HERB21

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2020 M. KOVO 31 D. ĮSAKYMO NR. D1-175 „DĖL KLIMATO KAITOS PROGRAMOS PRIEMONĖS „ELEKTROMOBILIŲ ĮSIGIJIMO FIZINIAMS ASMENIMS SKATINIMAS“ KOMPENSACINIŲ IŠMOKŲ TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2021 m. gegužės 12 d. Nr. D1-291

Vilnius

 

P a k e i č i u  Klimato kaitos programos priemonės „Elektromobilių įsigijimo fiziniams asmenims skatinimas“ kompensacinių išmokų tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2020 m. kovo 31 d. įsakymu Nr. D1-175 „Dėl Klimato kaitos programos priemonės „Elektromobilių įsigijimo fiziniams asmenims skatinimas“ kompensacinių išmokų tvarkos aprašo patvirtinimo“, ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

 

 

 

Aplinkos ministras                                                                                                       Simonas Gentvilas

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2020 m. kovo 31 d. įsakymu Nr. D1-175

(Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2021 m. gegužės 12 d. įsakymo Nr. D1-291

redakcija)

 

KLIMATO KAITOS PROGRAMOS PRIEMONĖS „ELEKTROMOBILIŲ ĮSIGIJIMO FIZINIAMS ASMENIMS SKATINIMAS“ KOMPENSACINIŲ IŠMOKŲ TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Klimato kaitos programos priemonės „Elektromobilių įsigijimo fiziniams asmenims skatinimas“ kompensacinių išmokų tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) nustato prašymų gauti kompensacinę išmoką pateikimo, vertinimo, kompensacinių išmokų skyrimo tvarką ir sąlygas, administravimo tvarką.

2. Kompensacinės išmokos fiziniams asmenims teikiamos pagal Klimato kaitos programos (toliau – Programa) lėšų naudojimo 2021 m. sąmatoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. kovo 31 d. nutarimu Nr. 194 „Dėl Klimato kaitos programos lėšų naudojimo 2021 m. sąmatos patvirtinimo“ (toliau – metinė sąmata) ir Programos lėšų naudojimo metinės sąmatos detalizuojančiame plane, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2021 m. balandžio 21 d. įsakymu Nr. D1-237Dėl Klimato kaitos programos lėšų naudojimo 2021 m. sąmatą detalizuojančio plano patvirtinimo“ (toliau – metinę sąmatą detalizuojantis planas) patvirtintą priemonę, skirtą rinktis mažiau taršias judumo priemones (toliau – priemonė), siekiant mažinti išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų (toliau – ŠESD) kiekį transporto sektoriuje ir gerinti oro kokybę.

3. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija administruoja ir skiria lėšas Tvarkos apraše nurodytoms kompensacinėms išmokoms.

4. Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra (toliau – Agentūra) savo interneto svetainėje skelbia kvietimus teikti prašymus gauti kompensacinę išmoką (toliau – prašymas), vertina prašymus, skiria kompensacines išmokas ir atlieka kompensacijų gavėjų įsipareigojimų įgyvendinimo priežiūrą vadovaudamasi Tvarkos aprašu, metine sąmata ir ją detalizuojančiu planu.

5. Aplinkos ministerija, skirdama Programos lėšas, o Agentūra, vertindama fizinių asmenų prašymus, skirdama kompensacines išmokas ir atlikdama kompensacijų gavėjų įsipareigojimų įgyvendinimo priežiūrą, tvarko asmens duomenis. Paraiškų administravimo ir priežiūros tikslais tvarkomi šie asmens duomenys:

5.1. identifikaciniai duomenys (pareiškėjo vardas, pavardė, asmens kodas, gimimo data);

5.2. ryšio duomenys (adresas, telefono numeris, el. pašto adresas);

5.3. kiti su kompensacinių išmokų skyrimu susiję duomenys (banko sąskaitos numeris, sunaikinto ir išregistruoto  automobilio valstybinis numeris, identifikavimo numeris (toliau – VIN numeris), klasė, išregistravimo priežastis, valdytojas, registracijos pažymėjimo išdavimo data, išregistravimo data, techninė apžiūra, įsigyto elektromobilio: valstybinis numeris, automobilio VIN numeris, savininkas, valdytojas, klasė, pirmoji registracijos data, pirmoji registracijos data Lietuvoje registracijos valdytojo vardu data ir pan.).

6. Asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), ir Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu. Dokumentai, kuriuose yra asmens duomenų, tvarkomi ir saugomi 5 metus po kompensacinės išmokos skyrimo vadovaujantis Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-118 „Dėl Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių patvirtinimo“. Pasibaigus saugojimo terminui, dokumentai, kuriuose yra asmens duomenų, sunaikinami, išskyrus tuos, kurie įstatymų ar kitų teisės aktų, reglamentuojančių duomenų saugojimą, nustatytais atvejais turi būti perduoti saugoti vadovaujantis Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymu, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais tokių dokumentų saugojimą.

