LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2018 M. SAUSIO 31 D. ĮSAKYMO NR. D1-73 „DĖL TVARKOS, KAI NEGALIMA NAUDOTIS VIENINGA GAMINIŲ, PAKUOČIŲ IR ATLIEKŲ APSKAITOS INFORMACINE SISTEMA, APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2018 m. spalio 1 d. Nr. D1-862

Vilnius

 

 

1P a k e i č i u Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. sausio 31 d. įsakymą Nr. D1-73 „Dėl tvarkos, kai negalima naudotis vieninga gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacine sistema, aprašo patvirtinimo“:

1.1. pakeičiu 2.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

2.1. iki 2018 m. gruodžio 1 d. Vieningos gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacinės sistemos (toliau – GPAIS) pereinamąjį laikotarpį“;

1.2. pakeičiu 2.6 papunktį ir jį išdėstau taip:

2.6. iki pereinamojo laikotarpio pabaigos visi subjektai privalo į GPAIS suvesti reikiamą informaciją ir duomenis, atlikti kitus būtinus veiksmus, kad nuo 2018 m. gruodžio 1 d. būtų galima tinkamai naudotis GPAIS ir vykdyti apskaitą, teikti ataskaitas ir duomenis, derinti dokumentus ir vykdyti kitas pareigas, nustatytas teisės aktuose;".

2. P a k e i č i u nurodytuoju įsakymu patvirtintą Tvarkos, kai negalima naudotis vieninga gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacine sistema, aprašą:

2.1. pakeičiu 28 punktą ir jį išdėstau taip:

28. Atliekų tvarkytojas, norintis perduoti atliekas kitam atliekų tvarkytojui, privalo ne vėliau kaip prieš 1 valandą elektroniniu paštu informuoti apie atliekų vežimą AAD. Pranešime AAD turi būti pridėta užpildyto laikino lydraščio kopija arba nurodomas laikinojo atliekų vežimo lydraščio numeris, atliekų tvarkytojas, gaunantis atliekas, vietos, kur vežamos atliekos, adresas, vežamų atliekų pavadinimai, atliekų kodai, vairuotojo, vežančio atliekas, kontaktai ir automobilio, kuriuo vežamos atliekos, valstybinis numeris. Apie vežamą atliekų kiekį siuntėjas AAD privalo informuoti ne vėliau kaip prieš atliekų vežimą. Jei perduodamos atliekos, už kurių sutvarkymą bus išrašomi įrodantys dokumentai, Gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančių dokumentų išrašymo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. gegužės 20 d. įsakymu Nr. D1-359 „Dėl Gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančių dokumentų išrašymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nurodytos AAD informavimo procedūros vykdomos elektroniniu paštu;“.

2.2 pakeičiu 34 punktą ir jį išdėstau taip:

34. Sutrikus GPAIS veiklai, subjektai, vykdantys tarpvalstybinius atliekų vežimus, prireikus  tarpvalstybinių atliekų vežimų dokumentus teikia ir (ar) derina, vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. balandžio 27 d. įsakymo Nr. D1-207 „Dėl atliekų tarpvalstybinių vežimų tvarkos aprašo patvirtinimo“ redakcija, galiojusia iki 2018 m. sausio 1 d., kol bus galimybė naudotis GPAIS, vadovaudamiesi atitinkamais Lietuvos Respublikos, Europos Sąjungos, tarptautiniais teisės aktais. Tokiu atveju Gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančių dokumentų išrašymo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. gegužės 20 d. įsakymu Nr. D1-359 „Dėl Gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančių dokumentų išrašymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nurodytos AAD informavimo procedūros vykdomos elektroniniu paštu. Pradėjus veikti GPAIS, pradėtos tarpvalstybinių atliekų vežimų procedūros tęsiamos galiojančių teisės aktų nustatyta tvarka. Jei dėl GPAIS veiklos sutrikimo subjektai, vykdantys tarpvalstybinius atliekų vežimus,  pateikė dokumentus vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. balandžio 27 d. įsakymu Nr. D1-207 „Dėl atliekų tarpvalstybinių vežimų tvarkos aprašo patvirtinimo“ redakcija, galiojusia iki 2018 m. sausio 1 d., šių dokumentų duomenys ir (ar) informacija GPAIS suvedami per 5 darbo dienas ir prireikus tarpvalstybinių atliekų vežimų procedūros tęsiamos galiojančių teisės aktų nustatyta tvarka.“

 

 

 

Aplinkos ministras                                                                                                  Kęstutis Navickas