LIETUVOS RESPUBLIKOS

BAUDŽIAMOJO KODEKSO 178, 180, 181, 196, 197, 250, 2503, 2521 STRAIPSNIŲ IR PRIEDO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2018 m. gruodžio 4 d. Nr. XIII-1682

Vilnius

 

 

 

 

1 straipsnis. 178 straipsnio pakeitimas

Papildyti 178 straipsnį 6 dalimi:

6. Už šio straipsnio 1, 2, 3 dalyse numatytas veikas atsako ir juridinis asmuo.“

 

2 straipsnis. 180 straipsnio pakeitimas

Papildyti 180 straipsnį 4 dalimi:

4. Už šiame straipsnyje numatytas veikas atsako ir juridinis asmuo.“

 

3 straipsnis. 181 straipsnio pakeitimas

Papildyti 181 straipsnį 4 dalimi:

4. Už šiame straipsnyje numatytas veikas atsako ir juridinis asmuo.“

 

4 straipsnis. 196 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 196 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

3. Tas, kas padarė šio straipsnio 1 dalyje numatytą veiką padarydamas nedidelės žalos, padarė baudžiamąjį nusižengimą ir

baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu.“

 

5 straipsnis. 197 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 197 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

3. Tas, kas padarė šio straipsnio 1 dalyje numatytą veiką padarydamas nedidelės žalos, padarė baudžiamąjį nusižengimą ir

baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu.“

 

6 straipsnis. 250 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 250 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Tas, kas teroristiniais tikslais sukėlė potvynį arba sutrikdė vandens, energijos ar kitų gamtos išteklių tiekimą, arba sprogdino, padegė arba kitaip dideliu mastu naikino ar gadino turtą, arba paveikė informacinę sistemą ar elektroninius duomenis, arba paskleidė radioaktyviąsias, biologines ar chemines kenksmingas medžiagas, preparatus ar mikroorganizmus, jeigu dėl to atsirado ar galėjo atsirasti sunkių padarinių, taip pat tas, kas teroristiniais tikslais nesunkiai sutrikdė sveikatą vienam ar daugiau žmonių arba sukėlė pavojų daugelio žmonių gyvybei ar sveikatai, arba paveikė didelę reikšmę valstybės valdymui, ūkiui ar finansų sistemai turinčią informacinę sistemą ar jos elektroninius duomenis,

baudžiamas laisvės atėmimu iki dešimties metų.“

 

7 straipsnis. 2503 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 2503 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Tas, kas grasino padaryti šio Kodekso 250, 251 ar 252 straipsnyje nurodytą teroristinį nusikaltimą, jeigu buvo pakankamas pagrindas manyti, kad grasinimas gali būti įvykdytas,

baudžiamas laisvės atėmimu iki penkerių metų.“

 

8 straipsnis. 2521 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 2521 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Teroristiniai nusikaltimai yra šio Kodekso 250 straipsnyje nurodytas nusikaltimas ir teroristiniais tikslais padaryti šio Kodekso 2503, 251 ir 252 straipsniuose nurodyti nusikaltimai.“

2. Pakeisti 2521 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Su teroristine veikla susiję nusikaltimai yra šio Kodekso 2491, 2501, 2502, 2504, 2505 ir 2506 straipsniuose nurodyti nusikaltimai, taip pat šio Kodekso 178, 180, 181 ir 300 straipsniuose nurodyti nusikaltimai, jeigu jais siekiama gauti lėšų, įrankių ar priemonių teroristiniams nusikaltimams daryti ar remti grupės, kurios tikslas – daryti teroristinius nusikaltimus, veiklą.“

 

9 straipsnis. Kodekso priedo pakeitimas

1. Pripažinti netekusiu galios Kodekso priedo 6 punktą.

2. Pripažinti netekusiu galios Kodekso priedo 23 punktą.

3. Papildyti Kodekso priedą 34 punktu:

34. 2017 m. kovo 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2017/541 dėl kovos su terorizmu, pakeičianti Tarybos pamatinį sprendimą 2002/475/TVR ir iš dalies keičianti Tarybos sprendimą 2005/671/TVR (OL 2017 L 88, p. 6).“

 

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

Respublikos Prezidentė                                                                                        Dalia Grybauskaitė