LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO 2012 M. LIEPOS 4 D. ĮSAKYMO NR. 1-127 „DĖL ELEKTROS ENERGIJOS GAMINTOJŲ IR VARTOTOJŲ ELEKTROS ĮRENGINIŲ PRIJUNGIMO PRIE ELEKTROS TINKLŲ TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2019 m. liepos 26 d. Nr. 1-219

Vilnius

 

 

1. P a k e i č i u Elektros energijos gamintojų ir vartotojų elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. 1-127 „Dėl Elektros energijos gamintojų ir vartotojų elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1.1. Papildau 241 punktu:

241. Kai prie skirstomųjų tinklų operatoriaus tinklų pirmą kartą prijungiami vartotojo elektros įrenginiai, vartotojas kartu su paraiška pateikia vartotojo objekto statybą leidžiantį dokumentą, kai statybą leidžiantis dokumentas yra privalomas pagal vartotojo objekto statybą reglamentuojančius teisės aktus.“

1.2. Papildau 242 punktu:

242. Jeigu vartotojo objekto statybą leidžiančiam dokumentui gauti būtina suprojektuoti operatoriaus skirstomuosius tinklus, vartotojas turi teisę paraišką pateikti be šio dokumento, o operatoriaus skirstomuosius tinklus suprojektuoja (parengia operatoriaus skirstomųjų tinklų ir įrenginių statybos ir (ar) rekonstravimo projektą ir sąmatą), vadovaudamasis Aprašo 14 ir 33 punktų nuostatomis arba sudaro prijungimo paslaugos sutartį, pagal kurią projektavimo darbus atlieka operatorius.“

1.3. Pakeičiu 26 punktą ir jį išdėstau taip:

26. Operatorius parengia prijungimo paslaugos sutarties projektą ir pateikia jį vartotojui pasirašyti ne vėliau kaip per 5 darbo dienas:

26.1. nuo prijungimo paslaugos paraiškos pateikimo dienos, kai vartotojo objekto statybai nėra privalomas statybą leidžiantis dokumentas;

26.2. nuo prijungimo paslaugos paraiškos pateikimo ir prijungiamo vartotojo objekto statybą leidžiančio dokumento, kai statybą leidžiantis dokumentas yra privalomas pagal vartotojo objekto statybą reglamentuojančius teisės aktus, pateikimo operatoriui dienos;

26.3. nuo prijungimo paslaugos paraiškos pateikimo dienos, kai operatoriaus elektros tinklų projektą pagal sudaromą prijungimo paslaugos sutartį rengia operatorius;

26.4. nuo vartotojo parengto ir teisės aktų nustatyta tvarka bei sąlygomis suderinto operatoriaus elektros tinklų projekto pateikimo operatoriui dienos ar su operatoriumi suderinto ypatingojo statinio statybos projekto pateikimo operatoriui dienos, kai vadovaujantis šio Aprašo 14 ir 33 punktų nuostatomis projektą rengia vartotojas.

1.4. Pakeičiu 27  punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

27. Vartotojo elektros įrenginiai prie elektros tinklų prijungiami prijungimo paslaugos sutartyje nurodytu terminu, kuris, jei šalys nesusitaria kitaip, kaip tai numato šio Aprašo 28.1 papunktis, arba nėra šio Aprašo 28.7 papunktyje nurodytų aplinkybių, negali būti ilgesnis kaip:“.

1.5. Papildau 28.7 papunkčiu:

28.7. operatoriaus pareiga sustabdyti prijungimo paslaugos teikimą iki to momento, kol bus pateiktas prijungiamo vartotojo objekto statybą leidžiantis dokumentas, kai statybą leidžiantis dokumentas yra privalomas pagal vartotojo objekto statybą reglamentuojančius teisės aktus.“

1.6. Papildau 28.8 papunkčiu:

28.8. operatorius pareigos sustabdyti prijungimo paslaugos teikimą, kaip numatyta Aprašo 28.7 papunktyje,  įgyvendinimo tvarka ir sąlygos:

28.8.1. operatoriui parengus skirstomųjų tinklų projektą, arba šį projektą teisės aktų nustatyta tvarka ir sąlygomis parengus vartotojui ir jį pateikus operatoriui, operatorius ne vėliau kaip per 5 darbo dienas patikrina, ar vartotojas yra pateikęs šio Aprašo 28.7 papunktyje nurodytą dokumentą;

28.8.2. operatoriui nustačius, kad vartotojas nėra pateikęs šio Aprašo 28.7 papunktyje nurodyto dokumento, operatorius apie tai ne vėliau kaip per 5 darbo dienas raštu arba elektroninių ryšio priemonėmis praneša vartotojui, informuodamas, kad:

28.8.2.1. prijungimo paslaugos teikimas yra sustabdytas;

28.8.2.2. prijungimo paslaugos teikimo sustabdymas skaičiuojamas nuo vartotojo informavimo pagal šio Aprašo 28.8.2 papunktį dienos iki kol operatorius gaus šio Aprašo 28.7 papunktyje nurodytą dokumentą;

28.8.2.3. jei vartotojas per 12 mėnesių laikotarpį nuo vartotojo informavimo pagal šio Aprašo 28.8.2 papunktį dienos nepateiks šio Aprašo 28.7 papunktyje nurodyto dokumento, operatorius nutrauks prijungimo paslaugos sutartį, pareikalaudamas atlyginti projekto parengimo išlaidas.“

