LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL FINANSAVIMO SKYRIMO PROJEKTUI, PATEIKTAM PAGAL 2014–2020 M. EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 8 PRIORITETO „SOCIALINĖS ĮTRAUKTIES DIDINIMAS IR KOVA SU SKURDU“ ĮGYVENDINIMO PRIEMONĘ NR. 08.4.2-ESFA-V-628 „TIKSLINIŲ TERITORIJŲ GYVENTOJŲ SVEIKOS GYVENSENOS SKATINIMAS  

 

2019 m. liepos 2 d. Nr. V-769

Vilnius

 

Vadovaudamasis Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316 „Dėl Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“, 153 punktu, 20142020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonės Nr. 08.4.2-ESFA-V-628 Tikslinių teritorijų gyventojų sveikos gyvensenos skatinimas projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. kovo 21 d. įsakymu Nr. V-316 „Dėl 20142020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonės Nr. 08.2.4-ESFA-V-628 „Tikslinių teritorijų gyventojų sveikos gyvensenos skatinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“, 50 punktu, 20142020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonės Nr. 08.2.4-ESFA-V-628 „Tikslinių teritorijų gyventojų sveikos gyvensenos skatinimas“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti valstybės projektų sąrašu Nr. 1, patvirtintu Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. balandžio 4 d. įsakymu Nr. V-378 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonės Nr. 08.2.4-ESFA-V-628 „Tikslinių teritorijų gyventojų sveikos gyvensenos skatinimas“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti valstybės projektų sąrašo Nr. 1 patvirtinimo“, ir atsižvelgdamas į viešosios įstaigos Europos socialinio fondo agentūros 2019 m. birželio 21 d. Projektų tinkamumo finansuoti vertinimo ataskaitą Nr. VD-2019-000463:

1.    S k i r i u šio įsakymo priede nurodytam iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų
lėšų bendrai finansuojamam projektui šio įsakymo priede nustatyto dydžio finansavimą pagal Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 2019–2021 metų strateginio veiklos plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. sausio 14 d. įsakymu
Nr. V-53 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 2019–2021 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“, programos „Visuomenės sveikatos stiprinimas“ (kodas 01.010) 01-01-19 priemonę „Plėtoti visuomenės informavimą, švietimą ir mokymą sveikatos išsaugojimo ir stiprinimo, ligų prevencijos temomis, gerinti bendrą Lietuvos gyventojų sveikatos raštingumą“ (Europos Sąjungos fondų lėšų finansavimo šaltinio kodas – 1.3.2.7.1, bendrojo finansavimo lėšų šaltinio kodas – 1.2.2.7.1, funkcinės klasifikacijos kodas – 07.06.01.02).

2.    Šis įsakymas per vieną mėnesį gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijai arba Vilniaus apygardos administraciniam teismui Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                                             Aurelijus Veryga

 

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro

2019 m. liepos 2 d. įsakymo Nr. V-769

priedas

 

 

FINANSUOJAMAS PROJEKTAS

 

 

Eil.

Nr.

Paraiškos

kodas

Pareiškėjo

pavadinimas

Pareiškėjo juridinio asmens kodas

Projekto

pavadinimas

Projektui skirtos finansavimo lėšos

iš viso –

iki,

Eur:

Iš jų:

Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos iki, Eur:

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos iki, Eur:

1.

08.4.2-ESFA-V-628-01-0002

Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras

 

 

191347976

 

Sveikos mitybos įgūdžių formavimas tikslinėse teritorijose

 

 

772 382,36

 

 

656 525,01

 

 

115 857,35

 

 

______________________________