LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VIDAUS REIKALŲ MINISTRO 2015 M. GRUODŽIO 10 D. ĮSAKYMO NR. 1V-989 „DĖL 2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 7 PRIORITETO „KOKYBIŠKO UŽIMTUMO IR DALYVAVIMO DARBO RINKOJE SKATINIMAS NR. 07.1.1-CPVA-R-904 PRIEMONĖS „DIDŽIŲJŲ MIESTŲ KOMPLEKSINĖ PLĖTRA“ PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2020 m. spalio 16 d. Nr. 1V-1052

Vilnius

 

Pakeičiu 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ Nr. 07.1.1-CPVA-R-904 priemonės „Didžiųjų miestų kompleksinė plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. gruodžio 10 d. įsakymu Nr. 1V-989 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ Nr. 07.1.1-CPVA-R-904 priemonės „Didžiųjų miestų kompleksinė plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“:

1.   Pakeičiu 7 punktą ir jį išdėstau taip:

7. Pagal Aprašą projektams įgyvendinti numatoma skirti ne daugiau kaip 143 418 051 (vienas šimtas keturiasdešimt trys milijonai keturi šimtai aštuoniolika tūkstančių penkiasdešimt vienas) eurą, iš jų – ne daugiau kaip 131 789 560 (vienas šimtas trisdešimt vienas milijonas septyni šimtai aštuoniasdešimt devyni tūkstančiai penki šimtai šešiasdešimt) eurų  – ES struktūrinių fondų (Europos regioninės plėtros fondo) lėšų ir ne daugiau kaip 11 628 491 (vienuolika milijonų šeši šimtai dvidešimt aštuoni tūkstančiai keturi šimtai devyniasdešimt vienas) euras  – Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų.“

2.   Pakeičiu 8 punktą ir jį išdėstau taip:

8. Pagal Aprašą skiriamų ES struktūrinių fondų lėšų paskirstymas regionams:

Regiono pavadinimas

ES struktūrinių fondų lėšų suma, Eur

Vilniaus

38 436 376

Kauno

32 688 277

Klaipėdos

20 438 336

Šiaulių

20 360 287

Panevėžio

19 866 284

Iš viso:

131 789 560

 

8.1. ES struktūrinių fondų lėšos, dėl kurių kasmet turi būti pasirašytos projektų sutartys, pagal regionus:

Regiono pavadinimas

2014 metai

2015 metai

2016 metai

2017 metai

2018 metai

2019 metai

2020 metai

ES struktūrinių fondų lėšų suma, Eur

Vilniaus

0

0

16 116 775

14 374 420

4 355 885

2 018 227

1 571 069

38 436 376

Kauno

0

0

11 626 796

10 369 845

3 142 377

1 374 630

6 174 629

32 688 277

Klaipėdos

0

0

8 594 183

7 665 083

2 322 753

928 158

928 159

20 438 336

Šiaulių

0

0

7 533 306

6 718 895

2 036 029

2 036 029

2 036 028

20 360 287

Panevėžio

0

0

7 351 135

6 556 418

1 986 793

1 986 793

1 985 145

19 866 284

Iš viso:

0

0

51 222 195

45 684 661

13 843 837

8 343 837

12 695 030

131 789 560;

 

8.2. ES struktūrinių fondų lėšos, kurios kasmet turi būti pripažįstamos deklaruotinomis, pagal regionus:

Regiono pavadinimas

2014

metai

2015

metai

2016 metai

2017 metai

2018 metai

2019 metai

2020 metai

2021 metai

2022 metai

2023 metai

ES struktūrinių fondų lėšų suma, Eur

Vilniaus

0

0

435 588

3 484 708

9 582 947

10 152 116

6 345 073

3 807 044

3 553 241

1 075 659

38 436 376

Kauno

0

0

314 238

2 513 902

6 913 230

7 258 763

7 293 483,76

4 119 454,84

3 186 391,40

1 088 814

32 688 277

Klaipėdos

0

0

232 275

1 858 202

5 110 055

5 295 122

3 309 451

1 985 670

1 853 293

794 268

20 438 336

Šiaulių

0

0

203 603

1 628 823

4 479 263

5 700 880

3 664 852

2 036 029

1 832 426

814 411

20 360 287

Panevėžio

0

0

198 679

1 589 435

4 370 945

5 563 021

3 576 228

1 986 793

1 788 114

793 069

19 866 284

Iš viso:

0

0

1 384 383

11 075 070

30 456 440

33 969 902

24 189 087,76

13 934 990,84

12 213 465,40

4 566221

131 789 560“

 

3.   Pakeičiu 32.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

„32.1. projekto įgyvendinimo pabaigoje, t. y. baigus įgyvendinti visas projekto pirkimo sutartis (projekto vykdytojui gavus statybos užbaigimo dokumentą ir (arba) pasirašius prekių / paslaugų perdavimo–priėmimo aktą), nustatoma, kad projekto veiklų įgyvendinimo terminas pailgėja 10–50 proc., palyginti su numatytu pirminėje projekto sutartyje; jei projekto veiklų įgyvendinimo terminas pailgėja daugiau nei 50 proc. nuo numatyto pirminėje projekto sutartyje termino, projektui skiriama bendrai finansuoti iš valstybės biudžeto lėšų dalis sumažinama 5 procentiniais punktais (į projekto veiklų įgyvendinimo terminą neįskaičiuojamas pirmų 8 mėnesių terminas, kai galioja valstybės lygio ekstremalioji situacija, paskelbta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo);“.

 

 

 

Vidaus reikalų ministrė                                                                                      Rita Tamašunienė