HERBAS2

 

lietuvos respublikos krašto apsaugos
ministras

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL KRAŠTO APSAUGOS MINISTRO 2011 M. GEGUŽĖS 27 D. ĮSAKYMO NR. V-614 „DĖL CENTRALIZUOTOS FINANSŲ IR TURTO TARNYBOS PRIE KRAŠTO APSAUGOS MINISTERIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2014 m. spalio 13 d. Nr. V-942

Vilnius

 

 

1.  P a k e i č i u Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2011 m. gegužės 27 d. įsakymą Nr. V-614 „Dėl Centralizuotos finansų ir turto tarnybos prie Krašto apsaugos ministerijos nuostatų patvirtinimo“:

1.1. Pakeičiu nurodytuoju įsakymu patvirtintus Centralizuotos finansų ir turto tarnybos prie Krašto apsaugos ministerijos nuostatus ir išdėstau 11.1.15 papunktį taip:

11.1.15. vykdo kasos ir banko operacijas eurais ir užsienio valiuta;“.

1.2. Pakeičiu nurodytuoju įsakymu patvirtintą Centralizuotos finansų ir turto tarnybos prie Krašto apsaugos ministerijos administracijos struktūrą ir išdėstau ją nauja redakcija (pridedama).

2.  N u s t a t a u, kad šio įsakymo 1.1 papunktis įsigalioja 2015 m. sausio 1 d.

 

 

 

Krašto apsaugos ministras                                                                                                Juozas Olekas

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2011 m. gegužės 27 d.

                                                      įsakymu Nr. V-614

(Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2014 m. spalio 13 d. įsakymo

Nr. V-942 redakcija)

 

 

CENTRALIZUOTOS FINANSŲ IR TURTO TARNYBOS PRIE KRAŠTO APSAUGOS MINISTERIJOS

ADMINISTRACIJOS STRUKTŪRA

 

 

Direktorius,Direktoriaus pavaduotojas ,Vyresnysis patarėjas

,Vyriausiasis specialistas
Darbo užmokesčio ir atsiskaitymų skyrius Finansų 
skyrius 
Turto apskaitos
skyrius
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


____________________________