LIETUVOS RESPUBLIKOS

SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL SPECIALIŲJŲ POREIKIŲ LYGIO NUSTATYMO ASMENIMS, SUKAKUSIEMS SENATVĖS PENSIJOS AMŽIŲ, TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 

 

2018 m. spalio 12 d. Nr. A1-563

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo 201 straipsnio 11 dalimi:

1. T v i r t i n u Specialiųjų poreikių lygio nustatymo asmenims, sukakusiems senatvės pensijos amžių, tvarkos aprašą (pridedama).

2. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. lapkričio 16 d. įsakymą Nr. A1-316 „Dėl Specialiųjų poreikių nustatymo ir jų tenkinimo sąlygų bei taisyklių patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais.

3. P a v e d u įsakymo vykdymo kontrolę viceministrui pagal veiklos sritį.

4. Šis įsakymas įsigalioja 2019 m. sausio 1 d.

 

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministras                                                          Linas Kukuraitis

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos socialinės
apsaugos ir darbo ministro

2018 m. spalio 12 d. įsakymu Nr. A1-563

 

SPECIALIŲJŲ POREIKIŲ LYGIO NUSTATYMO ASMENIMS, SUKAKUSIEMS SENATVĖS PENSIJOS AMŽIŲ, TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Specialiųjų poreikių lygio nustatymo asmenims, sukakusiems senatvės pensijos amžių, tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato asmenims, sukakusiems senatvės pensijos amžių (toliau – asmenys), specialiųjų poreikių lygio nustatymo tvarką.

2. Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatyme.

 

II SKYRIUS

SPECIALIŲJŲ POREIKIŲ LYGIO NUSTATYMAS

 

3. Specialiųjų poreikių lygį nustato Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – NDNT) vadovaudamasi Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo 201 straipsnio 10 dalies nuostatomis.

4. Priėmus sprendimą dėl specialių poreikių nustatymo pagal Specialiojo nuolatinės slaugos, specialiojo nuolatinės priežiūros (pagalbos), specialiojo lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos poreikių nustatymo tvarkos aprašą, tvirtinamą socialinės apsaugos ir darbo ministro ir sveikatos apsaugos ministro, kartu priimamas sprendimas dėl specialiųjų poreikių lygio nustatymo. NDNT teritorinis skyrius, priėmęs sprendimą dėl specialiųjų poreikių lygio nustatymo, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo sprendimo dėl specialiųjų poreikių lygio nustatymo priėmimo dienos raštu informuoja asmenį apie priimtą sprendimą, išrašo ir išduoda (išsiunčia) NDNT direktoriaus įsakymu patvirtintos formos neįgaliojo pažymėjimą.

 

III SKYRIUS

SPECIALIŲJŲ POREIKIŲ LYGIO NUSTATYMO TERMINAI IR PAKARTOTINIS NUSTATYMAS

 

5. Specialiųjų poreikių lygis nustatomas Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo 201 straipsnio 7 dalyje nurodytais terminais.

6. Specialiųjų poreikių lygis nustatomas pakartotinai:

6.1. pakartotinai nustačius specialiuosius poreikius;

6.2. jeigu atlikus NDNT teritorinių skyrių priimtų sprendimų dėl specialiųjų poreikių ir specialiųjų poreikių lygio nustatymo patikrinimą paaiškėja, kad sprendimas dėl specialiųjų poreikių lygio priimtas nepagrįstai.

7. Priėmus sprendimą dėl specialių poreikių nustatymo pagal Specialiojo nuolatinės slaugos, specialiojo nuolatinės priežiūros (pagalbos), specialiojo lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos poreikių nustatymo tvarkos aprašą, tvirtinamą socialinės apsaugos ir darbo ministro ir sveikatos apsaugos ministro, kartu priimamas sprendimas dėl specialiųjų poreikių lygio nustatymo. NDNT teritorinis skyrius, priėmęs sprendimą dėl specialiųjų poreikių lygio pakartotino nustatymo, ne vėliau kaip per
3 darbo dienas nuo sprendimo dėl specialiųjų poreikių lygio pakartotino nustatymo priėmimo dienos raštu informuoja asmenį apie priimtą sprendimą, išrašo ir išduoda (išsiunčia) NDNT direktoriaus įsakymu patvirtintos formos neįgaliojo pažymėjimą.

