 

 

 

 

Iškeldinamo asmens turtas saugoti perduotas _____________________________________________________ .

(asmens, kuriam perduotas saugoti turtas, vardas ir pavardė)

Vykdant iškeldinimą surašytas ____ lapo (-ų) iškeldinamo asmens turto aprašas (jei turtas saugoti perduotas ne skolininkui), kuris yra sudedamoji šio protokolo dalis.

 

Priverstinis iškeldinimas baigtas 20__ m. ____________________ d. __ val. __ min.

 

Skolininkui (jeigu vykdant priverstinį iškeldinimą skolininkas dalyvavo) ir turto saugotojui išaiškinta, kad, jeigu per tris mėnesius nuo turto perdavimo saugotojui dienos skolininkas nepasiims savo turto, jis bus realizuotas Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 766 straipsnio 8 dalyje nustatyta tvarka.

Įkeldinime dalyvavusiems asmenims paaiškinta, kad, vadovaujantis CPK 510 ir 512 straipsniais, dėl antstolio procesinių veiksmų ar atsisakymo procesinius veiksmus atlikti gali būti paduodamas skundas raštu antstoliui, kurio veiksmai ar atsisakymas juos atlikti skundžiami. Kai skundžiami pavaduojančio antstolio ar antstolio atstovo veiksmai arba atsisakymas juos atlikti, skundas pateikiamas pavaduojamo ar atstovaujamo antstolio kontorai. Skundas gali būti paduodamas ne vėliau kaip per 20 dienų nuo tos dienos, kurią skundą paduodantis asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti apie skundžiamo veiksmo atlikimą arba atsisakymą jį atlikti, bet ne vėliau kaip per 90 dienų nuo skundžiamo veiksmo atlikimo.

Jeigu skundą paduodantis asmuo pageidauja, kad nagrinėjant skundą būtų taikomos laikinosios apsaugos priemonės, jis vieną skundo egzempliorių taip pat pateikia apylinkės teismui, kurio veiklos teritorijoje yra antstolio kontoros buveinė. Teismas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą išsprendžia CPK nustatyta tvarka.

Skundą antstolis išnagrinėja per 5 darbo dienas nuo jo gavimo ir priima patvarkymą. Jeigu antstolis atsisako patenkinti skundą, skundas kartu su patvarkymu ir vykdomąja byla persiunčiamas apylinkės teismui, kurio veiklos teritorijoje yra antstolio kontoros buveinė.

 

Antstolis ___________________________________________

(parašas)     (vardas, pavardė)

 

Asmenys, dalyvavę vykdant iškeldinimą:

 

_________________________________________________________________    ____________________________

(parašas)                                                                                 (vardas, pavardė)

_________________________________________________________________    ____________________________

(parašas)                                                                                 (vardas, pavardė)

 

__________________________

 

 

 

Sprendimų vykdymo instrukcijos

22 priedas

 

(Faktinių aplinkybių konstatavimo protokolo forma)

 

(Herbas)

ANTSTOLIS (vardas, pavardė)

___________________________________________________________________________________________

 

 

FAKTINIŲ APLINKYBIŲ KONSTATAVIMO

PROTOKOLAS

 

_______________________ _______________________

(data)                                                          (dokumento Nr.)

 

Vykdomosios bylos numeris:

___________________________________________________________

Vykdomojo dokumento pavadinimas:

___________________________________________________________

Vykdomąjį dokumentą išdavusi institucija / pareigūnas:

 

___________________________________________________________

Vykdomojo dokumento išdavimo data:

___________________________________________________________

Vykdomojo dokumento turinys:

 

___________________________________________________________

(aplinkybės, kurias pavesta konstatuoti)

 

Vykdydamas vykdomąjį dokumentą Nr. ________________, 20 ___ m. _____________________ d. ____ val. ______ min. pradėjau konstatuoti faktines aplinkybes.

 

Konstatuoju:________________________________________________________________________________

(smulkus antstolio objektyviai matomų faktinių aplinkybių aprašymas)

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

 

Faktinių aplinkybių konstatavimą baigiau 20 ___ m. ____________________ d. ____ val. _____ min.

 

Konstatuojant faktines aplinkybes naudotos techninės priemonės (pažymėti):

Vaizdą įrašančios: ______________________________________________________________________ .

Garsą įrašančios: _______________________________________________________________________ .

Kitos: ________________________________________________________________________________ .

(nurodyti naudotas priemones)

Laikmenos, į kurias įrašytos konstatuotos faktinės aplinkybės, yra faktinių aplinkybių konstatavimo protokolo sudedamoji dalis.

 

PRIDEDAMA:

1. ______________________________________________________________________________________ .

2. ______________________________________________________________________________________ .

3. ______________________________________________________________________________________ .

 

Antstolis..............................................................................................................

