Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2014 M. BIRŽELIO 4 D. NUTARIMO NR. 528 „DĖL ATSAKOMYBĖS IR FUNKCIJŲ PASKIRSTYMO TARP INSTITUCIJŲ,ĮGYVENDINANT 2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMĄ“ PAKEITIMO

 

2017 m. rugsėjo 27 d. Nr. 772

Vilnius

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. birželio 4 d. nutarimą Nr. 528 „Dėl atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą“:

1Pakeisti 3.2 papunktį ir jį išdėstyti taip:

3.2. metodinės pagalbos centrų funkcijas atlieka Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos, valstybės įmonė Energetikos agentūra, viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra, viešoji įstaiga Būsto energijos taupymo agentūra, Europos socialinio fondo agentūra.“

2. Pakeisti nurodytuoju nutarimu patvirtintas Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą, taisykles:

2.1. Papildyti 25.5 papunkčiu:

25.5. Europos socialinio fondo agentūra teikia veiksmų programą administruojančioms institucijoms metodinę pagalbą ir konsultacijas dėl supaprastintai apmokamų išlaidų dydžių (fiksuotųjų projekto išlaidų vieneto įkainių, fiksuotųjų projekto išlaidų sumų, fiksuotųjų projekto išlaidų normų) nustatymo reikalavimų, šių dydžių taikymo, inicijuoja ir (arba) atlieka supaprastintai apmokamų išlaidų dydžių nustatymo tyrimus ir teikia išvadas dėl kitų institucijų atliktų supaprastintai apmokamų išlaidų dydžių tyrimų tinkamumo.“

2.2. Pakeisti priedo lentelės 8 punktą ir jį išdėstyti taip:

 

„8. Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu

1. Investicijos į sveikatos ir socialinę infrastruktūrą, kuria prisidedama prie nacionalinės, regionų ir vietos plėtros, su sveikatos būkle susijusios nelygybės mažinimo, socialinės įtraukties skatinimo, suteikiant geresnę prieigą prie socialinių, kultūrinių ir rekreacinių paslaugų, ir perėjimo nuo institucinių prie bendruomeninių paslaugų

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija (toliau – Sveikatos apsaugos ministerija)

VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra

regionų plėtros tarybos

2. Fizinio, ekonominio ir socialinio nepasiturinčių miestų ir kaimų bendruomenių bei vietovių atnaujinimo rėmimas

Vidaus reikalų ministerija

VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra

regionų plėtros tarybos

3. Aktyvi įtrauktis, visų pirma siekiant skatinti lygias galimybes, dalyvavimą darbo rinkoje ir geresnes įsidarbinimo galimybes

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

Europos socialinio fondo agentūra

4. Galimybių gauti įperkamas, darnias ir aukštos kokybės paslaugas didinimas, įskaitant sveikatos priežiūrą ir visuotinės svarbos socialines paslaugas

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Sveikatos apsaugos ministerija

Europos socialinio fondo agentūra

regionų plėtros tarybos

 

5. Socialinės verslininkystės ir profesinės integracijos socialinėse įmonėse bei socialinės ir solidarumo ekonomikos skatinimas siekiant padidinti įsidarbinimo galimybes

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija,

Ūkio ministerija

Europos socialinio fondo agentūra

6. Bendruomenės inicijuojamų vietos plėtros strategijų įgyvendinimas

Vidaus reikalų ministerija

Europos socialinio fondo agentūra

–“.

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                      Saulius Skvernelis

 

 

 

Finansų ministras                                                                            Vilius Šapoka