7. Tvarkos apraše vartojamos sąvokos:

7.1. pareiškėjas – fizinis asmuo, nustatyta tvarka pateikęs prašymą gauti kompensacinę išmoką;

7.2. elektromobilis – M1 klasės transporto priemonė, kurioje energija mechaniniam judesiui atlikti tiekiama tik iš elektros energijos kaupiklio;

7.3. kompensacinė išmoka – Tvarkos aprašo nustatyta tvarka fiziniams asmenims teikiama nustatyto dydžio finansinė parama pareiškėjo įsigyto elektromobilio išlaidoms kompensuoti;

7.4. prašymas Agentūrai per informacinę sistemą pateiktas elektroninis dokumentas, kurį pareiškėjas užpildo norėdamas gauti kompensacinę išmoką;

7.5. nauja transporto priemonė – transporto priemonė, kuri anksčiau nebuvo registruota arba nuo kurios pirmo registravimo yra praėję ne daugiau kaip šeši mėnesiai.

7.6. kitos Tvarkos apraše vartojamos sąvokos suprantamos kaip jos apibrėžtos Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų kategorijų ir klasių pagal konstrukciją reikalavimuose, patvirtintuose Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2008 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr. 2B-479 „Dėl Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų kategorijų ir klasių pagal konstrukciją reikalavimų patvirtinimo“, Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų registracijos liudijimo blanko aprašyme ir privalomojoje formoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2005 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1V-204 „Dėl Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų registracijos liudijimo blanko aprašymo ir privalomosios formos patvirtinimo“ (toliau – registracijos liudijimo blankas), Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatyme.

 

II SKYRIUS

SĄLYGOS GAUTI KOMPENSACINES IŠMOKAS

 

8. Kompensacinės išmokos pagal priemonę teikiamos fiziniams asmenims.

9. Kompensacinių išmokų fiziniams asmenims, įsigijusiems elektromobilį, tinkamomis išlaidomis laikomos išlaidos nuo 2021 m. vasario 2 d.

10. Kompensacinės išmokos dydis vienam pareiškėjui yra:

10.1. 2500 eurų pareiškėjui, įsigijusiam naudotą elektromobilį, nuo kurio pirmosios registracijos datos (registracijos liudijimo blanko B kodas) arba modelio metų (registracijos liudijimo blanko (B.2) kodas), kaip jie suprantami registracijos liudijimo blanke, iki metinės sąmatos įsigaliojimo datos 2021 m. balandžio 2 d, praėję ne daugiau kaip 5 metai, o pirmosios registracijos Lietuvoje data (registracijos liudijimo blanke (B.1) kodas) ne ankstesnė kaip 2021 m. vasario 2 d.;

10.2. 5000 eurų pareiškėjui, įsigijusiam naują elektromobilį, nuo kurio pirmosios registracijos datos (registracijos liudijimo blanko B kodas), kaip ji suprantama registracijos liudijimo blanke, iki transporto priemonės registracijos jos valdytojo vardu datos (registracijos liudijimo blanko (I.1) kodas), kaip ji suprantama registracijos liudijimo blanke, praėję ne daugiau kaip 6 mėn. ir yra ne ankstesnė kaip 2021 m. vasario 2 d.;

10.3. papildoma 1000 eurų kompensacija kartu su Tvarkos aprašo 10.1 arba 10.2 papunkčiuose nurodyta kompensacine išmoka skiriama pareiškėjui, kuris sunaikino Tvarkos aprašo 11.3 papunktyje nurodytą transporto priemonę.

11. Sąlygos gauti kompensacinę išmoką:

11.1. pareiškėjas įsigyja ir savo vardu įregistruoja elektromobilį arba tampa elektromobilio valdytoju. Transporto priemonės valdytojas pagal šį aprašą suprantamas kaip transporto priemonės registracijos liudijime įrašytas fizinis asmuo;

11.2. pareiškėjo elektromobilio registracijos liudijime privalo būti nurodyta pirmoji registracijos data arba modelio metai, pirmosios registracijos Lietuvoje data;

11.3. pareiškėjas, norintis gauti papildomą 1000 eurų kompensaciją, turi sunaikinti M1 klasės transporto priemonę, kurios įregistruotu ir registracijos liudijimo blanke (registracijos kodas C.1=C.2) įrašytu savininku / valdytoju arba įregistruotu tik valdytoju buvo ne trumpiau kaip 12 mėnesių iki 2021 m. vasario 2 d. Sunaikintos transporto priemonės techninė apžiūra turėjo galioti 2020 m. kovo 13 d. arba 2021 m. vasario 2 d. Pareiškėjas turi atiduoti šią transporto priemonę sunaikinti ir pagal eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. 710 „Dėl Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo taisyklių patvirtinimo“, gauti eksploatuoti netinkamos transporto priemonės sunaikinimo pažymėjimą (toliau – ENTP), šią transporto priemonę išregistruoti iš Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registro pagal ENTP;

11.4. pareiškėjas užpildo prašymą Agentūros informacinėje sistemoje (toliau – APVIS) ir yra atsakingas, kad 11.1–11.3 papunkčiuose nurodyta informacija bus pateikta registruojant elektromobilį VĮ „Regitra“.