                    (parašas)                         (vardas, pavardė)

__________________________

 

 

 

Sprendimų vykdymo instrukcijos

23 priedas

 

(Patvirtinimo apie susipažinimą su varžytynių vykdymo, antstolių veiksmų apskundimo tvarka ir turto pardavimo iš varžytynių galimomis pasekmėmis forma)

 

 

Patvirtinimas apie susipažinimą su varžytynių vykdymo, antstolių veiksmų apskundimo tvarka ir turto pardavimo iš varžytynių galimomis pasekmėmis

 

____________________________________

(data)

 

 

Aš, .................................................................................................................................................................... ,

(vardas, pavardė, asmens kodas (juridinio asmens pavadinimas, kodas). Jeigu asmuo varžytynėse dalyvauja per atstovą, taip pat nurodoma atstovaujamojo vardas, pavardė, asmens kodas (juridinio asmens pavadinimas, kodas), atstovavimo pagrindas)

patvirtinu, kad susipažinau su toliau nurodytomis:

1. Varžytynių vykdymo tvarka:

1.1. Varžytynės skelbiamos darbo dienomis nuo devintos valandos nulis minučių iki keturioliktos valandos nulis minučių. Varžytynių pradžia yra jų paskelbimo interneto svetainėje www.evarzytynes.lt momentas.

1.2. Varžytynės baigiamos:

1) po trisdešimties dienų – iš varžytynių parduodant nekilnojamąjį turtą ir kitą įstatymų nustatyta tvarka registruotą turtą, taip pat kitą kilnojamąjį turtą, kurio vieneto vertė viršija trisdešimt tūkstančių eurų;

2) po dvidešimties dienų – iš varžytynių parduodant visą kitą turtą.

1.3. Varžytynės baigiamos jų pabaigos dienos tą pačią valandą ir minutę, kurią jos buvo paskelbtos, pvz., jeigu varžytynės buvo paskelbtos 10 val. 15 min. 35 sek., tai jos bus baigtos varžytynių pabaigos dienos 10 val. 15 min. įskaitytinai, ir visi kainų pasiūlymai, interneto svetainę www.evarzytynes.lt aptarnaujančios informacinės sistemos serveryje užregistruoti ne vėliau kaip iki varžytynių pabaigos dienos 10 val. 15 min. 59,999 sek., bus laikomi pateiktais laiku.

Jeigu varžytynių pabaigos laikas sueina poilsio ar švenčių dieną, varžytynės baigiamos artimiausią darbo dieną.

1.4. Jeigu iki šio priedo 1.3 papunktyje nustatyto varžytynių pabaigos laiko yra gautas bent vienas kainos pasiūlymas, varžytynės pratęsiamos papildomas penkias minutes nulį sekundžių ir per šį pratęstą papildomą laiką varžytynių dalyviai gali siūlyti kainą už parduodamą turtą, pvz., jeigu šio priedo 1.3 papunktyje nustatytas varžytynių pabaigos laikas yra 10 val. 15 min. 59,999 sek. ir yra gautas bent vienas kainos pasiūlymas, varžytynės pratęsiamos penkių minučių nulio sekundžių terminui įskaitytinai, ir ne vėliau kaip iki 10 val. 20 min. 59,999 sek. interneto svetainę www.evarzytynes.lt aptarnaujančios informacinės sistemos serveryje užregistruotas naujas kainos pasiūlymas yra laikomas pateiktu laiku. Po kiekvieno per pratęstą papildomą penkių minučių nulio sekundžių laiką gauto kainos pasiūlymo varžytynės pakartotinai pratęsiamos penkias minutes nulį sekundžių; šis laikas pradedamas skaičiuoti nuo naujo kainos pasiūlymo gavimo momento, pvz., jeigu pratęstų varžytynių metu kainos pasiūlymas buvo gautas 10 val. 18 min. 36 sek., tai iki 10 val. 23 min. 36,999 sek. interneto svetainę www.evarzytynes.lt aptarnaujančios informacinės sistemos serveryje užregistruotas naujas kainos pasiūlymas yra laikomas pateiktu laiku ir varžytynės pakartotinai pratęsiamos penkių minučių nulio sekundžių terminui. Pratęstos varžytynės baigiamos, jeigu per penkias minutes nulį sekundžių po paskutinio pratęstų varžytynių metu gauto kainos pasiūlymo negaunamas kitas kainos pasiūlymas.

1.5. Dalyvauti varžytynėse asmuo gali tik identifikavęs savo tapatybę elektroniniu parašu arba prisijungęs prie elektroninės bankininkystės sistemos, nurodęs savo kontaktinę informaciją (telefono numerį, elektroninio pašto adresą), gyvenamąją vietą (buveinę), banko sąskaitą, į kurią turėtų būti grąžintas varžytynių dalyvio mokestis, jeigu varžytynių dalyvis varžytynių nelaimės, ir per išorines elektroninės bankininkystės sistemas sumokėjęs dešimt procentų pradinės parduodamo turto kainos dydžio varžytynių dalyvio mokestį. Jeigu asmuo varžytynėse dalyvauja per atstovą, šiame papunktyje nustatyta tvarka identifikuoti savo tapatybę, pateikti kitą šiame papunktyje nurodytą informaciją ir atlikti šiame papunktyje nustatytus veiksmus privalo atstovas. Atstovas taip pat privalo nurodyti atstovaujamojo vardą, pavardę, asmens kodą (juridinio asmens pavadinimą, kodą) ir atstovavimo pagrindą.

