Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

Dėl 2014 M. LIEPOS 31 D. TARYBOS REGLAMENTO (ES) NR. 833/2014 DĖL RIBOJAMŲJŲ PRIEMONIŲ ATSIŽVELGIANT Į RUSIJOS VEIKSMUS, KURIAIS DESTABILIZUOJAMA PADĖTIS UKRAINOJE, NUOSTATŲ ĮGYVENDINIMO

 

2015 m. sausio 7 d. Nr. 10
Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos ekonominių ir kitų tarptautinių sankcijų įgyvendinimo įstatymo 8 straipsnio 1 dalimi ir įgyvendindama 2014 m. liepos 31 d. Tarybos reglamento (ES) Nr. 833/2014 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į Rusijos veiksmus, kuriais destabilizuojama padėtis Ukrainoje (OL 2014 L 229, p. 1) (toliau – Reglamentas), 3 straipsnį ir 4 straipsnio 3 dalies a punktą, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Nustatyti, kad leidimų, nurodytų Reglamento 3 straipsnyje ir 4 straipsnio 3 dalies a punkte (toliau – leidimai), išdavimui, neišdavimui, pakeitimui, sustabdymui, panaikinimui (atšaukimui) atitinkamai taikomos Strateginių prekių eksporto, importo, tranzito, tarpininkavimo ir siuntimo Europos Sąjungoje licencijavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. liepos 22 d. nutarimu Nr. 932 „Dėl Strateginių prekių eksporto, importo, tranzito, tarpininkavimo ir siuntimo Europos Sąjungoje licencijavimo taisyklių, Strateginių prekių kontrolės vykdymo taisyklių ir Sertifikatų karinę įrangą gaminančioms įmonėms gavėjoms išdavimo taisyklių patvirtinimo“:

1.1. 15.1 papunkčio ir V skyriaus nuostatos – leidimų išdavimui, pakeitimui;

1.2. VI skyriaus nuostatos – leidimų neišdavimui;

1.3.VII skyriaus nuostatos – leidimų sustabdymui, panaikinimui (atšaukimui).

2. Įgalioti ūkio ministrą patvirtinti prašymo išduoti leidimą formą.

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                      Algirdas Butkevičius

 

 

 

Ūkio ministras                                                                                 Evaldas Gustas