KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL KVIETIMO TEIKTI TRUMPALAIKIŲ PROJEKTŲ PARAIŠKAS PAGAL SRITIES „VAIKAMS IR JAUNIMUI DRAUGIŠKAS MIESTAS“ PRIORITETĄ „JAUNIMO GALIMYBIŲ KŪRIMAS IR SKATINIMAS“ NR. 2021-4-4.2-1 PATVIRTINIMO

 

 

2020 m. gruodžio 2 d. Nr. A-3933

Kaunas

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 ir 3 punktais, Kauno miesto savivaldybės projektų atrankos ir finansavimo programos „Iniciatyvos Kaunui“, patvirtintos Kauno miesto savivaldybės tarybos 2017 m. rugsėjo 12 d. sprendimu Nr. T-563 „Dėl Kauno miesto savivaldybės projektų atrankos ir finansavimo programos „Iniciatyvos Kaunui“ patvirtinimo“, 6 punktu, Kauno miesto savivaldybės tarybos 2020 m. spalio 20 d. sprendimo Nr. T-420 „Dėl 2021 m. Kauno miesto savivaldybės projektų atrankos ir finansavimo programos „Iniciatyvos Kaunui“ sričių ir prioritetų patvirtinimo“ 4 punktu ir atsižvelgdamas į Kauno miesto savivaldybės projektų atrankos ir finansavimo programos „Iniciatyvos Kaunui“ įgyvendinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. lapkričio 5 d. įsakymu Nr. A-3580 „Dėl Kauno miesto savivaldybės projektų atrankos ir finansavimo programos „Iniciatyvos Kaunui“ įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 2.2 papunktį ir 6 punktą,

t v i r t i n u Kvietimą teikti trumpalaikių projektų paraiškas pagal srities „Vaikams ir jaunimui draugiškas miestas“ prioritetą „Jaunimo galimybių kūrimas ir skatinimas“ Nr. 2021-4-4.2-1 (pridedama).

 

 

 

Administracijos direktorius                                                                             Vilius Šiliauskas

 

 

PATVIRTINTA

Kauno miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2020 m. gruodžio 2 d.

įsakymu Nr. A-3933

 

 

KVIETIMAS TEIKTI TRUMPALAIKIŲ PROJEKTŲ PARAIŠKAS PAGAL SRITIES „VAIKAMS IR JAUNIMUI DRAUGIŠKAS MIESTAS“ PRIORITETĄ „JAUNIMO GALIMYBIŲ KŪRIMAS IR SKATINIMAS“ NR. 2021-4-4.2-1

 

Eil. Nr.

Sąlygos

Aprašymas

1.

Sritis

Sritis „Vaikams ir jaunimui draugiškas miestas“

2.

Prioritetas ir tinkamos veiklos

Prioritetas „Jaunimo galimybių kūrimas ir skatinimas“. Veiklos pagal šį prioritetą:

2.1. Renginių (iniciatyvų), skirtų Kauno miesto jaunimui ir su jaunimu dirbančioms organizacijoms, organizavimas:

2.1.1 Viešų renginių (iniciatyvų), susijusių su jaunimo sezono programa „Kaunas 2022“, organizavimas (veikloms teikiamas prioritetas). Tematika:

įvairovė ir lyčių lygybė (bendros Europos Sąjungos vertybės, žmonių teisės, tolerancija);

identitetas;

psichologinė sveikata arba gerovė;

komunikacija ir ryšys (komunikacija ne verbaliniais būdais, aktyvinant kitus pojūčius).

2.1.2. Renginių (iniciatyvų), skirtų Europos jaunimo savaitei, darnaus judumo savaitei, ir jaunimo dalyvavimą skatinančių renginių (iniciatyvų) organizavimas.

2.1.3. Viešų suvažiavimų, konferencijų, asamblėjų, seminarų, mokymų (jaunimui ar jaunimo organizacijoms) organizavimas.

2.2. Darbo su jaunimu (atvirųjų jaunimo centrų, atvirųjų jaunimo erdvių, darbo su jaunimu gatvėje) projektai, skirti jaunimo socializacijai, įgūdžiams ugdyti, tarpusavio bendradarbiavimui didinti ir vertybėms diegti.