1.6. Varžytynių dalyviai kainą už varžytynėse parduodamą turtą gali didinti automatiniu arba neautomatiniu būdu.

1.7. Kainą didinant neautomatiniu būdu, varžytynių dalyvis už parduodamą turtą pasiūlo kainą, kuri negali būti mažesnė už pradinę turto pardavimo kainą.

Kiti varžytynių dalyviai už parduodamą turtą gali siūlyti tik didesnę kainą, tačiau kiekvienas kainos padidėjimas turi sudaryti ne mažiau kaip 0,5 procento pradinės turto pardavimo kainos, jeigu ji yra mažesnė negu penkiolika tūkstančių eurų, ne mažiau kaip 0,3 procento – jeigu pradinė turto pardavimo kaina yra nuo penkiolikos tūkstančių eurų iki trisdešimt tūkstančių eurų, ir ne mažiau kaip 0,1 procento – jeigu pradinė turto pardavimo kaina viršija trisdešimt tūkstančių eurų. Varžytynių metu varžytynių dalyviams rodoma informacija, kokią mažiausią kainą, atsižvelgiant į šiame papunktyje nustatytus kainos didinimo intervalus, jie gali pasiūlyti. Kainos nurodomos eurais be centų. Iki varžytynių pabaigos tas pats varžytynių dalyvis kainą gali didinti neribotą skaičių kartų. Varžytynių metu rodoma didžiausia tuo metu už parduodamą turtą pasiūlyta kaina.

1.8. Kainą didinant automatiniu būdu, varžytynių dalyvis nurodo siūlomą pradinę kainą, kuri negali būti mažesnė už pradinę turto pardavimo kainą, didžiausią siūlomą kainą ir kainos didinimo automatiniu būdu intervalą, kuris negali būti mažesnis už šio priedo 1.7 papunktyje nustatytus kainos didinimo intervalus. Didžiausia siūloma kaina už pradinę siūlomą kainą arba kitų varžytynių dalyvių pasiūlytą kainą, jeigu tokių pasiūlymų buvo gauta, turi būti didesnė ne mažiau kaip šio priedo 1.7 papunktyje nurodytais kainos didinimo intervalais ir negali būti žinoma nei varžytynes organizavusiam antstoliui, nei kitiems varžytynių dalyviams ar tretiesiems asmenims. Kainą didinant automatiniu būdu, rodoma varžytynių dalyvio siūloma pradinė kaina, kuri išlieka iki to momento, kol kitas varžytynių dalyvis pasiūlo didesnę parduodamo turto kainą. Kitam varžytynių dalyviui pasiūlius didesnę kainą, automatinį kainos didinimą nustačiusio varžytynių dalyvio siūloma kaina automatiškai padidinama šio varžytynių dalyvio nurodytu intervalu, kol kito varžytynių dalyvio pasiūlyta kaina viršys automatinį kainos didinimą nustačiusio varžytynių dalyvio nurodytą didžiausią siūlomą kainą.

Jeigu varžytynių dalyvis, kainą didinantis neautomatiniu būdu, pasiūlo tokią pat kainą, kurią kitas varžytynių dalyvis, kainą didinantis automatiniu būdu, anksčiau yra nurodęs kaip didžiausią siūlomą kainą, rodoma anksčiau automatinį kainos didinimą nustačiusio varžytynių dalyvio didžiausia siūloma kaina, kuri tampa tuo metu už parduodamą turtą siūloma kaina. Šią kainą kiti varžytynių dalyviai gali didinti neautomatiniu būdu pasiūlydami didesnę kainą arba automatiniu būdu nurodydami didesnę didžiausią siūlomą kainą. Šioje pastraipoje nustatyta tvarka taikoma ir tais atvejais, kai automatiniu būdu kainą didinantis varžytynių dalyvis pasiūlo tokią pat didžiausią siūlomą kainą, kurią kitas varžytynių dalyvis, kainą didinantis automatiniu būdu, anksčiau yra nurodęs kaip didžiausią siūlomą kainą.

Iki varžytynių pabaigos bet kuris varžytynių dalyvis gali nustatyti automatinį kainos didinimą arba padidinti ar sumažinti anksčiau automatiniu būdu nustatytą didžiausią siūlomą kainą. Varžytynių dalyvis, kurio pasiūlyta kaina vykstant varžytynėms yra didžiausia, anksčiau nustatytos automatiniu būdu didinamos kainos didžiausios siūlomos kainos negali sumažinti daugiau, nei tuo metu rodoma šio dalyvio pasiūlyta kaina.

1.9. Varžytynių laimėtoju pripažįstamas tas varžytynių dalyvis, kuris pasiūlė didžiausią kainą. Varžytynes laimėjusio varžytynių dalyvio pasiūlyta kaina kartu yra ir turto pardavimo kaina.

1.10. Pasibaigus varžytynėms, rodoma turto pardavimo kaina. Varžytynes laimėjusiam varžytynių dalyviui ne vėliau kaip kitą darbo dieną elektroninių ryšių priemonėmis išsiunčiamas pranešimas apie laimėtas varžytynes.

