A picture containing text, clipart  Description automatically generated

 

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS TRANSPORTO KOMPETENCIJŲ AGENTŪROS

Direktorius

 

ĮSAKYMAS

DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS TRANSPORTO KOMPETENCIJŲ AGENTŪROS DIREKTORIAUS 2020 M. SAUSIO 23 D. ĮSAKYMO NR. 2-16 „DĖL LENTELIŲ SU ŽALIA RODYKLE PRIE RAUDONO ŠVIESOFORO SIGNALO ĮRENGIMO VERTINIMO METODIKOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2022 m. gruodžio 22 d. Nr. 2-167

Vilnius

 

 

1. P a k e i č i u Lentelių su žalia rodykle prie raudono šviesoforo signalo įrengimo vertinimo metodiką, patvirtintą viešosios įstaigos Transporto kompetencijų agentūros direktoriaus 2020 m. sausio 23 d. įsakymu Nr. 2-16 „Dėl Lentelių su žalia rodykle prie raudono šviesoforo signalo įrengimo vertinimo metodikos patvirtinimo“ ir ją išdėstau nauja redakcija (pridedama).

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2023 m. sausio 1 d.

 

 

 

Direktorius                                                                                                         Marius Baranauskas


 

PATVIRTINTA

Viešosios įstaigos Transporto kompetencijų

agentūros direktoriaus 2020 m. sausio 23 d.

įsakymu Nr. 2-16

(Viešosios įstaigos Transporto kompetencijų

agentūros direktoriaus 2022 m. gruodžio 22 d.

įsakymo Nr. 2-167

redakcija)

 

LENTELIŲ SU ŽALIA RODYKLE PRIE RAUDONO ŠVIESOFORO SIGNALO ĮRENGIMO VERTINIMO METODIKA

 

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Lentelių su žalia rodykle prie raudono šviesoforo signalo įrengimo vertinimo metodika (toliau – Metodika) nustato lentelių su žalia rodykle, įrengiamų prie raudono šviesoforo signalo (toliau – lentelė), poveikio sankryžų saugai ir pralaidumui vertinimo tvarką pagal Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2012 m. sausio 31 d. įsakymo Nr. 3-81 „Dėl Kelių šviesoforų įrengimo taisyklių patvirtinimo“ nuostatas.

2. Metodika taikoma viešajai įstaigai Transporto kompetencijų agentūrai (toliau – Agentūra) vertinant lentelių įrengimo poveikį sankryžų saugai ir pralaidumui, kelio savininkams (valdytojams) ir jų įgaliotiems asmenims. Modeliuojant papildomos šviesoforo sekcijos su žalia rodykle dešiniajam posūkiui poveikį sankryžų saugai ir pralaidumui, naudojama kaip įmanoma mažiau nuo esamos situacijos besiskirianti eismo organizavimo schema.

3. Metodikoje vartojamos sąvokos:

3.1. sankryžos pralaidumo rodiklis – rodiklis, kuriuo matuojama vidutinė vieno automobilio patiriama gaištis sankryžoje (apskaičiuojamas transporto srautų modeliavimo programa);

3.2. kitos Metodikoje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Kelių eismo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 11 d. nutarimu Nr. 1950 „Dėl Kelių eismo taisyklių patvirtinimo“, Kelių šviesoforų įrengimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2012 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. 3-81 „Dėl Kelių šviesoforų įrengimo taisyklių patvirtinimo“, statybos techniniame reglamente STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr. D1-933 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.06.04:2011 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“ patvirtinimo“ (toliau - STR 2.06.04:2014).

 

II SKYRIUS

POVEIKIO VERTINIMAS SANKRYŽOSE, KURIOS ĮRENGTOS, REKONSTRUOTOS ARBA KURIOSE KAPITALINIS AR PAPRASTASIS REMONTAS ATLIKTAS IKI 2020 M. SAUSIO 1 D.

