KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. LAPKRIČIO 27 D. SPRENDIMU NR. T-328 (E) PATVIRTINTO KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS IR VALSTYBĖS TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JUO TVARKOS APRAŠO V DALIES PAKEITIMO

 

2017 m. vasario 23 d. Nr. T-48

Kelmė

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 26 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi bei atsižvelgdama į Kelmės rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2016 m. birželio 8 d. audito ataskaitą Nr. KA-16 „Dėl BĮ Kelmės rajono Tytuvėnų gimnazijoje atlikto finansinio (teisėtumo) audito rezultatų“, Kelmės rajono savivaldybės taryba  nusprendžia:

1Pakeisti Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 27 d. sprendimu
Nr. T-328 (E) patvirtinto Kelmės rajono savivaldybės ir valstybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašo V dalį ir išdėstyti nauja redakcija:

 

V. SAVIVALDYBĖS ILGALAIKIO IR (AR) TRUMPALAIKIO MATERIALIOJO TURTO NUOMA NE KONKURSO BŪDU

 

47. Sprendimą išnuomoti Savivaldybės ilgalaikį ir (ar) trumpalaikį materialųjį turtą ne konkurso būdu, siekdami užtikrinti konkurencingumą ir nediskriminuoti atskirų ūkio subjektų, priima turto valdytojai, valdantys Savivaldybės turtą patikėjimo teise. Kai turtas išnuomojamas vykdant tarptautines sutartis ar tarptautinius susitarimus, sprendimą dėl turto nuomos priima Savivaldybės taryba.

48. Savivaldybės turto trumpalaikės nuomos objektai yra visi Savivaldybės turto objektai, išskyrus gyvenamosios paskirties patalpas ir jų priklausinius.

49. Savivaldybės ilgalaikis ir (ar) trumpalaikis materialusis turtas trumpalaike nuoma ne konkurso būdu ir ne ilgesniam kaip 30 kalendorinių dienų ar 720 valandų per kalendorinius metus laikotarpiui išnuomojamas:

49.1. trumpalaikiams neatidėliotiniems darbams (avarijoms, stichinėms nelaimėms likviduoti ir panašiai) vykdyti;

49.2. trumpalaikiams renginiams (parodoms, sporto varžyboms, pasitarimams, seminarams, šventėms, kultūros renginiams) organizuoti;

49.3. mokymo ir mokslo bei sveikatos priežiūros įstaigų negyvenamieji pastatai, statiniai ir patalpos išnuomojami laisvu nuo patalpų naudojimo pagal jų tiesioginę paskirtį laiku.

50. Savivaldybės ilgalaikis ir (ar) trumpalaikis materialusis turtas ne konkurso būdu gali būti išnuomojamas ilgesniam nei 30 kalendorinių dienų arba 720 valandų per kalendorinius metus laikotarpiui:

50.1. kai perkamos paslaugos, kurioms teikti bus naudojamas Savivaldybės ilgalaikis ir trumpalaikis materialusis turtas, ir kai šis turtas išnuomojamas Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka vykdomo viešojo paslaugų pirkimo metu;

50.2. kai išnuomojama ne daugiau kaip 10 kv. metrų nekilnojamojo turto ploto kopijavimo, dauginimo, kavos, vandens ir maisto aparatams pastatyti, mobiliojo ryšio antenoms įrengti ir kitoms panašioms paslaugoms.

51. Fiziniai arba juridiniai asmenys, norintys išsinuomoti Savivaldybės ilgalaikį ir (ar) trumpalaikį materialųjį turtą ne konkurso būdu, turto valdytojui pateikia paraišką, kurioje turi būti nurodyta:

51.1. fizinio asmens vardas, pavardė ir asmens kodas, juridinio asmens pavadinimas ir kodas, adresas (buveinė), telefono numeris;

51.2. prašomo išnuomoti turto pavadinimas, adresas ir plotas;

51.3. siūlomas nuompinigių dydis;

51.4. turto naudojimo paskirtis (tikslas).

