LIETUVOS RESPUBLIKOS

ŠVIETIMO ĮSTATYMO NR. I-1489 53, 56 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 561, 562 STRAIPSNIAIS

ĮSTATYMAS

 

2015 m. balandžio 16 d. Nr. XII-1613

Vilnius

 

 

1 straipsnis. 53 straipsnio pakeitimas

Papildyti 53 straipsnį 4 dalimi:

4. Asmens duomenys Švietimo valdymo informacinėje sistemoje tvarkomi Vyriausybės tvirtinamuose Švietimo valdymo informacinės sistemos nuostatuose nustatyta tvarka.“

 

2 straipsnis. 56 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 56 straipsnio 4 punktą ir jį išdėstyti taip:

4) valdyti Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registrą, steigti ir valdyti žinybinius registrus ir valstybės informacines sistemas ir valdyti valstybės informacinėse sistemose tvarkomus asmens duomenis;“.

 

3 straipsnis. Įstatymo papildymas 561 straipsniu

Papildyti Įstatymą 561 straipsniu:

561 straipsnis. Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registras

1. Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registras yra valstybės registras.

2. Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registre registruojamos formaliojo švietimo programos, kvalifikacijos, profesiniai standartai ir profesinio rengimo standartai.

3. Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registro valdytoja yra Švietimo ir mokslo ministerija.

4. Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registro tvarkytojas (tvarkytojai) skiriamas (skiriami) Vyriausybės priimtu teisės aktu, kuriuo tvirtinami Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registro nuostatai. Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registro nuostatuose nurodomos konkrečios registro tvarkytojo (tvarkytojų) funkcijos.

5. Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registro duomenys tvarkomi ir saugomi vadovaujantis šiuo įstatymu, šio registro nuostatais ir kitais teisės aktais.“

 

4 straipsnis. Įstatymo papildymas 562 straipsniu

Papildyti Įstatymą 562 straipsniu:

562 straipsnis. Švietimo valdymo informacinė sistema

1. Švietimo valdymo informacinė sistema yra valstybės informacinė sistema, skirta teikti duomenis ir informaciją, reikalingą švietimo subjektams analizuoti ir vertinti švietimo būklę įvairiais aspektais, prognozuoti švietimo kaitą, priimti duomenimis pagrįstus sprendimus ir vykdyti švietimo kokybę laiduojantį valdymą.

2. Švietimo valdymo informacinės sistemos valdytoja yra Švietimo ir mokslo ministerija.

3. Švietimo valdymo informacinės sistemos tvarkytojas (tvarkytojai) skiriamas (skiriami) teisės aktu, kuriuo tvirtinami Švietimo valdymo informacinės sistemos nuostatai. Švietimo valdymo informacinės sistemos nuostatuose nurodomos konkrečios Švietimo valdymo informacinės sistemos tvarkytojo (tvarkytojų) funkcijos.“

 

5 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas

1. Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 2 dalį, įsigalioja 2015 m. liepos 1 d.

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybė ir švietimo ir mokslo ministras iki 2015 m. birželio 30 d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentė                                                                                        Dalia Grybauskaitė