CIVILINĖS AVIACIJOS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL CIVILINĖS AVIACIJOS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2008 M. GEGUŽĖS 25 D. ĮSAKYMO NR. 4R-106 „DĖL CIVILINIŲ LĖKTUVŲ EKSPLOATAVIMO“ PAKEITIMO

 

2014 m. gruodžio 30 d. Nr. 4R-178

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos aviacijos įstatymo 58 straipsnio pirmąja dalimi,

P a k e i č i u 2008 m. gegužės 25 d. Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 4R-106 „Dėl civilinių lėktuvų eksploatavimo“ 2 punktą ir jį išdėstau taip:

„2. N u s t a t a u, kad Eksperimentinės kategorijos orlaiviais be CAA leidimo draudžiama:

2.1. Vykdyti skrydžius pagal vizualių skrydžių naktį (NVST) ir skrydžių pagal prietaisus (SPT) taisykles.

2.2. Vykdyti skrydžius virš tankiai gyvenamų vietovių (didelių miestų tankiai gyvenamų rajonų, miestų, gyvenviečių, miestelių arba žmonių sambūrio atvirose vietose), taip pat oro keliuose, kuriuose yra intensyvus oro eismas.

2.3. Vykdyti pradinį pilotų mokymą.

2.4. Vilkti sklandytuvus.

2.5. Vykdyti šuolius su parašiutu.

2.6. Atlikti akrobatinius skrydžius.“

 

 

 

Laikinai einantis direktoriaus pareigas                                                                        Joris Gintilas