Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL lietuvos respublikos vyriausybės 2012 m. gruodžio 12 d. nutarimo nr. 1517 „DĖL ĮPAREIGOJIMO IŠKLAUSYTI BENDRAVIMO SU VAIKAIS TOBULINIMO KURSUS VYKDYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ pakeitimo

 

2016 m. gruodžio 7 d. Nr. 1219

Vilnius

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. gruodžio 12 d. nutarimą Nr. 1517 „Dėl Įpareigojimo išklausyti bendravimo su vaikais tobulinimo kursus vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir jį išdėstyti nauja redakcija:

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

NUTARIMAS

DĖL ĮPAREIGOJIMO DALYVAUTI BENDRAVIMO SU VAIKAIS TOBULINIMO PROGRAMOSE (KURSUOSE) VYKDYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 691 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Patvirtinti Įpareigojimo dalyvauti bendravimo su vaikais tobulinimo programose (kursuose) vykdymo tvarkos aprašą (pridedama).“

2. Nustatyti, kad:

2.1. Šis nutarimas įsigalioja 2017 m. sausio 1 dieną.

2.2. Tais atvejais, kai administracinio poveikio priemonė įpareigojimas dalyvauti bendravimo su vaikais tobulinimo programose (kursuose) paskirta iki 2017 m. sausio 1 d., taikoma iki šio nutarimo priėmimo galiojusi Įpareigojimo dalyvauti bendravimo su vaikais tobulinimo programose (kursuose) vykdymo tvarkos aprašo redakcija.

 

 

Laikinai einantis
Ministro Pirmininko pareigas                                                          Algirdas Butkevičius

 

 

Laikinai einantis

kultūros ministro pareigas, pavaduojantis

laikinai einantį švietimo ir mokslo ministro pareigas                       Šarūnas Birutis


 

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2012 m. gruodžio 12 d. nutarimu Nr. 1517
(Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2016 m. gruodžio 7 d. nutarimo Nr. 1219
redakcija)

 

 

 

ĮPAREIGOJIMO DALYVAUTI BENDRAVIMO SU VAIKAIS TOBULINIMO PROGRAMOSE (KURSUOSE) VYKDYMO TVARKOS APRAŠAS

 

 

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.  Įpareigojimo dalyvauti bendravimo su vaikais tobulinimo programose (kursuose) vykdymo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja kursų pagal bendravimo su vaikais tobulinimo programas (toliau – kursai) tėvams, globėjams, (rūpintojams) (toliau kartu – tėvai), kuriuos teismas ar ne teismo tvarka administracinio nusižengimo bylą nagrinėjanti institucija (pareigūnas) už Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 73, 74 ir 80 straipsniuose numatytus administracinius nusižengimus skiria tėvams kaip administracinio poveikio priemonę, rengimo užtikrinimą, vykdymą ir apmokėjimą.

2.  Kursų tikslas – suteikti tėvams žinių apie pozityvią tėvystę, stiprinti jų socialinius ir bendravimo su vaikais įgūdžius.

3.  Apraše vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme, Lietuvos Respublikos neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi įstatyme, Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatyme, Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekse.

 

II SKYRIUS

KURSŲ RENGIMO UŽTIKRINIMAS IR VYKDYMAS

 

4. Kursus organizuoja ir jų rengimą užtikrina savivaldybės administracija.

5. Savivaldybės administracija, gavusi teismo ar ne teismo tvarka administracinio nusižengimo bylą nagrinėjusios institucijos (pareigūno) nutarimą, kuriame skirta administracinio poveikio priemonė – įpareigojimas dalyvauti kursuose (toliau – nutarimas), inicijuoja tėvų įtraukimą į sudaromą kursų grupę ir apie tai raštu tėvų gyvenamosios (deklaruotos) vietos adresu ir (ar) elektroniniu paštu praneša tėvams.

6. Pranešime apie tėvų įtraukimą į sudaromą kursų grupę (toliau – pranešimas) nurodoma informacija apie kursų organizavimo laiką ir vietą bei apmokėjimo už kursus sąlygos.

7. Tėvai, gavę pranešimą, per 5 darbo dienas nuo pranešimo gavimo privalo raštu, elektroniniu paštu, telefonu arba tiesiogiai atvykę pranešti savivaldybės administracijai apie galimybę dalyvauti organizuojamoje kursų grupėje konkrečiu pranešime nurodytu laiku. Tėvai, turintys teisę gauti socialinę pašalpą pagal Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą ir (ar) socialinę paramą už mokinius pagal Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymą, privalo pateikti tai patvirtinančius dokumentus (originalus pateikti tiesiogiai, kopijas – raštu arba elektroniniu paštu). Tėvai, turintys specialiųjų poreikių, nulemtų intelekto, asmenybės ar kitų psichikos sutrikimų, dėl kurių negali produktyviai dalyvauti grupiniuose kursų užsiėmimuose, privalo pateikti specialiųjų poreikių nustatymo pažymą, išduotą Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos arba asmens sveikatos priežiūros įstaigos gydytojų konsultacinės komisijos (originalą pateikti tiesiogiai, kopiją – raštu arba elektroniniu paštu). Tėvai, dėl pateisinamų priežasčių negalintys dalyvauti organizuojamoje kursų grupėje konkrečiu pranešime nurodytu laiku, privalo pateikti tai patvirtinančius dokumentus (originalus pateikti tiesiogiai, kopijas – raštu arba elektroniniu paštu) ir nurodyti tikslią datą, kada galės dalyvauti kursuose.

