LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2000 M. SAUSIO 6 D. ĮSAKYMO NR. 5 „DĖL Narkotinių ir psichotropinių medžiagų sąrašų patvirtinimo“ PAKEITIMO

 

2017 m. sausio 6 d. Nr. V-22

Vilnius

 

 

Pakeičiu Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 6 d. įsakymą Nr. 5 „Dėl Narkotinių ir psichotropinių medžiagų sąrašų patvirtinimo“:

1. Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintų Narkotinių ir psichotropinių medžiagų sąrašų I sąrašo „Narkotinės ir psichotropinės medžiagos, draudžiamos vartoti medicinos tikslams“ 1961 m. Bendrosios narkotinių medžiagų konvencijos IV sąrašą:

1.1. Papildau 21 punktu:

21. Akriloilfentanilis (Acryoylfentanyl/Acrylfentanyl, N-(1-phenethylpiperidin-4-yl)-N-phenylacrylamide)*.“

1.2. Papildau 61 punktu:

61. Butirfentanilis (Butyrfentanyl, Fentanyl butanamide analogue, N-phenyl-N-[1-(2-phenylethyl)-4-piperidinyl]-butanamide)*.“

1.3. Papildau 62 punktu:

62. 4Cl-iBF (4-chloro-isobutyrfentanyl, N-(4-chlorophenyl)-2-methyl-N-[1-(2-phenylethyl)-4-piperidyl]propanamide)*.“

1.4. Papildau 81punktu:

81. 4F-iBF (4-fluoro-isobutyrfentanyl, N-(4-fluorophenyl)-2-methyl-N-[1-(2-phenylethyl)piperidin-4-yl]propanamide)*.“

1.5. Papildau 82 punktu:

82. 2-fluorofentanilis (2-fluorofentanyl, N-(2-fluorophenyl)-N-[1-(2-phenylethyl)-4-piperidinyl]-propanamide)*.“

1.6. Papildau 83 punktu:

83. 3-fluorofentanilis (3-fluorofentanyl, N-phenyl-N-[1-(2-phenylethyl)-4-piperidinyl]-butanamide)*.“

1.7. Papildau 19 punktu:

19. U-47,700 (3,4-dichloro-N-[2-(dimethylamino)cyclohexyl]-N-methylbenzamide)*.“

2. Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintų Narkotinių ir psichotropinių medžiagų sąrašų I sąrašo „Narkotinės ir psichotropinės medžiagos, draudžiamos vartoti medicinos tikslams“ 1971 m. Psichotropinių medžiagų konvencijos I sąrašą:

2.1. Pakeičiu 64 punktą ir jį išdėstau taip:

64. Amfetamino darinių ir amfetamino bioizosterinių darinių grupė* – bet kokie
1-fenilpropan-2-amino, 1-(benzo[b]furan-2-il)propan-2-amino, 1-(tiofen-2-il)propan-2-amino arba
1-(indol-6-il)propan-2-amino dariniai, turintys arba neturintys alkoksi-, 3,4-metilendioksi- arba
3,4-etilendioksi-; 4-metiltio-; halogen-, alkil-, 3,4-dimetil-; 4-haloalkil- arba 4-nitro- radikalų fenilo žiede; benzo-, furano, 2,3-dihidrofurano, ciklopentano arba pirolo žiedą, kondensuotą 3,4-fenilo žiedo padėtyje; alkil- radikalų 3-ioje propilo grandinės padėtyje; propilo grandinė sudaro penkianarį su fenilu kondensuotą žiedą; azoto atomas ir 1-asis bei 2-asis (arba 2-asis bei 3-asis) anglies atomai iš 2-propanamino fragmento įeina į morfolino, oksazolidin-2-imino arba 2-aminooksazolino struktūrą; alkil-, benzil-, hidroksi- ir 2-metoksibenzil- radikalų amino grupėje. Taip pat šių darinių druskos, eteriai arba esteriai, jei tokie galimi.“

