Pasvalio rajono savivaldybės taryba

 

Sprendimas

Dėl MOKINIŲ PRIĖMIMO Į PASVALIO RAJONO NEFORMALAUS UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2018 m. gruodžio 19 d. Nr. T1-257

Pasvalys

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 15 straipsnio 1, 2 dalimis, Pasvalio rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

1.   Patvirtinti Mokinių priėmimo į Pasvalio rajono neformaliojo ugdymo mokyklas tvarkos

aprašą (pridedama).

2.         Pripažinti netekusiu galios Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2008 m. gegužės 28 d. sprendimą Nr. T1-126 „Dėl mokinių priėmimo į Pasvalio rajono savivaldybės mokyklas, vykdančias neformaliojo vaikų švietimo programas, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (su visais aktualiais pakeitimais) .

Sprendimas per vieną mėnesį gali būti skundžiamas Regionų apygardos administraciniam teismui, skundą (prašymą) paduodant bet kuriuose šio teismo rūmuose, Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                         Gintautas Gegužinskas

 

PATVIRTINTA

Pasvalio rajono savivaldybės tarybos

2018 m. gruodžio 19 d. sprendimu Nr. T1-257

 

MOKINIŲ PRIĖMIMO Į PASVALIO RAJONO NEFORMALAUS UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROJI DALIS

 

1. Mokinių priėmimo į Pasvalio rajono neformalaus ugdymo mokyklas (toliau – Mokyklas), tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja vaikų priėmimą į Pasvalio rajono savivaldybės mokyklas, vykdančias meno ir sporto krypčių neformaliojo švietimo formalųjį švietimą papildančias programas nustato šių mokyklų klasių (grupių) skaičių, komplektavimo ir priėmimo į neformaliojo vaikų švietimo programas tvarką.

 

II SKYRIUS

KLASIŲ (GRUPIŲ) KOMPLEKTAVIMAS

 

2. Atsižvelgiant į Pasvalio rajono bendruomenės vaikų neformaliojo ugdymosi ir saviraiškos poreikį, higienos normas, programų finansavimo kriterijus, nustatomas vidutinis mokinių skaičius klasėse (grupėse):

2.1. Pasvalio muzikos mokykloje:

2.1.1. Dailės formalųjį švietimą papildančio  ugdymo (toliau FŠPU) programa – 10;

2.1.2. Muzikos FŠPU programa – 10;

2.1.3. Ankstyvojo ugdymo programa – 10;

2.1.4. Kryptingo ugdymo meno kolektyvuose programa – 10;

2.1.5. Muzikos mėgėjų neformaliojo ugdymo programa – 7;

2.1.6. Išplėstinio muzikinio ugdymo programa – 6.

2.2. Pasvalio sporto mokykloje:

2.2.1. Futbolo ugdymo programa – 12;

2.2.2. Krepšinio ugdymo programa – 12;

2.2.3. Rankinio ugdymo programa – 12;

2.2.4. Plaukimo ugdymo programa –7;

2.2.5. Lengvosios atletikos ugdymo programa – 7;

2.2.6. Bokso ugdymo programa – 7;

2.2.7. Dziudo ugdymo programa – 7.

3. Iki einamųjų metų birželio 1 d. neformalaus ugdymo mokyklos, atsižvelgdamos į planuojamą priimti mokinių skaičių ir finansines galimybes, teikia Pasvalio rajono savivaldybės tarybai tvirtinti mokinių skaičių klasėse (grupėse) pagal rengiamą ugdymo planą kiekvienai ugdymo programai.

4. Klasių (grupių) komplektavimas, mokinių registravimas Mokinių registre, vykdomas iki einamųjų metų spalio 1 d.

5. Mokyklos direktorius iki einamųjų metų rugsėjo 5 d. tvirtina naujai priimtų ir ugdymą tęsiančių mokinių sąrašus pagal vykdomas neformalaus ugdymo ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo programas.

 

III SKYRIUS

PROGRAMOS IR MOKYMOSI TRUKMĖ

 

6. Neformaliojo vaikų švietimo programos rengiamos:

6.1. Formalųjį švietimą papildančio ugdymo programas Pasvalio muzikos mokykla rengia vadovaudamasi Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro patvirtintomis Rekomendacijomis dėl meninio formalųjį švietimą papildančio ugdymo programų rengimo ir įgyvendinimo; neformaliojo ugdymo progrmas – pagal Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro nustatytus bendruosius programų rengimo kriterijus.

6.2. Pasvalio sporto mokykla neformaliojo vaikų sportinio ugdymo programas rengia vadovaudamasi Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintomis Sportinio ugdymo rekomendacijomis, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro nustatytais bendraisiais programų rengimo kriterijais.

7. Mokyklose neformalusis vaikų ugdymas organizuojamas pagal mokyklos parengtas neformalaus ugdymo ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo programas ir ugdymo planus, suderintus su švietimo ir sporto skyriumi. Programas ir ugdymo planą tvirtina Mokyklos direktorius.

