LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRO 2014 M. birželio 30 D. ĮSAKYMO nR. 1v-446 „DĖL LAIKINŲJŲ VALSTYBINIO NUMERIO ŽENKLŲ, SKIRTŲ MOTORINĖMS TRANSPORTO PRIEMONĖMS, PRIEKABOMS ŽENKLINTI NE ILGIAU KAIP VIENĄ PARĄ, IŠDAVIMO IR JŲ NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2015 m. liepos 17 d. Nr. 1V-555

Vilnius

 

 

1. Pakeičiu Laikinųjų valstybinio numerio ženklų, skirtų motorinėms transporto priemonėms, priekaboms ženklinti ne ilgiau kaip vieną parą, išdavimo ir jų naudojimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2014 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. 1V-446 „Dėl Laikinųjų valstybinio numerio ženklų, skirtų motorinėms transporto priemonėms, priekaboms ženklinti ne ilgiau kaip vieną parą, išdavimo ir jų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

2.   N u s t a t a u, kad įsakymas įsigalioja 2015 m. gruodžio 1 d.

 

 

 

Vidaus reikalų ministras                                                                                         Saulius Skvernelis

 


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro

2014 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. 1V-446

(Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro

2015 m. liepos 17 d. įsakymo Nr.1V-555 redakcija)

 

LAIKINŲJŲ VALSTYBINIO NUMERIO ŽENKLŲ, SKIRTŲ MOTORINĖMS TRANSPORTO PRIEMONĖMS, PRIEKABOMS ŽENKLINTI NE ILGIAU KAIP VIENĄ PARĄ, IŠDAVIMO IR JŲ NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠAS

 

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Laikinųjų valstybinio numerio ženklų, skirtų motorinėms transporto priemonėms, priekaboms ženklinti ne ilgiau kaip vieną parą, išdavimo ir jų naudojimo tvarkos aprašas (toliau – aprašas) nustato laikinųjų valstybinio numerio ženklų, skirtų motorinėms transporto priemonėms, priekaboms ženklinti ne ilgiau kaip vieną parą (toliau – laikinieji numerio ženklai) išdavimo, naudojimo ir apskaitos tvarką.

2. Apraše vartojamos sąvokos:

2.1. Laikinieji numerio ženklai – motorinių transporto priemonių ir (ar) priekabų (toliau – transporto priemonės) pardavimo, remonto, techninės priežiūros, tyrimų ir (ar) bandymų veiklą vykdančių ūkio subjektų valdomoms, Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registre neįregistruotoms transporto priemonėms ne ilgiau kaip vieną parą ženklinti skirti valstybinio numerio ženklai;

2.2. Laikinųjų numerio ženklų naudojimas – transporto priemonės ženklinimas laikinaisiais numerio ženklais ir jais paženklintos transporto priemonės dalyvavimas viešajame eisme;

2.3. Pareiškėjas – ūkio subjektas arba ūkio subjekto vardu veikiantis fizinis asmuo;

2.4. Sutartis – ūkio subjekto su valstybės įmone „Regitra“ (toliau – VĮ „Regitra“) sudaryta laikinųjų numerio ženklų išdavimo ir šių ženklų naudojimo duomenų teikimo sutartis;

2.5. Ūkio subjektas – fizinis ar juridinis asmuo arba kita organizacija, juridinio asmens ar kitos organizacijos filialas, Lietuvos Respublikos teritorijoje vykdantis transporto priemonių  pardavimo, remonto, techninės priežiūros, tyrimų ir (ar) bandymų veiklą.

2.6. Kitos apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatyme, Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatyme, Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų registravimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2001 m. gegužės 25 d. įsakymu Nr. 260 „Dėl Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų registravimo taisyklių patvirtinimo“, vartojamas sąvokas.

3. Laikinieji numerio ženklai išduodami sutartis sudariusiems ūkio subjektams. Laikinaisiais numerio ženklais ženklinamos ūkio subjektų valdomos transporto priemonės, kuriomis važiuojama į jų pardavimo, remonto, demonstravimo, komplektavimo, techninės priežiūros, atitikties įvertinimo, registravimo vietą arba kuriomis atliekamas parodomasis, bandomasis važiavimas. Laikinaisiais numerio ženklais paženklintos transporto priemonės negali būti naudojamos komerciniais (kroviniams ar keleiviams vežti), asmeniniais ir kitokiais, nei nurodyta šiame punkte, tikslais. Transporto priemonės ženklinamos tik galiojančiais laikinaisiais numerio ženklais ir gali dalyvauti viešajame eisme tik Lietuvos Respublikoje ir tik važiuojant jose ūkio subjektui arba ūkio subjekto darbuotojui. Ūkio subjektas negali parduoti ar kitaip perleisti laikinųjų numerio ženklų kitiems asmenims.