1.11. Varžytynių nelaimėjusiems varžytynių dalyviams jų sumokėtas varžytynių dalyvio mokestis, atskaičius mokesčius už banko paslaugas, ne vėliau kaip kitą darbo dieną grąžinamas į šio priedo 1.5 papunktyje nurodytas banko sąskaitas. Varžytynių dalyvio mokestis tokia pat tvarka grąžinamas ir tais atvejais, kai varžytynės atšaukiamos.

1.12. Varžytynių laimėtojas turto pardavimo ir sumokėto varžytynių dalyvio mokesčio kainų skirtumą privalo sumokėti į varžytynes organizavusio antstolio depozitinę sąskaitą per dešimt dienų nuo varžytynių pabaigos, – jeigu turto kaina yra mažesnė negu trys tūkstančiai eurų, per dvidešimt dienų, – jeigu turto kaina yra nuo trijų tūkstančių eurų iki trisdešimt tūkstančių eurų, ir per trisdešimt dienų, – jeigu turto kaina viršija trisdešimt tūkstančių eurų.

1.13. Turto pardavimo iš varžytynių aktą antstolis surašo per tris darbo dienas po visos kainos už parduotą turtą sumokėjimo, bet ne anksčiau kaip po dvidešimt dienų nuo varžytynių pabaigos, patvirtina antstolio elektroniniu parašu ir užregistruoja interneto svetainę www.evarzytynes.lt aptarnaujančioje informacinėje sistemoje. Varžytynių laimėtojui antstolis išduoda turto pardavimo iš varžytynių akto patvirtintą kopiją.

Jeigu antstolis negali surašyti turto pardavimo iš varžytynių akto per šio papunkčio pirmojoje pastraipoje nustatytą terminą dėl to, kad reikia patikslinti varžytynių laimėtojo asmens duomenis, perkamo turto dalis, kai turtą perka keli asmenys, ar kitas turto pardavimo iš varžytynių aktui surašyti reikšmingas aplinkybes, antstolis turi teisę iškviesti varžytynių laimėtoją ar jo atstovą, jeigu varžytynėse asmuo dalyvavo per atstovą, ir patikslinti turto pardavimo iš varžytynių aktui surašyti reikalingus duomenis.

Jeigu iš varžytynių parduotas nekilnojamasis turtas, turto pardavimo iš varžytynių aktas, pasirašytas antstolio elektroniniu parašu ir užregistruotas interneto svetainę www.evarzytynes.lt aptarnaujančioje informacinėje sistemoje, automatiniu būdu perduodamas Nekilnojamojo turto registro tvarkytojui.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. balandžio 23 d. nutarimu Nr. 365 „Dėl atlyginimo už nekilnojamųjų daiktų, daiktinių teisių į juos, šių teisių suvaržymų ir su nekilnojamaisiais daiktais susijusių juridinių faktų, įmonių perleidimo ir nuomos sutarčių įregistravimą / išregistravimą ir naudojimąsi Nekilnojamojo turto registro duomenimis dydžių sąrašo patvirtinimo“ nustatyto dydžio atlyginimą už juridinio fakto apie varžytynėse parduotą turtą įregistravimą Nekilnojamojo turto registre šio registro tvarkytojui apmoka varžytynių laimėtojas.

2. Turto pardavimo iš varžytynių galimomis pasekmėmis:

2.1. Turto pardavimo iš varžytynių aktą suinteresuotų asmenų reikalavimu teismas gali pripažinti negaliojančiu:

2.1.1. jeigu buvo realizuotas skolininkui nepriklausantis turtas;

2.1.2. jeigu turtas parduotas asmenims, kurie neturėjo teisės dalyvauti varžytynėse;

2.1.3. jeigu kuris nors asmuo buvo neteisėtai pašalintas iš varžytynių;

2.1.4. jeigu buvo neteisėtai atmesta kurio nors asmens pasiūlyta aukštesnė kaina;

2.1.5. jeigu turtas buvo parduotas pirmiau negu skelbimuose nurodytu pardavimo laiku;

2.1.6. jeigu turtas parduotas už mažesnę kainą, negu ji turėjo būti nustatyta Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 718 straipsnyje ir 722 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka;

2.1.7. jeigu turto pardavimas iš varžytynių pažeidė esmines suinteresuotų asmenų teises. Turto pardavimas iš varžytynių negali būti pripažįstamas negaliojančiu tik dėl formalių trūkumų, kurie negalėjo turėti įtakos šių veiksmų teisėtumui.

2.2. Turto pardavimo iš varžytynių aktą pripažinus negaliojančiu, gali būti taikoma restitucija CPK nustatyta tvarka.

2.3. Reikalavimams dėl turto pardavimo iš varžytynių akto pripažinimo negaliojančiu taikomas vienų metų ieškinio senaties terminas. Šis terminas pradedamas skaičiuoti nuo turto pardavimo iš varžytynių akto pasirašymo dienos, išskyrus šio priedo 2.1.1 papunktyje nurodytą atvejį, kai senaties terminas prasideda nuo tos dienos, kurią asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti apie jo teisių pažeidimą.