2.3. Jaunimo įtraukimas į savanorišką veiklą:

2.3.1. Jaunimo įtraukimas į ilgalaikę (6 mėnesių trukmės, ne mažiau kaip 40 val. per mėnesį) ir trumpalaikę savanorišką veiklą, savanorių palaikymas ir konsultavimas (savanoriška veikla nebus laikoma informacinės spaudos platinimas).

2.3.2. Potencialių savanorius priimančių organizacijų mokymai siekiant paruošti organizacijas priimti savanorius ir įgyti akreditaciją vykdyti „Jaunimo savanoriškos tarnybos“ programą.

2.3.3. Iniciatyvos, skirtos savanoriškai veiklai pristatyti ir populiarinti tarp jaunimo, savanorystės dienos renginiai, masinių jaunimo savanorystės akcijų iniciatyvos.

2.4. Teikiant paraišką įgyvendinti 2.1 papunktyje įvardytas veiklas, prioritetas bus teikiamas veikloms, vykdomoms elektroninėmis priemonėmis ir (ar) nuotoliniu būdu.

2.5. Teikdamas parašką įgyvendinti 2.1.1 papunktyje įvardytas veiklas, pareiškėjas, be kitų privalomų pateikti dokumentų, privalo pateikti raštišką paraiškoje nurodytų veiklų laisvos formos suderinimą su VšĮ „Kaunas 2022“.

2.6. Teikdamas paraišką įgyvendinti 2.3 papunktyje įvardytas veiklas, pareiškėjas gali rinktis, ar įgyvendinti vieną, kelias ar visas veiklas.

3.

Projektų veiklų vykdymo vieta

Projektų veiklų vykdymo vieta – Kauno miestas.

4.

Planuojami rezultatai

4.1. Suorganizuota 10 viešų renginių (iniciatyvų).

4.2. Suorganizuota 10 nuotolinių viešų renginių (iniciatyvių).

4.3. Renginiuose (iniciatyvose) dalyvavo 7 tūkst. asmenų.

4.4. Į darbo su jaunimu projektus įtraukta 250 socialiai pažeidžiamų jaunuolių.

4.5. Į ilgalaikę savanorystę įtraukta 60 jaunų žmonių.

4.6. Surengti 3 savanorystei skatinti skirti renginiai (iniciatyvos)

 

5.

Tikslinė grupė

Jauni asmenys, kurių amžius 14–29 m.

6.

Finansavimo intensyvumas

6.1. Projektui įgyvendinti iš Kauno miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė) biudžeto gali būti skiriama iki 80 proc. lėšų tinkamoms finansuoti projekto išlaidoms padengti. Ne mažiau kaip 20 proc. išlaidų turi padengti pareiškėjo (jo paties arba partnerių (rėmėjų) įnašas.

6.2. Finansuojami 2021 m. vykdomi projektai. Vėliausia galima projekto įgyvendinimo pabaigos data – 2021 m. gruodžio 31 d.

7.

Reikalavimai pareiškėjui

7.1. Projektų paraiškas gali teikti Lietuvos Respublikoje įstatymų nustatyta tvarka įregistruoti pelno nesiekiantys juridiniai asmenys (nevyriausybinės organizacijos, asociacijos, viešosios įstaigos, labdaros ir paramos fondai, jaunimo ar su jaunimu dirbančios organizacijos ir kt., išskyrus biudžetines įstaigas), turintys jaunimo ir (ar) su jaunimu susijusios veiklos organizavimo patirties.

7.2. Pareiškėjas, siekiantis vykdyti 2.2 papunktyje įvardytą veiklą, turi atitikti sąvokas „atvirasis jaunimo centras“ ar „atviroji jaunimo erdvė“, apibrėžtas  Atvirųjų jaunimo centrų ir atvirųjų jaunimo erdvių identifikavimo ir veiklos kokybės priežiūros tvarkos apraše, patvirtintame Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos  direktoriaus 2017 m. gruodžio 4 d. įsakymu Nr. 2V-195-(1.4) „Dėl Atvirųjų jaunimo centrų ir atvirųjų jaunimo erdvių identifikavimo ir veiklos kokybės priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“ (identifikavimą atlieka Kauno miesto savivaldybės administracijos vyriausiasis specialistas (jaunimo reikalų koordinatorius) pagal minėto aprašo 1 ir 2 priedus).

7.3. Pareiškėjas teisės aktų nustatyta tvarka iki paraiškos pateikimo dienos turi būti tinkamai atsiskaitęs už skirtų Savivaldybės biudžeto lėšų (jeigu buvo skirta) panaudojimą.