8. Į Pasvalio muzikos mokyklą mokiniai priimami mokytis pagal šias meninio ugdymo programas:

8.1. Dailės FŠPU programa:

8.1.1. pradinio dailės ugdymo;

8.1.2. pagrindinio dailės ugdymo.

8.2. Muzikos FŠPU programa:

8.2.1. pradinio muzikinio ugdymo;

8.2.2. pagrindinio muzikinio ugdymo.

8.3. Ankstyvojo ugdymo programa.

8.4. Kryptingo ugdymo meno kolektyvuose programa.

8.5. Muzikos mėgėjų ugdymo programa.

8.6. Išplėstinio muzikinio ugdymo programa.

9. Į Pasvalio sporto mokyklą mokiniai priimami mokytis pagal šias sportinio meistriškumo programas:

9.1. Bokso ugdymo programas.

9.2. Dziudo ugdymo programas.

9.3. Lengvosios atletikos ugdymo programas.

9.4. Futbolo ugdymo programas.

9.5. Krepšinio ugdymo programas.

9.6. Rankinio ugdymo programas.

9.7. Plaukimo ugdymo programas.

10. Atsižvelgdama į Pasvalio rajono bendruomenės poreikius, mokyklos gali rengti ir vykdyti kitas neformalaus vaikų švietimo programas.

11. Neformaliojo vaikų švietimo mokyklose mokiniai priimami mokytis pagal trumpalaikes programas (trukmė 1 metai).

 

IV SKYRIUS

DOKUMENTŲ PRIĖMIMAS

 

12. Į Mokyklas priimami vaikai nuo 5 metų amžiaus, atsižvelgiant į ugdymo programose numatytus reikalavimus.

13. Tėvai (globėjai, rūpintojai), norintys leisti vaiką į Mokyklą, pateikia:

13.1. prašymą, kuriame nurodoma:

13.1.1. vaiko vardas, pavardė, gimimo data, gyvenamoji vieta;

13.1.2. tėvų ar globėjų adresas, telefono numeris;

13.1.3. programa, pagal kurią norėtų mokytis vaikas;

13.2. gimimo liudijimą arba vaiko asmens dokumentą ir jo kopiją;

13.3. kitus dokumentus, numatytus Mokyklų mokinių priėmimo tvarkose pagal ugdymo programų reikalavimus.

14. Tėvų (globėjų, rūpintojų) prašymai registruojami DVS registracijos sistemoje.

15. Mokinių priėmimas įforminamas rašytine sutartimi, kurią pasirašo mokyklos direktorius ir vienas iš mokinio tėvų (globėjų, rūpintojų).

16. Mokymosi sutartys registruojamos Mokinių registre.

17. Mokinių priėmimas į Muzikos mokyklos formalųjį švietimą papildančio ugdymo muzikos ir dailės programas ir meninių gebėjimų patikrinimas organizuojamas Mokyklos vadovo nustatyta tvarka ir terminais. Gebėjimų patikrinimo laikas skelbiamas mokyklos interneto svetainėje.

18. Mokinių priėmimas į Sporto mokyklą organizuojamas Mokyklos vadovo nustatyta tvarka ir terminais, atsižvelgiant į mokykloje vykdomas programas bei nustatytą maksimalų mokinių skaičių grupėse. Jei yra laisvų vietų, prašymai gali būti pateikiami ir mokiniai priimami visus mokslo metus.

19. Mokinių priėmimas į Mokyklas įforminamas direktoriaus įsakymu.

 

V SKYRIUS

MOKINIŲ PAŠALINIMAS IŠ MOKYKLOS

 

20. Mokinys šalinamas iš mokyklos:

20.1. už šiurkščius Mokyklos nuostatų ir vidaus tvarkos taisyklių pažeidimus;

20.2. už sistemingą užsiėmimų praleidinėjimą be pateisinamos priežasties.

21. Mokiniai šalinami Metodinei tarybai pasiūlius ir Mokyklos tarybai pritarus.

22. Pašalinus mokinį iš mokyklos, mokyklos direktorius išbraukia iš mokinių sąrašo ir apie tai informuoja tėvus (globėjus, rūpintojus).

23. Pašalinimas įforminamas Mokyklos direktoriaus įsakymu.

 

VI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

24. Šis Aprašas skelbiamas Pasvalio rajono savivaldybės interneto svetainėje.

25. Mokyklų vadovai inicijuoja mokinių, jų tėvų (globėjų, rūpintojų) supažindinimą su šiuo Aprašu.

26. Mokesčio dydį už neformalųjį švietimą nustato Pasvalio rajono savivaldybės taryba.

27. Priėmimo į Pasvalio rajono savivaldybės mokyklas, vykdančias neformaliojo vaikų švietimo programas, priežiūrą vykdo Pasvalio rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyrius.

________________________________