2.2. Papildau 241 punktu:

241. ETH-LAD (6aR,9R)-N,N-diethyl-7-ethyl-4,6,6a,7,8,9-hexahydroindolo-[4,3-fg]quinoline-9-carboxamide)*.“

2.3. Pakeičiu 27 punktą ir jį išdėstau taip:

27. Fenciklidino darinių ir fenciklidino bioizosterinių darinių grupė* – bet kokie
1-fenil- arba 1-(tien-2-il)-cikloheksan-1-amino dariniai, turintys (arba neturintys) alkil-, amino-, halogen-, hidroksi- arba metoksi- radikalų fenilo žiede; kondensuotą benzo žiedą 4,5-tienilo žiedo padėtyse; 2- arba 4-metil- arba 2- arba 4-okso- radikalų cikloheksano žiede; alkil-, dialkil-, hidroksietil-, ω-metoksialkil- radikalų amino grupėje arba amino grupė gali būti pirolidino, piperidino, morfolino arba azepano žiedų, turinčių (arba neturinčių) metil- radikalų, dalis. Taip pat šių darinių druskos, eteriai arba esteriai, jei tokie galimi.“

2.4. Pakeičiu 29 punktą ir jį išdėstau taip:

29. Fenetilamino darinių ir fenetilamino bioizosterinių darinių grupė* – bet kokie
2-feniletanamino arba 2-(tiofen-2-il) etanamino dariniai, turintys arba neturintys metilendioksi-, etilendioksi-, propan-1,3-diil-, butan-1,4-diil- arba ciklopentan-1,3-diil- radikalų 3,4-fenilo žiedo padėtyse; turintys (arba neturintys) kondensuotus benzo-, 2-metil- arba
2,2-dimetil-2,3-dihidrofurano, 2,3-dihidrofurano, furano, pirolo žiedus 3,4-fenilo žiedo padėtyse;
du furano arba du 2,3-dihidrofurano žiedus 2,3- ir 5,6- fenilo žiedo padėtyse; 4-alkiltio-, halogen-, 2-, 4- arba 5-alkil-, 3,4-dimetil-, 4-haloalkil-, 4-nitro-, mono-, di- arba trialkoksi- radikalų fenilo žiede; turintys (arba neturintys) alkoksikarbonil-, fenil-, hidroksi-, metil- arba metoksi- radikalų
2-oje etanamino fragmento padėtyje; anglies atomai iš etanamino fragmento gali būti ciklopropano, biciklo[2.2.1]heptano arba kondensuota prie fenilo žiedo ciklopentano žiedo dalis; etanamino fragmentas gali būti sudėtinė alkil- arba dialkilmorfolino arba oksazolidin-2-imino žiedo dalis; amino grupė gali turėti arba neturėti alkil-, alil-, benzil-, cikloalkil-, dimetil-, 2-halogenbenzil-, hidroksi-, 2-hidroksibenzil-, 2-hidroksietil-, metoksi-, 2-metoksibenzil-, 2-metoksietil-, 2-propinil- radikalų. Amino grupė bei amino grupė ir pirmasis etanamino fragmento anglies atomas gali būti pirolidino, piperidino arba 4-hidroksipiperidino žiedo dalis. Taip pat šių darinių druskos, eteriai, esteriai arba amidai, jei tokie galimi.“

