LIETUVOS RESPUBLIKOS

SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL NACIONALINĖS NEĮGALIŲJŲ SOCIALINĖS INTEGRACIJOS 20132019 METŲ PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO 20162018 METŲ VEIKSMŲ PLANO PATVIRTINIMO

 

2015 m. birželio 25 d. Nr. A1-381

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. lapkričio 21 d. nutarimo Nr. 1408 „Dėl Nacionalinės neįgaliųjų socialinės integracijos 2013–2019 metų programos patvirtinimo“ 2.2 papunkčiu:

1. T v i r t i n u Nacionalinės neįgaliųjų socialinės integracijos 2013–2019 metų programos įgyvendinimo 2016–2018 metų veiksmų planą (pridedama).

2. R e k o m e n d u o j u Viešajai įstaigai „Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija“, Viešųjų pirkimų tarnybai, Kūno kultūros ir sporto departamentui prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Lietuvos statistikos departamentui, Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centrui, savivaldybėms ir neįgaliųjų nevyriausybinėms organizacijoms dalyvauti įgyvendinant 1 punkte nurodytą planą.

3. P a v e d u šio įsakymo vykdymo kontrolę viceministrui pagal veiklos sritį.

 

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministrė                                                       Algimanta Pabedinskienė

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos socialinės

apsaugos ir darbo ministro

2015 m. birželio 25 d. įsakymu Nr. A1-381

 

 

NACIONALINĖS NEĮGALIŲJŲ SOCIALINĖS INTEGRACIJOS 2013–2019 METŲ PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO 2016–2018 METŲ

VEIKSMŲ PLANAS

 

I SKYRIUS

VEIKSMŲ PLANO TIKSLAI, UŽDAVINIAI, PRIEMONĖS, ASIGNAVIMAI

(eurais)

Eil. Nr.

Tikslo, uždavinio, priemonės pavadinimas

2016-ųjų metų asignavimai

2017-ųjų metų asignavimai

2018-ųjų metų asignavimai

Dalyvaujanti institucija

 

iš viso

iš jų

 

iš viso

iš jų

 

iš viso

iš jų

išlaidoms

turtui įsigyti

išlaidoms

turtui įsigyti

išlaidoms

turtui įsigyti

iš viso

iš jų darbo užmo- kesčiui

iš viso

iš jų darbo užmo-kesčiui

iš viso

iš jų darbo užmo-kesčiui

 

1.

Tikslas:

užtikrinti skirtingas negalias turinčių neįgaliųjų

specialiųjų poreikių tenkinimą socialinės integracijos

paslaugomis (socialinės apsaugos, sveikatos priežiūros, švietimo srityse)

8317929

 

 

7717929

 

 

 

0

 

 

 

600000

 

 

 

9647372

9047372

0

600000

13330929

12730929

0

600000

 

 

 

 

1.1.

 

Uždavinys:

plėtoti kompleksiškai teikiamas paslaugas neįgaliesiems ir jų šeimų nariams bendruomenėje ir gerinti darbingumo, neįgalumo lygių ir specialiųjų poreikių nustatymo procedūras

5500072

4900072

0

600000

6239515

6839515

0

600000

9923072

10523072

0

600000

 

1.1.1.

 

 

 

Priemonė:

teikti socialinės reabilitacijos paslaugas neįgaliesiems bendruomenėje

4668072

4668072

0

0

4718072

4718072

0

0

4818072

4818072

 

0

0

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, savivaldybės

 

Priemonės veiklos: teisės aktų nustatyta tvarka bus finansuojami socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektai; savivaldybės organizuos konkursus projektams atrinkti; projektus vykdys neįgaliųjų integracijos srityje veikiančios nevyriausybinės organizacijos, viešosios įstaigos, paramos ir labdaros fondai; remiama veikla – socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems (savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymo, asistento, saviraiškos ir kita) teikimas

 

1.1.2.

Priemonė:

sukurti ir įdiegti socialinės reabilitacijos paslaugų akliesiems modelį

0

0

0

0

21443

21443

0

0

105000

105000

0

0

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Sveikatos apsaugos ministerija, Švietimo ir mokslo ministerija, Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

 

Priemonės veiklos: bus sukurtas socialinės reabilitacijos paslaugų akliesiems teikimo modelis, pagal kurį bus teikiamos kompleksinės socialinės reabilitacijos (savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymo, apsitarnavimo ir orientavimosi aplinkoje) paslaugos, pagalba siekiantiems mokytis ar įsidarbinti

 

1.1.3.

Priemonė:

pakeisti kompleksiškai teikiamų paslaugų teikimo tvarką numatant reikalingas paslaugas šeimoms, kuriose auga klausos sutrikimų turintys vaikai

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Švietimo ir mokslo ministerija, Sveikatos apsaugos ministerija, Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centras, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

 

Priemonės veiklos: bus pakeistas Kompleksiškai teikiamos švietimo pagalbos, socialinės paramos, sveikatos priežiūros paslaugų ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams ir jų tėvams (globėjams) tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. lapkričio 4 d. įsakymu Nr. V-2068/A1-467/V-946 „Dėl Kompleksiškai teikiamos švietimo pagalbos, socialinės paramos, sveikatos priežiūros paslaugų ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams ir jų tėvams (globėjams) tvarkos aprašo patvirtinimo“, kad būtų užtikrinta kompleksiškai teikiama pagalba klausos sutrikimų turintiems vaikams ir jų tėvams (globėjams)

 

1.1.4.

