Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2014 M. KOVO 26 D. NUTARIMO NR. 278 „DĖL VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ VYSTOMOJO BENDRADARBIAVIMO VEIKLOS ĮGYVENDINIMO IR HUMANITARINĖS PAGALBOS TEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2019 m. balandžio 3 d. Nr. 301

Vilnius

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Pakeisti Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų vystomojo bendradarbiavimo veiklos įgyvendinimo ir humanitarinės pagalbos teikimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. kovo 26 d. nutarimu Nr. 278 „Dėl Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų vystomojo bendradarbiavimo veiklos įgyvendinimo ir humanitarinės pagalbos teikimo aprašo patvirtinimo“:

1.1. Pakeisti 3 punktą ir jį išdėstyti taip:

3. Institucija, vadovaudamasi Įstatymu ir Aprašu, turi teisę rengti savo vystomojo bendradarbiavimo veiklos įgyvendinimo ir humanitarinės pagalbos teikimo tvarkos aprašą (toliau – institucijos tvarkos aprašas), tvirtinamą institucijos vadovo.“

1.2. Pakeisti 5 punktą ir jį išdėstyti taip:

5. Komisijas sudaro ministerijos, joms nepavaldžios valstybės institucijos ar valstybės įstaigos, kurių vadovas yra Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų valdytojas pagal Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymą, ir savivaldybių institucijos ir įstaigos, užsienio reikalų ministro nustatyta tvarka – Lietuvos Respublikos diplomatinės atstovybės, konsulinės įstaigos ir specialiosios misijos. Komisiją sudaryti privaloma tik tada, jeigu institucijos ketina dalyvauti vystomojo bendradarbiavimo veikloje ir (ar) teikti humanitarinę pagalbą. Institucijos, kuriose Komisija nesudaroma, atsižvelgia į tos valdymo srities ministerijos arba atitinkamos savivaldybės Komisijos rekomendacijas.“

1.3. Pakeisti 9 punktą ir jį išdėstyti taip:

9. Užsienio reikalų ministras patvirtina rekomenduojamas dokumentų formas, reikalingas vystomojo bendradarbiavimo veiklai įgyvendinti ir humanitarinei pagalbai teikti.“

1.4. Pakeisti 40 punktą ir jį išdėstyti taip:

40. Informaciją apie projektų paraiškas, kurioms nuspręsta skirti finansavimą, projekto administratorius, prieš pranešdamas projekto paraiškos teikėjui, raštu pateikia Užsienio reikalų ministerijai, siekdamas užtikrinti, kad tie patys projektai nebūtų finansuojami 2 kartus (ši tvarka netaikoma Užsienio reikalų ministerijos finansuojamų projektų atžvilgiu). Nurodomi projektų vykdytojai, projektų pavadinimai, projektų veiklos ir valstybės partnerės (jeigu yra). Jeigu Užsienio reikalų ministerija nustato, kad visos projekto veiklos jau finansuojamos kitos institucijos, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo informacijos gavimo apie tai raštu praneša informaciją pateikusiam projekto administratoriui. Su tokio projekto paraiškos teikėju projekto įgyvendinimo sutartis nepasirašoma. Jeigu Užsienio reikalų ministerija nustato, kad dalis projekto veiklų jau finansuojamos kitos institucijos, projekto administratorius projekto paraiškos teikėjui suteikia 5 darbo dienų nuo informacijos išsiuntimo terminą paraiškai patikslinti taip, kad joje liktų tik veiklos, kurių nefinansuoja kitos institucijos. Patikslinta projekto paraiška vertinama šiame skyriuje nustatyta tvarka.“

1.5. Pakeisti 43 punktą ir jį išdėstyti taip:

43.       Projekto įgyvendinimo sutartyje turi būti nustatyta:

43.1. projekto įgyvendinimo sutarties dalykas;

43.2. projekto įgyvendinimo pradžios ir pabaigos datos;

43.3. projekto įgyvendinimo sutarties šalių teisės ir įsipareigojimai;

43.4. finansavimo lėšų dydis, mokėjimo terminai, įskaitant galimą avansinį mokėjimą, ir tvarka;