12. Sunaikinta transporto priemonė su tuo pačiu VIN numeriu ir elektromobilis su tuo pačiu VIN numeriu kompensuojami tik pagal vieną Klimato kaitos programos kvietimą ir tik vieną kartą.

13. Reikalavimai, kuriuos turi atitikti pareiškėjas, nurodomi Agentūros interneto svetainėje paskelbtame kvietime. Ar pareiškėjas atitinka reikalavimus, Agentūra gali tikrinti naudodamasi duomenų bazėmis ir registrais.

 

III SKYRIUS

PRAŠYMŲ PATEIKIMAS,VERTINIMAS, SPRENDIMŲ PRIĖMIMAS IR KOMPENSACINIŲ IŠMOKŲ IŠMOKĖJIMO TVARKA

 

14. Patvirtinus metinę sąmatą detalizuojantį planą, ne vėliau kaip per 30 darbo dienų, jeigu metinę sąmatą detalizuojančiame plane nenustatyta kitaip, Agentūra savo interneto svetainėje paskelbia kvietimus teikti prašymus ir kitą reikiamą informaciją.

15. Prašymai teikiami per APVIS. Kvietime teikti prašymus gali būti nustatyti kiti prašymų pateikimo būdai ir tvarka, jei APVIS funkcinių galimybių nepakanka ir (ar) laikinai neužtikrinamos.

16. Pareiškėjai turi įrašyti visą prašomą informaciją prašymo formoje, patvirtintoje Agentūros direktoriaus įsakymu.

17. Prašymus Agentūra priima nuo kvietime nurodytos datos, kol pakanka lėšų pagal priemonę, bet ne ilgiau  kaip iki 2021 m. gruodžio 31 d. Vėliau pateikti prašymai nepriimami.

18. Pateikiamas notaro patvirtintas arba informacinių technologijų priemonėmis sudarytas ir VĮ Registrų centro įgaliojimų registre įregistruotas (https://igaliojimai.lt/) įgaliojimas atstovauti pareiškėjui, jei pareiškėjas įgalioja kitą fizinį ar juridinį asmenį pateikti prašymą.

19. Agentūra nuo prašymo pateikimo datos ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų įvertina prašymą, priima sprendimą ar skirti kompensaciją ir per APVIS sistemą informuoja pareiškėją.

20. Agentūros sprendimai įforminami Agentūros direktoriaus įsakymu.

21. Kompensacinė išmoka pareiškėjui išmokama ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo sprendimo priėmimo datos.

 

IV SKYRIUS

ĮSIPAREIGOJIMŲ, ATSIRADUSIŲ GAVUS KOMPENSACINĘ IŠMOKĄ, PRIEŽIŪRA

 

22. Pareiškėjas įsipareigoja neparduoti ar kitaip neperleisti kitam asmeniui elektromobilio, už kurį skirta Tvarkos aprašo 10.110.3 papunkčiuose nurodyta kompensacinė išmoka, t. y. mažiausiai 2 (dvejus) metus naudoto elektromobilio ir mažiausiai 4 (ketverius) metus naujo elektromobilio.

23. Agentūra direktoriaus nustatyta tvarka, per dvejų ir (ar) ketverių metų laikotarpį nuo kompensavimo išmokos skyrimo datos turi atlikti prašyme pateiktos informacijos ir pareiškėjui Tvarkoje nustatytų įsipareigojimų vykdymo patikrą

24. Pareiškėjas, Agentūros direktoriaus nustatyta tvarka, ne vėliau kaip per 2 mėnesius privalo grąžinti kompensacinę išmoką, nustačius, kad pareiškėjas prašyme pateikė klaidingą ir (ar) melagingą informaciją, ir (ar) nesilaikė Tvarkos aprašo reikalavimų, išskyrus atvejus, kai elektromobilis per eismo įvykį ar dėl kitų priežasčių sugadinamas nepataisomai.

25. Pareiškėjo teisės ir įsipareigojimai po sprendimo skirti kompensacinę išmoką priėmimo gali būti perduoti kitam asmeniui, perėmusiam pareiškėjo teises ir pareigas, pateikusiam Agentūrai rašytinį prašymą esant svarbioms aplinkybėms (pvz., pareiškėjo mirtis; eismo įvykis, kurio metu elektromobilis sugadinamas nepataisomai). 

26. Pareiškėjas turi teisę skųsti Agentūros veiksmus ar neveikimą, susijusius su projekto paraiškų vertinimu, atranka, sprendimo dėl kompensacinės išmokos mokėjimo ar nemokėjimo, sprendimo dėl finansinės paramos mokėjimo ar nemokėjimo ir projekto įgyvendinimu, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka ir terminais.

 

________________________________