Priemonė:

teikti neįgaliesiems pavėžėjimo paslaugas savivaldybių teritorijose

600000

0

0

600000

600000

0

0

600000

600000

0

0

600000

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, savivaldybės, neįgaliųjų nevyriausybinės organizacijos

 

Priemonės veiklos: bus vykdomas investicinis projektas, kurio tikslas – įsigyti automobilių, pritaikytų neįgaliesiems vežti, ir perduoti pagal panaudos sutartis neįgaliųjų organizacijoms, kad jos teiktų nuolatines transporto paslaugas, veždamos neįgaliuosius į ugdymo, mokymo, lavinimo, užimtumo, reabilitacijos centrus ir tarnybas, darbo vietas

 

1.1.5.

Priemonė:

įgyvendinti Perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų neįgaliesiems ir likusiems be tėvų globos vaikams 20142020 metų veiksmų planą**

0

0

0

0

1275000 ES*

 

225000 VB

 

 

 

 

1275000 ES*

 

225000 VB

 

 

0

0

4250000 ES*

 

750000 VB

 

 

 

 

4250000 ES*

 

750000 VB

 

 

0

0

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

 

Priemonės veiklos: bus finansuojamas projektas, kurio pagrindiniai tikslai: sukurti kompleksinių paslaugų proto ir psichikos negalią turintiems žmonėms (vaikams ir suaugusiesiems bei jų šeimoms) bei vaikams be tėvų globos ir šeimoms su mažais vaikais sistemą bendruomenėje; pertvarkyti socialinės globos paslaugų teikimą šiuo metu globos įstaigose gyvenantiems vaikams ir suaugusiesiems, turintiems proto ir psichikos negalią, pereinant prie paslaugų teikimo namams artimoje aplinkoje (tam numatomos apsaugoto būsto, savarankiško gyvenimo namų paslaugos ir kitos pagalbos žmonėms paslaugos); bus skirtas didelis dėmesys visuomenės nuostatoms apie proto ir psichikos negalią keisti per viešinimo priemones. Lėšos bus skirtos visoms Perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų neįgaliesiems ir likusiems be tėvų globos vaikams 20142020 metų veiksmų plane, patvirtintame Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2014 m. vasario 14 d. įsakymu Nr. A1-83 „Dėl Perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų neįgaliesiems ir likusiems be tėvų globos vaikams 2014–2020 metų veiksmų plano patvirtinimo“, numatytoms priemonėms įgyvendinti

 

1.1.6.

Priemonė:

teikti atokvėpio paslaugas asmenims, prižiūrintiems sunkią proto ir psichikos negalią turinčius asmenis, ir teikti apsaugoto būsto paslaugas proto ir psichikos negalią turintiems asmenims

232000

232000

0

0

0

 

 

0

0

0

0

 

 

 

 

0

0

0

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

 

Priemonės veiklos: teisės aktų nustatyta tvarka konkurso būdu bus atrinkti pilotiniai projektai, pagal kuriuos bus teikiamos atokvėpio paslaugos sunkią proto ir psichikos negalią turinčius asmenis prižiūrintiems šeimos nariams bei apsaugoto būsto paslaugos sunkią psichikos negalią turintiems asmenims

 

1.2.

 

Uždavinys:

gerinti ambulatorinių pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą neįgaliesiems ir didinti specialistų, dirbančių su neįgaliaisiais, kompetenciją sveikatos stiprinimo ir sveikos gyvensenos klausimais, gerinti neįgaliųjų žinias apie sveiką gyvenseną, bendruosius ligų ir traumų prevencijos principus

30000

30000

0

0

30000

30000

0

0

30000

30000

0

0

 

1.2.1.

Priemonė:

aprūpinti klausos sutrikimą turinčius vaikus kokybiškais klausos aparatais

30000

30000

0

0

30000

30000

0

0

30000

30000

0

0

Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos

 

Priemonės veiklos: bus gerinamas klausos sutrikimą turinčių vaikų aprūpinimas kokybiškais klausos aparatais, keičiama išlaidų klausos aparatams kompensavimo tvarka

 

1.3.

 

Uždavinys:

užtikrinti švietimo prieinamumą asmenims, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių dėl negalios, ir didinti ugdymo veiksmingumą

2787857

2787857

0

0

2777857

2777857

0

0

2777857

2777857

0

0

 

1.3.1.

 

Priemonė:

parengti Lietuvių gestų kalbos vartojimo 2018–2022 metų veiksmų planą

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Švietimo ir mokslo ministerija

 

Priemonės veiklos: Lietuvių gestų kalbos vartojimo 2018–2022 metų priemonių plane bus numatytos priemonės, skirtos gerinti kurčiųjų švietimą plėtojant lietuvių gestų kalbos tyrimą bei gerinant mokyklų, kuriose mokosi kurtieji, metodinę bazę ir lietuvių gestų kalbos mokymo kokybę

 

1.3.2.