2.4. Areštuoto turto pardavimas varžytynėse panaikina visus to turto areštus.

2.5. Jeigu varžytynes laimėjęs varžytynių dalyvis per nustatytą terminą nesumoka visos turto kainos, varžytynių dalyvio mokestis CPK 753 straipsnyje nustatyta tvarka skiriamas skolininko skoloms ir vykdymo išlaidoms padengti.

2.6. Varžytynėse neturi teisės dalyvauti antstolis, organizuojantis tas varžytynes, taip pat vienoje antstolių kontoroje su juo dirbantys kiti antstoliai, darbuotojai ir šiame papunktyje išvardytų asmenų artimieji giminaičiai, sutuoktiniai (sugyventiniai). Jeigu varžytynėse parduodama žemės ūkio paskirties žemė arba juridinio asmens, kuris nuosavybės teise valdo daugiau kaip 10 ha žemės ūkio paskirties žemės, akcijos (teisės, pajus), varžytynėse gali dalyvauti tik tie asmenys, kurie atitinka Lietuvos Respublikos žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo įstatyme tokio turto įgijėjui keliamus reikalavimus. Jeigu varžytynėse parduodamas kitas turtas, kurį įgyti gali tik teisės aktuose nustatytus reikalavimus atitinkantys asmenys, varžytynėse gali dalyvauti tik šiuos reikalavimus atitinkantys asmenys. Teisės aktuose nustatytus duomenis ir dokumentus, patvirtinančius teisę įgyti tam tikrą turtą, varžytynių laimėtojas antstoliui turi pateikti iki turto pardavimo iš varžytynių akto surašymo.

2.7. Jeigu paaiškėja, kad varžytynių dalyvis neturėjo teisės dalyvauti varžytynėse, jo sumokėtas varžytynių dalyvio mokestis panaudojamas šio priedo 2.5 papunktyje nustatyta tvarka.

2.8. Jeigu varžytynes laimėjęs varžytynių dalyvis, kuris neturėjo teisės dalyvauti varžytynėse, sumokėjo ne visą kainą už varžytynėse nupirktą turtą, jo sumokėta suma pereina valstybės nuosavybėn.

2.9. Jeigu varžytynes laimėjęs varžytynių dalyvis, kuris neturėjo teisės dalyvauti varžytynėse, sumokėjo visą kainą už varžytynėse nupirktą turtą, visos sumokėtos sumos panaudojamos šio priedo 2.5 papunktyje nustatyta tvarka, o turtas pereina valstybės nuosavybėn.

3. Antstolio veiksmų apskundimo tvarka:

3.1. Skundas dėl antstolio veiksmų arba atsisakymo juos atlikti per dvidešimt dienų nuo tos dienos, kurią skundą pateikiantis asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti apie skundžiamo veiksmo atlikimą arba atsisakymą jį atlikti, bet ne vėliau kaip per devyniasdešimt dienų nuo skundžiamo veiksmo atlikimo, pateikiamas raštu antstoliui, kurio veiksmai ar atsisakymas juos atlikti skundžiami. Kai skundžiami pavaduojančio antstolio ar antstolio atstovo veiksmai arba atsisakymas juos atlikti, skundas pateikiamas pavaduojamo ar atstovaujamo antstolio kontorai. Skunde turi būti nurodomas pareiškėjo vardas, pavardė ir kontaktinė informacija, skundo surašymo data, vykdomosios bylos numeris (jei žinomas) ir jos šalys, skundžiamo antstolio vardas ir pavardė, skundžiamas antstolio veiksmas, pareiškėjo reikalavimas, skundo motyvai ir aplinkybės, kuriomis pareiškėjas grindžia reikalavimą, pareiškėjo ar įgalioto atstovo parašas.

3.2. Jeigu skundą teikiantis asmuo pageidauja, kad nagrinėjant skundą būtų taikomos laikinosios apsaugos priemonės, jis vieną skundo egzempliorių turi pateikti apylinkės teismui, kurio veiklos teritorijoje yra antstolio kontoros buveinė. Teismas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą išsprendžia CPK nustatyta tvarka.

3.3. Skundą antstolis išnagrinėja per penkias darbo dienas nuo jo gavimo. Jei antstolis atsisako patenkinti skundą, skundas kartu su patvarkymu, kuriame nurodomi atsisakymo patenkinti skundą motyvai ir aplinkybės, ir vykdomąja byla persiunčiamas apylinkės teismui, kurio veiklos teritorijoje yra antstolio kontoros buveinė.

3.4. Skundo dėl antstolio veiksmų ar neveikimo nepadavimas neatima teisės kreiptis į teismą dėl antstolio neteisėtais veiksmais padarytos žalos atlyginimo.

 

...................................................................

(vardas, pavardė)

__________________________

 

 

 

Sprendimų vykdymo instrukcijos

24 priedas

 

(Pranešimo apie laimėtas varžytynes forma)

 

Valstybės įmonė registrų centras

 

pranešimas apie laimėtas varžytynes

 

_______________________ _______________________

(data)                                                          (dokumento Nr.)