Laikinieji numerio ženklai pradeda galioti nuo jų išdavimo dienos ir galioja ne ilgiau kaip dvejus metus. Laikinuosiuose numerio ženkluose nurodomas jų galiojimo terminas.

4. Laikinuosius numerio ženklus ūkio subjektams išduoda ir išdavimo duomenis tvarko VĮ „Regitra“.

Laikinųjų numerio ženklų išdavimo ir naudojimo apskaita tvarkoma VĮ „Regitra“ programinėmis priemonėmis centralizuotoje informacinėje sistemoje (toliau – informacinė sistema).

5. Pareiškėjų pageidavimu laikinieji numerio ženklai už papildomą mokestį gali būti išduodami (paimami) pareiškėjo nurodytu adresu. Tokios paslaugos suteikimo tvarką nustato VĮ „Regitra“ generalinis direktorius.

6. VĮ „Regitra“ teikiamų paslaugų kainos nustatytos Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų valstybinio registracijos numerio ženklų išdavimo paslaugų kainoraštyje, patvirtintame Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2014 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. 1V-450 „Dėl valstybės įmonės „Regitra“ teikiamų monopolinio pobūdžio paslaugų kainų“.

 

II SKYRIUS

PAREIŠKĖJŲ PRAŠYMŲ SUDARYTI SUTARTĮ IR (AR) IŠDUOTI LAIKINUOSIUS NUMERIO ŽENKLUS NAGRINĖJIMAS

 

7. Dėl sutarčių sudarymo pareiškėjai gali kreiptis tiesiogiai atvykę į VĮ „Regitra“ filialą, o dėl laikinųjų numerio ženklų išdavimo, grąžinimo ar naudojimo – tiesiogiai atvykę į VĮ „Regitra“ filialą arba elektroninių ryšių priemonėmis, kurios leidžia tinkamai identifikuoti asmenį ir atlikti apraše nustatytus veiksmus elektroninėje erdvėje (toliau – elektroninių ryšių priemonės).

Tiesiogiai atvykę į VĮ „Regitra“ filialą, pareiškėjai teikia originalius dokumentus, o elektroninių ryšių priemonėmis besikreipiantys pareiškėjai teikia skaitmeninius, elektroninius dokumentus ir originalių dokumentų skaitmenines kopijas.

Pareiškėjų prašymai sudaryti sutartį ir (ar) išduoti laikinuosius numerio ženklus (toliau – prašymas) turi būti pasirašyti (elektroninių ryšių priemonėmis teikiamų prašymų pareiškėjai turi būti patvirtinę savo tapatybę per Elektroninių valdžios vartų portalą), juose turi būti nurodytas pareiškėjo adresas korespondencijai ir duomenys ryšiui palaikyti.

8. Kartu su prašymu pareiškėjai pateikia:

8.1. savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (kai pareiškėjas dokumentus teikia tiesiogiai atvykęs į VĮ „Regitra“ filialą);

8.2. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka ir sąlygomis įformintą atstovavimą patvirtinantį dokumentą (kai pareiškėjas yra ūkio subjekto vardu veikiantis fizinis asmuo ir dokumentas yra sudarytas ne elektroninių ryšių priemonėmis).

9. Dokumentai pateikiami valstybine kalba. Nevalstybine kalba pateikti dokumentai turi būti išversti į lietuvių kalbą, vertimai patvirtinti juos išvertusio vertėjo parašu bei vertimų biuro antspaudu.

Užsienyje išduoti dokumentai turi būti teisės aktų nustatyta tvarka legalizuoti.

10. Nagrinėdama pareiškėjų prašymus, VĮ „Regitra“ tikrina pateiktų dokumentų autentiškumą, pareiškėjų tapatybę, jų duomenis Lietuvos Respublikos gyventojų registre ir (ar) Užsieniečių registre, nagrinėja pateiktus dokumentus (originalių dokumentų skaitmenines kopijas), duomenis, informaciją, tikrina, ar ūkio subjektai yra įregistruoti Juridinių asmenų registre ir (ar) Mokesčių mokėtojų registre, ar pareiškėjas ir jo teikiami dokumentai nėra įregistruoti atitinkamai Ieškomų asmenų, neatpažintų lavonų ir nežinomų bejėgių asmenų žinybiniame registre ar Ieškomų ir rastų numeruotų bei individualius požymius turinčių daiktų ir dokumentų registre.

