LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL RENTŲ BUVUSIEMS SPORTININKAMS SKYRIMO IR MOKĖJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2022 m. liepos 1 d.  Nr. V-1111

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos sporto įstatymo 25 straipsnio 4 dalimi,

t v i r t i n u  Rentų buvusiems sportininkams skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašą (pridedama).

 

 

 

 

Švietimo, mokslo ir sporto ministrė                                                              Jurgita Šiugždinienė

 


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro

2022 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-111

 

 

RENTŲ BUVUSIEMS SPORTININKAMS SKYRIMO IR MOKĖJIMO TVARKOS APRAŠAS

 

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Rentų buvusiems sportininkams skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja rentų buvusiems sportininkams (toliau – rentos) skyrimo ir mokėjimo ir rentų skyrimo panaikinimo tvarką.

2. Rentos skiriamos ir mokamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos sporto įstatymu, Aprašu, Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymu ir Lietuvos Respublikos socialinio draudimo pensijų įstatymu.

3. Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos yra apibrėžtos Sporto įstatyme, Valstybinio socialinio draudimo įstatyme ir Socialinio draudimo pensijų įstatyme.

 

II SKYRIUS

RENTOS SKYRIMO IR MOKĖJIMO SĄLYGOS

 

4. Renta buvusiam sportininkui skiriama, o paskirta renta mokama, rentos mokėjimas stabdomas ir atnaujinamas, rentos skyrimas naikinamas vadovaujantis Sporto įstatymo 25 straipsnyje ir Apraše nustatytais reikalavimais ir numatytomis sąlygomis.

 

III SKYRIUS

KREIPIMASIS DĖL RENTOS

 

5. Buvę sportininkai dėl rentos skyrimo kreipiasi į Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įgaliotą biudžetinę įstaigą Nacionalinę sporto agentūrą prie Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos (toliau – ministro įgaliota institucija) ir pateikia šiuos dokumentus:

5.1. prašymą skirti rentą;

5.2. Lietuvos Respublikos pilietybę ir asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;

5.3. olimpiniam, paralimpiniam, regos, klausos ar judėjimo negalią turinčių asmenų sporto judėjimui Lietuvoje vadovaujančios nevyriausybinės organizacijos pažymą, kad jis yra olimpinių žaidynių 1–3 vietos laimėtojas arba paralimpinių, kurčiųjų žaidynių, kai yra vykdomos atrankos varžybos ir yra kvotų šalims sistema, 1, 2 vietos laimėtojas arba, kai nėra vykdomos atrankos varžybos arba nėra taikoma kvotų šalims sistema, 1 vietos laimėtojas, arba sporto šakos federacijos pažymą, kad jis yra į olimpinių žaidynių programą įtrauktos rungties pasaulio čempionatų 1 vietos laimėtojas. Pažymoje taip pat turi būti nurodyta, ar laimėjimas pasiektas nurungiant 1/3 varžovų. Pažyma gali būti neteikiama, jeigu nurodomi minėtą informaciją patvirtinantys oficialūs šaltiniai internete.

6. Asmens duomenų tvarkymo tikslas – užtikrinti rentos skyrimą, mokėjimą ar rentos skyrimo panaikinimą identifikuojant asmenis, kurie turi teisę gauti rentą. Ministro įgaliota institucija arba Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Fondo valdyba) įgaliotos Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigos (toliau – rentą mokanti įstaiga) gautus asmens duomenis saugo 10 metų. Suėjus asmens duomenų saugojimo terminui, asmens duomenys sunaikinami.

7. Aprašo 5 punkte nurodyti dokumentai ministro įgaliotai institucijai gali būti pateikti tiesiogiai, elektroninių ryšių priemonėmis pasirašyti elektroniniu parašu arba registruotu laišku. Jeigu dokumentuose yra netikslumų arba pateikti ne visi Aprašo 5 punkte nurodyti dokumentai ar informacija, dokumentus pateikę asmenys apie tai informuojami raštu per 5 darbo dienas nuo dokumentų pateikimo nurodant netikslumų ištaisymo arba trūkstamų dokumentų ar informacijos pateikimo terminą, kuris negali būti trumpesnis nei 5 darbo dienos ir ne ilgesnis nei 20 darbo dienų.