 

4. Lentelės poveikio vertinimas atliekamas vadovaujantis eismo saugos ir sankryžos pralaidumo vertinimo kriterijais pagal Metodikos 1 priede pateiktą vertinimo kriterijų taikymo algoritmą, naudojant Metodikos 2 priede pateiktą standartinę vertinimo anketos formą.

5. Eismo saugos vertinimo kriterijų klausimai:

5.1. ar ties žaliu šviesoforo signalu yra papildoma šviesoforo sekcija su žalia rodykle dešiniajam posūkiui;

5.2. ar yra atskiras šviesoforas su rodyklėmis dešiniajam posūkiui;

5.3. ar į dešinę leidžiama sukti daugiau kaip iš vienos eismo juostos;

5.4. ar gatvėje, į kurią įsukama, leidžiamas važiavimo greitis yra didesnis už 50 km/h;

5.5. ar į dešinę ketinantis sukti vairuotojas, sustojęs prieš STOP liniją, blogai mato pėsčiuosius ir transporto priemones, kurių judėjimo kryptį jis kirs, ir kliudys pagal žalią signalą skersine kryptimi judantiems pėstiesiems ir transportui (matomumas vertinamas pagal STR 2.06.04:2014 79 punkto nuostatas).

6. Sankryžos pralaidumo vertinimo kriterijų klausimai:

6.1. ar papildomą šviesoforo sekciją su žalia rodykle dešiniajam posūkiui galima įrengti be naujos eismo juostos (ar yra eismo juosta tik dešiniajam posūkiui; ar eismo juostą, kuria galimas eismas tiesiai, galima paženklinti kaip atskira eismo juostą tik dešiniajam posūkiui);

6.2. ar papildoma šviesoforo sekcija su žalia rodykle dešiniajam posūkiui lemia geresnį pralaidumą sankryžoje ir šios rodyklės kryptimi palyginti su situacija be papildomos šviesoforo sekcijos su žalia rodykle posūkiui į dešinę.

7. Jeigu bent į vieną eismo saugos kriterijų klausimą yra atsakoma teigiamai „Taip“, tuomet formuluojama neigiama išvada dėl lentelės įrengimo. Tada pagal sankryžos pralaidumo vertinimo kriterijus įvertinama, ar būtų tikslinga įrengti šviesoforo sekciją su žalia rodykle posūkiui į dešinę (jeigu tokios sekcijos ar atskiro šviesoforo analizuojamoje sankryžoje nėra ir tokia sekcija yra galima pagal šviesoforų įrengimo reikalavimus) ir teikiama su tuo susijusi rekomendacija.

8. Jeigu į visus eismo saugos kriterijų klausimus yra atsakoma neigiamai „Ne“, toliau lentelės įrengimas vertinamas pagal sankryžos pralaidumo vertinimo kriterijus.

9. Jeigu į pirmą sankryžos pralaidumo vertinimo kriterijų klausimą yra atsakoma neigiamai „Ne“, tuomet vertinimas toliau nebetęsiamas ir formuluojama teigiama išvada dėl lentelės įrengimo.

10. Jeigu į pirmą sankryžos pralaidumo vertinimo kriterijų klausimą yra atsakoma teigiamai „Taip“, tuomet vertinimas tęsiamas pagal antrą sankryžos pralaidumo vertinimo kriterijų klausimą.

11. Jeigu į antrą sankryžos pralaidumo vertinimo kriterijų klausimą yra atsakoma teigiamai „Taip“, tuomet formuluojama neigiama išvada dėl lentelės įrengimo ir teikiama rekomendacija įrengti papildomą šviesoforo sekciją su žalia rodykle dešiniajam posūkiui.

12. Jeigu į antrą sankryžos pralaidumo kriterijų klausimą yra atsakoma neigiamai „Ne“, tuomet formuluojama teigiama išvada dėl lentelės įrengimo.

 

III SKYRIUS

VERTINIMAS SANKRYŽOSE, KURIOS ĮRENGTOS, REKONSTRUOTOS ARBA KURIOSE KAPITALINIS AR PAPRASTASIS REMONTAS ATLIKTAS PO 2020 M. SAUSIO 1 D.

