r_NaujojiAkmene

AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO LENGVATŲ TEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2015 m. spalio 29 d. Nr. T-203(E)

Naujoji Akmenė

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 18 punktu, Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo 7 straipsnio 5 dalimi, Akmenės rajono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a patvirtinti Nekilnojamojo turto mokesčio lengvatų teikimo tvarkos aprašą (pridedama).

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                           Vitalijus Mitrofanovas

 


 

PATVIRTINTA

Akmenės rajono savivaldybės tarybos

2015 m. spalio 29 d. sprendimu Nr. T-203(E)

 

NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO LENGVATŲ TEIKIMO

TVARKOS APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.    Nekilnojamojo turto mokesčio lengvatų teikimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja nekilnojamojo turto mokesčio sumažinimo arba atleidimo nuo mokesčio Akmenės rajono savivaldybėje (toliau ‒ Savivaldybė) tvarką.

2.    Smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams nekilnojamojo turto mokesčio lengvatos gali būti suteikiamos vadovaujantis šiuo Aprašu ir Akmenės rajono savivaldybės tarybos (toliau- Savivaldybės taryba) patvirtinta Smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros programa.

3.  Apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto mokesčio įstatyme ir kituose teisės aktuose vartojamas sąvokas.

 

II. LENGVATŲ TAIKYMO TVARKA

 

4.  Nekilnojamojo turto mokesčio lengvatos (toliau – mokesčio lengvata) teikiamos juridiniams asmenims:

4.1. teikiantiems paramą (pinigais, turtu, paslaugomis, darbais) su sportu, švietimu ir kultūra susijusioms Savivaldybės biudžetinių įstaigų veikloms. Paramos teikėjams gali būti teikiama iki 50 % suteiktos paramos dydžio mokesčio lengvata. Parama pervedama į Savivaldybės biudžetą;

4.2. atliekantiems viso pastato, kuriam taikomas nekilnojamojo turto mokestis, išorės renovaciją. Mokesčio lengvata gali būti suteikiama iki 80 % Nekilnojamojo turto mokesčio deklaracijoje apskaičiuotos sumos kiekvienam juridiniam asmeniui, bet ne daugiau kaip 15 % investuojamų lėšų. Mokesčio lengvata gali būti suteikta ne ilgiau kaip 2 metams pagal abiejų šalių raštišką susitarimą. Asmeniui nesilaikančiam susitarimo sąlygų mokesčio lengvata nebetaikoma ir nekilnojamojo turto mokestis mokamas pagal nustatytą galiojantį to laikotarpio tarifą;

4.3. įgyvendinusiems nuosavomis lėšomis investicinius projektus, kurių vertė virš 5 mln. Eur arba jeigu projektų įgyvendinimo metu juridinio asmens nuosavo nekilnojamojo turto mokestinė vertė padidėja daugiau kaip 50 %. Dėl mokesčio lengvatos suteikimo juridinis asmuo gali kreiptis, jeigu investicijos buvo įvykdytos ne anksčiau kaip prieš 3 metus. Mokesčio lengvata gali būti suteikiama iki 30 % Nekilnojamojo turto mokesčio deklaracijoje apskaičiuotos sumos ir ne ilgiau kaip 2 metus;

4.4. investavusiems į Savivaldybės infrastruktūrą suteikiama iki 50 % Nekilnojamojo turto mokesčio deklaracijoje apskaičiuotos sumos, bet ne daugiau kaip 15 % investuotų sumos.

5. Bendra mokesčio lengvata, nurodyta 4.1–4.4 punktuose, vienam juridiniam asmeniui negali viršyti Nekilnojamojo turto mokesčio deklaracijoje (Akmenės rajone registruoto nekilnojamojo turto) apskaičiuotos sumos.

 

III. PRAŠYMŲ TEIKIMO SĄLYGOS IR REIKALAVIMAI

 

6.  Prašymus dėl nekilnojamojo turto mokesčio lengvatos Akmenės rajono savivaldybės administracijai (toliau- Savivaldybės administracija) gali teikti juridiniai asmenys, Savivaldybės teritorijoje nuosavybės teise turintys nekilnojamojo turto.

7.   Juridiniam asmeniui pagal jo prašymą nekilnojamojo turto mokesčio lengvata gali būti teikiama tik tam pastatui, kuriame vykdoma įmonės veikla.

8.  Juridinis asmuo turi būti įvykdęs mokestinius įsipareigojimus.

9.  Asmenys, pageidaujantys gauti mokesčio lengvatą, prašymą Savivaldybei pateikia iki einamųjų metų spalio 1 d. (2015 metais prašymai pateikiami iki lapkričio 10 d.).

10.     Juridiniai asmenys, prašantys suteikti nekilnojamojo turto mokesčio lengvatą, turi pateikti:

10.1.  motyvuotą prašymą, kuriame nurodomi duomenys apie juridinį asmenį, jo vykdomą veiklą, sukurtų darbo vietų skaičių bei mokesčio, kurio lengvatos prašoma suteikti, rūšis ir suma, laikotarpis, už kurį prašoma lengvatos;

10.2.  juridinio asmens registracijos pažymėjimo kopiją;

10.3.  nekilnojamojo turto mokesčio metinių deklaracijų, pateiktų einamaisiais ir perėjusiais metais Valstybinei mokesčių inspekcijai, kopijas;

10.4.  pažymas iš Valstybinės mokesčių inspekcijos ir Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinių skyrių apie atsiskaitymą su valstybės ir Savivaldybės biudžetais bei fondais (pažymos turi būti išduotos ne anksčiau kaip likus 30 dienų iki prašymo pateikimo datos);

10.5.  juridinio asmens įgyvendintų investicijų patvirtinančius ir jų apimtis įrodančius dokumentus.

11.                      Už pateiktų duomenų teisingumą atsako asmenys, pateikę prašymus. Jeigu pateikti ne visi Aprašo 10 punkte nurodyti dokumentai ir po prašymo papildyti informaciją ji nepateikiama, prašymas nesvarstomas.

12.                      Savivaldybės administracijos atsakingi darbuotojai, patikrinę pateiktus dokumentus, turi teisę prašyti papildomos informacijos. Sprendimų projektai dėl Nekilnojamojo turto mokesčio lengvatos suteikimo konkretiems paramos teikėjams ir lengvatos gavėjams Savivaldybės tarybai pateikiami ne vėliau kaip iki einamųjų metų lapkričio 15 d.

 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

13.                      Sprendimą dėl suteikiamos nekilnojamojo turto mokesčio lengvatos dydžio priima Savivaldybės taryba.

14.                        Jeigu paaiškėja, kad asmuo pateikė neteisingus duomenis, kurie nulėmė nepagrįstą sprendimo dėl nekilnojamojo turto mokesčio lengvatos teikimo priėmimą, Savivaldybės tarybos sprendimas dėl mokesčio lengvatos suteikimo gali būti pripažįstamas netekusiu galios. Apie tai informuojamas pareiškėjas ir Valstybinė mokesčių inspekcija.

_________________________