8. Jeigu tėvai turi specialiųjų poreikių, nulemtų intelekto, asmenybės ar kitų psichikos sutrikimų, dėl kurių negali produktyviai dalyvauti grupiniuose kursų užsiėmimuose, kursų programa įgyvendinama individualiai, parenkant kursų užsiėmimų vykdymo būdą ir (ar) laiką.

9. Kursai turi būti organizuojami neatidėliojant, bet ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo nutarimo gavimo savivaldybės administracijoje dienos, išskyrus atvejus, kai nutarime nurodytas kitas įpareigojimo dalyvauti kursuose įvykdymo terminas.

10.  Esant galimybei, tėvai su savivaldybės administracija gali derinti kursų datą, nepažeisdami Aprašo 9 punkte nustatytų terminų.

11.  Vienoje kursų grupėje gali būti ne daugiau kaip 12 asmenų.

12.  Kursų trukmė – 20 valandų, jos turi būti suskirstytos į atskirus kursų užsiėmimus: vieno užsiėmimo trukmė – ne trumpesnė kaip 2 valandos ir ne ilgesnė kaip 6 valandos.

13.  Kursų užsiėmimai vyksta ne rečiau kaip vieną kartą per savaitę.

14.  Kai vienoje savivaldybėje nėra galimybės organizuoti kursus, savivaldybės administracijos gali kooperuotis ir organizuoti kursus kitoje savivaldybėje.

15.  Kursus savivaldybėje vykdo pedagoginės psichologinės tarnybos ar kitos švietimo pagalbos įstaigos. Juos gali vesti šių tarnybų, švietimo pagalbos įstaigų, kitų įstaigų, mokyklų, įmonių ar organizacijų psichologai, socialiniai pedagogai, socialiniai darbuotojai, turintys ne mažesnę kaip 3 metų praktinio darbo vaikų ir tėvų konsultavimo emocijų, vaiko raidos, elgesio problemų, tėvų bendravimo su vaikais ar kilus tėvų ginčui dėl vaiko klausimais patirtį, vadovaudamiesi švietimo ir mokslo ministro ar jo įgaliotos institucijos patvirtinta kursų programa.

16.  Tėvams, išklausiusiems ne mažesnę kaip 16 valandų trukmės kursų programos dalį, per 3 darbo dienas po kursų baigimo išduodamas pažymėjimas apie dalyvavimą kursuose.

17.  Tėvams, dėl pateisinamų priežasčių išklausiusiems mažesnę kaip 16 valandų trukmės kursų programos dalį, savivaldybės administracija sudaro galimybę išklausyti trūkstamą kursų programos dalį kartu su vėliau sudaroma kursų grupe.

18.  Vengiančiais dalyvauti kursuose laikomi tėvai, išklausę mažiau kaip 16 valandų trukmės kursų programos dalį be pateisinamų priežasčių.

19.  Savivaldybės administracija, nustačiusi, kad tėvai vengia dalyvauti kursuose, šią informaciją nedelsdama, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo vengimo dalyvauti kursuose nustatymo, perduoda nutarimą priėmusiai institucijai (pareigūnui), o tais atvejais, kai nutarimą priėmė teismas, – institucijai, kurios pareigūnas atliko administracinio nusižengimo tyrimą.

20.  Savivaldybės administracija per 5 darbo dienas nuo pažymėjimo, patvirtinančio dalyvavimą kursuose, išdavimo perduoda informaciją, kad tėvai dalyvavo kursuose, nutarimą priėmusiai institucijai (pareigūnui), o tais atvejais, kai nutarimą priėmė teismas, – institucijai, kurios pareigūnas atliko administracinio nusižengimo tyrimą.

 

III SKYRIUS

MOKĖJIMAS UŽ KURSUS

 

21.  Įtraukti į kursus tėvai už dalyvavimą juose sumoka iki kursų pradžios, išskyrus Aprašo 23 punkte nustatytą atvejį, kai kursai apmokami valstybės lėšomis.

22.  Kursų kaina vienam asmeniui – 38 eurai.

23.  Tėvų, turinčių teisę gauti socialinę pašalpą pagal Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą ir (ar) socialinę paramą už mokinius pagal Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymą, dalyvavimo kursuose išlaidos valstybės lėšomis apmokamos (pagal Aprašo 22 punkte nustatytą kursų kainą) savivaldybės administracijai socialinės apsaugos ir darbo ministro nustatyta tvarka iš Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijai patvirtintų bendrųjų asignavimų po to, kai asmeniui yra išduotas pažymėjimas apie dalyvavimą kursuose.

24.  Vengimo dalyvauti kursuose atveju tėvų, turinčių teisę gauti socialinę pašalpą pagal Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą ir (ar) socialinę paramą už mokinius pagal Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymą, dalyvavimo kursuose išlaidos valstybės lėšomis neapmokamos.

25Kai savivaldybės administracijos kooperuojasi organizuoti kursus, kiekviena savivaldybės administracija atskirai apmoka jos teritorijoje gyvenančių tėvų kursų išlaidas iš tėvų sumokėtų lėšų arba, esant Aprašo 23 punkte nustatytam atvejui, kursai apmokami valstybės lėšomis.

26.  Už kursus mokėtina suma iš tėvų gali būti išieškoma Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

 

 

 

––––––––––––––––––––