 

13. Lentelės poveikio vertinimas atliekamas vadovaujantis eismo saugos ir sankryžos pralaidumo vertinimo kriterijais pagal Metodikos 3 priede pateiktą vertinimo kriterijų taikymo algoritmą, naudojant Metodikos 4 priede pateiktą standartinę vertinimo anketos formą.

14. Eismo saugos vertinimo kriterijų klausimai:

14.1. ar priešpriešiniam transportui numatytas apsaugotas kairysis posūkis;

14.2. ar priešpriešiniam transportui numatytas dalį laiko apsaugotas kairysis posūkis;

14.3. ar dešinėje esančiam transportui numatytas apsaugotas kairysis posūkis;

14.4. ar dešinėje esančiam transportui numatytas dalį laiko apsaugotas kairysis posūkis;

14.5. ar ties žaliu šviesoforo signalu yra papildoma šviesoforo sekcija su žalia rodykle dešiniajam posūkiui;

14.6. ar yra atskiras šviesoforas su rodyklėmis dešiniajam posūkiui;

14.7. ar į dešinę leidžiama sukti daugiau kaip iš vienos eismo juostos;

14.8. ar gatvėje, į kurią įsukama, leidžiamas važiavimo greitis yra didesnis už 50 km/h;

14.9. ar sankryžoje įrengtas jutiklinis šviesoforų valdymas;

14.10. ar į dešinę ketinantis sukti vairuotojas, sustojęs prieš STOP liniją, blogai mato pėsčiuosius ir transporto priemones, kurių judėjimo kryptį jis kirs, ir kliudys pagal žalią signalą skersine kryptimi judantiems pėstiesiems ir transportui (matomumas vertinamas pagal STR 2.06.04:2014 79 punkto nuostatas).

15. Sankryžos pralaidumo vertinimo kriterijų klausimai:

15.1. ar papildomą šviesoforo sekciją su žalia rodykle dešiniajam posūkiui galima įrengti be naujos eismo juostos (ar yra eismo juosta tik dešiniajam posūkiui; ar eismo juostą, kuria galimas eismas tiesiai, galima paženklinti kaip atskirą eismo juostą tik dešiniajam posūkiui);

15.2. ar papildoma šviesoforo sekcija su žalia rodykle dešiniajam posūkiui lemia geresnį pralaidumą sankryžoje ir šios rodyklės kryptimi palyginti su situacija be papildomos šviesoforo sekcijos su žalia rodykle posūkiui į dešinę.

16. Jeigu bent į vieną eismo saugos kriterijų klausimą yra atsakoma teigiamai „Taip“, tuomet formuluojama neigiama išvada dėl lentelės įrengimo. Tada pagal sankryžos pralaidumo vertinimo kriterijus įvertinama, ar būtų tikslinga įrengti šviesoforo sekciją su žalia rodykle posūkiui į dešinę (jeigu tokios sekcijos ar atskiro šviesoforo analizuojamoje sankryžoje nėra ir tokia sekcija yra galima pagal šviesoforų įrengimo reikalavimus) ir teikiama su tuo susijusi rekomendacija.

17. Jeigu į visus eismo saugos kriterijų klausimus yra atsakoma neigiamai „Ne“, toliau lentelės įrengimas vertinamas pagal sankryžos pralaidumo vertinimo kriterijus.

18. Jeigu į pirmą sankryžos pralaidumo vertinimo kriterijų klausimą yra atsakoma neigiamai „Ne“, tuomet vertinimas toliau nebetęsiamas ir formuluojama teigiama išvada dėl lentelės įrengimo.

19. Jeigu į pirmą sankryžos pralaidumo vertinimo kriterijų klausimą yra atsakoma teigiamai „Taip“, tuomet vertinimas tęsiamas pagal antrą sankryžos pralaidumo vertinimo kriterijų klausimą.

20. Jeigu į antrą sankryžos pralaidumo vertinimo kriterijų klausimą yra atsakoma teigiamai „Taip“, tuomet formuluojama neigiama išvada dėl lentelės įrengimo ir rekomenduojama įrengti papildomą šviesoforo sekciją su žalia rodykle dešiniajam posūkiui.