8. Ministro įgaliotai institucijai pateikiami Aprašo 5 punkte nurodytų dokumentų originalai ar teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintos jų kopijos. Jeigu pateikiami dokumentų originalai, ministro įgaliota institucija patvirtina dokumentų, kurių reikia rentai skirti, kopijas ir jas pasilieka, o originalus grąžina.

9. Ministro įgaliota institucija per 3 darbo dienas nuo visų Aprašo 5 punkte nurodytų dokumentų gavimo kreipiasi į:

9.1. Informatikos ir ryšių departamentą prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos – dėl Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro duomenų, ar buvęs sportininkas įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu yra pripažintas kaltu dėl tyčinio nusikaltimo padarymo ir turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą;

9.2. valstybines pensijas mokančias institucijas – dėl duomenų apie buvusio sportininko atitinkamą valstybinę pensiją. Institucijos privalo teikti šiuos duomenis tik tuo atveju, jeigu šie duomenys nėra teikiami pagal institucijų su ministro įgaliota institucija sudarytą duomenų teikimo sutartį;

9.3. Migracijos departamentą prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos – dėl duomenų apie buvusio sportininko Lietuvos Respublikos pilietybės įgijimo datą (prireikus).

10. Kreipimosi dėl rentos skyrimo diena laikoma ta diena, kurią ministro įgaliotoje institucijoje gautas prašymas skirti rentą su visais Aprašo 5 punkte nurodytais dokumentais.

 

IV SKYRIUS

RENTOS SKYRIMAS

 

11. Sprendimą skirti rentą ir sprendimą panaikinti rentos skyrimą priima ministro įgaliotos institucijos vadovas.

12. Sprendimą sustabdyti ar atnaujinti rentos mokėjimą priima rentą mokanti įstaiga.

13. Sprendimų, susijusių su rentų buvusiems sportininkams skyrimu ir skyrimo panaikinimu, projektus, išvadas ir rekomendacijas rengia ministro įgaliotos institucijos vadovo įsakymu sudaryta nuolat veikianti komisija (toliau – komisija).

14. Komisija sudaroma iš ministro įgaliotos institucijos 3–5 darbuotojų.

15. Sprendimas skirti rentą priimamas per 20 darbo dienų nuo visų Aprašo 5 punkte nurodytų dokumentų gavimo ministro įgaliotoje institucijoje. Apie sprendimą skirti rentą arba atsisakyti ją skirti per 3 darbo dienas nuo šio sprendimo priėmimo pranešama asmeniui raštu, pridedama ministro įgaliotos institucijos vadovo sprendimo kopija. Jeigu priimamas sprendimas skirti rentą, pranešime kartu nurodoma ir paskirtąją rentą mokanti įstaiga. Informuojant asmenį apie sprendimą, kuriuo atsisakoma skirti rentą, nurodoma motyvuota atsisakymo priežastis ir sprendimo apskundimo tvarka.

16. Ministro įgaliotos institucijos vadovui priėmus sprendimą skirti rentą, per 10 darbo dienų nuo sprendimo priėmimo rentą mokančiai įstaigai persiunčiamos sprendimo skirti rentą ir rentos gavėjo asmens tapatybę patvirtinančio dokumento teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintos kopijos.

17. Renta buvusiam sportininkui, kuris rentos skyrimo metu atitinka Sporto įstatymo 25 straipsnio 1 dalyje nustatytas sąlygas, skiriama ir mokama nuo kreipimosi dėl rentos paskyrimo dienos iki gyvos galvos.