7.4. Finansavimas pareiškėjui negali būti skiriamas, jeigu: 

7.4.1. pareiškėjas yra bankrutavęs, bankrutuojantis, likviduojamas ar laikinai sustabdęs veiklą;

7.4.2. pareiškėjas paraiškoje arba jos prieduose pateikė klaidinančią informaciją;

7.4.3. yra įsiteisėjęs teismo sprendimas dėl pareiškėjo kitos sutarties dėl paramos skyrimo iš Europos Sąjungos, Europos ekonominei erdvei priklausančių Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybių arba Lietuvos Respublikos biudžeto lėšų pažeidimo;

7.4.4. pareiškėjas bandė gauti konfidencialios informacijos arba daryti įtaką Savivaldybės atstovams, projektų paraiškų atrankos ir finansavimo komisijos nariams ar ekspertams paraiškų vertinimo ir atrankos procesų metu.

7.5. Pareiškėjas paraišką gali teikti individualiai arba su projekto partneriu (-iais), kuris (-ie) turi būti nurodyti paraiškoje.

7.6. Projekto partneriais laikomi pelno nesiekiantys juridiniai asmenys (nevyriausybinės organizacijos, asociacijos, viešosios įstaigos, labdaros ir paramos fondai, jaunimo ar su jaunimu dirbančios organizacijos ir kt.), išskyrus biudžetines įstaigas.

7.7. Jeigu paraiška teikiama kartu su projekto partneriu (-iais), pareiškėjas, prieš pasirašydamas Savivaldybės biudžeto lėšų naudojimo sutartį, turi sudaryti jungtinės veiklos (partnerystės) sutartį su projekto partneriu (-iais).

7.8. Projekto partnerių skaičius nėra ribojamas, tačiau pareiškėjas, kviesdamas projekto partnerius veikti kartu, privalo įvertinti projekto partnerio būtinumą ir su tuo susijusius valdymo sunkumus.

7.9. Ir pareiškėjo, ir projekto partnerio (-ių) patiriamoms projekto įgyvendinimo išlaidoms taikomi tokie patys tinkamumo finansuoti reikalavimai.

7.10. Už projekto įgyvendinimą atsakingas pareiškėjas.

8.

Paraiškos rengimo ir pateikimo tvarka ir terminai

8.1. Siekdamas gauti finansavimą, pareiškėjas turi užpildyti ir pateikti šiuos dokumentus:

8.1.1. programos „Iniciatyvos Kaunui“ projekto finansavimo paraišką, parengtą pagal Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. lapkričio 19 d. įsakymu Nr. A-3742 „Dėl Kauno miesto savivaldybės projektų atrankos ir finansavimo programos „Iniciatyvos Kaunui“ projekto finansavimo paraiškos formos, projekto administracinės atitikties ir tinkamumo vertinimo lapo formos ir naudingumo vertinimo lapo formos patvirtinimo“ patvirtintą formą. Pareiškėjas turi užpildyti kiekvieną paraiškos dalį. Pareiškėjo deklaracija (paraiškos 1 priedas) turi būti pasirašyta pareiškėjo vadovo ar asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu. Jei projektą numatoma įgyvendinti su partneriu (-iais), turi būti užpildyta ir pasirašyta partnerystės deklaracija (paraiškos 2 priedas). Pareiškėjas atsako už paraiškoje nurodytų duomenų teisingumą;

8.1.2. kitus dokumentus:

8.1.2.1. galiojančių įstatų, registruotų Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, kopiją ir Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro pagrindinių duomenų išrašo kopiją arba Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro išplėstinio išrašo kopiją. Pareiškėjas atsako už šiuose dokumentuose pateiktos informacijos teisingumą;

8.1.2.2. dokumentą, patvirtinantį asmens teisę veikti pareiškėjo vardu, jei pareiškėjui atstovauja ne jo vadovas;

8.1.2.3. pareiškėjo ir kitų finansavimo šaltinių įnašą pagrindžiančius dokumentus;

8.1.2.4. paraiškoje nurodytų veiklų laisvos formos suderinimą su VšĮ „Kaunas 2022“, jeigu teikiama paraiška įgyvendinti 2.2.1 papunktyje įvardytas veiklas;

8.1.2.5. kitą informaciją, pagrindžiančią finansavimo reikalingumą ar papildančią projekto aprašymą.