43.5. projekto įgyvendinimo sutarties šalių atsakomybė;

43.6. projekto įgyvendinimo sutarties keitimo ir nutraukimo sąlygos ir tvarka;

43.7. ginčų sprendimo tvarka;

43.8. projekto vykdymo ataskaitos ir tarpinės projekto vykdymo ataskaitos (jeigu projektas trunka ilgiau negu vienus metus) pateikimo tvarka.“

1.6. Pakeisti 44 punktą ir jį išdėstyti taip:

44.     Projekto įgyvendinimo sutartyje gali būti nustatytos ir kitos sąlygos, susijusios su projekto vykdymu“.

1.7. Pakeisti 46 punktą ir jį išdėstyti taip:

46.     Projekto įgyvendinimo pradžios data laikoma projekto įgyvendinimo sutarties pasirašymo diena, jeigu projekto įgyvendinimo sutartyje nenumatyta kitaip.“

1.8. Pakeisti 48 punktą ir jį išdėstyti taip:

48. Projekto įgyvendinimo sutartyje gali būti numatyta galimybė projekto įgyvendinimo metu leisti projekto vykdytojui atlikti projekto paraiškoje arba patikslintoje projekto paraiškoje numatytų veiklų ir (arba) jų plano, ir (arba) projekto sąmatos pakeitimus, neturinčius esminio poveikio projekto apimčiai, tikslui ir uždaviniams, kurie nedidina institucijos finansuojamos projekto biudžeto dalies, nemažina projekto vykdytojo finansinio indėlio sumos ir neviršija išlaidoms taikomų apribojimų. Jeigu būtina atlikti tokius pakeitimus, projekto vadovas elektroniniu paštu kreipiasi į projekto administratorių su motyvuotu prašymu leisti atlikti neesminius veiklų ir (arba) jų plano ir (arba) projekto sąmatos eilutės pakeitimus. Apsvarstęs prašymą, projekto administratorius jam pritaria, pritaria iš dalies arba jį atmeta ir apie priimtą sprendimą, nurodydamas jo motyvus, praneša projekto vykdytojui elektroniniu paštu per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo.“

1.9. Pakeisti 49 punktą ir jį išdėstyti taip:

49. Jeigu būtina, projekto lėšos gali būti perkeliamos iš vienos sąmatos eilutės į kitą, bet ne daugiau kaip 15 procentų institucijos finansuojamos projekto biudžeto eilutės vertės. Dėl lėšų perkėlimo projekto vykdytojas su motyvuotu prašymu kreipiasi į projekto administratorių elektroniniu paštu. Projekto administratorius, apsvarstęs prašymą, jam pritaria, pritaria iš dalies arba jį atmeta ir apie priimtą sprendimą, nurodydamas jo motyvus, praneša projekto vykdytojui elektroniniu paštu per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo“.

1.10. Pakeisti 50 punktą ir jį išdėstyti taip:

50.  Jeigu projekto įgyvendinimo metu sutaupoma lėšų ir projekto vykdytojas siūlo jas panaudoti naujoms nenumatytoms veikloms arba atsiranda objektyvių priežasčių, dėl kurių reikia keisti projekto įgyvendinimo terminus, projekto vykdytojas apie tai elektroniniu paštu praneša projekto administratoriui. Projekto administratorius gali priimti sprendimą pakeisti projekto įgyvendinimo terminus taip, kad jų pakeitimas užtikrintų veiksmingą projekto įgyvendinimą, ir (ar) leisti panaudoti sutaupytas lėšas kitoms projekte nenumatytoms veikloms, atitinkančioms projekto tikslą, kurios suteiktų projektui pridėtinės vertės.“

1.11. Pakeisti 51 punktą ir jį išdėstyti taip:

51.  Jeigu projekto administratorius priima sprendimą iš sutaupytų lėšų leisti vykdyti naujas nenumatytas veiklas ir (ar) pakeisti projekto įgyvendinimo terminus, turi būti pasirašomas papildomas susitarimas prie projekto įgyvendinimo sutarties. Papildomame susitarime nurodomos naujos veiklos, jeigu tokios numatytos, ir naujų arba neįvykdytų veiklų nauji įvykdymo terminai ir sąlygos. Jeigu pasirašomas papildomas susitarimas dėl sutaupytų lėšų panaudojimo, prie jo pridedama sąmata, kurioje turi būti nurodyta, kiek lėšų kiekvienai iš veiklų skiriama.“

