Lietuvos Respublikos sOCIALINĖS apsaugos IR DARBO ministras

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS EKONOMIKOS IR INOVACIJŲ MINISTRAS

 

įsakymas

DĖL VEIKLŲ, ORIENTUOTŲ Į PAŽANGIŲ TECHNOLOGIJŲ GAMYBĄ, ŽINIOMS IMLIAS PASLAUGAS, EUROPOS SĄJUNGOS ŽALIOJO KURSO TIKSLŲ SIEKIMĄ
IR SOCIALINĮ DIALOGĄ, SĄRAŠO PATVIRTINIMO

 

2020 m. birželio 3 d. Nr. A1-495/4-401

Vilnius

 

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymo 41 straipsnio 23 ir 24 dalimis,

t v i r t i n a m e Veiklų, orientuotų į pažangių technologijų gamybą, žinioms imlias paslaugas, Europos Sąjungos žaliojo kurso tikslų siekimą ir socialinį dialogą, sąrašą (pridedama).

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministras                                                            Linas Kukuraitis

 

 

Energetikos ministras, laikinai einantis

ekonomikos ir inovacijų ministro pareigas                                                      Žygimantas Vaičiūnas

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro

2020 m. birželio 3 d. įsakymu Nr. A1-495/4-401

 

 

VEIKLŲ, ORIENTUOTŲ Į PAŽANGIŲ TECHNOLOGIJŲ GAMYBĄ, ŽINIOMS IMLIAS PASLAUGAS, EUROPOS SĄJUNGOS ŽALIOJO KURSO TIKSLŲ SIEKIMĄ IR SOCIALINĮ DIALOGĄ, sąrašas

 

Eil. Nr.

Veiklos

kodas*

Pavadinimas

1.  Į aukšto technologinio lygio gamybą orientuotos veiklos**:

1.1.

21

Pagrindinių vaistų pramonės gaminių ir farmacinių preparatų gamyba

1.2.

26

Kompiuterinių, elektroninių ir optinių gaminių gamyba

1.3.

30.3

Orlaivių ir erdvėlaivių bei susijusios įrangos gamyba

2. Į vidutiniškai aukšto technologinio lygio gamybą orientuotos veiklos**:

2.1.

20

Chemikalų ir chemijos produktų gamyba

2.2.

27

Elektros įrangos gamyba

2.3.

28

Niekur kitur nepriskirtų mašinų ir įrangos gamyba

2.4.

29

Variklinių transporto priemonių, priekabų ir puspriekabių gamyba

2.5.

30.2

Geležinkelio lokomotyvų bei riedmenų gamyba

2.6.

30.4

Karinių kovinių transporto priemonių gamyba

2.7.

30.9

Niekur kitur nepriskirtų transporto priemonių gamyba

2.8.

32.5

Medicinos ir odontologijos prietaisų, instrumentų ir reikmenų gamyba

3. Aukšto technologinio lygio žinioms imlios paslaugos**:

3.1.

59

Kino filmų, vaizdo filmų ir televizijos programų gamyba, garso įrašymo ir muzikos įrašų leidybos veikla

3.2.

60

Programų rengimas ir transliavimas

3.3.

61

Telekomunikacijos

3.4.

62

Kompiuterių programavimo, konsultacinė ir susijusi veikla

3.5.

63

Informacinių paslaugų veikla

3.6.

72

Moksliniai tyrimai ir taikomoji veikla

4. Žinioms imlios rinkos paslaugos**:

4.1.

50

Vandens transportas

4.2.

51

Oro transportas

4.3.

69

Teisinė ir apskaitos veikla

4.4.

70

Pagrindinių buveinių veikla; konsultacinė valdymo veikla

4.5.

71

Architektūros ir inžinerijos veikla; techninis tikrinimas ir analizė

4.6.

73

Reklama ir rinkos tyrimas

4.7.

74

Kita profesinė, mokslinė ir techninė veikla

4.8.

78

Įdarbinimo veikla

4.9.

80

Apsaugos ir tyrimo veikla

5. Europos žaliojo kurso*** tikslų siekimą įgyvendinančios veiklos****:

5.1.