 

Pranešame, kad Jūs laimėjote varžytynes Nr. _____, kurias organizavo antstolis _________________________,

(varžytynių Nr.)                                                        (vardas, pavardė)

ir įgijote teisę pirkti nurodytą turtą už ________ Eur (____________________________________________________):

(suma žodžiais)

 

Unikalus numeris /

valstybinis numeris, VIN kodas, variklio numeris

Turto pavadinimas ir apibūdinimas

 

 

 

Jūsų pasiūlytos už turtą kainos ir sumokėto varžytynių dalyvio mokesčio kainos skirtumą, kuris sudaro ____ Eur (____________________________________________________), iki 20___ m_____________________ d. įskaitytinai

(suma žodžiais)

turite sumokėti į antstolio depozitinę sąskaitą Nr. ________________________________, ________________________

(kredito įtaigos pavadinimas

____________________.

ir kodas)

 

Turto pardavimo iš varžytynių aktą, kuris yra nuosavybės teisę patvirtinantis dokumentas, per tris darbo dienas po visos turto kainos sumokėjimo, bet ne anksčiau kaip po dvidešimties dienų nuo varžytynių pabaigos, surašys antstolis _______________________________.

(vardas, pavardė)

Turto pardavimo iš varžytynių akto, pasirašyto antstolio elektroniniu parašu ir užregistruoto interneto svetainę www.evarzytynes.lt aptarnaujančioje informacinėje sistemoje, patvirtinta kopija Jums bus išduota antstolio kontoroje adresu ____________________________________ .

(antstolio kontoros adresas)

 

Per nustatytą terminą nesumokėjęs visos turto kainos Jūs neteksite teisės pirkti turtą, o Jūsų sumokėtas varžytynių dalyvio mokestis, vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 711 straipsnio 1 dalimi, bus skiriamas skolininko skoloms ir vykdymo išlaidoms padengti.

__________________________

 

 

 

Sprendimų vykdymo instrukcijos

25 priedas

 

(Išieškojimo negalimumo akto forma)

 

(Herbas)

ANTSTOLIS (vardas, pavardė)

__________________________________________________________________________________________

 

 

Išieškojimo negalimumo aktas

 

_______________________ _______________________

(data)                                                       (dokumento Nr.)

 

Vykdomosios bylos numeris:

___________________________________________________________

Vykdomojo dokumento pavadinimas:

___________________________________________________________

Vykdomąjį dokumentą išdavusi institucija / pareigūnas:

 

___________________________________________________________

Vykdomojo dokumento išdavimo data:

___________________________________________________________

Skolininkas:

___________________________________________________________

(fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas; juridinio asmens pavadinimas, kodas)

Išieškotojas:

___________________________________________________________

(fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas; juridinio asmens pavadinimas, kodas)

________________________________:

(išieškojimo dalykas)

___________________________________________________________

(išieškojimo aprašymas)

 

Patikrinęs (-usi) sprendimo įvykdymo galimybes: __________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

(nurodyti priemones, kurių ėmėsi antstolis sprendimui įvykdyti, ir jų rezultatus)

_______________________________________________________________________________________________,

 

nustačiau:

_______________________________________________________________________________________________

(nurodyti priežastis, dėl kurių sprendimo įvykdyti negalima)

_______________________________________________________________________________________________.

 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) ___ straipsnio (-ių) ___ dalies (-ių) _____ punktu (-ais), vykdomasis dokumentas grąžintinas išieškotojui.

Informuoju, kad, vadovaujantis CPK 631 straipsnio 3 dalimi, vykdomojo dokumento grąžinimas išieškotojui netrukdo per įstatymų nustatytą terminą iš naujo pateikti šį vykdomąjį dokumentą vykdyti.

 

Vadovaujantis CPK 510 ir 512 straipsniais, dėl antstolio procesinių veiksmų ar atsisakymo procesinius veiksmus atlikti gali būti paduodamas skundas raštu antstoliui, kurio veiksmai ar atsisakymas juos atlikti skundžiami. Kai skundžiami pavaduojančio antstolio ar antstolio atstovo veiksmai arba atsisakymas juos atlikti, skundas pateikiamas pavaduojamo ar atstovaujamo antstolio kontorai. Skundas gali būti paduodamas ne vėliau kaip per 20 dienų nuo tos dienos, kurią skundą paduodantis asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti apie skundžiamo veiksmo atlikimą arba atsisakymą jį atlikti, bet ne vėliau kaip per 90 dienų nuo skundžiamo veiksmo atlikimo.

Jeigu skundą paduodantis asmuo pageidauja, kad nagrinėjant skundą būtų taikomos laikinosios apsaugos priemonės, jis vieną skundo egzempliorių taip pat pateikia apylinkės teismui, kurio veiklos teritorijoje yra antstolio kontoros buveinė. Teismas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą išsprendžia CPK nustatyta tvarka.

Skundą antstolis išnagrinėja per 5 darbo dienas nuo jo gavimo ir priima patvarkymą. Jeigu antstolis atsisako patenkinti skundą, skundas kartu su patvarkymu ir vykdomąja byla persiunčiamas apylinkės teismui, kurio veiklos teritorijoje yra antstolio kontoros buveinė.