 

 

Priemonė:

užtikrinti studijų prieinamumą neįgaliems studentams

2233260

ES*

2233260

ES*

0

0

2233260

ES*

2233260

ES*

0

0

2233260

ES*

2233260

ES*

0

0

Švietimo ir mokslo ministerija, Valstybinis studijų fondas

 

Priemonės veiklos: bus skiriamos tikslinės išmokos neįgaliems studentams studijų reikmėms (prekėms, paslaugoms ir kitoms išlaidoms), būtinoms studijų prieinamumui didinti

 

1.3.3.

 

 

Priemonė:

parengti rekomendacijas dėl studijų prieinamumo neįgaliems studentams aukštosiose mokyklose

10000

10000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Švietimo ir mokslo ministerija, Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

 

Priemonės veiklos: rekomendacijose aukštosioms mokykloms bus pasiūlyti būdai, kaip įvertinti aplinkos pritaikymo neįgaliesiems (fizinės ir informacinės aplinkos pritaikymo, vertimo gestų kalba organizavimo, mokymo medžiagos pritaikymo, demonstravimo, girdėti padedančių daugiadažnių (bevielių) radijo sistemų naudojimo ir t. t.) arba atitikties universalaus dizaino principams lygmenį ir prireikus pritaikyti aplinką studentų poreikiams

 

1.3.4.

Priemonė:
teikti finansinę pagalbą neįgaliesiems, besimokantiems

aukštosiose mokyklose

544597

 

 

544597

 

 

0

0

544597

 

 

544597

 

 

0

0

544597

 

 

544597

 

 

0

0

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

 

Priemonės veiklos: pagal Finansinės pagalbos priemonių teikimo neįgaliesiems, studijuojantiems aukštosiose mokyklose, tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. rugpjūčio 29 d. nutarimu Nr. 831 „Dėl Finansinės pagalbos priemonių teikimo neįgaliesiems, studijuojantiems aukštosiose mokyklose, tvarkos aprašo patvirtinimo“, bus teikiama parama neįgaliems studentams, skirta paskatinti juos studijuoti dengiant dalį mokesčio už studijas bei patenkinti jų specialiuosius poreikius

 

1.3.5.

Priemonė:

parengti ir įgyvendinti Bendrojo ugdymo mokyklų, vykdančių pradinio ir pagrindinio ugdymo

programas, stiprinimo ir inkliuzinio ugdymo plėtros 2017–2019 metų veiksmų planą

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Švietimo ir mokslo ministerija

 

Priemonės veiklos: bus didinamas mokymo prieinamumas neįgaliems vaikams tobulinant mokymo turinį, mokytojų, švietimo pagalbos įstaigų ir savivaldybių administracijų švietimo padalinių gebėjimus, kurių reikia ugdymo turiniui formuoti ir įgyvendinti (mokymo programų rengimas ir įgyvendinimas, mokymų organizavimas ir t. t.), ir gerinant mokyklų fizinę ir informacinę aplinką

 

2.

Tikslas:

užtikrinti neįgaliesiems galimybę laisvai judėti fizinėje aplinkoje ir naudotis visiems prieinama informacija

3135610

3135610

0

0

3641943

3641943

0

0

5836932

5836932

0

0

 

2.1.

Uždavinys:

didinti aplinkos (fizinės ir informacinės) prieinamumą neįgaliesiems ir jų mobilumą bei tobulinti aplinkos pritaikymo teisinį reglamentavimą

3135610

3135610

0

0

3641943

3641943

0

0

5836932

5836932

0

0

 

2.1.1.

 

 

Priemonė:

organizuoti turizmo, laisvalaikio, renginių organizavimo specialistų kvalifikacijos tobulinimo mokymus, siekiant didinti paslaugų prieinamumą neįgaliesiems, skatinant inovacijas ir plėtrą

0

0

0

0

6000

6000

0

0

6000

6000

0

0

Ūkio ministerija, Valstybinis turizmo departamentas prie Ūkio ministerijos, neįgaliųjų nevyriausybinės organizacijos

 

Priemonės veiklos: bus organizuojami mokymai apie neįgaliųjų aptarnavimą ir aplinkos pritaikymą kaimo turizmo, sveikatinimo, apgyvendinimo įmonių, konferencijų centrų, kelionių agentūrų, kultūros, laisvalaikio, sporto ir kitų sektorių specialistams

 

2.1.2.

 

Priemonė:

parengti viešojo pirkimo būdu perkamų prekių ir paslaugų, atitinkančių visiems naudotojams tinkamo produkto principus, techninės specifikacijos aprašymo rekomendacijas

0

0

0

0

10000

10000

0

0

0

0

0

0

Viešųjų pirkimų tarnyba, Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

 

Priemonės veiklos: perkančioms organizacijoms bus pateiktos rekomendacijos, kaip rengiant pirkimo techninę specifikaciją taikyti Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 25 straipsnio 1 dalyje nurodytą visiems naudotojams tinkamo produkto principą

 

2.1.3.

