KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ KIEKIO DEKLARAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2017 m. birželio 29 d. Nr. T2-141

Klaipėda

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 31 punktu ir 18 straipsnio 1 dalimi, Klaipėdos miesto savivaldybės taryba nusprendžia:

1. Patvirtinti Komunalinių atliekų kiekio deklaravimo tvarkos aprašą (pridedama).

2. Nustatyti, kad:

2.1. Komunalinių atliekų kiekio deklaravimo tvarkos aprašas pradedamas taikyti tik deklaruojant komunalinių atliekų kiekį už 2018 m. mokestinį laikotarpį;

2.2. Klaipėdos miesto savivaldybės vietinės rinkliavos mokėtojų komunalinių atliekų deklaravimo tvarkos aprašas, patvirtintas Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2010 m. lapkričio 25 d. sprendimu Nr. T2-331 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės vietinės rinkliavos mokėtojų komunalinių atliekų deklaravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, netaikomas deklaruojant komunalinių atliekų kiekį už 2018 m. mokestinį laikotarpį.

3. Pripažinti netekusiu galios Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2010 m. lapkričio 25 d. sprendimą Nr. T2-331 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės vietinės rinkliavos mokėtojų komunalinių atliekų deklaravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

4. Nustatyti, kad šio sprendimo 3 punktas įsigalioja 2017 m. gruodžio 31 d.

5Skelbti šį sprendimą Teisės aktų registre ir Klaipėdos miesto savivaldybės interneto svetainėje.

 

 

Savivaldybės meras                                                                                           Vytautas Grubliauskas

 

PATVIRTINTA

Klaipėdos miesto savivaldybės

tarybos 2017 m. birželio 29 d.

sprendimu Nr. T2-141

 

 

KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ KIEKIO DEKLARAVIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Komunalinių atliekų kiekio deklaravimo tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) nustato Klaipėdos miesto savivaldybės vietinės rinkliavos mokėtojų komunalinių atliekų kiekio deklaravimo procedūros tvarką.

2. Vietinės rinkliavos mokėtojui, nusprendusiam vietinę rinkliavą už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą (toliau – Vietinė rinkliava) mokėti pagal deklaruojamą komunalinių atliekų kiekį už nekilnojamojo turto objektą, tais pačiais mokestiniais metais negali būti taikomas kitas parametras, pagal kurį skaičiuojama metinė Vietinė rinkliava, išskyrus atvejus, kai nustatomas šio Tvarkos aprašo pažeidimas.

 

II SKYRIUS

PAGRINDINĖS SĄVOKOS

 

3. Komunalinių atliekų kiekio deklaracija (toliau – Deklaracija) – tai dokumentas, kuriame Vietinės rinkliavos mokėtojas deklaruoja komunalinių atliekų kiekį.

4. Tvarkos apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatyme ir kituose atliekų tvarkymą reglamentuojančiuose teisės aktuose, statybos techniniame reglamente STR 2.02.02:2004 „Visuomeninės paskirties statiniai“, Klaipėdos miesto savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo taisyklėse, Klaipėdos miesto savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą nuostatuose ir kituose teisės aktuose.

 

III SKYRIUS

VIETINĖS RINKLIAVOS MOKĖTOJAI, TURINTYS TEISĘ DEKLARUOTI KOMUNALINES ATLIEKAS

 

5. Komunalinių atliekų kiekį turi teisę deklaruoti tik komunalinių atliekų  turėtojai, kurie naudoja konkretų nekilnojamojo turto objektą ir jei jiems objektyviai ir be didelių ekonominių sąnaudų įmanoma nustatyti konkretų perduodamų tvarkyti komunalinių atliekų kiekį ir kurie komunalines atliekas kaupia:

5.1. komunalinių atliekų surinkimo konteineriuose, esančiuose visuomenines paskirties statinių patalpose, įrengtose pagal STR 2.02.02:2004 „Visuomeninės paskirties statiniai“ reikalavimus;

5.2. komunalinių atliekų surinkimo konteineriuose, esančiuose nuosavybės ar kita teise valdomame žemės sklype.

6. Viename žemės sklype gali būti taikomas tik vienas metinės Vietinės rinkliavos administravimo būdas (pagal pagrindinę tikslinę nekilnojamojo turto naudojimo paskirtį ir plotą arba deklaruojamų komunalinių atliekų kiekį).