 

Antstolis ...................................................................................

(parašas)     (vardas, pavardė)

 

A. V.

__________________________

 

 

 

Sprendimų vykdymo instrukcijos

26 priedas

 

(Patvarkymo dėl vykdomosios bylos užbaigimo ir vykdomojo dokumento grąžinimo forma)

 

(Herbas)

ANTSTOLIS (vardas, pavardė)

___________________________________________________________________________________________

 

Kam:______________________________________________                        

(išieškotojo arba vykdomąjį dokumentą išdavusio asmens

ar institucijos vardas, pavardė arba juridinio asmens pavadinimas)

______________________________

(adresas)

 

Kam:____________________________________________

(skolininko vardas, pavardė arba juridinio asmens pavadinimas)

______________________________

(adresas)

 

Patvarkymas dėl vykdomosios bylos užbaigimo ir vykdomojo dokumento grąžinimo

_______________________ _______________________

(data)                                                          (dokumento Nr.)

 

Vykdomosios bylos numeris:

___________________________________________________________

Vykdomojo dokumento pavadinimas:

___________________________________________________________

Vykdomąjį dokumentą išdavusi institucija / pareigūnas:

 

___________________________________________________________

Vykdomojo dokumento išdavimo data:

___________________________________________________________

Skolininkas:

___________________________________________________________

(fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas; juridinio asmens pavadinimas, kodas)

Išieškotojas:

___________________________________________________________

(fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas; juridinio asmens pavadinimas, kodas)

________________________________:

(išieškojimo dalykas)

___________________________________________________________

(išieškojimo aprašymas)

Vykdomosios bylos užbaigimo pagrindas:

 

___________________________________________________________

 

Vadovaudamasis (-asi) Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) ___ straipsnio ___ dalies ___ punktu, užbaigiu vykdyti vykdomąją bylą Nr. ____________ ir vykdomąjį dokumentą Nr. _______________ grąžinu _______________________________________________________________________________________________.

(išieškotojo arba vykdomąjį dokumentą išdavusio asmens ar institucijos vardas, pavardė arba juridinio

asmens pavadinimas)

Vadovaujantis CPK 510 ir 512 straipsniais, dėl antstolio procesinių veiksmų ar atsisakymo procesinius veiksmus atlikti gali būti paduodamas skundas raštu antstoliui, kurio veiksmai ar atsisakymas juos atlikti skundžiami. Kai skundžiami pavaduojančio antstolio ar antstolio atstovo veiksmai arba atsisakymas juos atlikti, skundas pateikiamas pavaduojamo ar atstovaujamo antstolio kontorai. Skundas gali būti paduodamas ne vėliau kaip per 20 dienų nuo tos dienos, kurią skundą paduodantis asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti apie skundžiamo veiksmo atlikimą arba atsisakymą jį atlikti, bet ne vėliau kaip per 90 dienų nuo skundžiamo veiksmo atlikimo.

Jeigu skundą paduodantis asmuo pageidauja, kad nagrinėjant skundą būtų taikomos laikinosios apsaugos priemonės, jis vieną skundo egzempliorių taip pat pateikia apylinkės teismui, kurio veiklos teritorijoje yra antstolio kontoros buveinė. Teismas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą išsprendžia CPK nustatyta tvarka.

Skundą antstolis išnagrinėja per 5 darbo dienas nuo jo gavimo ir priima patvarkymą. Jeigu antstolis atsisako patenkinti skundą, skundas kartu su patvarkymu ir vykdomąja byla persiunčiamas apylinkės teismui, kurio veiklos teritorijoje yra antstolio kontoros buveinė.

 

Antstolis ...................................................................................

(parašas)              (vardas, pavardė)

 

A. V.

__________________________

 

 

Sprendimų vykdymo instrukcijos

27 priedas

 

(Patvarkymo dėl vykdomosios bylos užbaigimo ir elektroninio vykdomojo dokumento grąžinimo forma)

 

(Herbas)

ANTSTOLIS (vardas, pavardė)

___________________________________________________________________________________________

 

 

Kam:______________________________________________                        

(išieškotojo arba vykdomąjį dokumentą išdavusio asmens

ar institucijos vardas, pavardė arba juridinio asmens pavadinimas)

______________________________

(adresas)

 

Kam:____________________________________________

(skolininko vardas, pavardė arba juridinio asmens pavadinimas)

______________________________

(adresas)

 

 

Patvarkymas dėl vykdomosios bylos užbaigimo ir elektroninio vykdomojo dokumento grąžinimo

_______________________ _______________________

(data)                                                          (dokumento Nr.)