 

Priemonė:

organizuoti mokymus projektavimo specialistams, savivaldybių ir nevyriausybinių organizacijų atstovams universalaus dizaino principų taikymo srityje

0

0

0

0

5000

5000

0

0

5000

5000

0

0

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Viešųjų pirkimų tarnyba

 

Priemonės veiklos: bus pristatytos parengtos viešojo pirkimo būdu perkamų prekių ir paslaugų, atitinkančių visiems naudotojams tinkamo produkto (universalaus dizaino) principus, techninės specifikacijos aprašymo rekomendacijos projektuotojams ir planavimo specialistams, suteiktos konsultacijos rekomendacijų taikymo klausimais

 

2.1.4.

Priemonė:

tikslinti reikalavimus statiniams dėl neįgalių žmonių reikmių tenkinimo

0

0

0

0

30000

30000

0

0

0

0

0

0

Aplinkos ministerija, Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

 

Priemonės veiklos: atsižvelgiant į naujausius Europos Sąjungos šalyse taikomus aplinkos pritaikymo neįgaliesiems standartus, bus pakeistas statybos techninis reglamentas STR 2.03.01:2001 „Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. birželio 14 d. įsakymu Nr. 317 „Dėl STR 2.03.01:2001 „Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms“ patvirtinimo“, bei prireikus pakeisti kiti susiję teisės aktai, numatant reikalavimą statiniams taikyti universalaus dizaino principus

 

2.1.5.

 

 

 

Priemonė:

tikrinti Lietuvos Respublikos statybų ir statybos valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje „Infostatyba“ paskelbtus projektus, kitus statybos projektus ir dalyvauti neįgaliesiems svarbių statinių statybos užbaigimo komisijų darbe

324537

 

 

324537

 

 

0

0

324537

 

 

324537

 

 

0

0

324537

 

 

324537

 

 

0

0

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

 

Priemonės veiklos: atsižvelgiant į tai, kad prasidėjus naujam Europos Sąjungos projektų finansavimo laikotarpiui padaugės statybos projektų, ir į Statybos įstatyme numatomus priimti pakeitimus (numatoma tikrinti ir modernizuojamų statinių projektus, taip pat plečiamas tikrinamų dokumentų sąrašas, t. y. pagal įstatymo projektą bus siūloma tikrinti ir remonto aprašus derinant juos rašytine forma) bus įdarbinta daugiau kvalifikuotų specialistų projektams tikrinti

 

2.1.6.

 

 

Priemonė:

pritaikyti būstą ir jo aplinką neįgaliesiems

2312011

2312011

0

0

2812011

2812011

0

0

3000000

3000000

0

0

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, savivaldybės

 

Priemonės veiklos: teisės aktų nustatyta tvarka savivaldybių administracijos įvertins būsto pritaikymo poreikį judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų sutrikimų turintiems asmenims, organizuos būsto pritaikymo darbus arba kompensuos būsto pritaikymo išlaidas ar nepritaikyto būsto keitimo į pritaikytą kainų skirtumą. Pritaikymo išlaidos iš dalies bus dengiamos valstybės biudžeto, savivaldybių biudžetų ir asmeninėmis lėšomis

 

2.1.7.

 

 

 

Priemonė:

ugdyti bei atkurti neįgaliųjų mobilumo ir savarankiško gyvenimo įgūdžius

43443

43443

0

0

22000

22000

0

0

25000

25000

0

0

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

 

Priemonės veiklos: konkurso tvarka bus atrenkami ir finansuojami projektai, pagal kuriuos fizinę negalią turintys asmenys mokomi vairuoti ir ruošiami egzaminui vairuotojo teisėms gauti

 

2.1.8.

 

 

Priemonė:

titruoti Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos programas

122000

122000

0

0

126000

126000

0

0

130000

130000

0

0

Viešoji įstaiga „Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija“

 

Priemonės veiklos: pasitarus su neįgaliesiems atstovaujančiomis organizacijomis bus atrenkamos ir titruojamos svarbiausios klausos negalią turintiems vaikams ir suaugusiesiems televizijos programos

 

2.1.9.

 

 

Priemonė:

leisti ir platinti periodinius leidinius neįgaliesiems

156395

156395

0

0

156395

156395

0

0

156395

156395

0

0

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

 

Priemonės veiklos: teisės aktų nustatyta konkurso tvarka bus atrenkami ir finansuojami spausdintiniai periodiniai leidiniai, kuriuose bus publikuojami straipsniai skirtingo pobūdžio negalią turintiems asmenims aktualiomis temomis

 

2.1.10.

 

 

Priemonė:

leisti leidinius, skirtus regėjimo negalią turintiems žmonėms

27224

27224

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kultūros ministerija

 

Priemonės veiklos: Lietuvos aklųjų bibliotekos fondai bus nuolat aprūpinami leidiniais, skirtais akliesiems (leidiniais Brailio raštu, garso įrašais ir t. t.)

 

2.1.11.

