LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2020 M. VASARIO 5 D. ĮSAKYMO NR. 3D-71 „DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS 2020–2025 METŲ ANTIKORUPCINĖS PROGRAMOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2021 m. kovo 31 d. Nr. 3D-201

Vilnius

 

P a k e i č i u Antikorupcinės programos įgyvendinimo priemonių planą (2020–2021 m.), patvirtintą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2020 m. vasario 5 d. įsakymu Nr. 3D-71 „Dėl Žemės ūkio ministerijos 2020–2025 metų antikorupcinės programos patvirtinimo“:

1.   Pakeičiu 2.1.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

„2.1.1. Atlikti Ministerijos darbuotojų apklausą, nustatant toleranciją korupcijai

Ministerijos administracijos padalinys, atsakingas už korupcijos prevenciją

Pagal poreikį

Paskelbti apklausos rezultatų duomenys Ministerijos interneto svetainėje.“

 

2.   Pakeičiu 2.2.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

„2.2.3. Atsižvelgiant į žmogiškuosius ir finansinius išteklius, įvertinta galimybė įdiegti procedūrą ir sukurti dokumentų paketą, siekiant veiksmingai supažindinti naujai priimtus / paskirtus Ministerijos darbuotojus su korupcijos prevencijos priemonėmis bei Ministerijoje darbo tvarką reglamentuojančiais dokumentais

Ministerijos administracijos padalinys, atsakingas už korupcijos prevenciją

2021 m. IV ketv.

Pateikta išvada dėl procedūros ir dokumentų paketo naujų darbuotojų supažindinimui su galiojančiomis Ministerijos darbo tvarkomis ir korupcijos prevencijos priemonėmis sukūrimo galimybių.“

 

 

 

Žemės ūkio ministras                                                                                       Kęstutis Navickas