 

IV SKYRIUS

KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ KIEKIO DEKLARAVIMO IR VIETINĖS RINKLIAVOS PERSKAIČIAVIMO PRINCIPAI

 

7. Vietinės rinkliavos mokėtojai gali deklaruoti komunalinių atliekų kiekį už ateinančius metus ne vėliau kaip iki lapkričio 30 d. imtinai, o naujai įsisteigę ar pradėję veiklą arba įgiję nuosavybės ar kitą teisę į nekilnojamąjį turtą – per 30 kalendorinių dienų nuo įsisteigimo ar veiklos pradžios arba nuosavybės ar kitos teisės į nekilnojamąjį turtą įgijimo momento. Kiekvienais metais Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras (toliau – KRATC) el. paštu primena žinomiems deklarantams apie atliekų kiekio deklaravimo laikotarpio pabaigą: pirmą kartą – likus 60 d., antrą kartą – likus 30 dienų.

8. KRATC turi teisę praleistą Deklaracijos pateikimo terminą atnaujinti vienam mėnesiui, jei asmuo, deklaruojantis komunalinių atliekų kiekį, praleido Deklaracijos pateikimo terminą dėl objektyvių nuo asmens valios nepriklausiančių priežasčių ir pateikė tai patvirtinančius dokumentus.

9. Vietinės rinkliavos mokėtojai, pageidaujantys deklaruoti komunalinių atliekų kiekį, užpildo Deklaraciją ir, tuo atveju, kai žemės sklype yra daugiau kaip vienas vietinės rinkliavos mokėtojas, –kartu su žemės sklypo planu, o kai konteineriai laikomi pastate – ir pastato (patalpų) planu, kur pažymėta konteinerių stovėjimo vieta, pateikia KRATC. Deklarantas privalo nurodyti datą ir parašu patvirtinti plane nurodytos informacijos tikrumą.

10. KRATC patikrina, ar pateikta Deklaracija atitinka šį Tvarkos aprašą, ir atitinkamai teikia atliekų surinkėjui vykdyti. Atliekų surinkėjas privalo pateikti atliekų turėtojams visą reikiamą komunalinių atliekų ir antrinių žaliavų surinkimo konteinerių kiekį ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo deklaruojamo periodo pradžios ir el. paštu pranešti KRATC bei atliekų turėtojui konteinerių tuštinimo grafiką.

11. KRATC pateiktų dokumentų pagrindu parengia Vietinės rinkliavos mokėjimo pranešimą (toliau – Mokėjimo pranešimas) pagal deklaruotą komunalinių atliekų kiekį už visą mokestinį laikotarpį.

12. Tuo atveju, kai pateikti dokumentai ar duomenys neatitinka šiame Tvarkos apraše nurodytų reikalavimų, apie tai KRATC informuoja Vietinės rinkliavos mokėtoją ir pasiūlo per 10 darbo dienų pateikti tinkamai užpildytus ar trūkstamus dokumentus ar duomenis. Nustatytu laikotarpiu nepateikus tinkamai užpildytų ar trūkstamų dokumentų ar duomenų, Vietinės rinkliavos mokėtojui formuojamas Mokėjimo pranešimas pagal nekilnojamojo turto plotą ir paskirtį.

13. Pasikeitus komunalinių atliekų surinkimo konteinerių kiekiui, tūriui, tuštinimo dažnumui, Vietinės rinkliavos mokėtojai privalo nedelsdami, bet ne vėliau kaip per tris darbo dienas, pateikti patikslintą Deklaraciją. Paskutinis Deklaracijos patikslinimo terminas – einamųjų mokestinių metų lapkričio 30 d.

14. KRATC, gavęs Vietinės rinkliavos mokėtojo patikslintą Deklaraciją, formuoja patikslintą Mokėjimo pranešimą.

15. Skaičiuojant metinį mišrių komunalinių atliekų kiekį tonomis, naudojamos šios komunalinių atliekų tūrio (m3) pavertimo svorio matu (t) koeficiento reikšmės:

15.1. 0,137 – individualių namų savininkams ir (ar) naudotojams;

15.2. 0,110 – kitiems Vietinės rinkliavos mokėtojams, deklaruojantiems komunalinių atliekų kiekį.

16. Skaičiuojant metinį bendrą komunalinių atliekų kiekį tonomis naudojamas procentinis biologiškai skaidžių ir didžiųjų atliekų koeficientas – 7,5.