 

Priemonė:

pritaikyti profesinių mokyklų fizinę ir informacinę aplinką neįgaliesiems

150000

150000

0

0

150000

150000

0

0

150000

150000

0

0

Švietimo ir mokslo ministerija

 

Priemonės veiklos: atlikus profesinių mokyklų patalpų pritaikymo neįgaliesiems poreikio tyrimą bus organizuoti mokymo įstaigų statinių ir patalpų informacinės ir fizinės aplinkos pritaikymo darbai

 

2.1.12.

 

Priemonė:

optimizuoti ir modernizuoti kultūros įstaigų (kultūros centrų, muziejų, viešųjų bibliotekų ir kitų) fizinę ir informacinę infrastruktūrą

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kultūros ministerija

 

Priemonės veiklos: pagal teisės aktuose numatytus reikalavimus statiniams ir informacinei aplinkai bus atliekamas kultūros įstaigų modernizavimas pritaikant juos neįgaliesiems bei laikantis universalaus dizaino principų

 

2.1.13.

 

Priemonė:

įvertinti policijos įstaigų pastatų pritaikymą neįgaliesiems

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Policijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos

 

Priemonės veiklos: atlikus policijos komisariatų patalpų pritaikymo neįgaliesiems poreikio tyrimą bus organizuoti pritaikymo darbai

 

2.1.14.

Priemonė:

atlikti savivaldybėms priklausančių pirminės sveikatos priežiūros įstaigų, socialinės paramos skyrių, socialinių paslaugų centrų, tarpmiestinio susisiekimo autobusų stočių pritaikymo neįgaliųjų reikmėms įvertinimą ir parengti išvadas bei rekomendacijas

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Sveikatos apsaugos ministerija, Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

 

Priemonės veiklos: bus įvertinta statinių atitiktis statybos techniniam reglamentui, nustatančiam reikalavimus dėl statinių pritaikymo neįgalių žmonių reikmėms, ir pateiktos rekomendacijos pagal poreikį pritaikyti nepritaikytus statinius neįgaliųjų reikmėms

 

2.1.15.

Priemonė:

parengti Lietuvių gestų kalbos vertėjų paslaugos teikimo 2018–2019 metų veiksmų planą

0

0

0

0

0

0

0

0

2040000

2040000

0

0

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

 

Priemonės veiklos: įgyvendinant veiksmų planą gestų kalbos vertėjų centrai teiks gestų kalbos vertimo paslaugas klausos negalią turintiems asmenims, bus gerinama lietuvių gestų kalbos mokymo, vertimo paslaugų kokybė ir didinamas informacijos prieinamumas klausos negalią turintiems asmenims

 

3.

Tikslas:

siekti didesnio neįgaliųjų užimtumo darbo rinkoje, kultūros, sporto, laisvalaikio veiklose

1270684

1270684

0

0

1300684

1300684

0

0

1330684

1300684

0

0

 

3.1.

Uždavinys:

užtikrinti geresnes neįgaliųjų užimtumo galimybes ir sudaryti palankias sąlygas neįgaliesiems dalyvauti darbo rinkoje

1270684

1270684

0

0

1300684

1300684

0

0

1300684

1300684

0

0

 

3.1.1.

 

Priemonė:

gerinti profesinės reabilitacijos neįgaliesiems paslaugų kokybę, teikti metodinę pagalbą įstaigoms, teikiančioms profesinės reabilitacijos paslaugas neįgaliesiems

50684

50684

0

0

50684

50684

0

0

50684

50684

0

0

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

 

Priemonės veiklos: profesinės reabilitacijos paslaugas neįgaliesiems teikiančioms įstaigoms bus teikiama nuolatinė metodinė pagalba, specialistų mokymai, konsultacijos, rengiama metodinė medžiaga

 

3.1.2.

 

Priemonė:

finansuoti nacionalinių nevyriausybinių neįgaliųjų sporto organizacijų programas ir projektus

930000

 

930000

 

0

0

950000

 

950000

 

 

0

0

 

970000

970000

0

0

Kūno kultūros ir sporto departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės

 

Priemonės veiklos: teisės aktų nustatyta tvarka bus finansuojami projektai, skirti sudaryti sąlygas neįgaliesiems dalyvauti parolimpiniame, kurčiųjų ir specialiosios olimpiados judėjimuose, remiama kita neįgaliųjų kūno kultūros ir sporto veikla

 

3.1.3.

Priemonė:
įgyvendinti neįgaliųjų integraciją per kūno kultūrą ir sportą

290000

290000

0

0

300000

300000

0

0

310000

310000

0

0

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

 

Priemonės veiklos: bus finansuojami nevyriausybinių organizacijų vykdomi neįgaliųjų kūno kultūros ir sporto, sporto visiems populiarinimo, fizinio aktyvumo skatinimo projektai

 

3.1.4.

Priemonė:

skatinti neįgaliųjų meninę veiklą

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kultūros ministerija

 

Priemonės veiklos: bus iš dalies finansuojami konkurso tvarka atrinkti projektai, skirti skatinti neįgaliųjų meninę veiklą ir remti neįgaliųjų meno renginius

 

4.