18. Atsiradus aplinkybėms, nurodytoms Sporto įstatymo 25 straipsnio 3 dalyje, sprendimas panaikinti rentą arba sustabdyti rentos mokėjimą priimamas per 10 darbo dienų nuo šių aplinkybių paaiškėjimo ministro įgaliotoje institucijoje arba rentą mokančioje įstaigoje. Ministro įgaliotos institucijos vadovui priėmus sprendimą panaikinti rentos skyrimą, apie tai ministro įgaliota institucija per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo informuoja rentą mokančią įstaigą. Asmuo, dėl kurio priimtas sprendimas, apie tai informuojamas per 3 darbo dienas, kartu nurodomos tokio sprendimo priežastys ir sprendimo apskundimo tvarka.

 

V SKYRIUS

RENTOS MOKĖJIMAS

 

19. Rentos buvusiems sportininkams mokamos už praėjusį mėnesį iki einamojo mėnesio paskutinės dienos Fondo valdybos nustatyta tvarka ir terminais.

20. Rentos gavėjui mirus, jo įpėdiniams (pagal įstatymą ar testamentą), kuriems paveldėjimo tvarka pereina mirusio asmens turtas, arba (ir) mirusį rentos gavėją pergyvenusiam sutuoktiniui išmokama mirusio rentos gavėjo iki mirties dienos (įskaitytinai) priklausiusi renta (jeigu ji mirusiam asmeniui neišmokėta). Ši suma išmokama asmeniui, turinčiam teisę gauti iki rentos gavėjo mirties dienos priklausiusią rentą, pateikus prašymą skirti rentą, asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir atitinkamai paveldėjimo teisės liudijimą ar nuosavybės teisės į sutuoktinių bendro turto dalį liudijimą.

21. Atsiradus Sporto įstatymo 25 straipsnio 3 dalies 1 punkte nurodytoms aplinkybėms, priimamas sprendimas dėl rentos skyrimo panaikinimo nuo šių aplinkybių atsiradimo dienos. Apie priimtą sprendimą asmuo informuojamas Aprašo 18 punkte nustatyta tvarka. Nepagrįstai išmokėta renta privalo būti grąžinta nuo Sporto įstatymo 25 straipsnio 3 dalies 1 punkte nurodytų aplinkybių atsiradimo dienos rentą mokančiai įstaigai per 20 darbo dienų nuo sprendimo dėl rentos skyrimo panaikinimo priėmimo dienos. Rentos negrąžinus, išmokėtos rentos suma išieškoma iš rentos gavėjo įstatymų nustatyta tvarka.

22. Atsiradus Sporto įstatymo 25 straipsnio 3 dalies 5 ar 7 punkte nurodytai aplinkybei, priimamas sprendimas dėl rentos skyrimo panaikinimo nuo šių aplinkybių atsiradimo dienos. Apie priimtą sprendimą asmuo informuojamas Aprašo 18 punkte nustatyta tvarka. Nepagrįstai išmokėta renta privalo būti grąžinta nuo rentos už anuliuotus laimėjimus arba laimėjimus nurungus mažiau varžovų, nei nurodyta Sporto įstatymo 23 straipsnio 3 dalyje, skyrimo dienos rentą mokančiai įstaigai per 20 darbo dienų nuo sprendimo dėl rentos skyrimo panaikinimo priėmimo dienos. Rentos negrąžinus, išmokėta rentos suma išieškoma iš rentos gavėjo įstatymų nustatyta tvarka.

23. Atsiradus Sporto įstatymo 25 straipsnio 3 dalies 2, 3, 4, 6 ar 8 punkte nurodytai aplinkybei, rentos gavėjui paskirtosios rentos mokėjimas sustabdomas nuo šių aplinkybių atsiradimo dienos. Apie priimtą sprendimą asmuo informuojamas Aprašo 25 punkte nustatyta tvarka. Nepagrįstai išmokėta renta privalo būti grąžinta nuo šių aplinkybių atsiradimo dienos rentą mokančiai įstaigai per 20 darbo dienų nuo sprendimo sustabdyti rentos mokėjimą priėmimo dienos. Rentos negrąžinus, išmokėtos rentos suma išieškoma iš rentos gavėjo įstatymų nustatyta tvarka.

