LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2015 M. BIRŽELIO 22 D. ĮSAKYMO NR. V-783 „DĖL
2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS, PATVIRTINTOS 2014 M. RUGSĖJO 8 D. EUROPOS KOMISIJOS SPRENDIMU, 8 PRIORITETO „SOCIALINĖS ĮTRAUKTIES DIDINIMAS IR KOVA SU SKURDU“ 8.1.3 KONKRETAUS UŽDAVINIO „PAGERINTI SVEIKATOS PRIEŽIŪROS KOKYBĘ IR PRIEINAMUMĄ TIKSLINĖMS GYVENTOJŲ GRUPĖMS BEI SUMAŽINTI SVEIKATOS NETOLYGUMUS“ IR 8.4.2 KONKRETAUS UŽDAVINIO „SUMAŽINTI SVEIKATOS NETOLYGUMUS, GERINANT SVEIKATOS PRIEŽIŪROS KOKYBĘ IR PRIEINAMUMĄ TIKSLINĖMS GYVENTOJŲ GRUPĖMS, IR SKATINTI SVEIKĄ SENĖJIMĄ“ PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PLANO IR NACIONALINIŲ STEBĖSENOS RODIKLIŲ SKAIČIAVIMO APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2020 m. gruodžio 15 d. Nr. V-2924

Vilnius

 

P a k e i č i u 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos, patvirtintos 2014 m. rugsėjo 8 d. Europos Komisijos sprendimu, 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ 8.1.3 konkretaus uždavinio „Pagerinti sveikatos priežiūros kokybę ir prieinamumą tikslinėms gyventojų grupėms bei sumažinti sveikatos netolygumus“ ir 8.4.2 konkretaus uždavinio „Sumažinti sveikatos netolygumus, gerinant sveikatos priežiūros kokybę ir prieinamumą tikslinėms gyventojų grupėms, ir skatinti sveiką senėjimą“ priemonių įgyvendinimo planą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. V-783 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos, patvirtintos 2014 m. rugsėjo 8 d. Europos Komisijos sprendimu, 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ 8.1.3 konkretaus uždavinio „Pagerinti sveikatos priežiūros kokybę ir prieinamumą tikslinėms gyventojų grupėms bei sumažinti sveikatos netolygumus“ ir 8.4.2 konkretaus uždavinio „Sumažinti sveikatos netolygumus, gerinant sveikatos priežiūros kokybę ir prieinamumą tikslinėms gyventojų grupėms, ir skatinti sveiką senėjimą“ priemonių įgyvendinimo plano ir Nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“:

1.  Pakeičiu pirmojo skirsnio 7 punktą ir jį išdėstau taip:

7. Priemonės finansavimo šaltiniai (eurais)

 

 

Projektams skiriamas finansavimas

 

Kiti projektų finansavimo šaltiniai

ES struktūrinių fondų

lėšos – iki

 

Nacionalinės lėšos

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos – iki

 

Projektų vykdytojų lėšos

Iš viso – ne mažiau kaip

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos

Savivaldybės biudžeto

lėšos

Kitos viešosios lėšos

Privačios lėšos

 

Priemonės finansavimo šaltiniai, neįskaitant veiklos lėšų rezervo ir jam finansuoti skiriamų lėšų

7 473 793

1 318 905

0

0

0

0

0

 

Veiklos lėšų rezervas ir jam finansuoti skiriamos nacionalinės lėšos

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0

 

Iš viso

7 473 793

1 318 905

0

0

0

0

0“

 

2. Pakeičiu trečiąjį skirsnį:

2.1. Pakeičiu 1.5.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

1.5.1. VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos, VšĮ Respublikinė Šiaulių ligoninė, VšĮ Respublikinė Klaipėdos ligoninė, VšĮ Respublikinė Panevėžio ligoninė, VšĮ Marijampolės ligoninė, VšĮ Utenos ligoninė, VšĮ Tauragės ligoninė, VšĮ Telšių ligoninė, VšĮ Alytaus apskrities tuberkuliozės ligoninė, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Kauno ligoninė, VšĮ Klaipėdos universitetinė ligoninė;“.