8.2. Paraiška kartu su 8.1 papunktyje nurodytais dokumentais iki kvietimo teikti paraiškas skelbime nurodyto termino pabaigos (8.5 papunktis) teikiama elektroniniu būdu, naudojantis Kauno miesto savivaldybės projektų                atrankos ir finansavimo programos „Iniciatyvos Kaunui“ paraiškų informacine sistema (toliau – informacinė sistema) adresu https://paraiskos.kaunas.lt/vykstantys-konkursai.

8.3. Jei 8.2 papunktyje nustatytu būdu pateikti paraiškos negalima dėl informacinės sistemos sutrikimo (laikino funkcinių galimybių neužtikrinimo), paraiška, jos priedai ir paraiškos elektroninė versija („Excel“ formatu), įrašyta elektroninėje laikmenoje, teikiama Savivaldybei raštu, siunčiant paštu (per kurjerį) arba pristatant į vietą adresu: Kauno miesto savivaldybės administracijos Klientų aptarnavimo skyriaus Asmenų aptarnavimo poskyris, Laisvės al. 96 (5 darbo vieta), užklijuotame voke (pakete), ant kurio turi būti užrašas „Paraiška“, srities ir prioriteto, prie kurių priskiriamas projektas, pavadinimai, pareiškėjo pavadinimas ir adresas. Ranka užpildytos paraiškos nepriimamos.

8.4. Jeigu dokumentai pateikiami užsienio kalba, jie turi būti išversti į lietuvių kalbą.

8.5. Galutinis paraiškos pateikimo terminas – 2021 m. sausio 13 d. Jei paraiška teikiama elektroniniu būdu adresu https://paraiskos.kaunas.lt/vykstantys-konkursai, pateikimo data laikoma informacinėje sistemoje pateikimo momentu fiksuota data. Jei paraiška siunčiama paštu (per kurjerį) (esant 8.3 papunktyje nurodytoms aplinkybėms), jos pateikimo data laikoma pašto antspaudo data. Jei paraiška pristatoma į Savivaldybę, jos pateikimo galutinis terminas yra 2021 m. sausio 13 d. 17 val.

8.6. Gautos paraiškos yra registruojamos. Po nustatyto termino ir  ne pagal 8.2 ir 8.3 papunkčiuose nustatytas sąlygas pateiktos paraiškos nenagrinėjamos.

8.7. Tas pats pareiškėjas gali teikti tik vieną paraišką pagal nurodytą prioritetą. Jei tas pats pareiškėjas teikia daugiau nei vieną paraišką, kitos vėliau registruotos jo paraiškos yra atmetamos.

8.8. Pasibaigus paraiškų pateikimo terminui, negalima pareiškėjo iniciatyva paraiškos taisyti, tikslinti, pildyti ar pateikti papildomus dokumentus.

9.

Tinkamos

finansuoti išlaidos

9.1. Tinkamomis finansuoti išlaidomis gali būti pripažįstamos tik tos išlaidos, kurios yra:

9.1.1. tiesiogiai susijusios su projekto, kuriam skiriamas finansavimas, įgyvendinimu;

9.1.2. būtinos projektui įgyvendinti ir atitinkančios skaidraus finansų valdymo, sąnaudų efektyvumo principus;

9.1.3. suplanuotos efektyviai ir pagrįstai (atitinkančios realias rinkos kainas, patirtos tik siekiant projekto tikslų);

9.1.4. faktiškai patirtos nuo to 2021 m. ketvirčio, kada yra pasirašoma Savivaldybės biudžeto lėšų naudojimo sutartis, pradžios iki sutartyje numatytos projekto įgyvendinimo pabaigos datos, taip pat nustatomos ir patikrinamos, pagrįstos jas įrodančiais Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus atitinkančiais apskaitos dokumentais.

9.2. Pareiškėjas įsipareigoja užtikrinti Lietuvos Respublikos teisės aktų dėl COVID-19 grėsmių valdymo laikymąsi ir prisiima visą projekto veiklų neįgyvendinimo riziką dėl valstybės teisės aktais nustatytų ribojimų ar draudimų veiklai, t. y. projekto vykdytojo patirtos pasirengimo projekto veikloms išlaidos ir veiklų vykdymo, kai nepasiekiami joms nustatyti rodikliai, išlaidos nebus pripažintos tinkamomis finansuoti.