Tikslas:

užtikrinti veiksmingą neįgaliųjų teisių, pagrindinių laisvių gynimą be diskriminacijos dėl neįgalumo ir sudaryti palankias sąlygas tobulinti neįgaliųjų socialinės integracijos proceso valdymą

1170318

0

0

0

0

1289409

0

0

1409409

0

0

0

 

4.1.

Uždavinys:

teikti tinkamos kokybės teisinę pagalbą neįgaliesiems ir sukurti nacionalinį žmogaus teisių stebėsenos mechanizmą

130909

130909

0

0

150000

150000

0

0

170000

170000

0

0

 

4.1.1.

Priemonė:

vykdyti visuomenės švietimą ir informavimą apie neįgaliųjų socialinės integracijos procesą

130909

 

 

130909

 

 

0

0

150000

 

 

150000

 

 

0

0

170000

 

 

170000

 

 

0

0

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

 

Priemonės veiklos: bus organizuojamos informacinės kampanijos, diskusijos, pristatymai, skleidžiama informacija internete, per kitas masinio informavimo priemones, skirta informuoti ir šviesti visuomenę negalios klausimais

 

4.2.

Uždavinys:

tobulinti neįgaliųjų socialinės integracijos proceso valdymą vietos savivaldos, nacionaliniu ir tarptautiniu lygmenimis

1039409

1039409

0

0

1139409

1139409

0

0

1239409

1239409

0

0

 

4.2.1.

Priemonė:

skatinti neįgaliųjų teises ginančių neįgaliųjų nevyriausybinių organizacijų veiklą

 

 

 

1027035

1027035

0

0

1127035

1127035

0

0

1227035

1227035

0

0

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

 

Priemonės veiklos: teisės aktų nustatyta tvarka bus atrenkami ir iš dalies finansuojami neįgaliųjų asociacijų veiklos (neįgaliųjų teisių gynimo, mokymų, konferencijų ir kitos veiklos) projektai, nacionalinių neįgaliųjų sporto organizacijų vykdomi neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektai

 

4.2.2.

Priemonė:

atlikti socialinių paslaugų statistinį tyrimą, rengti ir skelbti statistinę informaciją apie neįgaliųjų, kuriems socialinės paslaugos suteiktos namuose, dienos centruose ir stacionariose globos įstaigose, skaičių

12374

12374

0

0

12374

12374

0

0

12374

12374

0

0

Lietuvos statistikos departamentas

 

Priemonės veiklos: bus geriau surinkti oficialūs duomenys iš valstybei ir savivaldybėms priklausančių socialines paslaugas teikiančių įstaigų apie neįgaliųjų, kuriems socialinės paslaugos suteiktos namuose, dienos centruose ir stacionariose globos įstaigose, skaičių

 

5.

Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas, iš jo:

13894541

13294541

0

600000

15879408

15279408

0

600000

21907954

21307954

0

600000

 

5.1.

bendrojo finansavimo lėšos

0

0

0

0

1275000

1275000

0

0

4250000

4250000

0

0

 

5.2.

Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos

2233260

 

2233260

 

0

0

2458260

 

2458260

 

0

0

2983260

 

2983260

 

0

0

 

5.3.

tikslinės paskirties lėšos ir pajamų įmokos

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

6.

Kiti šaltiniai (Europos Sąjungos finansinė parama projektams įgyvendinti ir kitos teisėtai gautos lėšos)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

7.

Iš viso planui finansuoti (5 + 6)

13894541

13294541

0

600000

15879408

15279408

0

600000

21907954

21307954

0

600000

 

 

* ES – 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos.

** Tikslinės grupės: šeimos, auginančios vaikus, tėvų globos netekę vaikai, vaikai ir suaugusieji, turintys proto ir psichikos negalią, ir jų šeimos.

 

II SKYRIUS

PLANO TIKSLAI, UŽDAVINIAI, VERTINIMO KRITERIJAI IR JŲ REIKŠMĖS

 

Vertinimo kriterijaus kodas

Tikslų, uždavinių, vertinimo kriterijų pavadinimai ir mato vienetai

Vertinimo kriterijų reikšmės

 

Dalyvaujanti institucija

2016-ųjų metų

2017-ųjų metų

2018-ųjų metų

 

 

1 tikslas – užtikrinti skirtingas negalias turinčių neįgaliųjų specialiųjų poreikių tenkinimą socialinės integracijos paslaugomis (socialinės apsaugos, sveikatos priežiūros, švietimo srityse)

 

 

 

 

R-1-1

Socialinės apsaugos paslaugų poreikio patenkinimo padidėjimas (procentais)

27

28

29

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

R-1-2

Sveikatos priežiūros paslaugų poreikio patenkinimo padidėjimas (procentais)

0,05

0,05

0,05

Sveikatos apsaugos ministerija

R-1-3

Švietimo paslaugų poreikio patenkinimo padidėjimas (procentais)

0,05

0,05

0,05

Švietimo ir mokslo ministerija

 

1 tikslo 1 uždavinys – plėtoti kompleksiškai teikiamas paslaugas neįgaliesiems ir jų šeimų nariams bendruomenėje ir gerinti darbingumo, neįgalumo lygių ir specialiųjų poreikių nustatymo procedūras

