STUDIJŲ KOKYBĖS VERTINIMO CENTRO DIREKTORIAUS

Į S A K Y M A S

 

 

DĖL VYKDOMŲ STUDIJŲ PROGRAMŲ VERTINIMO METODIKOS, PATVIRTINTOS STUDIJŲ KOKYBĖS VERTINIMO CENTRO DIREKTORIAUS 2010 M. GRUODŽIO 20 D. ĮSAKYMU NR. 1-01-162 „DĖL VYKDOMŲ STUDIJŲ PROGRAMŲ VERTINIMO METODIKOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2016 m. lapkričio 24 d. Nr. V-100

Vilnius

 

1.    Pakeičiu Vykdomų studijų programų vertinimo metodikos, patvirtintos 2010 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. 1-01-162 „Dėl Vykdomų studijų programų vertinimo metodikos patvirtinimo“, 100 punktą ir išdėstau jį taip:

100. Analizuojant personalą, taip pat rekomenduojama nurodyti ir išnagrinėti:

100.1. duomenis, pagrindžiančius personalo sudėties atitiktį teisės aktų reikalavimams;

100.2. duomenis apie dėstytojų kaitą;

100.3. duomenis apie dėstytojų dalyvavimą mokslo (meno) veikloje (mokslinėse konferencijose, stažuotėse, seminaruose ir pan.);

100.4. duomenis apie dėstytojų dalyvavimą akademinių mainų programose;

100.5. duomenis apie dėstytojų kvalifikacijos (pedagoginės, mokslinės, praktinės) tobulinimą (kvalifikaciją tobulinusių dėstytojų skaičiai ir tobulinimosi sritys, būdai);

100.6. akademinio personalo struktūrą pagal amžiaus grupes;

100.7. dėstytojų darbo krūvį (dėstymo krūvis analizuojamoje ir kitose programose, mokslinei ir (ar) kitai (pvz., profesinei) veiklai skiriamas laikas ir pan.);

100.8. dėstytojų atrankos dėstyti programos dalykus (modulius) principai.“.

 

 

 

Laikinai einanti direktoriaus pareigas                                                                        Nora Skaburskienė