2.5. Papildau 481 punktu:

481. MDA-19 (MDA 19, N-[(Z)-(1-hexyl-2-oxoindol-3-ylidene)amino]benzamide)*.“

2.6. Pakeičiu 69.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

69.1. 1 pogrupis. Indol-, indazol- arba karbazol-3-ilmetanonai ir indol-, indazol-, karbazol- arba 5-halogenfenilpirazol-3-karboksamidai bei 3-karboksilatai – bet kokie
indol-, indazol- arba karbazol-3-ilmetanono, indol-, indazol-, karbazol- arba
5-halogenfenilpirazol-3-karboksamido arba 3-karboksilato dariniai, taip pat
3-(4-halogenfenil)-1H-pirazol-5-karboksamidai, turintys alkil-, halogenalkil-, alkenil-, halogenbenzil-, cikloalkilmetil-, cikloalkiletil-, 4-cianobutil-, (1-metilmorfolin-2-il)metil-,
(1-alkilpiperidin-2-il)metil-, 2-(morfolin-4-il)etil-, 1-metilazepan-3-il-, piridil-, (tetrahidro[2H]piran-4-il)metil- radikalų, prijungtų prie indolo, indazolo, karbazolo arba pirazolo žiedo azoto atomo; turintys adamant-1-il-, benzil-, alfa, alfa-dimetilbenzil-, fenil-, metoksibenzil-,
2-metoksifenil, naftil-, alkilnaft-1-il-, 1-pirolidinil-, 2,2,3,3-tetrametilciklopropil-,
2,3,3-trimetilbut-1-en-1-il-, 2-pakeisto 2-acetamido arba 2-pakeisto 2-acetato radikalų keto grupėje arba prijungtų prie amidinio azoto arba esterinio deguonies atomų; 5-tas atomas indolo žiede gali būti pakeistas azotu; turintys chinolin-8-il- radikalą karboksilato grupėje ir turintys arba neturintys daugiau radikalų indolo, indazolo, pirazolo, karbazolo, fenilo arba naftilo žieduose. Indolo azoto atomas gali būti prie h,i-briaunų kondensuoto morfolino žiedo dalis. Taip pat šių darinių druskos, eteriai, esteriai arba amidai, jei tokie galimi.“

3. Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintų Narkotinių ir psichotropinių medžiagų sąrašų I sąrašo „Narkotinės ir psichotropinės medžiagos, draudžiamos vartoti medicinos tikslams“ 1971 m. Psichotropinių medžiagų konvencijos IV sąrašą ir jį išdėstau taip:

1971 m. Psichotropinių medžiagų konvencijos IV sąrašas

1. 4-chlorodiazepamas (4-chlorodiazepam, 7-chloro-5-(4-chlorophenyl)-1-methyl-3H-1,4-benzodiazepin-2-one)*.

2. Bromazolamas (Bromazolam, 8-bromo-1-methyl-6-phenyl-4H-[1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]benzodiazepine)*.

3. Etilamfetaminas (Etilamfetamine).

4. Fenproporeksas (Fenproporex).

5. Fenterminas (Phentermine).

6. Flubromazolamas (Flubromazolam, 8-bromo-6-(2-fluorophenyl)-1-methyl-4H-[1,2,4]triazolo-[4,3a][1,4]benzodiazepine)*.

7. Flunitrazolamas (Flunitrazolam, 6-(2-fluorophenyl)-1-methyl-8-nitro-4H-[1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]benzodiazepine)*.

8. Fonazepamas (Fonazepam, 5-(2-fluorophenyl)-1,3-dihydro-7-nitro-2H-1,4-benzodiazepin-2-one)*.

9. 3-hidroksifenazepamas (3-hydroxyphenazepam, 7-bromo-5-(2-chlorophenyl)-3-hydroxy-1,3-dihydro-2H-1,4-benzodiazepin-2-one)*.

10. Mefenoreksas (Mefenorex).“

4. Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintų Narkotinių ir psichotropinių medžiagų sąrašų pastabas ir jas išdėstau taip:

Pastabos:

* Medžiagos įrašomos į sąrašą Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento siūlymu, remiantis Tarpžinybinės naujų psichoaktyvų efektą sukeliančių medžiagų rizikos vertinimo komisijos sprendimu.

** Vaistai, kuriuose kodeinas yra junginyje su viena arba keliomis veikliosiomis medžiagomis ir jeigu vienoje vaisto dozėje kodeino yra daugiau nei 100 mg arba jo koncentracija viršija 2,5 procento.

*** Medžiagos įrašomos į sąrašą Europos Sąjungos Tarybos sprendimu.

**** Išskyrus Lietuvos Respublikos pluoštinių kanapių įstatymu reglamentuojamas pluoštines kanapes bei jų sertifikuotas sėklas.

I sąraše „Narkotinės ir psichotropinės medžiagos, draudžiamos vartoti medicinos tikslams“ nurodytų medžiagų izomerams (jei tokie yra) bei galimiems dariniams (eteriams, esteriams, druskoms) taikomas toks pat kontrolės režimas.“

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                                                       Aurelijus Veryga