 

 

 

 

P-1-1-1

Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems projektuose naudą gavusių asmenų, neįgaliųjų ir neįgaliųjų šeimos narių skaičius

37000

37000

 

37000

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Sveikatos apsaugos ministerija, Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, savivaldybės

P-1-1-2

Socialinės reabilitacijos paslaugas gavusių aklųjų skaičius

0

25

60

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Sveikatos apsaugos ministerija, Švietimo ir mokslo ministerija, Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

P-1-1-3

Priimtų teisės aktų, reglamentuojančių kompleksiškai teikiamos švietimo pagalbos, socialinės paramos, sveikatos priežiūros paslaugų teikimo vaikams ir jų tėvams tvarką, skaičius

1

0

0

Švietimo ir mokslo ministerija, Sveikatos apsaugos ministerija, Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centras, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

P-1-1-4

Įsigytų specialiųjų transporto priemonių, pritaikytų neįgaliesiems vežti, skaičius

20

20

20

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, savivaldybės, neįgaliųjų nevyriausybinės organizacijos

P-1-1-5

Įgyvendintų Perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų neįgaliesiems ir likusiems be tėvų globos vaikams 20142020 metų veiksmų planų skaičius

0

1

1

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

P-1-1-6

Atokvėpio paslaugas ir apsaugoto būsto paslaugas gavusių asmenų ir jų šeimos narių skaičius

150

0

0

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

 

1 tikslo 2 uždavinys – gerinti ambulatorinių pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą neįgaliesiems ir didinti specialistų, dirbančių su neįgaliaisiais, kompetenciją sveikatos stiprinimo ir sveikos gyvensenos klausimais, gerinti neįgaliųjų žinias apie sveiką gyvenseną, bendruosius ligų ir traumų prevencijos principus

 

 

 

 

P-1-2-1

Klausos sutrikimą turinčių vaikų aprūpinimo individualius poreikius atitinkančiais kokybiškais klausos aparatais lygmuo (procentais)

100

100

100

Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos

 

1 tikslo 3 uždavinys – užtikrinti švietimo prieinamumą asmenims, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių dėl negalios, ir didinti ugdymo veiksmingumą

 

 

 

 

P-1-3-1

Parengtų Lietuvių gestų kalbos vartojimo 2018–2022 metų priemonių planų skaičius

0

1

0

Švietimo ir mokslo ministerija

P-1-3-2

Specialiųjų poreikių turinčių studentų, gavusių paramą studijų prieinamumui užtikrinti, skaičius

700

700

700

Švietimo ir mokslo ministerija, Valstybinis studijų fondas

P-1-3-3

Parengtų rekomendacijų dėl studijų prieinamumo neįgaliems studentams aukštosiose mokyklose skaičius

1

0

0

Švietimo ir mokslo ministerija, Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

P-1-3-4

Aukštosiose mokyklose besimokančių neįgaliųjų, gavusių finansinę paramą, skaičius

950

950

950

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

P-1-3-5

Parengtų Bendrojo ugdymo mokyklų, vykdančių pradinio ir pagrindinio ugdymo programas, stiprinimo ir inkliuzinio ugdymo plėtros 2017–2019 metų veiksmų planų skaičius

1

0

0

Švietimo ir mokslo ministerija

 

2 tikslas – užtikrinti neįgaliesiems galimybę laisvai judėti fizinėje aplinkoje ir naudotis visiems prieinama informacija

 

 

 

 

R-2-1

 

Neįgaliesiems pritaikytų viešųjų statinių ir objektų, transporto maršrutų, priemonių ir paslaugų gausėjimas (procentais)

21

23

25

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

R-2-2

Viešosios informacinės aplinkos prieinamumo regėjimo, klausos, sutrikusio intelekto negalių turintiems asmenims didėjimas (procentais)

13

14

15

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

R-2-3

Asmenų, tapusių neįgaliaisiais dėl regėjimo ir judėjimo funkcijų sutrikimų, savarankiškumo ir mobilumo didėjimas (procentais)

16

18

20

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

 

2 tikslo 1 uždavinys – didinti aplinkos (fizinės ir informacinės) prieinamumą neįgaliesiems ir jų mobilumą bei tobulinti aplinkos pritaikymo teisinį reglamentavimą

 

 

 

 

P-2-1-1

Laisvalaikio, turizmo, kultūros sektoriaus specialistų, dalyvavusių kvalifikacijos tobulinimo programose, skaičius

0

40

40

Ūkio ministerija, Valstybinis turizmo departamentas prie Ūkio ministerijos, neįgaliųjų nevyriausybinės organizacijos

P-2-1-2

Parengtų viešojo pirkimo būdu perkamų prekių ir paslaugų, atitinkančių visiems naudotojams tinkamo produkto (universalaus dizaino) principus, techninės specifikacijos aprašymo rekomendacijų skaičius

0

1

0

Viešųjų pirkimų tarnyba, Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

P-2-1-3

Mokytų specialistų, savivaldybių atstovų ir nevyriausybinių organizacijų atstovų universalaus dizaino principų taikymo srityje skaičius