2.2. Papildau 1.5.3 papunkčiu:

1.5.3. Asmens sveikatos priežiūros įstaigos, nurodytos  Sveikatos priežiūros paslaugų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo tvarkos apraše, patvirtintame Sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 4 d. įsakymu Nr. V-281 „Dėl Sveikatos priežiūros paslaugų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo tvarkos aprašo  patvirtinimo.“

2.3. Pakeičiu 7 punktą ir jį išdėstau taip:

„7. Priemonės finansavimo šaltiniai (eurais)

 

Projektams skiriamas finansavimas

 

Kiti projektų finansavimo šaltiniai

ES struktūrinių fondų

lėšos – iki

 

Nacionalinės lėšos

 

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos – iki

 

Projektų vykdytojų lėšos

Iš viso –

ne mažiau kaip

 

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos

Savivaldybės biudžeto

lėšos

 

Kitos viešosios lėšos

 

Privačios lėšos

 

1.   Priemonės finansavimo šaltiniai, neįskaitant veiklos lėšų rezervo ir jam finansuoti skiriamų lėšų

42 481 923

8 130 901

0

0

0

0

0

 

2.   Veiklos lėšų rezervas ir jam finansuoti skiriamos nacionalinės lėšos

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0

 

3.   Iš viso

42 481 923

8 130 901

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0“

 

3.    Pakeičiu ketvirtąjį skirsnį:

3.1. Pakeičiu 1.5.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

1.5.1VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos, VšĮ Respublikinė Šiaulių ligoninė, VšĮ Respublikinė Klaipėdos ligoninė, VšĮ Respublikinė Panevėžio ligoninė, VšĮ Alytaus apskrities tuberkuliozės ligoninė, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Kauno ligoninė, VšĮ Klaipėdos universitetinė ligoninė;“.

3.2. Papildau 1.5.5 papunkčiu:

1.5.5. Asmens sveikatos priežiūros įstaigos, nurodytos  Sveikatos priežiūros paslaugų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo tvarkos apraše, patvirtintame Sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 4 d. įsakymu Nr. V-281 „Dėl Sveikatos priežiūros paslaugų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo tvarkos aprašo  patvirtinimo.“

3.3. Pakeičiu 7 punktą ir jį išdėstau taip:

„7. Priemonės finansavimo šaltiniai (eurais)

 

Projektams skiriamas finansavimas

 

Kiti projektų finansavimo šaltiniai

ES struktūrinių fondų

lėšos – iki

 

Nacionalinės lėšos

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos – iki

 

Projektų vykdytojų lėšos

 

Iš viso – ne mažiau kaip

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos

Savivaldybės biudžeto

lėšos

Kitos viešosios lėšos

Privačios lėšos

 

Priemonės finansavimo šaltiniai, neįskaitant veiklos lėšų rezervo ir jam finansuoti skiriamų lėšų

22 504 796

4 467 516

0

0

 

Veiklos lėšų rezervas ir jam finansuoti skiriamos nacionalinės lėšos

0

0

0

0

0

0

 

Iš viso

22 504 796

4 467 516

 

0

 

 

0

0   

 

0“

 

4.    Pakeičiu penktojo skirsnio 7 punktą ir jį išdėstau taip:

7. Priemonės finansavimo šaltiniai (eurais)

 

Projektams skiriamas finansavimas

 

Kiti projektų finansavimo šaltiniai

ES

struktūrinių fondų lėšos – iki

 

Nacionalinės lėšos

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos –

iki

 

Projektų vykdytojų lėšos

Iš viso –

ne mažiau kaip

Lietuvos

Respublikos valstybės biudžeto lėšos

 

Savivaldybės biudžeto lėšos

 

Kitos viešosios lėšos

 

Privačios lėšos

 

1.   Priemonės finansavimo šaltiniai, neįskaitant veiklos lėšų rezervo ir jam finansuoti skiriamų lėšų

25 281 434

5 512 624

734 000

0

0

0

0

 