52. Turto valdytojas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prašymo-paraiškos gavimo dienos, o tuo atveju, kai prašymas pateiktas neatidėliotiniems darbams vykdyti, – prašymo pateikimo dieną, įvertinęs, ar pateiktas prašymas atitinka Aprašo aplinkybes, ir nustatęs, kad siūlomas turto nuompinigių dydis nėra mažesnis, nei apskaičiuotas pradinis nuompinigių dydis, priima sprendimą išnuomoti turtą.

53. Turto perdavimas įforminamas sutartimi ir (ar) perdavimo ir priėmimo aktu. Atskiras turto perdavimo ir priėmimo aktas gali būti nepasirašomas, jei nuomotojas ir nuomininkas sutaria, kad pasirašant sutartį yra perduodamas turtas ir ši sutartis kartu yra turto perdavimo ir priėmimo aktas.

54. Nuomininkas, išsinuomojęs patalpas pagal Aprašo 49 punktą, nuompinigius sumoka iki sutarties sudarymo (pasirašymo).“

2. Patvirtinti pavyzdinę Savivaldybės turto trumpalaikės nuomos sutarties formą (pridedama).

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės meras                                                                               Vaclovas Andrulis


 

PATVIRTINTA

Kelmės rajono savivaldybės tarybos

2017 m. vasario 23 d. sprendimu Nr. T-48

 

 

(Sutarties formos pavyzdys)

 

SAVIVALDYBĖS TURTO TRUMPALAIKĖS NUOMOS SUTARTIS

 

_____ m.________ ___ d. Nr. ___

Kelmė

 

Nuomotojas – Kelmės rajono savivaldybė / Savivaldybės turto patikėtinis _______________________________________________________________________________,

(Savivaldybės institucijos, įmonės, įstaigos, organizacijos pavadinimas)

kodas _______________, veikiantis turto patikėjimo teise (nereikalingus žodžius išbraukti), atstovaujamas ___________________________________________________________________________________

(atstovo vardas, pavardė, pareigos)

pagal _____________ direktoriaus ________________ įsakymą Nr._____________, ir nuomininkas      

 

_______________________________________________________________________________,

(fizinio asmens vardas, pavardė arba juridinio asmens pavadinimas, kodas)

atstovaujamas ____________________________________________________________________,                                                                                           (atstovo vardas, pavardė, pareigos, įgaliojimo data ir numeris)

remdamiesi _______________direktoriaus __________ įsakymu Nr. ___________, sudarė šią

trumpalaikės nuomos sutartį.

 

I. SUTARTIES DALYKAS

 

1. Nuomotojas įsipareigoja perduoti nuomininkui savivaldybės turtą (toliau vadinama – turtas) _____________________________________________________________________________

(nuomojamo objekto adresas ir trumpas apibūdinimas bei turto identifikavimo duomenys)

naudoti _________________________________________________________________________.

(nurodyti turto naudojimo paskirtį)

2. Nuomininkas sumoka nuompinigius – _________ Eur (už laikotarpį) ir įstatymų nustatyto dydžio PVM (jei nuomininkas yra PVM mokėtojas). Kitus mokesčius, susijusius su išnuomotu turtu, nuomininkas moka pagal patvirtintą Kelmės rajono savivaldybės tarybos tvarką.

 

II. SUTARTIES SĄLYGOS

 

3. Nuomos terminas nustatomas nuo _________ ___d. _____ val. iki ________ ____d. _______ val. arba pagal pridedamą grafiką (kas nereikalinga – išbraukti).

4. Nuomininkas neturi teisės keisti turto būklės.

 

III. ŠALIŲ PAREIGOS

 

5. Nuomotojas įsipareigoja užtikrinti, kad šioje sutartyje nurodytu (nurodytais) nuomos terminu (terminais) išnuomojamas turtas bus atlaisvintas ir pagal turto perdavimo ir priėmimo aktą perduotas nuomininkui.