17. Mažiausias leistinas mišrių komunalinių atliekų surinkimo konteinerio tūris – 0,24 m3.

18. Konteinerių tuštinimo dažnumas negali būti retesnis, nei nurodytas Klaipėdos miesto savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo taisyklėse.

 


 

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

19. Deklarantai atsako už pateiktos informacijos teisingumą pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 367 straipsnį.

20. Atliekų surinkėjai atsako už laiku ir tinkamai suteiktą paslaugą pagal Deklaracijos duomenis: komunalinių atliekų surinkimo konteinerių kiekį, tūrį ir tuštinimo dažnumą. Atliekų surinkėjai privalo fiksuoti vaizdo priemonėmis kiekvieną atvejį, kai faktinis atliekų kiekis jų susikaupimo vietoje viršija konteinerių tūrį, ir informaciją perduoti KRATC.

21. Atliekų turėtojai privalo sudaryti galimybę KRATC tikrinti komunalinių atliekų kaupimą (atliekų turėtojų komunalinių atliekų surinkimo konteinerių kiekį, tūrį ir tuštinimo dažnumą) be atskiro KRATC pranešimo apie planuojamą patikrinimą.

22. Nustačius neatitikimą tarp deklaruoto ir kaupiamo komunalinių atliekų kiekio arba faktą, kad Vietinės rinkliavos mokėtojas neturėjo teisės deklaruoti komunalinių atliekų kiekio, Vietinės rinkliavos mokėtojui mokestiniais metais taikoma metinė Vietinės rinkliava pagal nekilnojamojo turto plotą ir paskirtį.

23. Tvarkos aprašo įgyvendinimą kontroliuoja Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktorius ir jo įgalioti asmenys. Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktorius Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos reglamento nustatyta tvarka už Tvarkos aprašo įgyvendinimą atsiskaito Klaipėdos miesto savivaldybės tarybai.

24. Tvarkos aprašo priedas – Komunalinių atliekų kiekio deklaracijos forma.

 

_________________________

 

 

Komunalinių atliekų kiekio deklaravimo tvarkos aprašo

priedas

 

(Komunalinių atliekų kiekio deklaracijos forma)

 

________________________________________________________

(atliekų turėtojas: įmonės pavadinimas / vardas ir pavardė)

________________________________________________________________________________________________________________________________

(asmens kodas, adresas korespondencijai, telefonas, el. paštas, kontaktinis asmuo)

 

Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centrui

 

KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ DEKLARACIJA UŽ ___________ M.

 

___________________ Nr. _____

(data)

 

Eil.

Nr.

Nekilnojamojo turto adresas (-ai),

unikalus (-ūs) Nr.

Deklaruojamas komunalinių atliekų kiekis

Laikotarpis

Konteinerio stovėjimo vieta*

(patalpa arba žemės sklypas)

Konteinerių kiekis

vnt.

Konteinerių tūris

m3

Konteinerių tuštinimo dažnumas

Metinis

mišrių komunalinių atliekų kiekis

m3

Metinis

mišrių komunalinių atliekų kiekis

t

Metinis bendras komunalinių atliekų kiekis

t

kartais per savaitę

kas antrą savaitę

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

0,24  □ 1,1

 

 

 

 

 

 

*Pridedami Aprašo 9 punkte nurodyti dokumentai.

Metinio bendro komunalinių atliekų kiekio (t) apskaičiavimas:

6 stulpelis = 3 x 4 x 5 x savaičių skaičius arba savaičių skaičius/2; 7 stulpelis = 6 x 0,137 arba 0,110; 8 stulpelis = 7 stulpelis + (7 stulpelis X 7,5)/100)

 

Nurodyti Vietinės rinkliavos mokėtojo nekilnojamojo turto naudotoją, kai mokama už kitą atliekų turėtoją _______________________________________

Patvirtinu, kad deklaracijoje pateikta informacija yra teisinga ir atitinka faktines aplinkybes.

Dokumentą sudarė______________________________________________________________________________________________________________

(pareigų pavadinimas) A. V.    (parašas)                                                              (vardas ir pavardė)

DEKLARACIJA PRIIMTA

Atliekų surinkėjas _____________________

(parašas)

____________________________________________________________________________________________

(KRATC darbuotojo pareigos, A. V., vardas ir pavardė)

______________

(data)