VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS

VIRŠININKAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2015 M. LAPKRIČIO 25 D. ĮSAKYMO NR. VA-102 „DĖL INFORMACIJOS, BŪTINOS TARPTAUTINIAMS BENDRADARBIAVIMO ĮSIPAREIGOJIMAMS DĖL AUTOMATINIŲ INFORMACIJOS APIE FINANSINES SĄSKAITAS MAINŲ ĮGYVENDINTI, PATEIKIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2017 m. balandžio 11 d. Nr. VA-33

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 1997 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 110 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nuostatų patvirtinimo“, 17 punktu ir 18.11 papunkčiu:

pakeičiu Informacijos, būtinos tarptautiniams bendradarbiavimo įsipareigojimams dėl automatinių informacijos apie finansines sąskaitas mainų įgyvendinti, pateikimo taisykles, patvirtintas Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2015 m. lapkričio 25 d. įsakymu Nr. VA-102 „Dėl informacijos, būtinos tarptautiniams bendradarbiavimo įsipareigojimams dėl automatinių informacijos apie finansines sąskaitas mainų įgyvendinti, pateikimo taisyklių patvirtinimo“:

1.  Pakeičiu 2.1 papunkčio pirmąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

2.1. Automatiniai mainai – sistemingas iš anksto nustatytos informacijos apie kitų valstybių rezidentus pateikimas atitinkamai rezidavimo vietos valstybei be išankstinio prašymo iš anksto nustatytais reguliariais intervalais;“.

2.  Pakeičiu 46 punktą ir jį išdėstau taip:

46. Už duomenų teikimo ir išsamaus patikrinimo procedūrų nevykdymą finansų įstaigos atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

Jei finansų įstaiga, tarpininkas ar bet kuris kitas asmuo sudaro bet kokius susitarimus arba užsiima praktika, kurių pagrindinis tikslas arba vienas iš pagrindinių tikslų pagrįstai gali būti laikomi pareigų, numatytų šiose Taisyklėse, vengimu, finansų įstaiga, tarpininkas ar asmuo turi laikytis pareigų, numatytų šiose Taisyklėse, tarsi nebūtų sudaręs tokio susitarimo ar užsiėmęs tokia praktika.

Sąskaitos turėtojo patvirtinimas yra vienas iš dokumentų, kuris turi būti gaunamas finansų įstaigos, taikant kliento ir naudos gavėjo išsamaus patikrinimo priemones pagal Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo 9 straipsnį.“ 

3Pakeičiu 1 priedo 3.9 papunktį ir jį išdėstau taip:

3.9. Duomenis teikianti finansų įstaiga privalo įgyvendinti procedūras, kad užtikrintų, jog atsakingas darbuotojas galėtų nustatyti visus su sąskaita susijusių aplinkybių pasikeitimus. Pavyzdžiui, jei atsakingam darbuotojui pranešama, kad sąskaitos turėtojas turi naują korespondencijos gavimo adresą jurisdikcijoje, apie kurią reikia pranešti, duomenis teikianti finansų įstaiga privalo tokį naują adresą laikyti pasikeitusiomis aplinkybėmis ir, jei ji nusprendžia taikyti 2.6 papunktį, privalo iš sąskaitos turėtojo gauti atitinkamus dokumentus.“

4Pakeičiu 3 priedo 4.1.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

4.1.1. Peržiūrima informacija yra saugoma reglamentavimo ar santykių su klientais tikslais (įskaitant informaciją, gautą taikant pinigų plovimo prevencijos procedūras / procedūras „pažink savo klientą“), kad būtų nustatyta, ar ši informacija rodo, jog sąskaitos turėtojas yra jurisdikcijos, apie kurią reikia pranešti, rezidentas. Šiuo tikslu įsteigimo ar įkūrimo vieta arba adresas jurisdikcijoje, apie kurią reikia pranešti, yra informacija, rodanti, jog sąskaitos turėtojas yra jurisdikcijos, apie kurią reikia pranešti, rezidentas;“.

5Pakeičiu 5 priedo 3.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

3.3. Speciali sumavimo taisyklė yra taikoma atsakingiems darbuotojams. Siekdama nustatyti asmens turimų finansinių sąskaitų bendrą likutį arba sumą, kad būtų nustatyta, ar finansinė sąskaita yra didelės vertės sąskaita, duomenis teikianti finansų įstaiga taip pat privalo susumuoti visas finansines sąskaitas, kurios, atsakingo darbuotojo žiniomis arba pagrįstu manymu, tiesiogiai arba netiesiogiai priklauso tam pačiam asmeniui, yra jo kontroliuojamos arba jo atidarytos (išskyrus atvejus, kai jis tai daro kaip patikėtinis);“.