 

Vykdomosios bylos numeris:

___________________________________________________________

Vykdomojo dokumento pavadinimas:

___________________________________________________________

Vykdomąjį dokumentą išdavusi institucija / pareigūnas:

 

___________________________________________________________

Vykdomojo dokumento išdavimo data:

___________________________________________________________

Skolininkas:

___________________________________________________________

(fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas; juridinio asmens pavadinimas, kodas)

Išieškotojas:

___________________________________________________________

(fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas; juridinio asmens pavadinimas, kodas)

________________________________:

(išieškojimo dalykas)

___________________________________________________________

(išieškojimo aprašymas)

Vykdomosios bylos užbaigimo pagrindas:

 

___________________________________________________________

 

Vadovaudamasis (-asi) Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) ___ straipsnio ___ dalies ___ punktu, užbaigiu vykdyti vykdomąją bylą Nr. ____________ ir vykdomąjį dokumentą Nr. _______________ grąžinu _______________________________________________________________________________________________.

(išieškotojo arba vykdomąjį dokumentą išdavusio asmens ar institucijos vardas, pavardė arba juridinio

asmens pavadinimas)

Vadovaudamasis CPK 614 straipsniu ir Sprendimų vykdymo instrukcijos, patvirtintos Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2005 m. spalio 27 d. įsakymu Nr. 1R-352 „Dėl Sprendimų vykdymo instrukcijos patvirtinimo“, 4 punktu, vykdomajame dokumente Nr. _____________ darau šiuos įrašus:

1._______________________________________________________________________ .

2._______________________________________________________________________ .

3._______________________________________________________________________ .

 

Vadovaujantis CPK 510 ir 512 straipsniais, dėl antstolio procesinių veiksmų ar atsisakymo procesinius veiksmus atlikti gali būti paduodamas skundas raštu antstoliui, kurio veiksmai ar atsisakymas juos atlikti skundžiami. Kai skundžiami pavaduojančio antstolio ar antstolio atstovo veiksmai arba atsisakymas juos atlikti, skundas pateikiamas pavaduojamo ar atstovaujamo antstolio kontorai. Skundas gali būti paduodamas ne vėliau kaip per 20 dienų nuo tos dienos, kurią skundą paduodantis asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti apie skundžiamo veiksmo atlikimą arba atsisakymą jį atlikti, bet ne vėliau kaip per 90 dienų nuo skundžiamo veiksmo atlikimo.

Jeigu skundą paduodantis asmuo pageidauja, kad nagrinėjant skundą būtų taikomos laikinosios apsaugos priemonės, jis vieną skundo egzempliorių taip pat pateikia apylinkės teismui, kurio veiklos teritorijoje yra antstolio kontoros buveinė. Teismas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą išsprendžia CPK nustatyta tvarka.

Skundą antstolis išnagrinėja per 5 darbo dienas nuo jo gavimo ir priima patvarkymą. Jeigu antstolis atsisako patenkinti skundą, skundas kartu su patvarkymu ir vykdomąja byla persiunčiamas apylinkės teismui, kurio veiklos teritorijoje yra antstolio kontoros buveinė.

 

Antstolis ...................................................................................

(parašas)                  (vardas, pavardė)

 

A. V.

__________________________

 

 

 

Sprendimų vykdymo instrukcijos

28 priedas

(Antstolio kvito forma)

 

____________________________

(antstolio kodas)

 

Antstolio kvitas

(atlygiui už suteiktas paslaugas)

 

_______________________ _______________________

(data)                                                       (dokumento Nr.)

 

Mokėtojo kodas:

___________________________________________________________

Mokėtojo pavadinimas:

___________________________________________________________

Mokėtojo adresas:

___________________________________________________________

Įmokėta suma (skaičiais):

___________________________________________________________

Įmokėta suma (žodžiais):

___________________________________________________________

 

Suteiktų paslaugų pobūdis: __________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ .

 

Pinigus įmokėjau _________________________________________________________________________________

(mokėtojo vardas, pavardė, parašas)

 

Pinigus priėmiau _________________________________________________________________________________

(pinigus priėmusio asmens vardas, pavardė, parašas)

 


 

____________________________

(antstolio kodas)

 

Antstolio kvitas

(pagal vykdomuosius dokumentus išieškomoms piniginėms sumoms ir vykdymo išlaidoms)

 

_______________________ _______________________

(data)                                                             (dokumento Nr.)

 

Vykdomosios bylos numeris:

___________________________________________________________

Vykdomojo dokumento pavadinimas:

___________________________________________________________

Vykdomąjį dokumentą išdavusi institucija / pareigūnas:

 

___________________________________________________________

Vykdomojo dokumento išdavimo data:

___________________________________________________________

Skolininkas:

___________________________________________________________

(fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas; juridinio asmens pavadinimas, kodas)

Išieškotojas:

___________________________________________________________

(fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas; juridinio asmens pavadinimas, kodas)

________________________________:

(išieškojimo dalykas)

___________________________________________________________

(išieškojimo aprašymas)

________________________________________________________________________________________________

 

Mokėtojo kodas:

___________________________________________________________

Mokėtojo pavadinimas:

___________________________________________________________

Mokėtojo adresas:

___________________________________________________________

Įmokėta suma (skaičiais):

___________________________________________________________

Įmokėta suma (žodžiais):

___________________________________________________________

 

Pinigus įmokėjau _________________________________________________________________________________

(mokėtojo vardas, pavardė, parašas)

 

Pinigus priėmiau _________________________________________________________________________________

(pinigus priėmusio asmens vardas, pavardė, parašas)

 

__________________________