9.3. Tinkamos finansuoti projekto vykdymo išlaidos turi sudaryti ne mažiau kaip 80 proc. visų prašomų Savivaldybės finansuoti tinkamų išlaidų. Vykdymo išlaidų kategorijai priskiriamos šios išlaidos:

9.3.1. išlaidos projektą vykdančių asmenų darbo užmokesčiui (išskyrus atvirųjų jaunimo centrų ir atvirųjų jaunimo erdvių darbuotojus, gaunančius atlyginimą iš Savivaldybės biudžeto lėšų, jų nustatytomis darbo valandomis, t. y. tokiems darbuotojams atlygis gali būti mokamas, kai veiklos yra vykdomos ne jų darbo metu) (įskaitant visus privalomus mokesčius);

9.3.2. projekto veiklas vykdančių ar jose dalyvaujančių asmenų kelionių, nakvynės ir dienpinigių išlaidos, neviršijančios Lietuvos Respublikos teisės aktais nustatytų dydžių;

9.3.3. priemonių, reikmenų, medžiagų ir kitų prekių įsigijimo išlaidos (išskyrus ilgalaikį materialųjį ir nematerialųjį turtą), jeigu jos identifikuojamos ir priskiriamos išskirtinai projekto reikmėms;

9.3.4. projektui įgyvendinti reikalingų paslaugų pirkimo išlaidos, jeigu jos identifikuojamos ir priskiriamos išskirtinai projekto reikmėms;

9.3.5. savanoriškos veiklos išlaidos (kelionės, nakvynės, maitinimo, pašto, telefono, mokymo, reikalingų priemonių įsigijimo, draudimo, kt.), nustatytos Savanoriškos veiklos išlaidų kompensavimo sąlygų ir tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2011 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. A1-330 „Dėl Savanoriškos veiklos išlaidų kompensavimo sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“;

9.3.6. kitos projekto vykdymo išlaidos – visos kitos tinkamos finansuoti projekto išlaidos, susijusios su projekto veiklomis ir nepriskiriamos 9.3.1–19.3.5 papunkčiuose nurodytoms išlaidoms.

9.4. Tinkamos finansuoti projekto administravimo išlaidos turi sudaryti iki 20 proc. visų prašomų Savivaldybės finansuoti tinkamų išlaidų. Administravimo išlaidų kategorijai priskiriamos šios išlaidos:

9.4.1. atlygis už darbą projektą administruojantiems asmenims (projekto vadovui, finansininkui), įskaitant visus privalomus mokesčius;

9.4.2. projekto veiklas administruojančių asmenų kelionių, nakvynės ir dienpinigių išlaidos, neviršijančios Lietuvos Respublikos teisės aktais nustatytų dydžių;

9.4.3. kitos projekto administravimo išlaidos – transporto išlaidos, pašto, fakso, telefono, interneto, kopijavimo išlaidos, biuro nuomos ir eksploatavimo išlaidos, kanceliarinių prekių įsigijimo išlaidos ir visos kitos tinkamos finansuoti projekto išlaidos, susijusios su projekto administravimu ir nepriskiriamos 9.4.1 ir 9.4.2 papunkčiuose nurodytoms išlaidoms. Projekto administravimo išlaidoms negali būti priskiriamos išlaidos, tiesiogiai nesusijusios su projektu (biuro nuomos ir eksploatavimo, telefono, kanceliarinių prekių ir kt. išlaidos, priskirtos projektui, išskaičiuojamos iš bendrų organizacijos išlaidų šioms reikmėms, atsižvelgiant į realiai dirbtą laikotarpį įgyvendinant projektą).

10.

Netinkamos finansuoti išlaidos

10.1. Projekto rengimo išlaidos.

10.2. Baudos, delspinigiai, išlaidos finansinėms nuobaudoms.

10.3. Bylinėjimosi išlaidos.

10.4. Išlaidos paskolų palūkanoms ir skoloms padengti.

10.5. Patalpų, nuosavybės teise priklausančių pareiškėjui ar partneriui, nuomos projekto veiklai išlaidos.

10.6. Išlaidos pastatų ir patalpų remontui.

10.7. Išlaidos sumokėti už paslaugas asmeniui, kai pats asmuo yra tos paslaugos gavėjas ir (arba) teikėjas.

10.8. Projekto įgyvendinimo išlaidos, finansuojamos iš kitų finansavimo šaltinių.

10.9. Išlaidos ilgalaikiam materialiajam ir nematerialiajam turtui įsigyti (pagal Lietuvos Respublikos įstatymus prie ilgalaikio turto priskiriamas turtas, kuris tarnaus ūkio subjekto veikloje ilgiau negu vienus metus ir kurio įsigijimo vertė viršija 500 Eur).