6. Nuomininkas įsipareigoja:

6.1. naudoti turtą pagal paskirtį, griežtai laikytis šios paskirties turtui keliamų priežiūros, priešgaisrinės saugos, sanitarinių reikalavimų ir kitų su turto eksploatavimu susijusių taisyklių;

6.2. sudaryti sąlygas nuomotojo įgaliotam atstovui tikrinti nuomojamo turto būklę;

6.3. savo lėšomis užtikrinti išsinuomoto turto švarą, o masinių renginių metu – kilnojamųjų tualetų pastatymą, kai išnuomojamos aikštės ar kiti viešojo naudojimo objektai;

6.4. naudotis išsinuomotu turtu taip, kad netrukdytų juo naudotis kitiems teisėtiems to daikto naudotojams; 

6.5. pasibaigus šios sutarties terminui, perduoti 1 punkte nurodytą turtą pagal turto perdavimo ir priėmimo aktą tokios būklės, kokios jis buvo perduotas, šią sutartį pasirašiusiam nuomotojo įgaliotam asmeniui.

7. Nuomininkui draudžiama subnuomoti nuomojamą turtą arba kitaip leisti kitiems asmenims juo naudotis, perleisti savo teises ir pareigas, atsiradusias iš šios trumpalaikės nuomos sutarties.

 

IV. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

8. Pasibaigus šioje sutartyje numatytam nuomos terminui, nuomininkas, neatlaisvinęs sutarties 1 punkte nurodyto turto pagal šioje sutartyje nustatytas sąlygas, moka dvigubo dydžio nuomos mokestį už kiekvieną pradelstą valandą (jeigu sutartyje nurodytas terminas valandomis) arba už kiekvieną pradelstą kalendorinę dieną (jeigu terminas nurodytas kalendorinėmis dienomis) (kas nereikalinga išbraukti).

9. Kartu su turto perdavimu nuomininkui pereina turto žūties ar sugadinimo atsitiktinė rizika bei atsakomybė už turtu padarytą žalą tretiesiems asmenims.

 

V. SUTARTIES NUTRAUKIMAS IR PASIBAIGIMAS

 

10. Ši sutartis pasibaigia pasibaigus nuomos terminui. Sutarties termino pabaiga šios sutarties šalių neatleidžia nuo pareigos tinkamai įvykdyti įsipareigojimus, kylančius iš šios sutarties.

11. Ši sutartis gali būti nutraukiama prieš terminą vienašališkai nuomotojo iniciatyva, jei nuomininkas naudoja turtą ne tai paskirčiai, dėl kurios buvo išnuomotas, be nuomotojo leidimo perleidžia išnuomotą turtą trečiajam asmeniui arba tyčia ar dėl neatsargumo blogina turto būklę.

 

VI. PAPILDOMOS SĄLYGOS

12._______________________________________________________________________

(čia šalys gali įrašyti ir kitas, _______  direktoriaus įsakyme dėl savivaldybės turto trumpalaikės nuomos numatytas, sąlygas)

13. Nuomininkas, pasirašydamas šią sutartį, pripažįsta, kad jis  sutinka su išnuomoto turto būkle.

14. Ginčai, kilę dėl šios sutarties vykdymo, sprendžiami derybomis, o nesusitarus – Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

15. Ši sutartis surašoma dviem egzemplioriais – po vieną sutarties šalims.

16. Ši sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos.

17. Šalių juridiniai adresai ir banko rekvizitai:

 

Nuomotojas

_____________________________________________________________________________

(adresas, telefonai, banko rekvizitai, PVM mokėtojo kodas, kodas)

 

(Pareigos) A. V. (Parašas) (Vardas ir pavardė)

 

Nuomininkas

______________________________________________________________________________

(adresas, telefonai, banko rekvizitai, PVM mokėtojo kodas, kodas)

 

(Pareigos)                  A. V.                        (Parašas)                                           (Vardas ir pavardė)

 

___________________