LIETUVOS RESPUBLIKOS

SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VALSTYBINĖS VAIKO TEISIŲ APSAUGOS INSTITUCIJOS, IŠTYRUSIOS ŠEIMOS APLINKOS SĄLYGAS, REIKALAVIMŲ, SUSIJUSIŲ SU TEISMUI TEIKIAMOS IŠVADOS DĖL NAGRINĖJAMO GINČO DĖL VAIKO TURINIU, PATVIRTINIMO  

 

2017 m. kovo 29 d. Nr. A1-156

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 17 d. nutarimo Nr. 1983 „Dėl Bendrųjų vaiko teisių apsaugos skyrių nuostatų patvirtinimo ir įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.157 straipsnio 2 dalies, 3.163 straipsnio 3 dalies ir 3.178 straipsnio 2 dalies nuostatas“ 2.2 papunkčiu,

t v i r t i n u Valstybinės vaiko teisių apsaugos institucijos, ištyrusios šeimos aplinkos sąlygas, reikalavimus, susijusius su teismui teikiamos išvados dėl nagrinėjamo ginčo dėl vaiko turiniu (pridedama).

 

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministras                                                                     Linas Kukuraitis

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos socialinės

apsaugos ir darbo ministro

2017 m.  kovo 29 d. įsakymu

Nr. A1-156

 

VALSTYBINĖS VAIKO TEISIŲ APSAUGOS INSTITUCIJOS, IŠTYRUSIOS ŠEIMOS APLINKOS SĄLYGAS, REIKALAVIMAI, SUSIJĘ SU TEISMUI TEIKIAMOS IŠVADOS DĖL NAGRINĖJAMO GINČO DĖL VAIKO TURINIU

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Valstybinės vaiko teisių apsaugos institucijos, ištyrusios šeimos aplinkos sąlygas, reikalavimai, susiję su teismui teikiamos išvados dėl nagrinėjamo ginčo dėl vaiko turiniu (toliau – Reikalavimai), reglamentuoja savivaldybės administracijos vaiko teisių apsaugos skyriaus, ištyrusio šeimos aplinkos sąlygas, teismui teikiamos išvados dėl nagrinėjamo ginčo dėl vaiko turinio reikalavimus.

2. Reikalavimuose vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatyme, Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatyme.

 

II SKYRIUS

IŠVADOS TURINYS

 

 

 

3. Valstybinės vaiko teisių apsaugos institucijos, ištyrusios šeimos aplinkos sąlygas, teismui teikiamos išvados dėl nagrinėjamo ginčo dėl vaiko (toliau – išvada) turinį sudaro trys dalys: įžanginė, aprašomoji ir motyvuojamoji dalis.

4. Įžanginėje išvados dalyje turi būti nurodoma:

4.1. išvados pateikimo data, vieta, išvadą teikiantis savivaldybės administracijos vaiko teisių apsaugos skyrius;

4.2. trumpas teisme nagrinėjamo ginčo dėl vaiko, dėl kurio teikiama išvada, aprašymas;

4.3. medžiaga, susijusi su ginču (pvz., pokalbio su ginčo šalimis garso įrašas arba pokalbio suvestinė, duomenys iš vaiko ugdymo, gydymo ar kitų įstaigų, ginčo šalių ar kitų institucijų pateiktos pažymos).

5. Aprašomojoje išvados dalyje turi būti nurodoma:

5.1. šeimos aplinkos sąlygų ištyrimo rezultatai bei vertinimas (vaiko fizinių poreikių tenkinimas ir saugios aplinkos užtikrinimas, vaiko tėvų gyvenimo būdas, sąlygos ir kt.);

 

5.2. bendrųjų ir (ar) individualiųjų vaiko poreikių vertinimas (vaiko ugdymas, lavinimas ir auklėjimas, emociniai ir socialiniai vaiko poreikiai ir jų tenkinimas, vaiko laisvalaikis ir socialiniai ryšiai, jų stabilumo užtikrinimas ir kt.);

5.3. kiekvienos iš ginčo šalių gebėjimai ir galimybės užtikrinti vaiko poreikius (saugios (fizine, socialine, emocine prasme) aplinkos sukūrimas, tinkamų gyvenimo sąlygų užtikrinimas, vaiko raidai būtinų priemonių suteikimas, emocinių saitų su vaiku įvertinimas);

5.4. vaiko nuomonė apie ginčą ir jos įvertinimas (vaiko norai: su kuriuo iš tėvų norėtų gyventi, ar norėtų pakeisti mokymosi įstaigą, vaiko nuomonė apie santykius su ginčo šalimis, paaiškėjusių aplinkybių apibendrinimas);

5.5. kita su vaiku ir sprendžiamu ginču susijusi informacija ir duomenys.

6. Motyvuojamoje išvados dalyje turi būti nurodoma faktinių aplinkybių vertinimas ir teisinis pagrindimas:

6.1. vaiko interesų įvertinimas (kaip esminis dalykas, nes šiuo atveju tėvų teisės vaiko atžvilgiu nėra absoliučios);

6.2. valstybinės vaiko teisių apsaugos institucijos argumentuotas siūlymas, koks ginčo sprendimo būdas geriausiai atitiktų vaiko interesus, kuris būtų vaikui naudingas artimiausiu metu ir ateityje;

6.3. teisinis išvados pagrindimas grindžiamas teisės aktų ir (ar) teismų praktika.

7. Teismui teikiant išvadą turi būti pridedami dokumentai, susiję su vaiku ir (ar) sprendžiamu ginču. Pridedant dokumentus prie išvados, turi būti nurodomas dokumentą išdavusios institucijos ar įstaigos pavadinimas, dokumento data, numeris, dokumento pavadinimas, dokumento lapų skaičius, teismui teikiamų egzempliorių skaičius.

______________________________________