2.   Veiklos lėšų rezervas ir jam finansuoti skiriamos nacionalinės lėšos

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0

 

3.   Iš viso

25 281 434

5 512 624

 

734 000

 

0

 

0

 

0

 

0“

 

5.    Pakeičiu šeštojo skirsnio 7 punktą ir jį išdėstau taip:

7. Priemonės finansavimo šaltiniai (eurais)

 

Projektams skiriamas finansavimas

 

Kiti projektų finansavimo šaltiniai

ES struktūrinių fondų

lėšos – iki

 

Nacionalinės lėšos

 

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos – iki

 

Projektų vykdytojų lėšos

 

Iš viso – ne mažiau kaip

 

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos

 

Savivaldybės biudžeto lėšos

Kitos viešosios lėšos

 

Privačios lėšos

 

1.   Priemonės finansavimo šaltiniai, neįskaitant veiklos lėšų rezervo ir jam finansuoti skiriamų lėšų

2 499 320

441 056

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0

 

2.   Veiklos lėšų rezervas ir jam finansuoti skiriamos nacionalinės lėšos

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0

 

3.   Iš viso

2 499 320

441 056

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0“

 

6.    Pakeičiu aštuntojo skirsnio 7 punktą ir jį išdėstau taip:

7. Priemonės finansavimo šaltiniai (eurais)

 

Projektams skiriamas finansavimas

 

Kiti projektų finansavimo šaltiniai

ES struktūrinių fondų

lėšos – iki

Nacionalinės lėšos

 

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos – iki

 

Projektų vykdytojų lėšos

 

Iš viso – ne mažiau kaip

 

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos

 

Savivaldybės biudžeto lėšos

 

Kitos viešosios lėšos

 

Privačios lėšos

 

1.   Priemonės finansavimo šaltiniai, neįskaitant veiklos lėšų rezervo ir jam finansuoti skiriamų lėšų

 

5 234 120

1 623 668

0

 

0

 

0

 

0

 

0

 

2.   Veiklos lėšų rezervas ir jam finansuoti skiriamos nacionalinės lėšos

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0

 

3.   Iš viso

 

5 234 120

1 623 668

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0“

 

7.    Pakeičiu dešimtojo skirsnio 7 punktą ir jį išdėstau taip:

7. Priemonės finansavimo šaltiniai (eurais)

 

Projektams skiriamas finansavimas

 

Kiti projektų finansavimo šaltiniai

ES struktūrinių fondų

lėšos – iki

 

Nacionalinės lėšos

 

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos – iki

 

Projektų vykdytojų lėšos

 

Iš viso – ne mažiau kaip

 

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos

Savivaldybės biudžeto

lėšos

 

Kitos viešosios lėšos

 

Privačios lėšos

 

1.    Priemonės finansavimo šaltiniai, neįskaitant veiklos lėšų rezervo ir jam finansuoti skiriamų lėšų

24 789 391

 

1 016 709

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0

 

2.   Veiklos lėšų rezervas ir jam finansuoti skiriamos nacionalinės lėšos

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0

 

3.   Iš viso

24 789 391

 

 

1 016 709

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0“

 

8.    Pakeičiu devynioliktojo skirsnio 7 punktą ir jį išdėstau taip:

7. Priemonės finansavimo šaltiniai (eurais)

 

Projektams skiriamas finansavimas

 

Kiti projektų finansavimo šaltiniai

ES struktūrinių fondų

lėšos – iki

 

Nacionalinės lėšos

 

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos – iki

 

Projektų vykdytojų lėšos

 

Iš viso – ne mažiau kaip

 

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos

Savivaldybės biudžeto

lėšos

 

Kitos viešosios lėšos

 

Privačios lėšos

 

1.   Priemonės finansavimo šaltiniai, neįskaitant veiklos lėšų rezervo ir jam finansuoti skiriamų lėšų

20 239 940

3 571 754

0

0

0

0

0

 

2.   Veiklos lėšų rezervas ir jam finansuoti skiriamos nacionalinės lėšos

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0

 