1.12. Pakeisti 52 punktą ir jį išdėstyti taip:

52. Įgyvendinęs projektą, projekto vykdytojas iki einamųjų metų gruodžio 1 d., jeigu projekto įgyvendinimo sutartyje nenumatyta kitaip, pateikia projekto administratoriui projekto vykdymo ataskaitą. Projekto vykdymo ataskaita (pasirašyta projekto vykdymo ataskaita kartu su projekto išlaidas pagrindžiančių dokumentų kopijomis) siunčiama projekto administratoriui registruotu paštu, elektroniniu paštu arba pateikiama kitu būdu, nurodytu projekto įgyvendinimo sutartyje. Projekto vykdymo ataskaitos gavimo data laikoma projekto vykdymo ataskaitos registracijos pas projekto administratorių data.“

1.13. Pakeisti 56 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstyti taip:

56. Projekto vykdymo ataskaitos vertinimą atlieka projekto administratorius, jeigu Aprašo 19 punkte nurodytoje jungtinės veiklos sutartyje nenustatyta kitaip. Projekto vykdymo vertinimo tikslai yra šie:“

1.14. Pakeisti 57 punktą ir jį išdėstyti taip:

57.   Projekto administratoriaus parengti projekto vykdymo ataskaitos vertinimai teikiami svarstyti Komisijai, kuri priima rekomendaciją institucijos vadovui projekto vykdymo ataskaitai pritarti, pritarti iš dalies arba ją atmesti. Komisijos rekomendacijoje nurodomi siūlymo pritarti projekto vykdymo ataskaitai iš dalies ar ją atmesti  motyvai ir, jeigu rekomenduojama projekto vykdymo ataskaitai pritarti iš dalies, nurodoma siūlomų tinkamomis pripažinti projekto išlaidų suma.  Institucijos tvarkos apraše gali būti numatyta teisė Komisijai priimti sprendimą projekto vykdymo ataskaitai pritarti, pritarti iš dalies arba ją atmesti.

1.15. Pakeisti 58 punktą ir jį išdėstyti taip:

58. Jeigu priimamas sprendimas pritarti projekto vykdymo ataskaitai iš dalies ar ją atmesti, sprendime nurodomi motyvai. Jeigu priimamas sprendimas projekto vykdymo ataskaitą atmesti, projekto vykdytojas grąžina projekto administratoriui projekto vykdymui projekto administratoriaus pervestas pinigines lėšas institucijos vadovo nustatyta tvarka.“

1.16. Pakeisti 59 punktą ir jį išdėstyti taip:

59.     Institucijos vadovui arba Komisijai, jei tokia teisė Komisijai nustatyta institucijos tvarkos apraše, pritarus projekto vykdymo ataskaitai arba pritarus iš dalies, per 10 darbo dienų nuo sprendimo priėmimo, jeigu projekto įgyvendinimo sutartyje nenustatyta kitaip, projekto administratorius kartu su projekto vykdytoju pasirašo veiklų įgyvendinimo patvirtinimo aktą. Jame taip pat nurodomos projekto vykdytojo projekto administratoriui grąžintinos lėšos (jeigu yra) ir projekto administratoriaus projekto vykdytojui pervedamos lėšos (jeigu yra), taip pat institucijos vadovo nustatyta tvarka - atsiskaitymo terminai.“

1.17. Pakeisti 61 punktą ir jį išdėstyti taip:

61. Iš institucijų teikiamos vystomojo bendradarbiavimo paramos negali būti finansuojamas ginklų, karinės ir kitos įrangos, branduolinės technologijos, neskirtos taikiems tikslams, prabangos prekių, paslaugų ar dovanų įsigijimas ir kita veikla, prieštaraujanti Lietuvos užsienio politikos interesams.“