21. Jeigu į antrą sankryžos pralaidumo kriterijų klausimą yra atsakoma neigiamai „Ne“, tuomet formuluojama teigiama išvada dėl lentelės įrengimo.

 

IV SKYRIUS

PRAŠYMO IR REIKALINGŲ DUOMENŲ VERTINIMUI ATLIKTI PATEIKIMAS

 

22. Kelio savininkas (valdytojas) arba jo įgaliotas asmuo, ketinantis įrengti lentelę, el. paštu info@tka.lt arba tiesiogiai kreipiasi į Agentūrą su prašymu atlikti lentelės vertinimą (Metodikos 5 priedas) ir pateikia šiuos duomenis:

22.1. sankryžos eismo juostų ir šviesoforų nuotraukas esamoje situacijoje iš visų sankryžos pusių;

22.2. sankryžos schemą ir šviesoforų veikimo programos fazių diagramą. Turi būti pateikta eismo srautų duomenų rinkimo metu naudojamos šviesoforų veikimo programos fazių diagrama (duomenų pateikimo pavyzdys pateiktas Metodikos 6 priede);

22.3. eismo srautų duomenis (atskirai lengvųjų automobilių, sunkiasvorių automobilių įskaitant viešąjį transportą, pėsčiųjų ir dviračių eismo intensyvumas per valandą). Eismo srautų duomenys turi būti renkami intensyviausio paros eismo metu bet kurią savaitės dieną nuo pirmadienio iki ketvirtadienio. Eismo srautų duomenys turi būti surinkti ne anksčiau kaip prieš 6 mėnesius iki duomenų pateikimo Agentūrai dienos. Duomenų pateikimo pavyzdys pateiktas Metodikos 7 priede.

23. Jeigu prašymą ir Metodikos 22.1–22.3 papunkčiuose nurodytus duomenis teikia kelio savininko įgaliotas asmuo, pridedamas ir atstovavimą patvirtinantis dokumentas.

24. Jeigu pateikta netiksli ir (ar) ne visa reikalinga informacija pagal Metodikos 22 ir 23 punktus, Agentūra raštu per 10 darbo dienų paprašo ne vėliau kaip per 20 darbo dienų pateikti visą reikalingą informaciją.

25. Gavus visą reikalingą informaciją pagal Metodikos 22 ir 23 punktus lentelės poveikis sankryžos saugumui ir pralaidumui įvertinamas ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo visų reikalingų duomenų gavimo dienos.

 

V SKYRIUS

SPRENDIMO ĮRENGTI LENTELĘ SUDERINIMAS

 

26. Laikoma, kad sprendimas įrengti lentelę yra suderintas, kai Agentūra pateikia teigiamą vertinimo išvadą dėl lentelės įrengimo. Lentelę kelio savininkui (valdytojui) leidžiama įrengti tik gavus Agentūros teigiamą išvadą dėl lentelės įrengimo.

27. Laikoma, kad sprendimas įrengti lentelę yra nesuderintas kol Agentūra nepateikė teigiamos vertinimo išvados dėl lentelės įrengimo arba:

27.1. kai Agentūra pateikė neigiamą vertinimo išvadą;

27.2. kai Metodikos 24 punkte nustatyta tvarka nepateikti reikalingi duomenys;

27.3. kai kelio savininkas (valdytojas) arba jo įgaliotas asmuo nesikreipė į Agentūrą dėl sprendimo įrengti lentelę suderinimo.

28. Kelio savininkas (valdytojas) arba jo įgaliotas asmuo lenteles, kurių įrengimas nesuderintas su Agentūra, privalo pašalinti ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo 2023 m. sausio 1 d.

29. Lentelių, kurių įrengimas yra suderintas su Agentūra, sąrašas skelbiamas Agentūros interneto svetainėje adresu www.tka.lt.

 

_________________

 

part_c6ba3fb37b004947969b806cc30c2d99_end