LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL TEISĖS VYKDYTI IŠSILAVINIMO IR KVALIFIKACIJŲ, SUSIJUSIŲ SU AUKŠTUOJU MOKSLU IR ĮGYTŲ PAGAL UŽSIENIO VALSTYBIŲ IR TARPTAUTINIŲ ORGANIZACIJŲ ŠVIETIMO PROGRAMAS, AKADEMINĮ PRIPAŽINIMĄ SUTEIKIMO ism VADYBOS IR EKONOMIKOS UNIVERSITETUI

 

2017 m. liepos 28 d. Nr. V-612

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Išsilavinimo ir kvalifikacijų, susijusių su aukštuoju mokslu ir įgytų pagal užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų švietimo programas, pripažinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. vasario 29 d. nutarimu Nr. 212 „Dėl Išsilavinimo ir kvalifikacijų, susijusių su aukštuoju mokslu ir įgytų pagal užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų švietimo programas, pripažinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 22 punktu, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. balandžio 4 d. įsakymo Nr. V-600Dėl teisės vykdyti išsilavinimo ir kvalifikacijų, susijusių su aukštuoju mokslu ir įgytų pagal užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų švietimo programas, akademinį pripažinimą suteikimo aukštosioms mokykloms“ 4 punktu ir atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. sausio 5 d. įsakymu Nr. V-2 „Dėl komisijos sudarymo“ sudarytos komisijos 2017 m. liepos 26 d. posėdžio protokolą Nr. 2017-02,

s u t e i k i u  teisę ISM Vadybos ir ekonomikos universitetui vykdyti ketinančiųjų studijuoti išsilavinimo ir kvalifikacijų, susijusių su aukštuoju mokslu ir įgytų pagal užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų švietimo programas, akademinį pripažinimą.

 

 

 

Švietimo ir mokslo ministrė                                                                             Jurgita Petrauskienė