3.   Iš viso

20 239 940

3 571 754

0

0

0

0

0“

 

9.    Pakeičiu dvidešimtojo skirsnio 7 punktą ir jį išdėstau taip:

7. Priemonės finansavimo šaltiniai (eurais)

 

Projektams skiriamas finansavimas

 

Kiti projektų finansavimo šaltiniai

ES struktūrinių fondų

lėšos – iki

 

Nacionalinės lėšos

 

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos – iki

 

Projektų vykdytojų lėšos

Iš viso –

ne mažiau kaip

 

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos

Savivaldybės biudžeto

lėšos

 

Kitos viešosios lėšos

 

Privačios lėšos

 

1.   Priemonės finansavimo šaltiniai, neįskaitant veiklos lėšų rezervo ir jam finansuoti skiriamų lėšų

9 587 080

845 919

845 919

0

845 919

0

0

 

2.   Veiklos lėšų rezervas ir jam finansuoti skiriamos nacionalinės lėšos

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0

 

3.   Iš viso

9 587 080

845 919

845 919

845 919

0

0“

 

10.  Pakeičiu dvidešimt pirmojo skirsnio 7 punktą ir jį išdėstau taip:

7. Priemonės finansavimo šaltiniai (eurais)

 

Projektams skiriamas finansavimas

 

Kiti projektų finansavimo šaltiniai

 

ES struktūrinių fondų lėšos – iki

 

Nacionalinės lėšos

 

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos – iki

 

Projektų vykdytojų lėšos

 

Iš viso – ne mažiau kaip

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos

 

Savivaldybės biudžeto lėšos

 

Kitos viešosios lėšos

 

Privačios lėšos

 

1.   Priemonės finansavimo šaltiniai, neįskaitant veiklos lėšų rezervo ir jam finansuoti skiriamų lėšų

 

454 810

 

80 261

 

133 768

 

0

 

0

 

133 768

 

0

 

2.   Veiklos lėšų rezervas ir jam finansuoti skiriamos nacionalinės lėšos

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0

 

3.   Iš viso

 

454 810

 

80 261

 

133 768

 

0

 

0

133               768

 

0“

 

11.  Pakeičiu dvidešimt antrojo skirsnio 7 punktą ir jį išdėstau taip:

7.  Priemonės finansavimo šaltiniai (eurais)

 

Projektams skiriamas finansavimas*

 

Kiti projektų finansavimo šaltiniai

 

ES struktūrinių fondų

lėšos – iki

 

Nacionalinės lėšos

Lietuvos

Respublikos valstybės

biudžeto lėšos – iki

Projektų vykdytojų lėšos

 

Iš viso – ne mažiau kaip

 

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos

Savivaldybės biudžeto

lėšos

 

Kitos viešosios lėšos

 

Privačios lėšos

 

1. Priemonės finansavimo šaltiniai, neįskaitant veiklos lėšų rezervo ir jam finansuoti skiriamų lėšų

 

12 714 812

 

2 096 654

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0

 

2. Veiklos lėšų rezervas ir jam finansuoti skiriamos nacionalinės lėšos

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0

 

3. Iš viso:

 

12 714 812

 

2 096 654

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0

* Projektams skiriamą finansavimą galima viršyti iki 5,50 mln. eurų, prisiimant papildomus įsipareigojimus sudaryti projektų, numatytų Ateities ekonomikos DNR plane, sutartis.

 

12.  Pakeičiu dvidešimt ketvirtojo skirsnio 7 punktą ir jį išdėstau taip:

7. Priemonės finansavimo šaltiniai (eurais)

 

Projektams skiriamas finansavimas

 

Kiti projektų finansavimo šaltiniai

 

ES struktūrinių fondų

lėšos – iki

 

Nacionalinės lėšos

Lietuvos

Respublikos valstybės

biudžeto lėšos – iki

 

Projektų vykdytojų lėšos

 

Iš viso – ne mažiau kaip

 

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos

Savivaldybės biudžeto

lėšos

 

Kitos viešosios lėšos

 

Privačios lėšos

 