11. Pareiškėjų prašymai išnagrinėjami per 5 darbo dienas. Išnagrinėjus pareiškėjo prašymą, priimamas sprendimas tenkinti arba atsisakyti tenkinti prašymą.

12. Priėmęs sprendimą tenkinti prašymą ir sudaryti sutartį, VĮ „Regitra“ įgaliotas darbuotojas:

12.1. įrašo informacinėje sistemoje pareiškėjo, ūkio subjekto (kai pareiškėjas yra ūkio subjekto vardu veikiantis fizinis asmuo), kitus su sutarties sudarymu susijusius duomenis;

12.2. pateikia pareiškėjui pasirašyti sutarties projektą.

13. Priėmęs sprendimą tenkinti prašymą ir išduoti laikinuosius numerio ženklus, VĮ „Regitra“ įgaliotas darbuotojas:

13.1. patvirtina anksčiau informacinėje sistemoje įrašytus ūkio subjekto duomenis;

13.2. įrašo informacinėje sistemoje pareiškėjo, pageidaujamų gauti laikinųjų numerio ženklų duomenis;

13.3. per 5 darbo dienas nuo sprendimo išduoti laikinuosius numerio ženklus priėmimo dienos išduoda laikinuosius numerio ženklus.

14. Priėmęs sprendimą atsisakyti tenkinti pareiškėjo prašymą, VĮ „Regitra“ įgaliotas darbuotojas:

14.1. įrašo informacinėje sistemoje pareiškėjo ir kitus, su atsisakymu tenkinti pareiškėjo prašymą susijusius, duomenis;

14.2. raštu arba elektroninių ryšių priemonėmis informuoja pareiškėją apie priimtą sprendimą ir atsisakymo tenkinti prašymą priežastis.

15. Pareiškėjų prašymai nenagrinėjami, jei jie pateikti nesilaikant aprašo 7–9 punktuose nustatytų reikalavimų.

16. Kai pareiškėjai pateikia Ieškomų ir rastų numeruotų bei individualius požymius turinčių daiktų ir dokumentų registre įregistruotą arba taisymo ar klastojimo žymių turintį dokumentą, VĮ „Regitra“ pareiškėjų prašymus nagrinėja po policijos atlikto atitinkamo patikrinimo (tyrimo).

17. Pareiškėjų pateikti originalūs dokumentai po prašymų išnagrinėjimo grąžinami pareiškėjams (išskyrus vienkartinį atstovavimą patvirtinančius dokumentus).

 

III SKYRIUS

LAIKINŲJŲ NUMERIO ŽENKLŲ NAUDOJIMAS IR APSKAITA

 

18. Laikinuosius numerio ženklus naudoti ketinantis ūkio subjektas ar jo darbuotojas:

18.1. įsitikina, kad transporto priemonė, kurią ketinama ženklinti laikinaisiais numerio ženklais, yra techniškai tvarkinga, ji bus naudojama laikantis aprašo 3 punkte nustatytų sąlygų, ūkio subjektas yra apsidraudęs transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu ir sumokėjęs valstybės nustatytus su transporto priemone ar su jos dalyvavimu viešajame eisme susijusius mokesčius;

18.2. įrašo informacinėje sistemoje laikinųjų numerio ženklų, kuriais ketinama ženklinti transporto priemonę, numerį, transporto priemonės gamybinę markę (gamintojo prekės pavadinimą), komercinį pavadinimą, identifikavimo numerį, spalvą, transporto priemonėje važiuojančio ūkio subjekto, ūkio subjekto darbuotojo vardą, pavardę, asmens kodą (gimimo datą), važiavimo transporto priemone tikslą, laikinųjų numerio ženklų naudojimo laikotarpį (jis negali būti ilgesnis kaip viena para), duomenų įrašymo datą ir laiką.

19. Laikinuosius numerio ženklus naudoti ketinantys  ūkio subjektas ar jo darbuotojas su laikinųjų numerio ženklų naudojimu susijusias procedūras gali įvykdyti atvykę tiesiogiai į VĮ „Regitra“ filialą, kuriame pareiškėjai aptarnaujami VĮ „Regitra“ generalinio direktoriaus nustatyta tvarka.

20. Įvykdžius aprašo 18 arba 19 punkte nurodytas procedūras, laikinuosius numerio ženklus galima naudoti informacinėje sistemoje nurodytą laikinųjų numerio ženklų naudojimo laikotarpį.

