LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. VASARIO 7 D. SPRENDIMo NR. 5TS-594 „DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ATLIEKŲ TVARKYMO TAISYKLIŲ patvirtinimo“ PAKEITIMO

 

2018 m. gegužės 30 d. Nr. 5TS-1331

Lazdijai

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo 31 straipsnio 1 dalimi, Lazdijų rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Pakeisti Lazdijų rajono savivaldybės atliekų tvarkymo taisykles, patvirtintas Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2013 m. vasario 7 d. sprendimu Nr. 5TS-594 „Dėl Lazdijų rajono savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“:

1.1. Pakeisti 8.20 papunktį ir jį išdėstyti taip:

8.20. Sunkiai privažiuojama teritorija teritorija, iki kurios vedantis kelias ar įvažiavimas, esantis su grunto danga, nepravažiuojamas specialiai atliekų vežimo automašinai dėl blogos kelio dangos ar šalikelėje augančių medžių ar kitų sąlygų.“;

1.2. Papildyti 8.27 papunkčiu:  

8.27. Neprivažiuojamų nekilnojamojo turto objektų sąrašas šių Taisyklių nuostatomis sudarytas ir Savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintas neprivažiuojamų nekilnojamojo turto objektų (toliau – NTO), kuriems suteikiama Lazdijų rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatuose numatyta lengvata, sąrašas.“;

1.3. Pakeisti 26 punktą ir jį išdėstyti taip:

26. Komunalinių atliekų tvarkytojai turi teisę patikrinti aptarnaujamų konteinerių turinį ir rūšiavimo kokybę.“;

1.4. Pakeisti 28 punktą ir jį išdėstyti taip:

28. Paslaugų teikėjas turi teisę įspėti Atliekų turėtojus, kurie nesilaiko šių Taisyklių reikalavimų.“;

1.5. Papildyti 961 punktu:  

961. Neprivažiuojamų nekilnojamojo turto objektų sąrašas sudaromas ir tvirtinamas tokia tvarka:

961.1. Vadovaujantis Savivaldybės administracijos seniūnijų, Paslaugų teikėjo pateikta informacija ir gyventojų prašymais, sudaromas preliminarus Neprivažiuojamų NTO sąrašas;

961.2. Savivaldybės administracijos atliekų tvarkymo sritį kuruojantis specialistas, Paslaugų teikėjo atstovas ir atitinkamos seniūnijos seniūnas atlieka į preliminarų Neprivažiuojamų NTO sąrašą įtrauktų teritorijų apžiūras;

961.3. į Neprivažiuojamų NTO sąrašą įtraukiami NTO, kurių teritorija nutolusi nuo artimiausio privažiuojamo kelio juostos, kuria organizuojamas atliekų surinkimo maršrutas ir privažiavimas atitinka bent vieną iš žemiau nurodytų požymių:

961.3.1. Nėra kelio ar privažiavimas iki neprivažiuojamos teritorijos yra be dangos (kelias eina pievomis, dirvonais, miško teritorija, apaugusia medžiais, šlaitais, kelyje yra pelkėta vietovė ar kt.) ir esant sudėtingoms meteorologinėms sąlygoms tokiems NTO komunalinių atliekų surinkimo ir tvarkymo paslaugos teikimas neįmanomas I ir IV metų ketvirčiais;

961.3.2. Privažiavime iki teritorijos yra įrengtas tiltas, pralaida ar kitas kelio elementas, kuris gali būti pažeistas ar sugadintas juo važiuojant sunkiasvorei transporto priemonei;

961.3.3. Esant blogoms meteorologinėms sąlygoms, privažiavime atsiradusios provėžos ar kitos pažaidos, dėl kurių neįmanoma įvažiuoti į teritoriją;

961.4. Atlikus preliminariame Neprivažiuojamų NTO sąraše esančių neprivažiuojamų NTO teritorijų apžiūrą vietoje, sudaromas galutinis Neprivažiuojamų NTO sąrašas ir teikiamas Savivaldybės administracijos direktoriui tvirtinti. Sąrašo keitimas ir papildymas atliekamas tokia pačia tvarka;

961.5. Patvirtintas Neprivažiuojamų NTO sąrašas pateikiamas ARATC ir Paslaugų teikėjui.

961.6. Neprivažiuojamų NTO sąraše esančių NTO Atliekų turėtojams suteikiama lengvata vadovaujantis Lazdijų rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatais.“.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                     Artūras Margelis