6Pakeičiu 6 priedo 5 punktą ir jį išdėstau taip:

5. Patikos, kurios yra pasyvūs nefinansiniai subjektai. Subjektas, pavyzdžiui, bendrija, ribotos atsakomybės bendrija arba panašus juridinis vienetas, kuris nėra rezidentas mokesčių tikslais, pagal Taisyklių 7 priedo 37 punktą laikomas rezidentu jurisdikcijoje, kurioje yra pagrindinis jo administracijos centras. Šiais tikslais juridinis asmuo arba juridinis vienetas laikomas „panašiu“ į bendriją ir ribotos atsakomybės bendriją, jei jis nelaikomas apmokestinamu vienetu jurisdikcijoje, apie kurią reikia pranešti, pagal tos jurisdikcijos mokesčių įstatymus. Tačiau, siekiant išvengti duomenų teikimo dubliavimo (atsižvelgiant į plačią termino „kontroliuojantieji asmenys“ taikymo sritį patikos atveju), patika, kuri yra pasyvus nefinansinis subjektas, negali būti laikoma panašiu juridiniu vienetu.“

7.  Pakeičiu 7 priedo 1 punktą ir jį išdėstau taip:

1. Duomenis teikianti finansų įstaiga – Lietuvos finansų įstaiga, kuri nėra duomenis neteikianti finansų įstaiga. Lietuvos finansų įstaiga: finansų įstaiga, Lietuvos rezidentė, išskyrus ne Lietuvoje veikiantį tokios finansų įstaigos filialą, ir finansų įstaigos, kuri yra ne Lietuvos rezidentė, filialas, jei toks filialas yra Lietuvoje.“

8.  Pakeičiu 7 priedo 10 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

10. Vyriausybės subjektas – jurisdikcijos Vyriausybė, jurisdikcijos politinis vienetas (kuris, siekiant išvengti abejonių, atitinkamai apima valstybę, provinciją, apygardą ar savivaldybę) arba visiškai valdoma jurisdikcijos agentūra ar įstaiga, arba bet kuris vienas ar keli iš jų (kiekvienas jų – Vyriausybės subjektas). Šią kategoriją sudaro jurisdikcijos neatsiejamos dalys, kontroliuojamieji subjektai ir politiniai vienetai;“.

9Pakeičiu 7 priedo 10.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

10.1. jurisdikcijos neatsiejama dalis reiškia asmenį, organizaciją, agentūrą, biurą, fondą, įstaigą ar kitą instituciją, kad ir kaip ji būtų pavadinta, kuri yra jurisdikcijos valdymo institucija. Valdymo institucijos grynosios pajamos turi būti įskaitomos į jos sąskaitą ar kitas jurisdikcijos sąskaitas, ir jokia šių pajamų dalis negali teikti naudos privačiam asmeniui. Neatsiejama dalis neapima asmens, kuris yra suverenas, pareigūnas ar administratorius, veikiantis kaip privatus asmuo;“.

10Pakeičiu 7 priedo 11 punktą ir jį išdėstau taip:

 

11. Tarptautinė organizacija – tarptautinė organizacija arba visiškai jos valdoma agentūra ar įstaiga. Ši kategorija apima visas tarpvyriausybines organizacijas (įskaitant viršvalstybines organizacijas), kurias pirmiausiai sudaro Vyriausybės, kurios turi galiojantį susitarimą dėl buveinės arba iš esmės panašų susitarimą su jurisdikcija ir kurių pajamos neteikia naudos privatiems asmenims.“

11Pakeičiu 7 priedo 12 punktą ir jį išdėstau taip:

12. Centrinis bankas – institucija, kuri pagal įstatymus ar Vyriausybės nutarimą yra pagrindinė institucija, išskyrus pačios jurisdikcijos Vyriausybę, išleidžianti priemones, skirtas cirkuliuoti apyvartoje kaip valiuta. Tokia institucija gali apimti įstaigą, kuri yra atskira nuo jurisdikcijos Vyriausybės, neatsižvelgiant į tai, ar jurisdikcija ją valdo visiškai, ar iš dalies.“

12Pakeičiu 7 priedo 35 punktą ir jį išdėstau taip:

35. Praneština sąskaita – Lietuvos duomenis teikiančios finansų įstaigos tvarkoma finansinė sąskaita, kurią turi vienas ar keli praneštini asmenys arba pasyvus nefinansinis subjektas, kurio vienas ar keli kontroliuojantieji asmenys yra praneštinas asmuo, jeigu ji buvo įvardyta kaip tokia, atlikus Taisyklių III skyriuje bei Taisyklių 1–5 prieduose apibūdintas išsamaus patikrinimo procedūras.“

13Pakeičiu 7 priedo 37 punktą ir jį išdėstau taip:

