VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS
PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS
VIRŠININKAS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2019 M. GEGUŽĖS 17 D. ĮSAKYMO NR. VA-41 „DĖL TABAKO GAMINIŲ unikalių identifikatorių užsakymo ir išdavimo taisyklių patvirtinimo“ PAKEITIMO

 

 

2020 m. birželio 15 d. Nr. VA-47

Vilnius

 

 

1. Pakeičiu Tabako gaminių unikalių identifikatorių užsakymo ir išdavimo taisyklių, patvirtintų Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2019 m. gegužės 17 d. įsakymu Nr. VA-41 „Dėl Tabako gaminių unikalių identifikatorių užsakymo ir išdavimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Taisyklės), 14 punktą ir jį išdėstau taip:

14. Taisyklių 11.2 ir 11.3 papunkčiuose nurodytais atvejais už sugeneruotus UID VMI prie FM kartą per mėnesį išrašo sąskaitą faktūrą. Ši sąskaita turi būti apmokėta per 15 darbo dienų nuo jos pateikimo dienos.“

2. Nustatau, kad ne vėliau kaip nuo 2020 m. lapkričio 1 d. Lietuvos Respublikos rinkai skirtų tabako gaminių vienetinės pakuotės turi būti ženklinamos šiose Taisyklėse nustatyta tvarka išduotais unikaliais identifikatoriais.

 

 

 

Viršininkė                                                                                                           Edita Janušienė