1.18. Pakeisti 62 punktą ir jį išdėstyti taip:

62. Projekto įgyvendinimo sutartyje dėl ilgiau nei vienus metus trunkančio projekto vykdymo gali būti numatoma išlyga, kad kiekvienais kalendoriniais projekto įgyvendinimo sutarties galiojimo metais projekto finansavimas priklauso nuo institucijos vystomojo bendradarbiavimo paramai skiriamų lėšų. Projekto administratorius kiekvienais kalendoriniais metais su projekto vykdytoju taip pat gali sudaryti papildomą susitarimą prie pasirašytos projekto įgyvendinimo sutarties dėl finansavimo einamaisiais kalendoriniais metais.“

1.19. Pakeisti 64 punktą ir jį išdėstyti taip:

64. Išlaidų tinkamumą vertina projekto administratorius. Patirtas išlaidas tinkamomis finansuoti pripažįsta institucijos vadovas arba Komisija, jei tokia teisė Komisijai nustatyta institucijos tvarkos apraše, tvirtindama ataskaitą ir tarpinę ataskaitą (jeigu yra)“.

1.20. Pakeisti 65 punktą ir jį išdėstyti taip:

65.     Finansuotinomis išlaidomis gali būti pripažintos tik tos išlaidos, kurios:

65.1. numatytos prie projekto įgyvendinimo sutarties pridedamoje projekto paraiškoje arba patikslintoje projekto paraiškoje;

65.2. atitinka projekto įgyvendinimo sutarties sąlygas ir skirtos projekto tikslams pasiekti;

65.3. patirtos įgyvendinant projektą;

65.4. atitinka ekonomiškumo principą;

65.5. pagrįstos projekto vykdytojo išlaidų pagrindimo ir jų apmokėjimo įrodymo ar lygiavertės įrodomosios vertės dokumentais, kurie lengvai patikrinami, o dokumentų įrašai teikia išsamią informaciją apie faktiškai patirtas išlaidas; jeigu mokėjimo įrodymo dokumentai gauti valstybėje partnerėje, aiškinamieji įrašai dokumente turi būti įrašyti asmens, atsakingo už finansinę projekto įgyvendinimo veiklą, lietuvių kalba.“

1.21. Pakeisti 66 punktą ir jį išdėstyti taip:

66.     Tinkamomis finansuoti projekto išlaidomis laikomos:

66.1. Tiesioginės projekto išlaidos:

66.1.1. išlaidos, skirtos numatytoms veikloms finansuoti, tokios kaip honorarai pranešėjams, ekspertams, jų socialinio draudimo įmokos;

66.1.2. darbo užmokesčio išlaidos, susijusios su projekto veiklų įgyvendinimu, ir su darbo užmokesčiu susijusios išlaidos;

66.1.3. komandiruočių (kelionių) išlaidos;

66.1.4. atitinkančių rinkos kainas paslaugų (tokių kaip renginių organizavimo, maitinimo, transporto, įrangos renginiams nuomos) pirkimo išlaidos;

66.1.5.  įrangos įsigijimo, jeigu tai yra projekto sudedamoji dalis, išlaidos;

66.1.6. darbų atlikimo (rangos) išlaidos, jeigu tai yra projekto sudedamoji dalis;

66.1.7. su projekto viešinimu (straipsniai, informacijos sklaida socialiniuose tinkluose, plakatai, lankstinukai ir panašiai) susijusios išlaidos;

66.1.8. atlyginimas institucijų darbuotojams, dalyvaujantiems įgyvendinant projektus, skirtus su institucijos misija ir tikslais susijusiai veiklai vykdyti, jeigu tai neprieštarauja jų darbo užmokestį reglamentuojančių teisės aktų nuostatoms;

66.1.9. būtinos projekto vykdymo išlaidos, kurias vykdant projektą apmokėjo projekto vykdytojo partneris, jeigu jos buvo numatytos projekto paraiškoje;

66.1.10. pridėtinės vertės mokestis (toliau – PVM), kurio projekto vykdytojas negali susigrąžinti;

66.1.11. kitos išlaidos, tiesiogiai susijusios su projekto veiklų įgyvendinimu.

