LIETUVOS MOKSLO TARYBOS PIRMININKAS

 

 

 

ĮSAKYMAS

 

DĖL LIETUVOS MOKSLO TARYBOS PIRMININKO 2018 M. BIRŽELIO 15 D. ĮSAKYMO NR. V-307 „DĖL LIETUVOS MOKSLO IR STUDIJŲ INSTITUCIJŲ MOKSLINIŲ TYRIMŲ IR EKSPERIMENTINĖS PLĖTROS BEI MENO VEIKLOS VERTINIMO GAIRIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2018 m. birželio 29 Nr. V-352

 

P a k e i č i u Lietuvos mokslo tarybos pirmininko 2018 m. birželio 15 d. įsakymą Nr. V-307 „Dėl Lietuvos mokslo ir studijų institucijų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros bei meno veiklos vertinimo gairių patvirtinimo“,

Pakeičiu 6 punktą ir jį išdėstau taip:

6. Ekspertų komisijos tvirtinamos, ekspertinis darbas atliekamas vadovaujantis Ekspertų skyrimo ir veiklos bendrosiomis taisyklėmis, patvirtintomis Tarybos pirmininko 2018 m. sausio 29 d. įsakymu Nr. V-42 „Dėl Lietuvos mokslo tarybos ekspertų skyrimo ir jų veiklos bendrųjų taisyklių patvirtinimo“.

 

 

 

 

Tarybos pirmininkas                                                                                                 Dainius H. Pauža