10.10. Išlaidos, skirtos labdarai ir paramai.

10.11. Išlaidos, projekto biudžete įvardytos kaip nenumatytos išlaidos.

10.12. Išlaidos, skirtos veikloms, kurios bet kokiomis formomis, metodais ir būdais pažeidžia Lietuvos Respublikos Konstituciją, įstatymus ir kitus teisės aktus.

11.

Projektų paraiškų atranka ir vertinimo kriterijai

11.1. Paraiškos pradedamos vertinti pasibaigus paraiškų priėmimo terminui, kai užregistruojamos visos laiku pateiktos paraiškos.

11.2. Paraiškų vertinimo ir atrankos procedūros vykdomos informacinėje sistemoje vadovaujantis Kauno miesto savivaldybės projektų atrankos ir finansavimo programos „Iniciatyvos Kaunui“ įgyvendinimo tvarkos aprašu, patvirtintu Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. lapkričio 5 d. įsakymu Nr. A-.3580 „Dėl Kauno miesto savivaldybės projektų atrankos ir finansavimo programos „Iniciatyvos Kaunui“ įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

12.

Aktualūs dokumentai

12.1. Kauno miesto savivaldybės strateginis plėtros planas iki 2022 metų, patvirtintas Kauno miesto savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 2 d. sprendimu Nr. T-127 „Dėl Kauno miesto savivaldybės strateginio plėtros plano iki 2022 metų patvirtinimo“.

12.2. Kauno miesto savivaldybės 2020–2022 metų strateginis veiklos planas, patvirtintas Kauno miesto savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 4 d. sprendimu Nr. T-2 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 2020–2022 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“.

12.3. Kauno miesto savivaldybės projektų atrankos ir finansavimo programa „Iniciatyvos Kaunui“, patvirtinta Kauno miesto savivaldybės tarybos 2017 m. rugsėjo 12 d. sprendimu Nr. T-563 „Dėl Kauno miesto savivaldybės projektų atrankos ir finansavimo programos „Iniciatyvos Kaunui“ patvirtinimo“.

12.4. Kauno miesto savivaldybės projektų atrankos ir finansavimo programos „Iniciatyvos Kaunui“ įgyvendinimo tvarkos aprašas, patvirtintas Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. lapkričio 5 d. įsakymu Nr. A-3580 „Dėl Kauno miesto savivaldybės projektų atrankos ir finansavimo programos „Iniciatyvos Kaunui“ įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

12.5. Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. lapkričio 19 d. įsakymas Nr. A-3742 „Dėl Kauno miesto savivaldybės projektų atrankos ir finansavimo programos „Iniciatyvos Kaunui“ projekto finansavimo paraiškos formos, projekto administracinės atitikties ir tinkamumo vertinimo lapo formos ir naudingumo vertinimo lapo formos patvirtinimo“.

13.

Projekto viešinimas

Įgyvendinamas projektas ir pasiekti rezultatai privalo būti viešinami laikantis projekto finansavimo sutartyje nustatytų reikalavimų.

14.

Informacijos teikimas 

14.1. Informaciją dėl paraiškų pildymo ir projektų įgyvendinimo teikia Savivaldybės administracijos Strateginio planavimo, analizės ir programų valdymo skyriaus vyriausiasis specialistas Mantas Gudaitis, mob. + 370 620 99 283, ir specialistė Greta Jorudaitė, tel. (8 37) 42 35 39.

14.2. Informaciją dėl projektų paraiškų turinio (veiklų pobūdžio, veiklų atitikties prioritetams ir kt.) teikia Kauno miesto savivaldybės administracijos vyriausiasis specialistas (jaunimo reikalų koordinatorius) Justinas Juškevičius, mob. + 370 620 63 464.

14.3. Užklausos raštu teikiamos el. paštu iniciatyvos@kaunas.lt.  

14.4. Dažnai užduodamų klausimų skyrius (DUK) yra tinklalapyje https://paraiskos.kaunas.lt/duk.

_________________________________