66.2. Netiesioginės projekto išlaidos numatytos projekto vykdymo  išlaidos, kurios nėra skiriamos tiesiogiai projekto veikloms įgyvendinti, tačiau yra būtinos ir tiesiogiai susijusios su tiesioginėmis projekto išlaidomis, tokios kaip biuro patalpų, transporto nuomos ir išlaikymo, trumpalaikio materialiojo turto įsigijimo ar nuomos, ryšių, finansinių paslaugų (mokėjimo paslaugų), išorės audito, projekto vykdytojo patirtos projekto valdymo išlaidos (pavyzdžiui, projekto vadovo, koordinatoriaus, projekto finansininko, kitų projekto komandos narių faktinio darbo užmokesčio ir su juo susijusios išlaidos, jeigu jos apskaičiuotos ir išmokėtos už faktinį darbo vykdant projektą laiką arba projekto valdymo ar buhalterinės apskaitos paslaugų pirkimo išlaidos), kitos projekto sąmatoje nenumatytos išlaidos, kurios yra būtinos projektui sėkmingai įgyvendinti arba kurios suteikė projektui papildomą pridėtinę vertę.“

1.22. Papildyti 661 punktu:

661. .Aprašo 66.2 papunktyje nurodytų netiesioginių projekto išlaidų suma negali viršyti 25 procentų tinkamomis pripažintų faktinių Aprašo 66.1 papunktyje nurodytų tiesioginių projekto išlaidų sumos. Konkretų netiesioginių projekto išlaidų procentinį dydį, neviršijantį šiame punkte nurodyto dydžio, gali nustatyti institucijos vadovas.“

1.23. Pakeisti 67 punktą ir jį išdėstyti taip:

67.     Netinkamomis finansuoti pripažintos išlaidos neapmokamos. Netinkamomis finansuoti projekto išlaidomis laikomos:

67.1. palūkanos, kurias sumokėjo projekto vykdytojas, pasinaudojęs suteiktomis lėšomis;

67.2. nekilnojamojo turto įsigijimo išlaidos, išskyrus tuos atvejus, kai tai yra projekto įgyvendinimo sutarties sudedamoji dalis;

67.3. ilgalaikio turto įsigijimo išlaidos ir išlaidos kitoms investicijoms, įskaitant statybos darbus, išskyrus tuos atvejus, kai tai yra projekto sudedamoji dalis;

67.4. projekto įgyvendinimo   sutartyje nenumatyti įnašai natūra vietoj numatyto finansavimo;

67.5. išlaidos, kurios jau finansuojamos iš kitų šaltinių;

67.6. išlaidos, kurios padidina projekto sąnaudas, proporcingai nepadidindamos jo vertės;

67.7. PVM, kurį projekto vykdytojas gali susigrąžinti;

67.8. visos išlaidos, patirtos pažeidžiant Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymą ir kitų institucijų lėšų naudojimą reglamentuojančių teisės aktų nuostatas.“

1.24. Pakeisti 70 punktą ir jį išdėstyti taip:

70.   Tinkamomis finansuoti projekto išlaidomis laikomi dienpinigiai ir gyvenamojo ploto nuomos išlaidos, apskaičiuotos vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 29 d. nutarimo Nr. 526 „Dėl dienpinigių ir kitų komandiruočių išlaidų apmokėjimo“ nustatyta tvarka, arba, jeigu projekto vykdytojas yra valstybės partnerės subjektas ar tarptautinė organizacija, atitinkamos valstybės partnerės arba tarptautinės organizacijos teisės aktų, reglamentuojančių komandiruočių išlaidų apmokėjimą, nustatyta tvarka, jeigu dėl to susitarta projekto įgyvendinimo sutartyje.“

1.25. Pakeisti 73 punktą ir jį išdėstyti taip:

 

73.  Visos projekto išlaidos turi būti pateisinamos ir apmokėjimo dokumentais – mokėjimo nurodymais, sąskaitų išrašais, kasos išlaidų orderiais, kvitais (čekiais) ar kitais dokumentais, kuriais įrodoma, kad atliktas mokėjimas. Jeigu paraiškoje buvo numatytas paraiškos teikėjo finansinis indėlis, jį būtina pagrįsti dokumentais.“

