LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2019 M. SPALIO 16 D. ĮSAKYMO NR. 3D-575 „DĖL ŪKININKAVIMO PRADMENŲ MOKYMO PROGRAMOS VYKDYMO“ PAKEITIMO

 

2020 m. sausio 21 d. Nr. 3D-29

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2019 m. spalio 16 d. įsakymą Nr. 3D-575 „Dėl Ūkininkavimo pradmenų mokymo programos vykdymo“:

1.    Pakeičiu 1 punktą ir jį išdėstau taip:

1. P a v e d u iki 2020 m. vasario 28 d. mokymo įstaigoms, turėjusioms Švietimo,  mokslo ir sporto ministerijos išduotą licenciją vykdyti Ūkininkavimo pradmenų mokymo programą (kodas 261081106) ir pateikusioms VšĮ Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūrai įrodymus apie programos vykdymą nuo 2017 m. rugsėjo mėn. 1 d. iki  2019 metų rugsėjo 1 d., baigti 2019 metais pradėtus mokymo kursus pagal esamą mokymo programą ir ją baigusiems asmenims išduoti pažymą apie Ūkininkavimo pradmenų mokymo programos (kodas 261081106) baigimą.

2. Pakeičiu 2.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

2.2. savivaldybių administracijų Žemės ūkio skyrius iki 2020 m. vasario 28 d. išduotą pažymą apie baigtą Ūkininkavimo pradmenų mokymo programą (kodas 261081106) laikyti lygiaverte dokumentui, kuriuo patvirtinamas ūkį registruojančio asmens arba jo partnerio profesinis pasirengimas ūkininkauti.

3. Papildau įsakymą 5 punktu ir jį išdėstau taip:

5. P a v e d u  akredituotoms mokymo įstaigoms išduoti pažymas mokymo kursus baigusiems asmenims tol, kol bus pagaminti Profesinio pasirengimo ūkininkauti pažymėjimo blankai.“

 

 

 

Žemės ūkio ministras                                                                                         Andrius Palionis