 

IV SKYRIUS

SPECIALIŲJŲ POREIKIŲ LYGIO NUSTATYMO ATVEJAI ASMENIMS, KURIEMS IKI SENATVĖS PENSIJOS AMŽIAUS BUVO NUSTATYTAS DARBINGUMO LYGIS

 

8. Asmeniui, kuriam iki senatvės pensijos amžiaus buvo nustatytas darbingumo lygis, nustatomas neterminuotas specialiųjų poreikių lygis:

8.1. esant 0–30 proc. darbingumo lygiui, nustatomas didelių specialiųjų poreikių lygis;

8.2. esant 35–55 proc. darbingumo lygiui, nustatomas vidutinių specialiųjų poreikių lygis.

9. Asmuo, kuriam iki senatvės pensijos amžiaus buvo nustatytas darbingumo lygis, pateikia NDNT teritoriniam skyriui šiuos dokumentus:

9.1. prašymą nustatyti specialiųjų poreikių lygį (toliau – prašymas). Jeigu asmuo dėl sveikatos būklės negali pats parašyti ir (ar) pasirašyti prašymo, prašymą gali parašyti ir pasirašyti asmens tėvai (įtėviai), sutuoktinis, pilnamečiai vaikai, globėjas (rūpintojas) arba įgaliotas atstovas, arba asmeniui atstovaujantis gyvenamosios vietos savivaldybės socialinis darbuotojas, arba socialinės globos įstaigos, kurioje asmuo gyvena, socialinis darbuotojas;

9.2. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (siunčiant prašymą registruotu paštu, turi būti pridedama asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija, patvirtinta notaro, seniūno arba Lietuvos Respublikos konsulinio pareigūno), išskyrus atvejus, kai valstybinės elektroninės valdžios sistemoje teikiama tos rūšies elektroninė paslauga;

9.3. asmens 3 x 4 cm dydžio nuotrauką. Nuotrauka, išskyrus jos dydį, turi atitikti Nuotraukų asmens dokumentams reikalavimus, patvirtintus Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2002 m. gruodžio 6 d. įsakymu Nr. 569 „Dėl Nuotraukų asmens dokumentams reikalavimų patvirtinimo“.

10. Sprendimas dėl specialiųjų poreikių lygio Aprašo 8 punkte nurodytiems asmenims priimamas per 5 darbo dienas nuo prašymo NDNT teritoriniame skyriuje gavimo dienos. NDNT teritorinis skyrius, priėmęs sprendimą dėl specialiųjų poreikių lygio nustatymo, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos raštu informuoja asmenį apie priimtą sprendimą, išrašo ir išduoda (išsiunčia) NDNT direktoriaus įsakymu patvirtintos formos neįgaliojo pažymėjimą. Specialiųjų poreikių lygio termino pradžia Aprašo 8 punkte nurodytiems asmenims yra senatvės pensijos amžiaus sukakties diena.

11. Jeigu asmuo, kuriam specialiųjų poreikių lygis buvo nustatytas Aprašo 8 punkte nustatyta tvarka, kreipiasi dėl specialiųjų poreikių nustatymo, jam specialiųjų poreikių lygis pakartotinai nenustatomas, išskyrus atvejus, kai nustatant specialiuosius poreikius gali būti nustatytas didesnis specialiųjų poreikių lygis. Nustačius didesnį specialiųjų poreikių lygį, jo terminas nustatomas vadovaujantis Aprašo 5 punkto nuostatomis.

12. Jei atstovaujamo asmens vardu kreipiasi asmens atstovas, jis prašyme turi nurodyti savo vardą, pavardę, gyvenamąją vietą ir pridėti atstovavimą patvirtinantį dokumentą, taip pat atstovaujamo asmens vardą, pavardę, gyvenamąją vietą ir pasirašyti prašymą. Prašymas gali būti teikiamas tiesiogiai NDNT teritoriniam skyriui, raštu, elektroniniu būdu. Elektroninėmis priemonėmis teikiamas prašymas turi būti pasirašytas saugiu pareiškėjo elektroniniu parašu arba pareiškėjo asmens tapatybė turi būti patvirtinta kitais saugiais būdais (pvz., per elektroninę bankininkystę).

_________________________