21. Transporto priemonė, kuria ketinama dalyvauti viešajame eisme, ženklinama informacinėje sistemoje įrašytus numerius atitinkančiais laikinaisiais numerio ženklais, kurie tvirtinami transporto priemonės gamintojo įrengtoje numerio ženklų tvirtinimo vietoje.

22. Ūkio subjektui išduoti laikinieji numerio ženklai per 10 dienų grąžinami VĮ „Regitra“, kai:

22.1. nutraukiama sutartis; šiuo atveju ūkio subjektui išduoti laikinieji numerio ženklai informacinėje sistemoje pažymimi kaip negaliojantys;

22.2. laikinųjų numerio ženklų galiojimo terminas pasibaigia.

23.  Ūkio subjektas, praradęs laikinuosius numerio ženklus, privalo nedelsdamas raštu arba elektroninių ryšių priemonėmis informuoti VĮ „Regitra“ ir pateikti paaiškinimą apie jų praradimo aplinkybes.

Prarasti laikinieji numerio ženklai informacinėje sistemoje pažymimi kaip negaliojantys nuo tos dienos, kai ūkio subjektai informuoja VĮ „Regitra“ apie jų praradimą.

 

IV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

24. VĮ „Regitra“ priimti sprendimai atsisakyti tenkinti prašymą per 30 dienų gali būti skundžiami VĮ „Regitra“ generaliniam direktoriui, o VĮ „Regitra“ generalinio direktoriaus sprendimai – teismui Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

25. Dokumentai ir (ar) jų kopijos, kurių pagrindu sudaromos sutartys, išduodami, grąžinami laikinieji numerio ženklai, saugomi VĮ „Regitra“ archyvuose pagal prašymų nagrinėjimo vietą ir (ar) elektroniniame archyve.

26. VĮ „Regitra“ elektroniniame archyve saugomi:

26.1. elektroninių ryšių priemonėmis pareiškėjų pateikti dokumentai;

26.2. VĮ „Regitra“ archyvuose saugomų dokumentų skaitmeninės kopijos;

26.3. išnagrinėjus pareiškėjų prašymus, grąžinamų pareiškėjams jų pateiktų originalių dokumentų (išskyrus Lietuvos Respublikoje išduotus asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus) skaitmeninės kopijos;

26.4.  VĮ „Regitra“ pareiškėjams pateikta informacija apie priimtą sprendimą atsisakyti tenkinti prašymą.

27. Sutarčių sudarymo duomenys elektroniniame archyve saugomi 5 metus po sutarčių nutraukimo; laikinųjų numerio ženklų išdavimo duomenys saugomi 5 metus po laikinųjų numerio ženklų sunaikinimo arba pareiškėjų pranešimo VĮ „Regitra“ apie jų praradimą, o laikinųjų numerio ženklų naudojimo duomenys saugomi 5 metus po jų įrašymo. Pasibaigus duomenų saugojimo terminui, duomenys sunaikinami.

28. VĮ „Regitra“ informuoja policiją, kai:

28.1. pareiškėjas yra įregistruotas Ieškomų asmenų, neatpažintų lavonų ir nežinomų bejėgių asmenų žinybiniame registre;

28.2. pareiškėjas pateikia Ieškomų ir rastų numeruotų bei individualius požymius turinčių daiktų ir dokumentų registre įregistruotą ar taisymo, klastojimo žymių turintį dokumentą;

28.3. ūkio subjektas informuoja VĮ „Regitra“ apie laikinųjų numerio ženklų praradimą;

28.4. ūkio subjektas nevykdo aprašo 22 punkte nurodyto reikalavimo grąžinti laikinuosius numerio ženklus.

29. Surasti ar kompetentingų institucijų paimti laikinieji numerio ženklai grąžinami VĮ „Regitra“. Apie grąžintų galiojančių laikinųjų numerio ženklų perdavimo galimybę VĮ „Regitra“ raštu arba elektroninių ryšių priemonėmis informuoja ūkio subjektus, kuriems jie buvo išduoti. Grąžinti galiojantys laikinieji numerio ženklai per 30 dienų nuo jų grąžinimo VĮ „Regitra“ dienos gali būti perduodami ūkio subjektams, kuriems jie buvo išduoti, jei jie dėl to kreipiasi į VĮ „Regitra“. Ūkio subjektams neperduoti, taip pat aprašo 22 punkte nurodytais atvejais grąžinti VĮ „Regitra“ laikinieji numerio ženklai sunaikinami. Prieš sunaikinimą galiojantys laikinieji numerio ženklai informacinėje sistemoje pažymimi kaip negaliojantys.

________________