01.1

Vienmečių augalų auginimas

5.2.

01.2

Daugiamečių augalų auginimas

5.3.

01.3

Augalų dauginimas

5.4.

01.4

Gyvulininkystė

5.5.

01.5

Mišrusis žemės ūkis

5.6.

01.6

Žemės ūkiui būdingų paslaugų ir derliaus apdorojimo veikla

5.7.

02.1

Miško medžių auginimas ir kita miškininkystės veikla

5.8.

02.2

Medienos ruoša

5.9.

03

Žvejyba ir akvakultūra

5.10.

10

Maisto produktų gamyba

5.11.

11.07

Nealkoholinių gėrimų gamyba; mineralinio ir kito, pilstomo į butelius, vandens gamyba

5.12.

13

Tekstilės gaminių gamyba

5.13.

14

Drabužių siuvimas (gamyba)

5.14.

15

Odos ir odos dirbinių gamyba

5.15.

16

Medienos bei medienos ir kamštienos gaminių, išskyrus baldus, gamyba; gaminių iš šiaudų ir pynimo medžiagų gamyba

5.16.

17

Popieriaus ir popieriaus gaminių gamyba

5.17.

18

Spausdinimas ir įrašytų laikmenų tiražavimas

5.18.

22

Guminių ir plastikinių gaminių gamyba

5.19.

23

Kitų nemetalo mineralinių produktų gamyba

5.20.

24

Pagrindinių metalų gamyba

5.21.

25

Metalo gaminių, išskyrus mašinas ir įrenginius, gamyba

5.22.

30.92

Dviračių ir invalidų vežimėlių gamyba

5.23.

31

Baldų gamyba

5.24.

32

Kita gamyba

5.25.

33

Mašinų ir įrangos remontas ir įrengimas

5.26.

35.1

Elektros energijos gamyba, perdavimas ir paskirstymas

5.27.

35.3

Garo tiekimas ir oro kondicionavimas

5.28.

36

Vandens surinkimas, valymas ir tiekimas

5.29.

37

Nuotekų valymas

5.30.

38

Atliekų surinkimas, tvarkymas ir šalinimas; medžiagų atgavimas

5.31.

39

Regeneravimas ir kita atliekų tvarkyba

5.32.

41

Pastatų statyba

5.33.

42

Inžinerinių statinių statyba

5.34.

43

Specializuota statybos veikla

5.35.

45

Variklinių transporto priemonių ir motociklų didmeninė ir mažmeninė prekyba bei remontas

5.36.

46.77

Atliekų ir laužo didmeninė prekyba

5.37.

47.79

Naudotų daiktų mažmeninė prekyba parduotuvėse

5.38.

49

Sausumos transportas ir transportavimas vamzdynais

5.39.

52.10

Sandėliavimas ir saugojimas

5.40.

55.1

Viešbučių ir panašių laikinų buveinių veikla

5.41.

56

Maitinimo ir gėrimų teikimo veikla

5.42.

58.1

Knygų, periodinių leidinių leidyba ir kita leidybinė veikla

5.43.

77

Nuoma ir išperkamoji nuoma

5.44.

81

Pastatų aptarnavimas ir kraštovaizdžio tvarkymas

5.45.

82.92

Fasavimo ir pakavimo veikla

5.46.

85.32

Techninis ir profesinis vidurinis mokymas

5.47.

91.04

Botanikos ir zoologijos sodų bei gamtos rezervatų veikla

5.48.

94.99

Kitų, niekur kitur nepriskirtų, narystės organizacijų veikla

5.49.

95

Kompiuterių ir asmeninių bei namų ūkio reikmenų taisymas

5.50.

96.01

Tekstilės ir kailių gaminių skalbimas ir (sausas) valymas

6. Socialinį dialogą įgyvendinanti veikla:

6.1.