1. Priemonės finansavimo šaltiniai, neįskaitant veiklos lėšų rezervo ir jam finansuoti skiriamų lėšų

4 647 334

0

441 056

0

0

149 328,00

149 328,00

 

2. Veiklos lėšų rezervas ir jam finansuoti skiriamos nacionalinės lėšos

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0

 

3. Iš viso:

4 647 334

 

0

441 056

 

0

 

0

 

149 328,00

 

149 328,00“

 

13.  Pakeičiu dvidešimt penktojo skirsnio 7 punktą ir jį išdėstau taip:

7. Priemonės finansavimo šaltiniai (eurais)

 

Projektams skiriamas finansavimas

 

Kiti projektų finansavimo šaltiniai

ES struktūrinių fondų

lėšos – iki

 

Nacionalinės lėšos

 

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos – iki

Projektų vykdytojų lėšos

 

Iš viso – ne mažiau kaip

 

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos

Savivaldybės biudžeto

lėšos

 

Kitos viešosios lėšos

 

Privačios lėšos

 

1.    Priemonės finansavimo šaltiniai, neįskaitant veiklos lėšų rezervo ir jam finansuoti skiriamų lėšų

3 298 801 

582 142 

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0

 

2.   Veiklos lėšų rezervas ir jam finansuoti skiriamos nacionalinės lėšos

0

 

0

 

 

0

 

 

0

 

3.   Iš viso

3 298 801 

582 142  

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0“

 

14.  Pakeičiu dvidešimt septintojo skirsnio 7 punktą ir jį išdėstau taip:

7.  Priemonės finansavimo šaltiniai (eurais)

 

Projektams skiriamas finansavimas*

 

Kiti projektų finansavimo šaltiniai

ES struktūrinių fondų

lėšos – iki

 

Nacionalinės lėšos

Lietuvos

Respublikos valstybės

biudžeto lėšos – iki

 

Projektų vykdytojų lėšos

 

Iš viso – ne mažiau kaip

 

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos

Savivaldybės biudžeto

lėšos

 

Kitos viešosios lėšos

 

Privačios lėšos

 

1. Priemonės finansavimo šaltiniai, neįskaitant veiklos lėšų rezervo ir jam finansuoti skiriamų lėšų

8 912 220

2 571 521

0

0

0

0

0

 

2. Veiklos lėšų rezervas ir jam finansuoti skiriamos nacionalinės lėšos

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0

 

3. Iš viso:

8 912 220

2 571 521

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0“

* iš jų 8 mln. eurų pagal Ateities ekonomikos DNR planą.

 

15.  Pakeičiu dvidešimt aštuntojo skirsnio 7 punktą ir jį išdėstau taip:

7.  Priemonės finansavimo šaltiniai (eurais)

 

Projektams skiriamas finansavimas

 

Kiti projektų finansavimo šaltiniai

ES struktūrinių fondų

lėšos – iki

 

Nacionalinės lėšos

Lietuvos

Respublikos valstybės

biudžeto lėšos – iki

 

Projektų vykdytojų lėšos

 

Iš viso – ne mažiau kaip

 

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos

Savivaldybės biudžeto

lėšos

Kitos viešosios lėšos

 

Privačios lėšos

 

1. Priemonės finansavimo šaltiniai, neįskaitant veiklos lėšų rezervo ir jam finansuoti skiriamų lėšų

850 000

150 000

0

0

0

0

0

 

2. Veiklos lėšų rezervas ir jam finansuoti skiriamos nacionalinės lėšos

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0

 

3. Iš viso:

850 000

150 000

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0“

 

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                                                                                                                        Arūnas Dulkys

 

 

 

Suderinta: Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2020 m. gruodžio 11 d. raštu Nr. ((24.37E)-5K-2021593)-6K-2007055, VšĮ Europos socialinio fondo agentūros 2020 m. gruodžio 3 d. raštu Nr. SB-2020-00838, VšĮ Centrinės projektų valdymo agentūros 2020 m. gruodžio 4 d. raštu Nr. 2020/2-8777.