1.7. Pakeičiu 32 punktą ir jį išdėstau taip:

32. Vartotojas ar gamintojas pateikia operatoriui nustatytos formos paraišką ir teisės aktų nustatytus privalomuosius prijungimo dokumentus bei sudaro su operatoriumi prijungimo paslaugos sutartį. Prireikus gali būti sudaroma ir atskira sutartis dėl projekto rengimo. Prijungimo paslaugos sutartyje nustatytomis sąlygomis ir terminais vartotojas ar gamintojas sumoka operatoriui įmoką už elektros įrenginių prijungimo paslaugą. Projektas įgyvendinamas prijungimo paslaugos sutartyje nustatytomis sąlygomis. Vartotojų ir gamintojų elektros įrenginiams prijungti prie operatoriaus elektros tinklų reikalingus statybos ir (ar) tiesimo darbus operatorius pradeda organizuoti vartotojui ar gamintojui pateikus statinio (įrenginio) statybą leidžiantį dokumentą, kai statybą leidžiantis dokumentas yra privalomas pagal vartotojo ar gamintojo statinio (įrenginio) statybą reglamentuojančius teisės aktus.

1.8. Papildau 35 punktą ketvirtąja pastraipa:

„Tuo atveju, kai skirstomųjų tinklų operatorius jau yra atlikęs (užbaigęs) prijungimo paslaugos teikimą kaip numatyta Aprašo 20 punkto pirmojoje pastraipoje, o buitinis vartotojas, kurio elektros įrenginiai pirmą kartą jungiami prie skirstomųjų tinklų operatoriaus elektros tinklų, per 90 kalendorinių dienų nuo prijungimo paslaugos atlikimo (užbaigimo) dienos, vadovaudamasis Elektros įrenginių įrengimo bendrosiomis taisyklėmis, Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklėmis ir kitais teisės aktais, nustatančiais elektros įrenginių įrengimo reikalavimus, neatliko jam priklausančio objekto vidaus elektros instaliacijos ir kitų elektros montavimo (rekonstravimo) darbų iki nuosavybės su operatoriaus elektros tinklais ribos ir nepateikė operatoriui Aprašo 161 punkte nurodyto Elektros įrenginių techninės būklės patikrinimo akto (Aprašo 1 priedas) su reikalingais dokumentais, šie buitiniai vartotojai operatoriui kas mėnesį Elektros energijos įrenginių prijungimo prie elektros tinklų įkainių nustatymo metodikoje nustatyta tvarka dengia operatoriaus įrengtos, bet nenaudojamos elektros energetikos infrastruktūros išlaikymo sąnaudas. Nenaudojamos elektros energetikos infrastruktūros išlaikymo sąnaudas buitinis vartotojas privalo dengti iki tol, kol atliks šioje pastraipoje nurodytus veiksmus.“

1.9. Pakeičiu 42 punktą ir jį išdėstau taip:

42. Asmenų, pageidaujančių prijungti prie tinklų savo elektros įrenginius vienkartiniams renginiams ar kitiems trumpalaikiams tikslams, sezoniniams renginiams (kuriems yra išduotas savivaldybės leidimas), taip pat pageidaujančių prijungti laikinuose statiniuose esančius elektros įrenginius ar elektros įrenginius, esančius ne statiniuose, taip pat elektros įrenginius sklypo priežiūrai ir panašiems tikslams, elektros įrenginiai prijungiami pagal teisės aktų nustatyta tvarka operatoriaus išduotas prijungimo sąlygas, vadovaujantis šiame Apraše nustatyta vartotojų elektros įrenginių prijungimo tvarka ir sąlygomis, pateikus atitinkamam renginiui išduotą savivaldybės leidimą, kai jis privalomas pagal teisės aktus ir sumokėjus prijungimo įmoką.“

1.10. Pakeičiu 43 punktą ir jį išdėstau taip:

43. Asmenų, pageidaujančių prijungti prie tinklų savo elektros įrenginius statybos laikotarpiui, elektros įrenginiai prijungiami pagal teisės aktų nustatyta tvarka operatoriaus išduotas prijungimo sąlygas tik pateikus statybą leidžiantį dokumentą, kai statybą leidžiantis dokumentas yra privalomas pagal vartotojo objekto statybą reglamentuojančius teisės aktus, sudarius prijungimo paslaugos sutartį nuolatiniam prijungimui bei sumokėjus prijungimo įmoką.“

2. Nustatau, kad:

2.1. šis įsakymas, išskyrus šio įsakymo 1.8 papunktį, įsigalioja 2019 m. rugpjūčio 1 d.;

2.2. šio įsakymo 1.8 papunktis įsigalioja 2020 m. sausio 1 d.;

2.3. šio įsakymo 1.5 ir 1.6 papunkčiai taikomi tik vartotojams, kurie prijungimo paslaugos sutartį sudarė nuo 2019 m. rugpjūčio 1 d.;

2.4. šio įsakymo 1.8 papunktis taikomas tik buitiniams vartotojams, kurie prijungimo paslaugos sutartį sudarė nuo 2020 m. sausio 1 d.

 

 

 

Laikinai einantis energetikos ministro pareigas                                        Žygimantas Vaičiūnas