37. Valstybės narės / Jurisdikcijos, apie kurią reikia pranešti, asmuo – asmuo arba subjektas, kuris yra rezidentas jurisdikcijoje, apie kurią reikia pranešti, pagal tos jurisdikcijos, apie kurią reikia pranešti, mokesčių įstatymus arba mirusiojo, kuris buvo jurisdikcijos, apie kurią reikia pranešti, rezidentas, paveldėtojas. Šiuo tikslu subjektas, pavyzdžiui, bendrija, ribotos atsakomybės bendrija arba panašus juridinis vienetas, kuris nėra rezidentas mokesčių tikslais, laikomas rezidentu jurisdikcijoje, kurioje yra pagrindinis jo administracijos centras.“

14.  Pripažįstu netekusiu galios 7 priedo 39.3 papunkčio antrą pastraipą;  

15.  Pakeičiu 8 priedą „Jurisdikcijos, apie kurias reikia pranešti“ ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

16.  Pakeičiu 9 priedą „Dalyvaujančios jurisdikcijos“ ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

 

 

 

Viršininko pavaduotojas,

atliekantis viršininko funkcijas                                                                          Artūras Klerauskas

 


 

Informacijos, būtinos tarptautiniams

bendradarbiavimo įsipareigojimams dėl

automatinių informacijos apie finansines

sąskaitas mainų įgyvendinti, pateikimo

taisyklių

8 priedas

 

JURISDIKCIJOS, APIE KURIAS REIKIA PRANEŠTI

 

Jurisdikcijos, apie kurias reikia pranešti:

1.   Airija

2.   Argentina

3.   Austrija

4.   Barbadosas

5.   Belgija

6.   Bulgarija

7.   Čekijos Respublika

8.   Danija

9.   Didžioji Britanija

10. Džersis

11. Estija

12. Farerų salos

13. Gernsis

14. Gibraltaras

15. Graikija

16. Grenlandija

17. Indija

18. Ispanija

19. Italija

20. Islandija

21. Korėja

22. Kroatija

23. Kipras

24. Kiurasao

25. Kolumbija

26. Latvija

27. Lenkija

28. Lichtenšteinas

29. Liuksemburgas

30. Malta

31. Meksika

32. Meno sala

33. Montseratas

34. Niue

35. Nyderlandai

36. Norvegija

37. Pietų Afrika

38. Prancūzija

39. Portugalija

40. Rumunija

41. San Marinas

42. Seišeliai

43. Slovakijos Respublika

44. Slovėnija

45. Suomija

46. Švedija

47. Vengrija

48. Vokietija

 


 

Informacijos, būtinos tarptautiniams

bendradarbiavimo įsipareigojimams dėl

automatinių informacijos apie finansines

sąskaitas mainų įgyvendinti, pateikimo

taisyklių

9 priedas

 

dalyvaujančios jurisdikcijos

 

Dalyvaujančios jurisdikcijos.

1.   Airija

2.   Albanija

3.   Andora

4.   Angilija

5.   Antigva ir Barbuda

6.   Argentina

7.   Aruba

8.   Australija

9.   Austrija

10. Bahamos

11. Bahreinas

12. Barbadosas

13. Belgija

14. Belizas

15. Bermudai

16. Brazilija

17. Brunėjus

18. Bulgarija

19. Čekijos Respublika

20. Čilė

21. Danija

22. Didžioji Britanija

23. Didžiosios Britanijos Mergelių salos

24. Dominika

25. Džersis

26. Estija

27. Farerų salos

28. Gana

29. Gernsis

30. Gibraltaras

31. Graikija

32. Grenada

33. Grenlandija

34. Honkongas

35. Indija

36. Indonezija

37. Ispanija

38. Islandija

39. Italija

40. Izraelis

41. Japonija

42. Jungtiniai Arabų Emyratai

43. Kaimanų salos

44. Kanada

45. Kataras

46. Kinija

47. Kipras

48. Kiurasao

49. Kolumbija

50. Korėja

51. Kosta Rika

52. Kroatija

53. Kuko salos

54. Kuveitas

55. Latvija

56. Lenkija

57. Libanas

58. Lichtenšteinas

59. Liuksemburgas

60. Makao

61. Malta

62. Malaizija

63. Maršalo salos

64. Mauricijus

65. Meksika

66. Meno sala

67. Monakas

68. Montseratas

69. Naujoji Zelandija

70. Nauru

71. Niue

72. Nyderlandai

73. Norvegija

74. Panama

75. Prancūzija

76. Portugalija

77. Pietų Afrika

78. Rumunija

79. Rusijos Federacija

80. Samoa

81. San Marinas

82. Saudo Arabija

83. Seišeliai

84. Sent Lusija

85. Sent Kitsas ir Nevis

86. Sent Vincentas ir Grenadinai

87. Singapūras

88. Slovakijos Respublika

89. Slovėnija

90. Suomija

91. Švedija

92. Šveicarija

93. Terkso ir Kaikoso salos

94. Trinidadas ir Tobagas

95. Turkija

96. Urugvajus

97. Vanuatu

98. Vengrija

99. Vokietija