24. Išnykus aplinkybėms, dėl kurių rentos mokėjimas sustabdytas, buvęs sportininkas rentą mokančiai įstaigai turi pateikti rašytinį prašymą atnaujinti rentos mokėjimą (toliau – prašymas). Prašyme turi būti nurodytos aplinkybės, su kurių atsiradimu siejamas teisės į rentos mokėjimo atnaujinimą pagrįstumas. Rentą mokanti įstaiga, tikslindama prašyme nurodytas aplinkybes, per 3 darbo dienas nuo prašymo gavimo kreipiasi į Aprašo 9.1–9.3 papunkčiuose nurodytas institucijas, jeigu duomenys, reikalingi sprendimui dėl rentos mokėjimo atnaujinimo (atsisakymo atnaujinti rentos mokėjimą) negaunami pagal asmens duomenų teikimo sutartį, dėl Sporto įstatymo 25 straipsnio 3 dalies 2, 3 ir 4 punktuose nurodytų aplinkybių arba į olimpiniam, paralimpiniam, regos, klausos ar judėjimo negalią turinčių asmenų sporto judėjimui Lietuvoje vadovaujančią nevyriausybinę organizaciją arba sporto šakos federacijas dėl Sporto įstatymo 25 straipsnio 3 dalies 3, 6 ir 8 punktuose nurodytų aplinkybių. Sprendimas atnaujinti (atsisakyti atnaujinti) rentos mokėjimą priimamas per 20 darbo dienų nuo prašymo su visais reikiamais dokumentais gavimo rentą mokančioje įstaigoje. Priėmus sprendimą atnaujinti sustabdytos rentos mokėjimą, renta mokama nuo aplinkybių, dėl kurių rentos mokėjimas sustabdytas, išnykimo dienos.

25. Priimto sprendimo sustabdyti rentos mokėjimą (jį atnaujinti ar atsisakyti atnaujinti) nuorašas buvusiam sportininkui ir ministro įgaliotai institucijai išsiunčiamas per 3 darbo dienas nuo šio sprendimo priėmimo.

 

VI SKYRIUS

PRANEŠIMAS APIE APLINKYBES, GALINČIAS TURĖTI ĮTAKOS RENTOS MOKĖJIMUI

 

26. Rentų gavėjai privalo raštu pranešti rentą mokančiai įstaigai apie Sporto įstatymo 25 straipsnio 3 dalyje nurodytas aplinkybes per 5 darbo dienas nuo jų atsiradimo.

27. Rentų gavėjai privalo pranešti rentą mokančiai įstaigai, kai išvyksta nuolat gyventi į užsienio valstybę. Nuolat gyvenantis užsienio valstybėje rentos gavėjas kiekvienų metų gruodžio mėnesį rentą mokančiai įstaigai pateikia užsienio valstybės, kurioje asmuo gyvena, kompetentingos institucijos išduotą pažymą, patvirtinančią, kad jis gyvena užsienio valstybėje, arba Lietuvos Respublikos diplomatinės atstovybės ar konsulinės įstaigos konsulinio pareigūno, arba užsienio valstybės, kurioje asmuo gyvena, notaro ar kito asmens, įgalioto atlikti notarinius veiksmus, patvirtintą liudijimą, kad asmuo gyvas ir yra tam tikroje vietovėje. Negavus liudijimo patvirtinimo, rentos mokėjimas sustabdomas nuo kito mėnesio, jį pateikus – atnaujinamas nuo rentos mokėjimo sustabdymo dienos, jeigu išlikusi teisė gauti rentą.

28. Rentą mokanti įstaiga apie Sporto įstatymo 25 straipsnio 3 dalyje nurodytas aplinkybes, kurios gali turėti įtakos rentos skyrimo panaikinimui, privalo pranešti ministro įgaliotai institucijai per 3 darbo dienas nuo informacijos apie šių aplinkybių atsiradimą rentą mokančioje įstaigoje gavimo.

 

_________________

 

 

part_b4d06a9cf89849899555b691e9cb85de_end