0

60

60

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Viešųjų pirkimų tarnyba

P-2-1-4

Statybos techninio reglamento STR 2.03.01:2001 „Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms“ pakeitimas

0

1

0

Aplinkos ministerija, Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

P-2-1-5

Suderintų neįgaliesiems svarbių statinių projektų skaičius

1500

1500

1500

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

P-2-1-6

Neįgaliųjų, kuriems pritaikytas būstas, dalis nuo neįgaliųjų, pateikusių savivaldybėms prašymus pritaikyti būstą, skaičiaus (procentais)

50

 

50

50

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, savivaldybės

P-2-1-7

Neįgaliųjų, gavusių naudą mobilumo ir savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymo projektuose, skaičius

50

25

25

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

P-2-1-8

Titruotų televizijos programų, filmų, rodomų per Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos programas, transliacijų laikas (valandomis)

530

545

560

Viešoji įstaiga „Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija

P-2-1-9

Finansuotų periodinių leidinių skaičius

8

8

8

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

P-2-1-10

Finansuotų regėjimo negalią turintiems žmonėms skirtų leidinių skaičius

200

0

0

Kultūros ministerija

P-2-1-11

Viešąsias paslaugas teikiančių įstaigų (kultūros įstaigų, teismų, policijos įstaigų ir kt.) patalpų fizinės ir informacinės aplinkos pritaikymo neįgaliųjų reikmėms lygmuo (procentais)

 

60

65

70

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Švietimo ir mokslo ministerija, Kultūros ministerija, Vidaus reikalų ministerija, Policijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos

P-2-1-12

Įvertintų policijos įstaigų pastatų dalis nuo bendro policijos įstaigų pastatų skaičiaus (procentais)

100

0

0

Policijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos

P-2-1-13

Atliktų aplinkos pritaikymo neįgaliųjų reikmėms tyrimų skaičius

1

1

1

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Sveikatos apsaugos ministerija, Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

P-2-1-14

Parengtų Lietuvių gestų kalbos vertėjų paslaugos teikimo 2018–2019 metų priemonių planų skaičius

0

1

0

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

 

3 tikslas – siekti didesnio neįgaliųjų užimtumo darbo rinkoje, kultūros, sporto, laisvalaikio veiklose

 

 

 

 

R-3-1

Neįgaliųjų užimtumo darbo rinkoje didėjimas (procentais)

27

28

29

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

R-3-2

Neįgaliųjų užimtumo sporto veikloje didėjimas (procentais)

2

3

4

Kūno kultūros ir sporto departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

 

3 tikslo 1 uždavinys – užtikrinti geresnes neįgaliųjų užimtumo galimybes ir sudaryti palankias sąlygas neįgaliesiems dalyvauti darbo rinkoje

 

 

 

 

P-3-1-1

Profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančių įstaigų, gavusių metodinę pagalbą, skaičius

12

12

12

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

P-3-1-2

Neįgaliųjų, dalyvavusių respublikinių neįgaliųjų sporto organizacijų vykdytuose renginiuose, skaičius

6000

6100

6200

Kūno kultūros ir sporto departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės

P-3-1-3

Neįgaliųjų, dalyvavusių kūno kultūros ir sporto veikloje, skaičius

3000

3500

4000

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

P-3-1-4

Neįgaliųjų, dalyvavusių meninėje veikloje, skaičius

0

0

0

Kultūros ministerija

 

4 tikslas – užtikrinti veiksmingą neįgaliųjų teisių, pagrindinių laisvių gynimą be diskriminacijos dėl neįgalumo ir sudaryti palankias sąlygas tobulinti neįgaliųjų socialinės integracijos proceso valdymą

 

 

 

 

R-4-1

Visuomenės nuomonė dėl neįgaliųjų diskriminacijos (balais) (1 – mažiausia diskriminacija, 10 – didžiausia diskriminacija)

4,8

4,7

4,6

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

R-4-2

Neįgaliųjų, dalyvaujančių visuomeninėse organizacijose ir judėjimuose, gausėjimas (procentais)

40,5

41

41,5

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

 

4 tikslo 1 uždavinys – teikti tinkamos kokybės teisinę pagalbą neįgaliesiems ir sukurti nacionalinį žmogaus teisių stebėsenos mechanizmą

 

 

 

 

P-4-1-1

 

Vykdytų visuomenės švietimo ir informavimo priemonių apie neįgaliųjų socialinės integracijos procesą skaičius

5

5

5

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

 

4 tikslo 2 uždavinys – tobulinti neįgaliųjų socialinės integracijos proceso valdymą vietos savivaldos, nacionaliniu ir tarptautiniu lygmenimis

 

 

 

 

P-4-2-1

Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo projektuose naudą gavusių neįgaliųjų skaičius

4500

4500

 

4500

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

P-4-2-2

Atliktų socialinių paslaugų statistinių tyrimų ir parengtų statistinių informacinių pranešimų apie neįgaliuosius, kuriems socialinės paslaugos suteiktos namuose, dienos centruose ir stacionariose globos įstaigose, skaičius

1

1

1

Lietuvos statistikos departamentas

 

__________________________