1.26. Pakeisti 77 punktą ir jį išdėstyti taip:

77.     Jeigu projekto įgyvendinimo sutartyje numatytas išorės auditas, prie ataskaitos pridedamos auditoriaus išvados ir sutarties su audito įmone ar atestuotu auditoriumi, kuris audito veikla verčiasi savarankiškai, kopijos.“

1.27. Pakeisti 78 punktą ir jį išdėstyti taip:

78.    Projekto vykdytojas privalo grąžinti nepanaudotų lėšų likutį projekto administratoriui per veiklų įgyvendinimo patvirtinimo akte nurodytą laiką.“

1.28. Pakeisti 81 punktą ir jį išdėstyti taip:

81. Institucijos vadovas ar jo įgaliotas asmuo pasirašo  savanoriškų įnašų ir įmokų mokėjimo susitarimus, pagal kuriuos vystomajam bendradarbiavimui skirtos lėšos pervedamos Aprašo 80 punkte nurodytiems subjektams, taip pat susitarimus dėl deleguotojo bendradarbiavimo, išskyrus tuos atvejus, kai susitarimo sudarymui taikoma Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių rengimo ir sudarymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. spalio 1 d. nutarimu Nr. 1179 „Dėl Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių rengimo ir sudarymo taisyklių patvirtinimo“, nustatyta tvarka.“

1.29. Pakeisti 82 punktą ir jį išdėstyti taip:

82. Sprendimą teikti dvišalę ir daugiašalę paramą vystymuisi ir kitais Įstatyme nustatytais būdais, tokiais kaip techninė parama, deleguotasis bendradarbiavimas, dalyvavimas tarptautinių donorų lėšomis finansuojamuose projektuose (tokiuose kaip Europos Sąjungos Dvynių programa), pagalba valstybės partnerės prekybos sistemai vystyti, privačiam sektoriui plėtoti (įskaitant lengvatinių paskolų ir garantijų teikimą ir dalyvavimą valstybių partnerių privataus sektoriaus ūkio subjektuose) ir pilietinei visuomenei stiprinti, projektų ir programų bendrasis finansavimas ir parama biudžetui, priima institucijos vadovas ar jo įgaliotas asmuo.“

1.30. Papildyti 971 punktu:

971. Jeigu priimamas sprendimas teikti humanitarinę pagalbą kartu su kita institucija, institucijos, teikdamos humanitarinę pagalbą, gali sudaryti biudžeto lėšų naudojimo sutartį su kita nepavaldžia biudžetine įstaiga Valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 14 d. nutarimu Nr. 543 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo“, nustatyta tvarka.“

1.31. Pakeisti 109 punktą ir jį išdėstyti taip:

109. Institucijos, teikiančios dvišalę paramą vystymuisi Aprašo III ir IV skyriuose nustatyta tvarka, informaciją apie įgyvendinamą projektą viešai skelbia tik po projekto įgyvendinimo sutarties pasirašymo.“

1.32. Pakeisti 110 punktą ir jį išdėstyti taip:

110. Teikiant dvišalę paramą vystymuisi Aprašo III ir IV skyriuose nustatyta tvarka, projekto įgyvendinimo sutartyje turi būti nurodyta, kad projekto vykdytojas arba institucija, teikianti vystomojo bendradarbiavimo paramą, informaciją apie vykdomus projektus arba suteiktą paramą po sutarties pasirašymo skelbia savo interneto svetainėse, taip pat, jeigu yra galimybė, viešina kitose visuomenės informavimo priemonėse ir valstybėje partnerėje ir kitais būdais užtikrina institucijos matomumą projekte.“

2. Nustatyti, kad šio nutarimo nuostatos iki šio nutarimo įsigaliojimo pradėtiems ir nebaigtiems vykdyti vystomojo bendradarbiavimo projektams taikomos tiek, kiek jos neprieštarauja jų įgyvendinimo sutarčių nuostatoms.


 

3. Šis nutarimas įsigalioja 2019 m. gegužės 1 d.

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                      Saulius Skvernelis

 

 

 

 

Susisiekimo ministras, pavaduojantis

užsienio reikalų ministrą                                                                  Rokas Masiulis