 

Bet kurios iš Veiklų, orientuotų į pažangių technologijų gamybą, žinioms imlias paslaugas, Europos Sąjungos žaliojo kurso tikslų siekimą ir socialinį dialogą, sąrašo (toliau – Sąrašas) 1–5 punktuose nurodytos veiklos vykdymo metu, už kurį mokama subsidija darbo užmokesčiui Lietuvos Respublikos užimtumo įstatyme nustatyta tvarka, subjektas įsiteisėjusiu darbo ginčų komisijos ir (ar) teismo sprendimu nepripažintas pažeidęs darbo teisės normose nustatytą darbo užmokesčio darbuotojui mokėjimo tvarką ir (ar) jo atleisto darbuotojo atleidimas iš darbo nepripažintas neteisėtu

 

* Sąrašo 1–5 punktuose nurodytų veiklų kodai nustatomi atsižvelgiant į Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus (EVRK 2 red.), patvirtinto Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2007 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. DĮ-226 „Dėl Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus patvirtinimo“, skyrių, grupę, klasę ar poklasę.

** Vykdant bet kurią Sąrašo 1–5 punktuose nurodytą veiklą, taip pat turi būti vykdomos visos šios veiklos:

1) įgyvendinama Sąrašo 6 punkte nurodyta veikla;

2) Sąrašo 1–5 punktuose nurodytos veiklos vykdymo metu, už kurį mokama subsidija darbo užmokesčiui Užimtumo įstatyme nustatyta tvarka, subjektas įsiteisėjusiu teismo nutarimu ar nutartimi administracinių nusižengimų byloje ir (ar) institucijų (pareigūnų) nutarimu, priimtu administracinių nusižengimų bylą išnagrinėjus ne teismo tvarka, nepripažintas padaręs Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso XVIII skyriuje numatytą administracinį nusižengimą, susijusį su aplinkos apsauga ir (ar) gamtos išteklių naudojimu.

*** Europos Komisijos 2019 m. gruodžio 11 d. Komunikatas Europos Parlamentui, Europos Vadovų Tarybai, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „Europos žaliasis kursas“.

**** Vykdant bet kurią Sąrašo 5 punkte nurodytą veiklą, turi būti vykdomos visos antrojoje išnašoje nurodytos veiklos ir ne mažiau kaip dvi toliau nurodytos Europos žaliojo kurso tikslų siekimą įgyvendinančios veiklos:

1) produkcijos gamybos procese ar paslaugų teikimo ar darbų atlikimo metu (toliau kartu šiame punkte – veikla) naudojami atsinaujinantys energijos ištekliai, sunaudojama mažiau žaliavų, gamtos išteklių ir mažiau teršiama aplinka, nei gaminant rinkoje esančius kitus tą pačią funkciją atliekančius produktus, teikiant to paties pobūdžio paslaugas ar atliekant panašius darbus;

2) vykdant veiklą didinamas energijos vartojimo efektyvumas, mažinant energijos nuostolius gamybos, perdavimo, transportavimo ir kituose etapuose;

3) vykdant veiklą vengiama ir (ar) reikšmingai mažinamas šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimas, investicijos vykdomos atsižvelgiant į klimato kaitos švelninimo kriterijus (kg CO2/Eur);

4) vykdant veiklą išlaikomos ir (ar) atkuriamos natūralios esamos anglies absorbentų sistemos ir didinama anglies sekvestracija dirvožemyje ir biomasėje;

5) vykdant veiklą gaminama produkcija turi mažiau ar visai neturi pavojingųjų cheminių medžiagų ir cheminių mišinių, palyginti su rinkoje esančiais tą pačią funkciją atliekančiais produktais;

6) vykdant veiklą pagaminta produkcija yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, neteršia aplinkos ir yra nepavojinga sveikatai;

7) vykdant veiklą pagaminta produkcija ar jos sudedamosios dalys tinkamos naudoti daug kartų;

8) vykdant veiklą pagaminta produkcija, virtusi atliekomis, tinkama paruošti pakartotinai naudoti, perdirbti ar kitokiam naudojimui;

9) veiklą vykdančiame subjekte įdiegta sertifikuota aplinkosaugos vadybos sistema, atitinkanti LST EN ISO 14001:2015 standarto arba Bendrijos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemos (EMAS) reikalavimus.

 

______________________